Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2022. godine

NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2022. godine

HRVATSKI SABOR

2046

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2022. godine.

Klasa: 400-06/22-01/31

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.906.794.9225.721.374.0762.355.033.424,00123,5141,16
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE57.936100.00015.743,0027,1715,74
 
UKUPNI PRIHODI1.906.852.8585.721.474.0762.355.049.167,00123,5041,16
3RASHODI POSLOVANJA1.793.924.0365.262.516.5222.099.311.341,00117,0239,89
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE142.838.608604.324.185144.441.544,00101,1223,90
 
UKUPNI RASHODI1.936.762.6445.866.840.7072.243.752.885,00115,8538,24
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-29.909.786-145.366.631111.296.282,00-372,11-76,56

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA199.708.008445.000.00016.974,000,010,00
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA224.752.684381.000.000173.348.314,0077,1345,50
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE77.571.07581.366.63181.366.631,00104,89100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-22.616.6130-19.331.573,0085,48 
 
NETO FINANCIRANJE29.909.786145.366.631-111.296.282,00-372,11-76,56
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000,00 
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.906.794.9225.721.374.0762.355.033.424,00123,5141,16
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna909.460.9993.438.399.0151.320.727.645,00145,2238,41
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU2.772.8399.782.1502.050.414,0073,9520,96
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija2.772.8392.050.414,0073,95
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima133.663.471404.601.542200.217.695,00149,7949,49
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima133.663.471200.217.695,00149,79
634Pomoći od izvanproračunskih korisnika117.451117.451,00100,00
6342Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika117.451,00
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava773.024.6893.023.897.8721.118.342.085,00144,6736,98
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava6.998.5561.596.271,0022,81
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava766.026.1331.116.745.814,00145,78
64Prihodi od imovine2.458.6659.600.0004.244.932,00172,6544,22
641Prihodi od financijske imovine1.715.1337.590.0003.339.903,00194,7344,00
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju990619,0062,53
6414Prihodi od zateznih kamata1.017.8063.025.750,00297,28
6419Ostali prihodi od financijske imovine696.337313.534,0045,03
642Prihodi od nefinancijske imovine743.5322.010.000905.029,00121,7245,03
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine743.432904.929,00121,72
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine100100,00100,00
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada922.255.9162.075.000.000945.089.656,00102,4845,55
652Prihodi po posebnim propisima922.255.9162.075.000.000945.089.656,00102,4845,55
6522Prihodi vodnog gospodarstva896.619.816922.396.332,00102,87
6526Ostali nespomenuti prihodi25.636.10022.693.324,0088,52
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima72.619.342198.375.06184.971.191,00117,0142,83
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga4.886.83710.700.000294.708,006,032,75
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe4.591.725
6615Prihodi od pruženih usluga295.112294.708,0099,86
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima67.732.505187.675.06184.676.483,00125,0245,12
6631Tekuće donacije5.397.0865.923.022,00109,74
6632Kapitalne donacije62.335.41978.753.461,00126,34

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE57.936100.00015.743,0027,1715,74
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine57.936100.00015.743,0027,1715,74
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata20.136100.00015.743,0078,1815,74
7211Stambeni objekti20.13615.743,0078,18
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava37.800
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu37.800

