Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2022. godine

NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2022. godine

HRVATSKI SABOR

2045

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2022. godine.

Klasa: 400-06/22-01/31

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA16.937.932.42632.605.702.00016.597.362.243,0097,9950,90
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.017.9262.000.000754.080,0074,0837,70
 
UKUPNI PRIHODI16.938.950.35232.607.702.00016.598.116.323,0097,9950,90
3RASHODI POSLOVANJA16.810.628.75732.107.768.00016.342.750.289,0097,2250,90
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE3.879.590149.934.00014.287.728,00368,289,53
 
UKUPNI RASHODI16.814.508.34732.257.702.00016.357.038.017,0097,2850,71
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK124.442.005350.000.000241.078.306,00193,7368,88

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 
0 
 
 
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA7.634.849350.000.0003.907.816,0051,181,12
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE877.864.8831.047.503.7201.047.503.720119,32100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-994.672.039-1.047.503.720-1.284.674.210,00129,16122,64
 
NETO FINANCIRANJE-124.442.005-350.000.000-241.078.306,00193,7368,88
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000,00 
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA16.937.932.42632.605.702.00016.597.362.243,0097,9950,90
62Doprinosi11.209.477.44525.411.400.00012.711.893.259,00113,4050,02
621Doprinosi za zdravstveno osiguranje11.209.477.44525.411.400.00012.711.893.259,00113,4050,02
6211Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje11.205.818.27712.706.462.566,00113,39
6212Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu3.659.1685.430.693,00148,41
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna4.438.895.7704.530.809.0002.636.128.683,0059,3958,18
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU3.363.79940.809.0002.879,000,090,01
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU3.363.7992.879,000,09
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima4.435.105.7104.490.000.0002.635.333.331,0059,4258,69
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima4.435.105.7102.635.333.331,0059,42
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava426.261792.473,00185,91
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava426.261792.473,00185,91
64Prihodi od imovine3.805.73910.600.0004.069.716,00106,9438,39
641Prihodi od financijske imovine3.584.73510.000.0003.843.141,00107,2138,43
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju3245,00140,63
6414Prihodi od zateznih kamata3.421.4663.104.431,0090,73
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule163.237738.665,00452,51
642Prihodi od nefinancijske imovine221.004600.000226.575,00102,5237,76
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine221.004226.575,00102,52
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada1.283.878.9262.650.843.0001.244.148.799,0096,9146,93
652Prihodi po posebnim propisima1.283.878.9262.650.843.0001.244.148.799,0096,9146,93
6526Ostali nespomenuti prihodi1.283.878.9261.244.148.799,0096,91
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima879.8242.050.0001.017.906,00115,6949,65
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga879.8242.050.0001.017.906,00115,6949,65
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe17.27419.257,00111,48
6615Prihodi od pruženih usluga862.550998.649,00115,78
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi994.722103.880,0010,44
681Kazne i upravne mjere680.722103.880,0015,26
6819Ostale kazne680.722103.880,0015,26
683Ostali prihodi314.000
6831Ostali prihodi314.000
 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.017.9262.000.000754.080,0074,0837,70
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine1.017.9262.000.000754.080,0074,0837,70
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata1.010.8262.000.000745.680,0073,7737,28
7211Stambeni objekti1.010.826618.564,0061,19
7212Poslovni objekti127.116,00
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava7.1008.400,00118,31
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu7.1008.400,00118,31


RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA16.810.628.75732.107.768.00016.342.750.289,0097,2250,90
31Rashodi za zaposlene142.777.654302.790.000151.999.515,00106,4650,20
311Plaće (Bruto)121.424.192249.920.000126.787.825,00104,4250,73
3111Plaće za redovan rad104.904.057110.398.670,00105,24
3113Plaće za prekovremeni rad914.814671.548,0073,41
3114Plaće za posebne uvjete rada15.605.32115.717.607,00100,72
312Ostali rashodi za zaposlene2.386.07212.090.0005.511.679,00230,9945,59
3121Ostali rashodi za zaposlene2.386.0725.511.679,00230,99
313Doprinosi na plaće18.967.39040.780.00019.700.011,00103,8648,31
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje18.967.39019.672.232,00103,72
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti27.779,00
32Materijalni rashodi40.150.602169.390.00045.339.204,00112,9226,77
321Naknade troškova zaposlenima4.170.5839.835.0004.813.045,00115,4048,94
3211Službena putovanja43.331129.299,00298,40
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.078.2244.510.158,00110,59
3213Stručno usavršavanje zaposlenika28.631120.488,00420,83
3214Ostale naknade troškova zaposlenima20.39753.100,00260,33
322Rashodi za materijal i energiju6.243.40216.015.0009.914.867,00158,8161,91
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.761.3743.114.841,00112,80
3223Energija3.171.9506.288.783,00198,26
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje118.001223.256,00189,20
3225Sitni inventar i auto gume66.092166.214,00251,49
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća125.985121.773,0096,66
323Rashodi za usluge27.024.073136.000.00028.141.097,00104,1320,69
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza8.128.4488.578.813,00105,54
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.961.7125.049.400,0084,70
3233Usluge promidžbe i informiranja786.718535.318,0068,04
3234Komunalne usluge1.540.7801.699.053,00110,27
3235Zakupnine i najamnine3.455.0275.533.264,00160,15
3236Zdravstvene i veterinarske usluge6.445881.181,0013672,32
3237Intelektualne i osobne usluge1.439.5521.236.805,0085,92
3238Računalne usluge4.690.8162.915.186,0062,15
3239Ostale usluge1.014.5751.712.077,00168,75
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa510.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.712.5447.030.0002.470.195,0091,0735,14
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično340.593373.780,00109,74
3292Premije osiguranja78.429125.812,00160,42
3293Reprezentacija12.85017.217,00133,98
3294Članarine i norme5.0203.120,0062,15
3295Pristojbe i naknade982.769531.010,0054,03
3296Troškovi sudskih postupaka1.181.4791.294.301,00109,55
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja111.404124.955,00112,16
34Financijski rashodi8.686.87621.720.00011.864.454,00136,5854,62
343Ostali financijski rashodi8.686.87621.720.00011.864.454,00136,5854,62
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa8.509.2628.989.192,00105,64
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule2.210.428,00
3433Zatezne kamate177.614634.824,00357,42
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi30.010,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna123.867.00062.882.633,0050,77
363Pomoći unutar općeg proračuna123.867.00062.882.633,0050,77
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna62.882.633,00
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade16.615.988.77431.479.681.00016.068.237.757,0096,7051,04
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja16.615.988.77431.479.381.00016.068.180.457,0096,7051,04
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora1.649.464.8321.647.141.167,0099,86
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora3.809.078.3874.293.550.223,00112,72
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru11.157.445.55510.127.489.067,0090,77
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna300.00057.300,0019,10
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu57.300,00
38Ostali rashodi3.024.85110.320.0002.426.726,0080,2323,51
381Tekuće donacije200.000
383Kazne, penali i naknade štete3.024.85110.120.0002.411.726,0079,7323,83
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3.004.4872.406.726,0080,10
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta4.874
3835Ostale kazne15.4905.000,0032,28
386Kapitalne pomoći15.000,00
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora15.000,00


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE3.879.590149.934.00014.287.728,00368,289,53
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine544.7582.000.0004.615,000,850,23
412Nematerijalna imovina544.7582.000.0004.615,000,850,23
4124Ostala prava544.7584.615,000,85
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.284.450127.934.00010.379.866,00808,128,11
421Građevinski objekti540.40366.000.000746.153,00138,071,13
4212Poslovni objekti540.403746.153,00138,07
422Postrojenja i oprema472.01517.250.0008.943.741,001894,8051,85
4221Uredska oprema i namještaj371.1608.782.060,002366,11
4222Komunikacijska oprema949,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu75.486121.880,00161,46
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene25.36938.852,00153,15
423Prijevozna sredstva244.8821.650.000229.282,0093,6313,90
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu244.882229.282,0093,63
426Nematerijalna proizvedena imovina27.15043.034.000460.690,001696,831,07
4262Ulaganja u računalne programe27.150460.690,001696,83
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini2.050.38220.000.0003.903.247,00190,3719,52
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima2.050.38220.000.0003.903.247,00190,3719,52
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima2.050.3823.903.247,00190,37

