Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2022. godine

NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2022. godine

HRVATSKI SABOR

2048

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2022. godine.

Klasa: 400-06/22-01/31

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.070.784.123,512.621.754.2901.105.583.572,32103,2542,17
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 
78.00094.240,26 
120,82
 
UKUPNI PRIHODI1.070.784.123,512.621.832.2901.105.677.812,58103,2642,17
3RASHODI POSLOVANJA545.958.632,582.269.824.0901.095.164.496,40200,5948,25
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE205.082.152,4216.008.2002.600.951,361,2716,25
 
UKUPNI RASHODI751.040.785,002.285.832.2901.097.765.447,76146,1748,02
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK319.743.338,51336.000.0007.912.364,822,472,35

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA515.389,27350.00064.271,8612,4718,36
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 
0 
 
 
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE1.740.747.869,472.501.373.6992.501.373.698,75143,70100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-2.061.006.597,25-2.837.723.699-2.509.350.335,43121,7588,43
 
NETO FINANCIRANJE-319.743.338,51-336.000.000-7.912.364,822,472,35
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,0000,00 
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.070.784.123,512.621.754.2901.105.583.572,32103,2542,17
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna160.526.871,3173.688.29044.325.955,4927,6160,15
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU1.471.900
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima22.921.444,1910.250.0003.861.577,3016,8537,67
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima1.627.233,523.861.577,30237,31
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima21.294.210,67
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava137.605.427,1261.966.39040.464.378,1929,4165,30
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava9.028.607,048.432.617,4493,40
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava128.576.820,0832.031.760,7524,91
64Prihodi od imovine2.580.371,417.105.0001.342.693,3252,0318,90
641Prihodi od financijske imovine2.580.371,417.100.0001.342.693,3252,0318,91
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju512.802,8430.456,115,94
6414Prihodi od zateznih kamata1.690.973,971.237.875,1473,20
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule31,23
6419Ostali prihodi od financijske imovine376.563,3774.362,0719,75
643Prihodi od kamata na dane zajmove5.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada903.977.684,862.538.760.0001.059.733.576,14117,2341,74
651Upravne i administrativne pristojbe519.708.818,391.224.760.000496.313.446,4595,5040,52
6514Ostale pristojbe i naknade519.708.818,39496.313.446,4595,50
652Prihodi po posebnim propisima384.268.866,471.314.000.000563.420.129,69146,6242,88
6526Ostali nespomenuti prihodi384.268.866,47563.420.129,69146,62
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima38.650,00201.00027.720,0071,7213,79
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga38.650,00201.00027.720,0071,7213,79
6615Prihodi od pruženih usluga38.650,0027.720,0071,72
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi3.660.545,932.000.000153.627,374,207,68
683Ostali prihodi3.660.545,932.000.000153.627,374,207,68
6831Ostali prihodi3.660.545,93153.627,374,20
 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE78.00094.240,26120,82
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine78.00094.240,26120,82
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme78.00094.240,26120,82
7221Uredska oprema i namještaj1.268,02
7222Komunikacijska oprema15.072,24
7227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene77.900,00

