Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2022. godine

NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2022. godine

HRVATSKI SABOR

2047

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2022. godine.

Klasa: 400-06/22-01/31

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.646.384.8423.073.569.6311.688.407.258,00102,5554,93
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE168.18716.221.521105.237,0062,570,65
 
UKUPNI PRIHODI1.646.553.0293.089.791.1521.688.512.495,00102,5554,65
3RASHODI POSLOVANJA508.397.3891.018.167.953556.490.983,62109,4654,66
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.013.126.1392.329.623.1991.071.586.417,74105,7746,00
 
UKUPNI RASHODI1.521.523.5283.347.791.1521.628.077.401,36107,0048,63
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK125.029.501-258.000.00060.435.093,6448,34-23,42

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA400.000.000939.960.000556.769.340,00139,1959,23
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA408.345.286681.960.000339.074.572,3883,0449,72
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE166.497.905318.539.950318.539.950,00191,32100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-283.182.120-318.539.950-596.669.811,26210,70187,31
 
NETO FINANCIRANJE-125.029.501258.000.000-60.435.093,6448,34-23,42
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000,00 
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.646.384.8423.073.569.6311.688.407.258,00102,5554,93
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna1.613.060.6793.015.079.6311.666.303.644,00103,3055,27
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU1.402.500
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima1.190.348.7751.982.852.5441.316.214.159,00110,5766,38
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima30.0761.441,004,79
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima1.190.318.6991.316.212.718,00110,58
634Pomoći od izvanproračunskih korisnika3.927.124
6341Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika3.927.124
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava418.784.7801.030.824.587350.089.485,0083,6033,96
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava170.4318.164,004,79
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava418.614.349350.081.321,0083,63
64Prihodi od imovine12.656.82327.340.00012.282.999,0097,0544,93
641Prihodi od financijske imovine539.476400.00027.306,005,066,83
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju47.11026.943,0057,19
6414Prihodi od zateznih kamata337.716
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule135.459
6419Ostali prihodi od financijske imovine19.191363,001,89
642Prihodi od nefinancijske imovine12.117.34626.940.00012.255.693,00101,1445,49
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine109.786117.855,00107,35
6424Naknade za ceste12.007.56112.137.838,00101,08
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada15.881.07622.000.0006.082.750,0038,3027,65
652Prihodi po posebnim propisima15.881.07622.000.0006.082.750,0038,3027,65
6526Ostali nespomenuti prihodi15.881.0766.082.750,0038,30
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima269.578850.000272.193,00100,9732,02
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga269.578850.000272.193,00100,9732,02
6615Prihodi od pruženih usluga269.578272.193,00100,97
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi4.516.6878.300.0003.465.672,0076,7341,76
683Ostali prihodi4.516.6878.300.0003.465.672,0076,7341,76
6831Ostali prihodi4.516.6873.465.672,0076,73


PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE168.18716.221.521105.237,0062,570,65
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine168.18716.221.521105.237,0062,570,65
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata168.18716.221.521105.237,0062,570,65
7211Stambeni objekti168.187105.237,0062,57