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA1.793.924.0365.262.516.5222.099.311.341,00117,0239,89
31Rashodi za zaposlene98.659.563218.155.000100.819.056,00102,1946,21
311Plaće (Bruto)81.955.022180.389.00083.952.070,00102,4446,54
3111Plaće za redovan rad80.821.94883.147.800,00102,88
3112Plaće u naravi76.28364.220,0084,19
3113Plaće za prekovremeni rad836.791519.550,0062,09
3114Plaće za posebne uvjete rada220.000220.500,00100,23
312Ostali rashodi za zaposlene3.450.4788.000.0003.253.247,0094,2840,67
3121Ostali rashodi za zaposlene3.450.4783.253.247,0094,28
313Doprinosi na plaće13.254.06329.766.00013.613.739,00102,7145,74
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje13.254.06313.613.739,00102,71
32Materijalni rashodi432.543.5161.065.679.300431.665.375,0099,8040,51
321Naknade troškova zaposlenima3.978.30711.138.0004.576.811,00115,0441,09
3211Službena putovanja413.462631.811,00152,81
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.426.7233.578.393,00104,43
3213Stručno usavršavanje zaposlenika138.122366.607,00265,42
322Rashodi za materijal i energiju11.937.13527.005.00012.983.978,00108,7748,08
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.697.3952.791.275,00103,48
3222Materijal i sirovine344.956483.779,00140,24
3223Energija7.997.4669.204.921,00115,10
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje780.328380.352,0048,74
3225Sitni inventar i auto gume90.123123.651,00137,20
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća26.867
323Rashodi za usluge413.873.0201.015.787.300411.998.004,0099,5540,56
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza8.186.41610.056.376,00122,84
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja296.048.852282.645.967,0095,47
3233Usluge promidžbe i informiranja48.31068.450,00141,69
3234Komunalne usluge611.990426.406,0069,68
3235Zakupnine i najamnine4.701.2574.850.533,00103,18
3236Zdravstvene i veterinarske usluge99.180524.275,00528,61
3237Intelektualne i osobne usluge2.522.3073.752.648,00148,78
3238Računalne usluge3.858.6725.144.743,00133,33
3239Ostale usluge97.796.036104.528.606,00106,88
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.755.05411.749.0002.106.582,0076,4617,93
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično36.83154.937,00149,16
3292Premije osiguranja33.036104.508,00316,35
3293Reprezentacija17.36048.654,00280,26
3294Članarine i norme115.1746.879,005,97
3295Pristojbe i naknade796.0061.021.830,00128,37
3296Troškovi sudskih postupaka498.251247.985,0049,77
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.258.396621.789,0049,41
34Financijski rashodi13.046.05728.300.00010.106.181,0077,4735,71
342Kamate za primljene kredite i zajmove12.517.31227.160.0009.932.711,0079,3536,57
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru2.989.9692.632.928,0088,06
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.969.0174.796.903,0080,36
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti3.558.3262.502.880,0070,34
343Ostali financijski rashodi528.7451.140.000173.470,0032,8115,22
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa527.412169.935,0032,22
3433Zatezne kamate1.3333.535,00265,19
35Subvencije916.8001.680.800495.072,0054,0029,45
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru916.8001.680.800495.072,0054,0029,45
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru916.800495.072,0054,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna17.150.989153.373.0008.516.954,0049,665,55
361Pomoći inozemnim vladama7.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna15.378.635131.373.0008.488.871,0055,206,46
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna583.179684.884,00117,44
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna14.795.4567.803.987,0052,75
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.772.35415.000.00028.083,001,580,19
3682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.772.35428.083,001,58
38Ostali rashodi1.231.607.1113.795.328.4221.547.708.703,00125,6740,78
381Tekuće donacije6.150200.0003.136,0050,991,57
3811Tekuće donacije u novcu6.1503.136,0050,99
383Kazne, penali i naknade štete425.3231.600.000223.170,0052,4713,95
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama425.323223.170,0052,47
386Kapitalne pomoći1.231.175.6383.793.528.4221.547.482.397,00125,6940,79
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru1.231.175.638517.485.894,0042,03
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava1.029.996.503,00


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE142.838.608604.324.185144.441.544,00101,1223,90
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine10.705.70824.750.0008.155.939,0076,1832,95
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva10.705.70824.750.0008.155.939,0076,1832,95
4111Zemljište10.705.7088.155.939,0076,18
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine70.203.666312.428.29760.672.201,0086,4219,42
421Građevinski objekti65.359.099261.982.29753.473.419,0081,8120,41
4212Poslovni objekti5.971.2564.255.385,0071,26
4214Ostali građevinski objekti59.387.84349.218.034,0082,88
422Postrojenja i oprema1.277.40841.446.0004.153.691,00325,1710,02
4221Uredska oprema i namještaj151.525299.881,00197,91
4222Komunikacijska oprema341.82969.528,0020,34
4224Medicinska i laboratorijska oprema38.254
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene745.8003.784.282,00507,41
426Nematerijalna proizvedena imovina3.567.1599.000.0003.045.091,0085,3633,83
4262Ulaganja u računalne programe3.567.1593.045.091,0085,36
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini61.929.234267.145.88875.613.404,00122,1028,30
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima61.929.234267.145.88875.613.404,00122,1028,30
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima61.929.23475.613.404,00122,10