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA545.958.632,582.269.824.0901.095.164.496,40200,5948,25
31Rashodi za zaposlene31.843.790,2866.489.00032.660.430,97102,5649,12
311Plaće (Bruto)25.627.477,5653.916.00025.983.231,11101,3948,19
3111Plaće za redovan rad25.141.161,2325.655.233,36102,04
3112Plaće u naravi90.185,2710.400,0111,53
3113Plaće za prekovremeni rad396.131,06317.597,7480,17
312Ostali rashodi za zaposlene2.162.077,733.960.0002.443.738,31113,0361,71
3121Ostali rashodi za zaposlene2.162.077,732.443.738,31113,03
313Doprinosi na plaće4.054.234,998.613.0004.233.461,55104,4249,15
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.054.234,994.233.461,55104,42
32Materijalni rashodi369.336.789,101.123.343.450440.813.850,05119,3539,24
321Naknade troškova zaposlenima1.476.166,115.253.0001.898.507,67128,6136,14
3211Službena putovanja383.680,42493.737,29128,68
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život877.470,091.074.264,24122,43
3213Stručno usavršavanje zaposlenika205.137,60324.276,14158,08
3214Ostale naknade troškova zaposlenima9.878,006.230,0063,07
322Rashodi za materijal i energiju415.336,511.954.000588.886,94141,7930,14
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi294.920,73404.131,80137,03
3223Energija115.508,35152.748,34132,24
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje919,70
3225Sitni inventar i auto gume3.987,7332.006,80802,63
323Rashodi za usluge14.593.765,3472.394.15014.071.460,6096,4219,44
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza862.219,611.064.000,39123,40
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.394.248,391.149.463,0382,44
3233Usluge promidžbe i informiranja3.859.614,681.447.532,0137,50
3234Komunalne usluge65.399,4445.547,5169,65
3235Zakupnine i najamnine5.643.331,864.951.611,3087,74
3236Zdravstvene i veterinarske usluge62.087,8099.560,70160,35
3237Intelektualne i osobne usluge1.536.048,183.089.933,96201,16
3238Računalne usluge908.483,461.923.630,20211,74
3239Ostale usluge262.331,92300.181,50114,43
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa13.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja352.851.521,141.043.729.300424.254.994,84120,2440,65
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično91.675,04124.084,65135,35
3292Premije osiguranja71.154,5579.087,02111,15
3293Reprezentacija95.384,3946.472,8548,72
3294Članarine i norme6.399,369.141,35142,85
3295Pristojbe i naknade81.365,0022.703,1027,90
3296Troškovi sudskih postupaka46.000,0031.102,0067,61
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja352.459.542,80423.942.403,87120,28
34Financijski rashodi96.093,78452.000103.614,36107,8322,92
343Ostali financijski rashodi96.093,78452.000103.614,36107,8322,92
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa94.437,58103.459,88109,55
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule30,45
3433Zatezne kamate1.625,75154,489,50
35Subvencije8.059.050,39106.020.30029.180.503,84362,0827,52
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru711.424,5031.510.300905.707,31127,312,87
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru711.424,50905.707,31127,31
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora7.347.625,8974.510.00028.274.796,53384,8237,95
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora5.753.792,3922.578.221,24392,41
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima1.593.833,505.696.575,29357,41
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna42.996.582,88802.369.540454.580.866,591057,2556,65
361Pomoći inozemnim vladama409.000
363Pomoći unutar općeg proračuna42.996.582,88801.376.540454.580.866,591057,2556,73
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna2.410.115,37397.254.180,6816482,79
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna40.586.467,5157.326.685,91141,25
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava584.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
300.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna300.000
38Ostali rashodi93.626.326,15170.849.800137.825.230,59147,2180,67
381Tekuće donacije1.024.823,742.616.800545.069,9653,1920,83
3811Tekuće donacije u novcu1.024.823,74545.069,9653,19
382Kapitalne donacije49.049.018,0092.401.00079.433.332,78161,9585,97
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama33.606,2066.797.726,06198766,08
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima49.015.411,8012.635.606,7225,78
383Kazne, penali i naknade štete33.433.666,4634.000.00033.336.333,6999,7198,05
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama33.433.666,4633.336.333,6999,71
386Kapitalne pomoći10.118.817,9541.832.00024.510.494,16242,2358,59
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru5.074.794,9220.784.087,54409,56
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora5.044.023,033.726.406,6273,88


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE205.082.152,4216.008.2002.600.951,361,2716,25
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.000
412Nematerijalna imovina50.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine205.082.152,4215.958.2002.600.951,361,2716,30
422Postrojenja i oprema203.391.027,425.167.500920.536,610,4517,81
4221Uredska oprema i namještaj2.112.847,74205.989,619,75
4222Komunikacijska oprema28.398,0079.872,00281,26
4225Instrumenti, uređaji i strojevi80.913,14
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene201.168.868,54634.675,000,32
423Prijevozna sredstva350.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.691.125,0010.440.7001.680.414,7599,3716,09
4262Ulaganja u računalne programe1.691.125,001.680.414,7599,37