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA508.397.3891.018.167.953556.490.983,62109,4654,66
31Rashodi za zaposlene59.441.520138.611.00062.418.846,42105,0145,03
311Plaće (Bruto)47.978.047111.228.30050.563.911,90105,3945,46
3111Plaće za redovan rad47.978.04750.563.911,90105,39
312Ostali rashodi za zaposlene3.710.5089.030.0003.749.106,34101,0441,52
3121Ostali rashodi za zaposlene3.710.5083.749.106,34101,04
313Doprinosi na plaće7.752.96518.352.7008.105.828,18104,5544,17
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje7.752.9658.105.828,18104,55
32Materijalni rashodi250.705.733614.785.653316.955.975,64126,4351,56
321Naknade troškova zaposlenima1.516.3784.915.0002.218.760,88146,3245,14
3211Službena putovanja309.578569.172,71183,85
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.081.6551.270.744,67117,48
3213Stručno usavršavanje zaposlenika125.145378.843,50302,72
322Rashodi za materijal i energiju7.566.85622.376.0009.010.058,15119,0740,27
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi319.978177.182,3555,37
3223Energija7.132.5758.630.805,08121,01
3225Sitni inventar i auto gume101.650
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća12.653202.070,721597,02
323Rashodi za usluge240.263.794583.380.653304.013.722,86126,5352,11
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.988.8283.622.957,0790,83
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja222.611.470285.849.040,27128,41
3233Usluge promidžbe i informiranja389.623748.564,20192,13
3234Komunalne usluge3.971.6872.651.101,9466,75
3235Zakupnine i najamnine2.180.7763.603.981,94165,26
3236Zdravstvene i veterinarske usluge459.670374.585,4081,49
3237Intelektualne i osobne usluge2.733.5961.988.818,2572,75
3238Računalne usluge877.3491.787.515,39203,74
3239Ostale usluge3.050.7953.387.158,40111,03
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.25022.0006.825,00130,0031,02
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.2506.825,00130,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.353.4554.092.0001.706.608,75126,0941,71
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično84.35265.426,9077,56
3292Premije osiguranja753.161866.303,59115,02
3293Reprezentacija43.38241.493,9295,65
3294Članarine i norme71.37079.537,48111,44
3295Pristojbe i naknade160.687195.004,69121,36
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja240.503458.842,17190,78
34Financijski rashodi178.295.237246.921.300173.732.122,2697,4470,36
342Kamate za primljene kredite i zajmove170.900.192225.871.300166.750.597,4297,5773,83
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora63.363.28159.743.491,0094,29
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti107.536.911107.007.106,4299,51
343Ostali financijski rashodi7.395.04521.050.0006.981.524,8494,4133,17
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa98.90878.735,2379,60
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule585.5101.791.239,00305,93
3433Zatezne kamate2.817.164235.927,488,37
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi3.893.4634.875.623,13125,23
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna16.469.33710.000.0002.204.062,9613,3822,04
363Pomoći unutar općeg proračuna16.469.33710.000.0002.204.062,9613,3822,04
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna10.033.1321.208.433,8512,04
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna6.436.205995.629,1115,47
38Ostali rashodi3.485.5627.850.0001.179.976,3433,8515,03
381Tekuće donacije450.000108.400,0024,09
3811Tekuće donacije u novcu108.400,00
383Kazne, penali i naknade štete3.485.5627.400.0001.071.576,3430,7414,48
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3.329.1561.046.576,3431,44
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta156.40625.000,0015,98


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.013.126.1392.329.623.1991.071.586.417,74105,7746,00
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine32.648.82563.190.00056.448.038,19172,8989,33
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva31.637.32659.890.00053.380.907,09168,7389,13
4111Zemljište31.637.32653.380.907,09168,73
412Nematerijalna imovina1.011.4993.300.0003.067.131,10303,2392,94
4123Licence1.011.4993.067.131,10303,23
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine980.477.3142.266.433.1991.015.138.379,55103,5444,79
421Građevinski objekti970.259.8712.235.877.1991.003.586.230,17103,4344,89
4212Poslovni objekti1.587.7353.850.707,13242,53
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti968.232.409999.675.434,67103,25
4214Ostali građevinski objekti439.72760.088,3713,66
422Postrojenja i oprema7.027.98813.190.0009.623.812,74136,9472,96
4221Uredska oprema i namještaj3.045.3854.842.612,92159,01
4222Komunikacijska oprema46.62771.121,20152,53
4223Oprema za održavanje i zaštitu298.217,00
4225Instrumenti, uređaji i strojevi3.935.9764.411.861,62112,09
423Prijevozna sredstva12.1106.000.000
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu12.110
426Nematerijalna proizvedena imovina3.177.34511.366.0001.928.336,6460,6916,97
4262Ulaganja u računalne programe3.177.3451.928.336,6460,69

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE-125.029.502258.000.000-60.435.093,6448,34-23,42
Prijenos depozita iz prethodne godine166.497.905318.539.950318.539.950,00191,32100,00
Prijenos depozita u naredno razdoblje-283.182.121-318.539.950-596.669.811,26210,70187,31
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA400.000.000939.960.000556.769.340,00139,1959,23
84Primici od zaduživanja400.000.000939.960.000556.769.340,00139,1959,23
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora400.000.000939.960.000556.769.340,00139,1959,23
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora400.000.000556.769.340,00139,19
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA408.345.286681.960.000339.074.572,3883,0449,72
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova408.345.286681.960.000339.074.572,3883,0449,72
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora408.345.286681.960.000339.074.572,3883,0449,72
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora349.291.525278.072.769,1979,61
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija59.053.76161.001.803,19103,30