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE-124.442.005-350.000.000-241.078.306,00193,7368,88
Prijenos depozita iz prethodne godine877.864.8831.047.503.7201.047.503.720,00119,32100,00
Prijenos depozita u naredno razdoblje-994.672.039-1.047.503.720-1.284.674.210,00129,16122,64
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA7.634.849350.000.0003.907.816,0051,181,12
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova7.634.849350.000.0003.907.816,0051,181,12
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti7.634.849350.000.0003.907.816,0051,181,12
5471Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna7.634.8493.907.816,0051,18

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKS
1234=3/2*100
006HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE32.257.702.00016.357.038.017,0050,71
     
6000OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI30.923.503.00015.734.614.986,0050,88
     
A600000PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA4.544.600.0002.276.211.179,0050,09
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna35.744.00018.175.591,0050,85
363Pomoći unutar općeg proračuna35.744.00018.175.591,0050,85
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna18.175.591,00
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.508.856.0002.258.035.588,0050,08
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja4.508.856.0002.258.035.588,0050,08
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora1.043.985.151,00
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru1.214.050.437,00
     
A600001LIJEKOVI NA RECEPTE4.500.000.0002.184.650.285,0048,55
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.500.000.0002.184.650.285,0048,55
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja4.500.000.0002.184.650.285,0048,55
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora2.126.398.400,00
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru58.251.885,00
     
A600002ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA860.000.000463.120.354,0053,85
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade860.000.000463.120.354,0053,85
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja860.000.000463.120.354,0053,85
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora459.087.525,00
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru4.032.829,00
     
A600003BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA11.400.000.0005.568.027.167,0048,84
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna75.584.00038.205.282,0050,55
363Pomoći unutar općeg proračuna75.584.00038.205.282,0050,55
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna38.205.282,00
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade11.324.416.0005.529.821.885,0048,83
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja11.324.416.0005.529.821.885,0048,83
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora75.385.763,00
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru5.454.436.122,00
     
A600004SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA1.283.080.000849.283.131,0066,19
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna12.539.0006.501.760,0051,85
363Pomoći unutar općeg proračuna12.539.0006.501.760,0051,85
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna6.501.760,00
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.270.541.000842.781.371,0066,33
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.270.541.000842.781.371,0066,33
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora245.236.906,00
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru597.544.465,00
     
A600005POSEBNO SKUPI LIJEKOVI2.510.000.0001.346.096.745,0053,63
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.510.000.0001.346.096.745,0053,63
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja2.510.000.0001.346.096.745,0053,63
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora83.245.048,00
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru1.262.851.697,00
     
A600006OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA1.582.196.000984.644.959,0062,23
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.582.196.000984.644.959,0062,23
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.582.196.000984.644.959,0062,23
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora101.565.394,00
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora17.321.627,00
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru865.757.938,00
     
A600007LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ550.000.000280.185.150,0050,94
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade550.000.000280.185.150,0050,94
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja550.000.000280.185.150,0050,94
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora1.135.868,00
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora90.566.079,00
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru188.483.203,00
     