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE-319.743.338,51-336.000.000-7.912.364,822,472,35
Prijenos depozita iz prethodne godine1.740.747.869,472.501.373.6992.501.373.698,75143,70100,00
Prijenos depozita u naredno razdoblje-2.061.006.597,25-2.837.723.699-2.509.350.335,43121,7588,43
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA515.389,27350.00064.271,8612,4718,36
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita515.389,27350.00064.271,8612,4718,36
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora495.218,27300.00064.271,8612,9821,42
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora495.218,2764.271,8612,98
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti20.171,0050.000
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima20.171,00

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKS
1234=3/2*100
002FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST2.285.832.2901.097.765.447,7648,02
     
2000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE120.989.15043.749.612,5336,16
     
A200000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE77.980.55031.519.994,9340,42
31Rashodi za zaposlene35.865.00018.907.087,8752,72
311Plaće (Bruto)29.365.00014.924.600,4150,82
3111Plaće za redovan rad14.606.756,28
3112Plaće u naravi9.443,06
3113Plaće za prekovremeni rad308.401,07
312Ostali rashodi za zaposlene2.000.0001.540.887,6777,04
3121Ostali rashodi za zaposlene1.540.887,67
313Doprinosi na plaće4.500.0002.441.599,7954,26
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.441.599,79
32Materijalni rashodi41.463.55012.509.292,7030,17
321Naknade troškova zaposlenima2.300.000888.247,3638,62
3211Službena putovanja252.485,41
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život539.901,54
3213Stručno usavršavanje zaposlenika94.516,41
3214Ostale naknade troškova zaposlenima1.344,00
322Rashodi za materijal i energiju1.779.000559.845,9331,47
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi395.975,66
3223Energija131.863,47
3225Sitni inventar i auto gume32.006,80
323Rashodi za usluge35.892.05010.784.575,6230,05
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.063.549,59
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.141.395,53
3233Usluge promidžbe i informiranja1.048.396,38
3234Komunalne usluge45.547,51
3235Zakupnine i najamnine3.862.110,02
3236Zdravstvene i veterinarske usluge99.560,70
3237Intelektualne i osobne usluge1.301.845,75
3238Računalne usluge1.923.630,20
3239Ostale usluge298.539,94
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.492.500276.623,7918,53
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično93.804,60
3292Premije osiguranja79.087,02
3293Reprezentacija42.097,85
3294Članarine i norme2.711,72
3295Pristojbe i naknade22.703,10
3296Troškovi sudskih postupaka31.102,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.117,50
34Financijski rashodi402.000103.614,3625,77
343Ostali financijski rashodi402.000103.614,3625,77
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa103.459,88
3433Zatezne kamate154,48
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade250.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna250.000
     
A200002OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ29.516.4009.938.585,3333,67
31Rashodi za zaposlene18.495.0008.203.155,5644,35
311Plaće (Bruto)15.160.0006.619.400,8843,66
3111Plaće za redovan rad6.614.682,93
3113Plaće za prekovremeni rad4.717,95
312Ostali rashodi za zaposlene860.000538.335,7062,60
3121Ostali rashodi za zaposlene538.335,70
313Doprinosi na plaće2.475.0001.045.418,9842,24
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.045.418,98
32Materijalni rashodi9.051.4001.717.629,7718,98
321Naknade troškova zaposlenima1.985.000639.462,2232,21
3211Službena putovanja173.331,41
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život299.456,38
3213Stručno usavršavanje zaposlenika166.674,43
322Rashodi za materijal i energiju55.00027.464,7749,94
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.414,92
3223Energija20.049,85
323Rashodi za usluge7.010.0001.050.702,7814,99
3233Usluge promidžbe i informiranja66.995,00
3235Zakupnine i najamnine982.703,78
3239Ostale usluge1.004,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.400
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.970.00017.800,000,90
422Postrojenja i oprema620.00017.800,002,87
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene17.800,00
423Prijevozna sredstva350.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.000.000
     
A200003INTERREG EUROPE319.000324.755,91101,80
31Rashodi za zaposlene238.000254.468,61106,92
311Plaće (Bruto)200.000217.109,38108,55
3111Plaće za redovan rad217.109,38
313Doprinosi na plaće38.00037.359,2398,31
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje37.359,23
32Materijalni rashodi81.00070.287,3086,77
321Naknade troškova zaposlenima36.00070.287,30195,24
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život9.952,00
3213Stručno usavršavanje zaposlenika60.335,30
323Rashodi za usluge32.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa13.000
     