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKS
1234=3/2*100
003HRVATSKE CESTE4.029.751.1521.967.151.973,7448,82
 
3000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE316.595.513126.751.054,4740,04
     
A300000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE271.939.513108.220.978,4939,80
31Rashodi za zaposlene138.611.00062.418.846,4245,03
311Plaće (Bruto)111.228.30050.563.911,9045,46
3111Plaće za redovan rad50.563.911,90
312Ostali rashodi za zaposlene9.030.0003.749.106,3441,52
3121Ostali rashodi za zaposlene3.749.106,34
313Doprinosi na plaće18.352.7008.105.828,1844,17
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje8.105.828,18
32Materijalni rashodi104.428.51337.640.630,8936,04
321Naknade troškova zaposlenima4.915.0002.218.760,8845,14
3211Službena putovanja569.172,71
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.270.744,67
3213Stručno usavršavanje zaposlenika378.843,50
322Rashodi za materijal i energiju22.376.0009.010.058,1540,27
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi177.182,35
3223Energija8.630.805,08
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća202.070,72
323Rashodi za usluge73.023.51324.698.378,1133,82
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.622.957,07
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja7.986.498,77
3233Usluge promidžbe i informiranja748.564,20
3234Komunalne usluge2.651.101,94
3235Zakupnine i najamnine3.603.981,94
3236Zdravstvene i veterinarske usluge374.585,40
3237Intelektualne i osobne usluge536.015,00
3238Računalne usluge1.787.515,39
3239Ostale usluge3.387.158,40
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa22.0006.825,0031,02
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa6.825,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.092.0001.706.608,7541,71
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično65.426,90
3292Premije osiguranja866.303,59
3293Reprezentacija41.493,92
3294Članarine i norme79.537,48
3295Pristojbe i naknade195.004,69
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja458.842,17
34Financijski rashodi21.050.0006.981.524,8433,17
343Ostali financijski rashodi21.050.0006.981.524,8433,17
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa78.735,23
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule1.791.239,00
3433Zatezne kamate235.927,48
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi4.875.623,13
38Ostali rashodi7.850.0001.179.976,3415,03
381Tekuće donacije450.000108.400,0024,09
3811Tekuće donacije u novcu108.400,00
383Kazne, penali i naknade štete7.400.0001.071.576,3414,48
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama1.046.576,34
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta25.000,00
     
K300000OPREMANJE13.190.0009.623.812,7472,96
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.190.0009.623.812,7472,96
422Postrojenja i oprema13.190.0009.623.812,7472,96
4221Uredska oprema i namještaj4.842.612,92
4222Komunikacijska oprema71.121,20
4223Oprema za održavanje i zaštitu298.217,00
4225Instrumenti, uređaji i strojevi4.411.861,62
     
K300001INFORMATIZACIJA14.666.0004.995.467,7434,06
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine3.300.0003.067.131,1092,94
412Nematerijalna imovina3.300.0003.067.131,1092,94
4123Licence3.067.131,10
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.366.0001.928.336,6416,97
426Nematerijalna proizvedena imovina11.366.0001.928.336,6416,97
4262Ulaganja u računalne programe1.928.336,64
     
K300002OBNOVA VOZNOG PARKA6.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.000.000
423Prijevozna sredstva6.000.000
     
K300003POSLOVNE ZGRADE10.800.0003.910.795,5036,21
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.800.0003.910.795,5036,21
421Građevinski objekti10.800.0003.910.795,5036,21
4212Poslovni objekti3.850.707,13
4214Ostali građevinski objekti60.088,37
     
3001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA750.881.300427.657.333,6156,95
     
A300001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA750.881.300427.657.333,6156,95
34Financijski rashodi192.481.300149.584.564,4277,71
342Kamate za primljene kredite i zajmove192.481.300149.584.564,4277,71
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora42.577.458,00
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti107.007.106,42
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova558.400.000278.072.769,1949,80
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora558.400.000278.072.769,1949,80
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora278.072.769,19
     