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE29.909.786,00145.366.631-111.296.282,00-372,11-76,56
Prijenos depozita iz prethodne godine77.571.075,0081.366.63181.366.631,00104,89100,00
Prijenos depozita u naredno razdoblje-22.616.613,000-19.331.573,0085,48
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA199.708.008,00445.000.00016.974,000,010,00
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici16.974,00
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora16.974,00
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora16.974,00
84Primici od zaduživanja199.708.008,00445.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora199.708.008,00445.000.000
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora199.708.008,00
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA224.752.684,00381.000.000173.348.314,0077,1345,50
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova224.752.684,00381.000.000173.348.314,0077,1345,50
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru11.999.985,0024.000.00011.999.985,00100,0050,00
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru11.999.985,0011.999.985,00100,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora90.077.119,00104.100.00065.377.814,0072,5862,80
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora90.077.119,0065.377.814,0072,58
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti122.675.580,00252.900.00095.970.515,0078,2337,95
5471Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna122.675.580,0095.970.515,0078,23

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKS
1234=3/2*100
001HRVATSKE VODE6.247.840.7072.417.101.199,0038,69
     
1000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE332.230.000139.653.553,0042,04
A100000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE287.384.000131.253.111,0045,67
31Rashodi za zaposlene218.155.000100.819.056,0046,21
311Plaće (Bruto)180.389.00083.952.070,0046,54
3111Plaće za redovan rad83.147.800,00
3112Plaće u naravi64.220,00
3113Plaće za prekovremeni rad519.550,00
3114Plaće za posebne uvjete rada220.500,00
312Ostali rashodi za zaposlene8.000.0003.253.247,0040,67
3121Ostali rashodi za zaposlene3.253.247,00
313Doprinosi na plaće29.766.00013.613.739,0045,74
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje13.613.739,00
32Materijalni rashodi67.929.00030.257.523,0044,54
321Naknade troškova zaposlenima11.138.0004.576.811,0041,09
3211Službena putovanja631.811,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.578.393,00
3213Stručno usavršavanje zaposlenika366.607,00
322Rashodi za materijal i energiju11.350.0006.057.593,0053,37
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi838.755,00
3222Materijal i sirovine355.995,00
3223Energija4.451.143,00
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje352.635,00
3225Sitni inventar i auto gume59.065,00
323Rashodi za usluge39.788.00018.438.052,0046,34
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.947.402,00
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.226.493,00
3233Usluge promidžbe i informiranja68.450,00
3234Komunalne usluge361.876,00
3235Zakupnine i najamnine4.682.170,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge524.275,00
3237Intelektualne i osobne usluge2.946.350,00
3238Računalne usluge5.144.743,00
3239Ostale usluge1.536.293,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.653.0001.185.067,0020,96
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično54.937,00
3292Premije osiguranja101.070,00
3293Reprezentacija48.654,00
3294Članarine i norme6.879,00
3295Pristojbe i naknade835.631,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja137.896,00
34Financijski rashodi1.100.000173.396,0015,76
343Ostali financijski rashodi1.100.000173.396,0015,76
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa169.935,00
3433Zatezne kamate3.461,00
38Ostali rashodi200.0003.136,001,57
381Tekuće donacije200.0003.136,001,57
3811Tekuće donacije u novcu3.136,00
     
K100000OPREMANJE4.446.000978.408,0022,01
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.446.000978.408,0022,01
422Postrojenja i oprema4.446.000978.408,0022,01
4221Uredska oprema i namještaj178.323,00
4222Komunikacijska oprema69.528,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene730.557,00
     