K200000OPREMANJE3.682.500285.861,617,76
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.682.500285.861,617,76
422Postrojenja i oprema3.682.500285.861,617,76
4221Uredska oprema i namještaj205.989,61
4222Komunikacijska oprema79.872,00
     
K200001INFORMATIZACIJA9.490.7001.680.414,7517,71
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.000
412Nematerijalna imovina50.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.440.7001.680.414,7517,80
426Nematerijalna proizvedena imovina9.440.7001.680.414,7517,80
4262Ulaganja u računalne programe1.680.414,75
     
2001PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA323.467.140155.542.546,7648,09
     
A200009OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D.34.000.00033.336.333,6998,05
38Ostali rashodi34.000.00033.336.333,6998,05
383Kazne, penali i naknade štete34.000.00033.336.333,6998,05
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama33.336.333,69
     
K200002SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA31.600.00013.970.576,5344,21
35Subvencije1.500.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna28.200.00013.970.576,5349,54
363Pomoći unutar općeg proračuna28.200.00013.970.576,5349,54
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna13.970.576,53
38Ostali rashodi1.900.000
386Kapitalne pomoći1.900.000
     
K200003GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM35.996.0006.938.210,5919,27
38Ostali rashodi35.996.0006.938.210,5919,27
386Kapitalne pomoći35.996.0006.938.210,5919,27
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru3.211.803,97
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora3.726.406,62
     
K200004OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA1.000.000
35Subvencije1.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.000.000
K200005ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA15.466.500945.145,446,11
32Materijalni rashodi5.924.500324.951,405,48
323Rashodi za usluge3.224.500150.000,004,65
3237Intelektualne i osobne usluge150.000,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.700.000174.951,406,48
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja174.951,40
35Subvencije1.200.000600.109,9150,01
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.200.000600.109,9150,01
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora600.109,91
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna8.342.00020.084,130,24
363Pomoći unutar općeg proračuna8.342.00020.084,130,24
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna20.084,13
     
K200006ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI28.118.20010.640.509,6737,84
32Materijalni rashodi1.200.000
323Rashodi za usluge1.200.000
35Subvencije540.000157.858,0529,23
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora540.000157.858,0529,23
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora157.858,05
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna23.162.40010.339.077,5144,64
363Pomoći unutar općeg proračuna23.162.40010.339.077,5144,64
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3.460.947,79
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna6.878.129,72
38Ostali rashodi3.215.800143.574,114,46
381Tekuće donacije2.205.800143.574,116,51
3811Tekuće donacije u novcu143.574,11
386Kapitalne pomoći1.010.000
     
K200007POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA5.020.00090.000,001,79
32Materijalni rashodi3.450.00040.000,001,16
323Rashodi za usluge3.450.00040.000,001,16
3233Usluge promidžbe i informiranja40.000,00
35Subvencije1.070.00050.000,004,67
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru500.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora570.00050.000,008,77
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora50.000,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna500.000
     
K200008OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA5.436.700248.740,144,58
32Materijalni rashodi3.775.700
323Rashodi za usluge3.775.700
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.450.00049.578,003,42
363Pomoći unutar općeg proračuna1.450.00049.578,003,42
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna49.578,00
38Ostali rashodi211.000199.162,1494,39
381Tekuće donacije211.000199.162,1494,39
3811Tekuće donacije u novcu199.162,14
     
K200009GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN925.000
38Ostali rashodi925.000
386Kapitalne pomoći925.000
     
K200011OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI874.300874.256,77100,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna874.300874.256,77100,00
363Pomoći unutar općeg proračuna874.300874.256,77100,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna874.256,77
K200012SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU4.036.0003.220.574,7979,80
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.036.0003.220.574,7979,80
363Pomoći unutar općeg proračuna4.036.0003.220.574,7979,80
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3.220.574,79
     
K200013IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA2.300.000241.362,0810,49
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna300.000241.362,0880,45
363Pomoći unutar općeg proračuna300.000241.362,0880,45
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna241.362,08
38Ostali rashodi2.000.000
386Kapitalne pomoći2.000.000
     