3002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA156.950.00078.167.836,1949,80
     
A300002ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA156.950.00078.167.836,1949,80
34Financijski rashodi33.390.00017.166.033,0051,41
342Kamate za primljene kredite i zajmove33.390.00017.166.033,0051,41
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora17.166.033,00
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova123.560.00061.001.803,1949,37
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora123.560.00061.001.803,1949,37
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija61.001.803,19
3003ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA2.284.967.1991.053.056.341,7646,09
     
K300004SPOJEVI NA AUTOCESTE115.622.05716.419.208,9414,20
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.983.8312.781.516,0093,22
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva2.983.8312.781.516,0093,22
4111Zemljište2.781.516,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine112.638.22613.637.692,9412,11
421Građevinski objekti112.638.22613.637.692,9412,11
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti13.637.692,94
     
K300005PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA398.921.225159.547.954,5039,99
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine19.401.31213.151.603,3167,79
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva19.401.31213.151.603,3167,79
4111Zemljište13.151.603,31
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine379.519.913146.396.351,1938,57
421Građevinski objekti379.519.913146.396.351,1938,57
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti146.396.351,19
     
K300006OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA325.772.284137.032.756,0542,06
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine9.558.70824.533.697,79256,66
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva9.558.70824.533.697,79256,66
4111Zemljište24.533.697,79
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine316.213.576112.499.058,2635,58
421Građevinski objekti316.213.576112.499.058,2635,58
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti112.499.058,26
     
K300007REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA962.895.997526.362.878,6354,66
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.000.0001.128.952,63112,90
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva1.000.0001.128.952,63112,90
4111Zemljište1.128.952,63
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine961.895.997525.233.926,0054,60
421Građevinski objekti961.895.997525.233.926,0054,60
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti525.233.926,00
     
K300008REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU416.334,30
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine416.334,30
421Građevinski objekti416.334,30
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti416.334,30
     
K300009PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA2.548.6281.100.712,0043,19
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine3.411,00
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva3.411,00
4111Zemljište3.411,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.548.6281.097.301,0043,05
421Građevinski objekti2.548.6281.097.301,0043,05
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti1.097.301,00
     
K300010OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI2.141.499765.988,7435,77
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine96.149431.646,03448,93
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva96.149431.646,03448,93
4111Zemljište431.646,03
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.045.350334.342,7116,35
421Građevinski objekti2.045.350334.342,7116,35
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti334.342,71
     
K300011INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA477.065.509211.410.508,6044,31
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine26.850.00011.350.080,3342,27
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva26.850.00011.350.080,3342,27
4111Zemljište11.350.080,33
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine450.215.509200.060.428,2744,44
421Građevinski objekti450.215.509200.060.428,2744,44
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti200.060.428,27
     
3004PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA510.357.140279.315.344,7554,73
     
A300003REDOVITO ODRŽAVANJE460.000.000254.546.199,8655,34
32Materijalni rashodi460.000.000254.546.199,8655,34
323Rashodi za usluge460.000.000254.546.199,8655,34
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja254.546.199,86
     
A300004IZVANREDNO ODRŽAVANJE45.000.00023.316.341,6451,81
32Materijalni rashodi45.000.00023.316.341,6451,81
323Rashodi za usluge45.000.00023.316.341,6451,81
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja23.316.341,64
     
A300005STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME5.357.1401.452.803,2527,12
32Materijalni rashodi5.357.1401.452.803,2527,12
323Rashodi za usluge5.357.1401.452.803,2527,12
3237Intelektualne i osobne usluge1.452.803,25
     
3005SUFINANCIRANJE10.000.0002.204.062,9622,04
     
A300007SUFINANCIRANJE ŽUC-A995.629,11
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna995.629,11
363Pomoći unutar općeg proračuna995.629,11
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna995.629,11
     
A300008SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA10.000.0001.208.433,8512,08
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna10.000.0001.208.433,8512,08
363Pomoći unutar općeg proračuna10.000.0001.208.433,8512,08
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna1.208.433,85