K100001INFORMATIZACIJA12.000.0003.166.649,0026,39
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.000.0003.166.649,0026,39
422Postrojenja i oprema3.000.000121.558,004,05
4221Uredska oprema i namještaj121.558,00
426Nematerijalna proizvedena imovina9.000.0003.045.091,0033,83
4262Ulaganja u računalne programe3.045.091,00
     
K100002POSLOVNE ZGRADE28.400.0004.255.385,0014,98
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine28.400.0004.255.385,0014,98
421Građevinski objekti28.400.0004.255.385,0014,98
4212Poslovni objekti4.255.385,00
     
1001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI408.160.000183.281.025,0044,90
     
A100001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU29.130.00014.632.913,0050,23
34Financijski rashodi5.130.0002.632.928,0051,32
342Kamate za primljene kredite i zajmove5.130.0002.632.928,0051,32
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru2.632.928,00
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova24.000.00011.999.985,0050,00
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.000.00011.999.985,0050,00
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru11.999.985,00
     
A100002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA120.140.00070.174.717,0058,41
34Financijski rashodi16.040.0004.796.903,0029,91
342Kamate za primljene kredite i zajmove16.040.0004.796.903,0029,91
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora4.796.903,00
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova104.100.00065.377.814,0062,80
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora104.100.00065.377.814,0062,80
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora65.377.814,00
     
A100003ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI258.890.00098.473.395,0038,04
34Financijski rashodi5.990.0002.502.880,0041,78
342Kamate za primljene kredite i zajmove5.990.0002.502.880,0041,78
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti2.502.880,00
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova252.900.00095.970.515,0037,95
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti252.900.00095.970.515,0037,95
5471Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna95.970.515,00
     
1002TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA1.066.321.100402.811.052,0037,78
     
A100004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA716.604.000277.689.382,0038,75
32Materijalni rashodi716.004.000277.650.305,0038,78
322Rashodi za materijal i energiju10.900.0004.048.125,0037,14
3223Energija3.975.492,00
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje27.717,00
3225Sitni inventar i auto gume44.916,00
323Rashodi za usluge704.604.000273.395.493,0038,80
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza39.100,00
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja271.325.561,00
3234Komunalne usluge37.440,00
3235Zakupnine i najamnine168.363,00
3237Intelektualne i osobne usluge34.622,00
3239Ostale usluge1.790.407,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.000206.687,0041,34
3292Premije osiguranja3.438,00
3295Pristojbe i naknade181.274,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja21.975,00
38Ostali rashodi600.00039.077,006,51
383Kazne, penali i naknade štete600.00039.077,006,51
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama39.077,00
     
A100005OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE80.000.0009.404.554,0011,76
32Materijalni rashodi80.000.0009.404.554,0011,76
323Rashodi za usluge80.000.0009.404.554,0011,76
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja9.404.554,00
A100006TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA42.667.10034.263.874,0080,31
32Materijalni rashodi40.986.30033.768.802,0082,39
323Rashodi za usluge40.886.30033.768.802,0082,59
3237Intelektualne i osobne usluge215.250,00
3239Ostale usluge33.553.552,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.000
35Subvencije1.680.800495.072,0029,45
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.680.800495.072,0029,45
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru495.072,00
     
A100007HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA3.000.0001.119.056,0037,30
32Materijalni rashodi3.000.0001.119.056,0037,30
323Rashodi za usluge3.000.0001.119.056,0037,30
3239Ostale usluge1.119.056,00
     
A100008OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA148.000.00076.348.650,0051,59
32Materijalni rashodi145.960.00076.163.692,0052,18
322Rashodi za materijal i energiju4.000.0001.952.520,0048,81
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.952.520,00
323Rashodi za usluge141.530.00074.201.665,0052,43
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza8.057.923,00
3237Intelektualne i osobne usluge143.849,00
3239Ostale usluge65.999.893,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja430.0009.507,002,21
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.507,00
34Financijski rashodi40.00074,000,19
343Ostali financijski rashodi40.00074,000,19
3433Zatezne kamate74,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.000.000184.884,009,24
363Pomoći unutar općeg proračuna2.000.000184.884,009,24
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna184.884,00
     