K200014SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK43.750.00038.111.157,9287,11
31Rashodi za zaposlene100.000166.950,36166,95
311Plaće (Bruto)100.000142.581,33142,58
3111Plaće za redovan rad142.581,33
313Doprinosi na plaće24.369,03
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje24.369,03
32Materijalni rashodi43.650.00037.944.207,5686,93
321Naknade troškova zaposlenima3.838,80
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.838,80
323Rashodi za usluge3.650.000440.371,2612,06
3237Intelektualne i osobne usluge440.371,26
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja40.000.00037.499.997,5093,75
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja37.499.997,50
     
K200015SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO46.900
32Materijalni rashodi46.900
323Rashodi za usluge46.900
     
K200016DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA1.00029.750,002975,00
38Ostali rashodi1.00029.750,002975,00
386Kapitalne pomoći1.00029.750,002975,00
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru29.750,00
     
K200017DRŽAVNA MREŽA9.000.0002.290.518,3525,45
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna9.000.0002.290.518,3525,45
363Pomoći unutar općeg proračuna9.000.0002.290.518,3525,45
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna2.290.518,35
     
K200019POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE67.022.54040.066.535,3859,78
32Materijalni rashodi26.480.4003.640.435,4513,75
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja26.480.4003.640.435,4513,75
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.640.435,45
35Subvencije1.510.300633.285,2941,93
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.010.300633.285,2962,68
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru633.285,29
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna39.031.84018.221.939,0746,68
363Pomoći unutar općeg proračuna39.031.84018.221.939,0746,68
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna51.885,79
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna18.170.053,28
38Ostali rashodi17.570.875,57
381Tekuće donacije28.342,00
3811Tekuće donacije u novcu28.342,00
386Kapitalne pomoći17.542.533,57
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru17.542.533,57
     
K200020MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU1.100.000343.741,7331,25
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.100.000343.741,7331,25
363Pomoći unutar općeg proračuna1.100.000343.741,7331,25
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna343.741,73
K200021POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA20.050.0003.867.496,2719,29
32Materijalni rashodi400.000
323Rashodi za usluge400.000
35Subvencije9.500.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora9.500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna9.950.0003.693.504,5637,12
363Pomoći unutar općeg proračuna9.950.0003.693.504,5637,12
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna671.772,12
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3.021.732,44
38Ostali rashodi200.000173.991,7187,00
381Tekuće donacije200.000173.991,7187,00
3811Tekuće donacije u novcu173.991,71
     
K200022SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA6.000.000
35Subvencije6.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora6.000.000
     
K200024OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA11.724.000327.637,412,79
31Rashodi za zaposlene211.000
311Plaće (Bruto)211.000
32Materijalni rashodi520.00095.776,6618,42
321Naknade troškova zaposlenima2.000
323Rashodi za usluge483.00091.401,6618,92
3233Usluge promidžbe i informiranja40.000,00
3235Zakupnine i najamnine5.235,00
3237Intelektualne i osobne usluge46.166,66
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.0004.375,0012,50
3293Reprezentacija4.375,00
35Subvencije3.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora3.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna5.893.000231.860,753,93
361Pomoći inozemnim vladama409.000
363Pomoći unutar općeg proračuna4.900.000231.860,754,73
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna170.000,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna61.860,75
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava584.000
38Ostali rashodi2.100.000
382Kapitalne donacije2.100.000
     
2002PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI844.626.000506.689.509,8459,99
     
A200004PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH1.316.222,33
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.316.222,33
363Pomoći unutar općeg proračuna1.316.222,33
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna1.316.222,33
     
A200005POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO – ENERGETSKE POLITIKE3.000.000608.250,0020,28
32Materijalni rashodi3.000.000608.250,0020,28
323Rashodi za usluge3.000.000608.250,0020,28
3237Intelektualne i osobne usluge608.250,00
     
A200007POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI2.100.00087.500,004,17
32Materijalni rashodi2.100.00087.500,004,17
323Rashodi za usluge2.100.00087.500,004,17
3233Usluge promidžbe i informiranja87.500,00
     