A600008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM418.910.000177.986.224,0042,49
31Rashodi za zaposlene262.440.000132.519.320,0050,50
311Plaće (Bruto)216.200.000110.575.735,0051,15
3111Plaće za redovan rad96.337.297,00
3113Plaće za prekovremeni rad583.575,00
3114Plaće za posebne uvjete rada13.654.863,00
312Ostali rashodi za zaposlene10.590.0004.793.016,0045,26
3121Ostali rashodi za zaposlene4.793.016,00
313Doprinosi na plaće35.650.00017.150.569,0048,11
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje17.122.790,00
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti27.779,00
32Materijalni rashodi146.470.00039.263.099,0026,81
321Naknade troškova zaposlenima8.550.0004.218.646,0049,34
3211Službena putovanja123.899,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.921.159,00
3213Stručno usavršavanje zaposlenika120.488,00
3214Ostale naknade troškova zaposlenima53.100,00
322Rashodi za materijal i energiju14.020.0009.480.031,0067,62
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.680.005,00
3223Energija6.288.783,00
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje223.256,00
3225Sitni inventar i auto gume166.214,00
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća121.773,00
323Rashodi za usluge118.700.00023.453.452,0019,76
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza4.377.040,00
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.049.400,00
3233Usluge promidžbe i informiranja511.378,00
3234Komunalne usluge1.623.584,00
3235Zakupnine i najamnine5.533.264,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge881.181,00
3237Intelektualne i osobne usluge975.285,00
3238Računalne usluge2.881.022,00
3239Ostale usluge1.621.298,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.700.0002.110.970,0044,91
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično373.780,00
3292Premije osiguranja125.812,00
3293Reprezentacija17.217,00
3294Članarine i norme3.120,00
3295Pristojbe i naknade173.025,00
3296Troškovi sudskih postupaka1.293.061,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja124.955,00
34Financijski rashodi9.700.0006.141.505,0063,31
343Ostali financijski rashodi9.700.0006.141.505,0063,31
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa3.300.776,00
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule2.210.428,00
3433Zatezne kamate630.291,00
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi10,00
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade300.00057.300,0019,10
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna300.00057.300,0019,10
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu57.300,00
38Ostali rashodi5.000,00
383Kazne, penali i naknade štete5.000,00
3835Ostale kazne5.000,00
     
A600009NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD1.472.000.000748.524.039,0050,85
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.472.000.000748.524.039,0050,85
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.472.000.000748.524.039,0050,85
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora748.524.039,00
     
A600010NAKNADE BRANITELJIMA11.500.0005.212.409,0045,33
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade11.500.0005.212.409,0045,33
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja11.500.0005.212.409,0045,33
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora5.212.409,00
     
A600011NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST1.206.400.000611.632.247,0050,70
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.206.400.000611.632.247,0050,70
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.206.400.000611.632.247,0050,70
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora611.632.247,00
     
A600012OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA163.176.00079.555.439,0048,75
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade163.176.00079.555.439,0048,75
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja163.176.00079.555.439,0048,75
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora79.555.439,00
     
A600013PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE3.220.0002.121.661,0065,89
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.220.0002.121.661,0065,89
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja3.220.0002.121.661,0065,89
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora2.121.661,00
     
A600014RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE30.000.00014.617.821,0048,73
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade30.000.00014.617.821,0048,73
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja30.000.00014.617.821,0048,73
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora14.617.821,00
     
A600015SPECIJALIZACIJE276.000191.734,0069,47
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade276.000191.734,0069,47
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja276.000191.734,0069,47
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora191.734,00
     
A600016ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA87.400.00049.281.413,0056,39
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade87.400.00049.281.413,0056,39
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja87.400.00049.281.413,0056,39
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora5.909.028,00
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora26.742.983,00
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru16.629.402,00
     
A600017NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI179.400.00076.675.527,0042,74
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade179.400.00076.675.527,0042,74
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja179.400.00076.675.527,0042,74
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora76.675.527,00
     
A600018NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI10.120.0002.406.726,0023,78
38Ostali rashodi10.120.0002.406.726,0023,78
383Kazne, penali i naknade štete10.120.0002.406.726,0023,78
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama2.406.726,00
     