A100009VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ1.300.0001.696.027,00130,46
32Materijalni rashodi1.300.0001.696.027,00130,46
322Rashodi za materijal i energiju755.000925.740,00122,61
3222Materijal i sirovine127.784,00
3223Energija778.286,00
3225Sitni inventar i auto gume19.670,00
323Rashodi za usluge529.000749.162,00141,62
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza11.951,00
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja689.359,00
3234Komunalne usluge27.090,00
3239Ostale usluge20.762,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja16.00021.125,00132,03
3295Pristojbe i naknade4.925,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja16.200,00
     
A100010IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU5.500.000921.220,0016,75
32Materijalni rashodi5.500.000921.220,0016,75
323Rashodi za usluge5.450.000921.220,0016,90
3237Intelektualne i osobne usluge412.577,00
3239Ostale usluge508.643,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000
     
A100011OSTALI IZVANREDNI IZDACI6.000.000868.289,0014,47
32Materijalni rashodi5.000.000684.196,0013,68
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000.000684.196,0013,68
3296Troškovi sudskih postupaka247.985,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja436.211,00
38Ostali rashodi1.000.000184.093,0018,41
383Kazne, penali i naknade štete1.000.000184.093,0018,41
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama184.093,00
     
A100012INSTITUT ZA VODE63.250.000500.000,000,79
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna63.250.000500.000,000,79
363Pomoći unutar općeg proračuna63.250.000500.000,000,79
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna500.000,00
1003PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI4.441.129.6071.691.355.569,0038,08
     
K100003KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA302.945.88880.743.838,0026,65
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna31.800.0005.130.434,0016,13
361Pomoći inozemnim vladama7.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna24.800.0005.130.434,0020,69
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna5.130.434,00
38Ostali rashodi4.000.000
386Kapitalne pomoći4.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini267.145.88875.613.404,0028,30
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima267.145.88875.613.404,0028,30
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima75.613.404,00
     
K100004ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE365.000.00064.460.619,0017,66
38Ostali rashodi365.000.00064.460.619,0017,66
386Kapitalne pomoći365.000.00064.460.619,0017,66
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru33.298.284,00
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava31.162.335,00
     
K100005ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA285.000.00058.861.204,0020,65
38Ostali rashodi285.000.00058.861.204,0020,65
386Kapitalne pomoći285.000.00058.861.204,0020,65
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru29.551.943,00
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava29.309.261,00
     
K100006ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU24.750.0008.155.939,0032,95
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine24.750.0008.155.939,0032,95
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva24.750.0008.155.939,0032,95
4111Zemljište8.155.939,00
     
K100007PROJEKTI NAVODNJAVANJA34.148.00011.696.873,0034,25
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna16.323.000133.010,000,81
363Pomoći unutar općeg proračuna16.323.000133.010,000,81
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna133.010,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine17.825.00011.563.863,0064,87
421Građevinski objekti17.825.00011.563.863,0064,87
4214Ostali građevinski objekti11.563.863,00
     
K100008IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA3.375.910.7191.441.078.118,0042,69
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna15.000.00028.083,000,19
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava15.000.00028.083,000,19
3682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava28.083,00
38Ostali rashodi3.111.153.4221.400.342.139,0045,01
386Kapitalne pomoći3.111.153.4221.400.342.139,0045,01
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru430.817.232,00
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava969.524.907,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine249.757.29740.707.896,0016,30
421Građevinski objekti215.757.29737.654.171,0017,45
4214Ostali građevinski objekti37.654.171,00
422Postrojenja i oprema34.000.0003.053.725,008,98
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.053.725,00
     
K100009PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA28.375.00023.818.435,0083,94
38Ostali rashodi28.375.00023.818.435,0083,94
386Kapitalne pomoći28.375.00023.818.435,0083,94
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru23.818.435,00
     
K100010SANACIJA KLIZIŠTA25.000.0002.540.543,0010,16
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna25.000.0002.540.543,0010,16
363Pomoći unutar općeg proračuna25.000.0002.540.543,0010,16
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna2.540.543,00