K200025PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI2.000.000
35Subvencije2.000.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.000.000
K200027POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE86.000.00018.744.661,9921,80
35Subvencije51.000.00010.383.551,6520,36
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru15.000.000155.741,321,04
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru155.741,32
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora36.000.00010.227.810,3328,41
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora6.096.659,48
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima4.131.150,85
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna15.000.0002.823.655,8618,82
363Pomoći unutar općeg proračuna15.000.0002.823.655,8618,82
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna2.823.655,86
38Ostali rashodi20.000.0005.537.454,4827,69
382Kapitalne donacije20.000.0005.537.454,4827,69
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama5.537.454,48
     
K200028POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE5.000.000460.540,009,21
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna5.000.000460.540,009,21
363Pomoći unutar općeg proračuna5.000.000460.540,009,21
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna460.540,00
     
K200030POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU40.000.00039.039.823,7497,60
35Subvencije26.700.00017.355.698,9465,00
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru12.000.000116.680,700,97
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru116.680,70
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora14.700.00017.239.018,24117,27
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora15.673.593,80
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima1.565.424,44
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna11.000.0003.603.883,2832,76
363Pomoći unutar općeg proračuna11.000.0003.603.883,2832,76
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3.603.883,28
38Ostali rashodi2.300.00018.080.241,52786,10
382Kapitalne donacije2.300.00018.080.241,52786,10
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama18.080.241,52
     
K200031POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI1.500.000
35Subvencije1.000.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru500.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna500.000
     
K200032OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI1.000
38Ostali rashodi1.000
382Kapitalne donacije1.000
     
K200035PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA52.000.00043.180.030,0683,04
38Ostali rashodi52.000.00043.180.030,0683,04
382Kapitalne donacije52.000.00043.180.030,0683,04
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama43.180.030,06
     
K200036PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA100.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna100.000
363Pomoći unutar općeg proračuna100.000
     
K200038PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA16.000.00012.635.606,7278,97
38Ostali rashodi16.000.00012.635.606,7278,97
382Kapitalne donacije16.000.00012.635.606,7278,97
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima12.635.606,72
K200040PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA635.925.000390.616.875,0061,42
32Materijalni rashodi250.000
323Rashodi za usluge250.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna635.050.000390.000.000,0061,41
363Pomoći unutar općeg proračuna635.050.000390.000.000,0061,41
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna390.000.000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine625.000616.875,0098,70
422Postrojenja i oprema625.000616.875,0098,70
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene616.875,00
     
K200041POTPORA PROIZVODNJI IZ OIE SREDSTVIMA PRODAJE EMISIJSKIH JEDINICA1.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.000.000
     
2003GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA996.750.000391.783.778,6339,31
     
A200008GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA996.750.000391.783.778,6339,31
31Rashodi za zaposlene11.580.0005.128.768,5744,29
311Plaće (Bruto)8.880.0004.079.539,1145,94
3111Plaće za redovan rad4.074.103,44
3112Plaće u naravi956,95
3113Plaće za prekovremeni rad4.478,72
312Ostali rashodi za zaposlene1.100.000364.514,9433,14
3121Ostali rashodi za zaposlene364.514,94
313Doprinosi na plaće1.600.000684.714,5242,79
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje684.714,52
32Materijalni rashodi981.950.000383.775.519,2139,08
321Naknade troškova zaposlenima930.000296.671,9931,90
3211Službena putovanja67.920,47
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život221.115,52
3213Stručno usavršavanje zaposlenika2.750,00
3214Ostale naknade troškova zaposlenima4.886,00
322Rashodi za materijal i energiju120.0001.576,241,31
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi741,22
3223Energija835,02
323Rashodi za usluge7.880.000818.659,2810,39
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza450,80
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja8.067,50
3233Usluge promidžbe i informiranja164.640,63
3235Zakupnine i najamnine101.562,50
3237Intelektualne i osobne usluge543.300,29
3239Ostale usluge637,56
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja973.020.000382.658.611,7039,33
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično30.280,05
3294Članarine i norme6.429,63
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja382.621.902,02
34Financijski rashodi50.000
343Ostali financijski rashodi50.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.880.0002.879.490,8599,98
363Pomoći unutar općeg proračuna2.880.0002.879.490,8599,98
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna2.879.490,85
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade50.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna50.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine240.000
422Postrojenja i oprema240.000