K600000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE111.225.00014.190.776,0012,76
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.000.0004.615,000,23
412Nematerijalna imovina2.000.0004.615,000,23
4124Ostala prava4.615,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine89.225.00010.282.914,0011,52
421Građevinski objekti66.000.000746.153,001,13
4212Poslovni objekti746.153,00
422Postrojenja i oprema16.950.0008.943.741,0052,77
4221Uredska oprema i namještaj8.782.060,00
4222Komunikacijska oprema949,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu121.880,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene38.852,00
423Prijevozna sredstva1.650.000229.282,0013,90
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu229.282,00
426Nematerijalna proizvedena imovina4.625.000363.738,007,86
4262Ulaganja u računalne programe363.738,00
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini20.000.0003.903.247,0019,52
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima20.000.0003.903.247,0019,52
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima3.903.247,00
     
6001DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE1.295.890.000622.350.006,0048,02
     
A600019ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA1.220.000.000591.031.830,0048,45
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.220.000.000591.031.830,0048,45
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.220.000.000591.031.830,0048,45
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora125.580.741,00
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru465.451.089,00
     
A600020ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM75.490.00031.221.224,0041,36
31Rashodi za zaposlene40.350.00019.480.195,0048,28
311Plaće (Bruto)33.720.00016.212.090,0048,08
3111Plaće za redovan rad14.061.373,00
3113Plaće za prekovremeni rad87.973,00
3114Plaće za posebne uvjete rada2.062.744,00
312Ostali rashodi za zaposlene1.500.000718.663,0047,91
3121Ostali rashodi za zaposlene718.663,00
313Doprinosi na plaće5.130.0002.549.442,0049,70
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.549.442,00
32Materijalni rashodi22.920.0006.003.080,0026,19
321Naknade troškova zaposlenima1.285.000589.499,0045,88
3211Službena putovanja500,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život588.999,00
322Rashodi za materijal i energiju1.995.000434.836,0021,80
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi434.836,00
323Rashodi za usluge17.300.0004.619.520,0026,70
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza4.201.773,00
3233Usluge promidžbe i informiranja23.940,00
3234Komunalne usluge75.469,00
3237Intelektualne i osobne usluge193.395,00
3238Računalne usluge34.164,00
3239Ostale usluge90.779,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.330.000359.225,0015,42
3295Pristojbe i naknade357.985,00
3296Troškovi sudskih postupaka1.240,00
34Financijski rashodi12.020.0005.722.949,0047,61
343Ostali financijski rashodi12.020.0005.722.949,0047,61
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa5.688.416,00
3433Zatezne kamate4.533,00
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi30.000,00
38Ostali rashodi200.00015.000,007,50
381Tekuće donacije200.000
386Kapitalne pomoći15.000,00
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora15.000,00
     
K600001RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA400.00096.952,0024,24
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine400.00096.952,0024,24
422Postrojenja i oprema300.000
426Nematerijalna proizvedena imovina100.00096.952,0096,95
4262Ulaganja u računalne programe96.952,00
6002PROJEKTI EU38.309.00073.025,000,19
     
A600022E-HZZO – IZGRADNJA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA29.250.00045.000,000,15
32Materijalni rashodi45.000,00
323Rashodi za usluge45.000,00
3237Intelektualne i osobne usluge45.000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine29.250.000
426Nematerijalna proizvedena imovina29.250.000
     
A600023E-LIJEKOVI – INTEGRIRANI INFORMATIČKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA4.290.00023.125,000,54
32Materijalni rashodi23.125,00
323Rashodi za usluge23.125,00
3237Intelektualne i osobne usluge23.125,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.290.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.290.000
     
A600024HR DRG – UVOĐENJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ZA PLAĆANJE I MJERENJE UČINKOVITOSTI BOLNIČKOG SUSTAVA4.769.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.769.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.769.000
     
A600035TEHDAS JOINT ACTION4.900,00
32Materijalni rashodi4.900,00
321Naknade troškova zaposlenima4.900,00
3211Službena putovanja4.900,00