Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za prvo polugodište 2022. godine

NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za prvo polugodište 2022. godine

HRVATSKI SABOR

2049

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za prvo polugodište 2022. godine.

Klasa: 400-06/22-01/31

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA221.267.982258.207.712260.485.608,87117,72100,88
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 
0 
 
 
 
UKUPNI PRIHODI221.267.982258.207.712260.485.608,87117,72100,88
3RASHODI POSLOVANJA4.054.60010.298.9963.302.410,7281,4532,07
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE0185.0000,00 
 
 
UKUPNI RASHODI4.054.60010.483.9963.302.410,7281,4531,50
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK217.213.382247.723.716257.183.198,15118,40103,82

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 
28.000.000484.240.380,00 
1729,43
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA217.213.382155.000.000154.769.554,1171,2599,85
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE0462.714.711462.714.711,17 
100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE0-583.438.427-1.049.368.735,21 
179,86
 
NETO FINANCIRANJE-217.213.382-247.723.716-257.183.198,15118,40103,82
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000,00 
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA221.267.982258.207.712260.485.608,87117,72100,88
64Prihodi od imovine212.111.3643.402.0002.677.980,471,2678,72
641Prihodi od financijske imovine212.111.3643.402.0002.677.980,471,2678,72
6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima2.624.2982.674.293,00101,91
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju3.6623.687,47100,70
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika3.455
6419Ostali prihodi od financijske imovine209.479.950
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada9.038.970254.705.712257.689.879,722850,88101,17
652Prihodi po posebnim propisima9.038.970254.705.712257.689.879,722850,88101,17
6526Ostali nespomenuti prihodi9.038.970257.689.879,722850,88
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima117.647100.000117.748,68100,09117,75
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga117.647100.000117.748,68100,09117,75
6615Prihodi od pruženih usluga117.647117.748,68100,09


RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA4.054.60010.298.9963.302.410,7281,4532,07
31Rashodi za zaposlene2.114.5135.800.0001.950.471,2292,2433,63
311Plaće (Bruto)1.312.3004.682.2901.652.244,58125,9035,29
3111Plaće za redovan rad1.312.3001.652.244,58125,90
312Ostali rashodi za zaposlene20.000182.16020.711,12103,5611,37
3121Ostali rashodi za zaposlene20.00020.711,12103,56
313Doprinosi na plaće782.213935.550277.515,5235,4829,66
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje520.8458.758,211,68
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje261.368268.757,31102,83
32Materijalni rashodi1.372.0003.398.9961.042.674,0076,0030,68
321Naknade troškova zaposlenima23.152381.24434.695,78149,869,10
3211Službena putovanja1.84814.788,45800,24
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život19.06618.669,8297,92
3213Stručno usavršavanje zaposlenika2.2381.237,5155,30
322Rashodi za materijal i energiju127.432381.24455.600,4543,6314,58
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi37.88935.200,2492,90
3223Energija54.36420.400,2137,53
3225Sitni inventar i autogume35.180
323Rashodi za usluge921.3712.171.605685.493,5374,4031,57
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza34.81136.767,62105,62
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.6612.331,0063,67
3233Usluge promidžbe i informiranja1.27712.690,71993,79
3234Komunalne usluge17.96421.300,58118,57
3235Zakupnine i najamnine41.41453.659,15129,57
3237Intelektualne i osobne usluge593.658401.813,0467,68
3238Računalne usluge155.925150.641,4396,61
3239Ostale usluge72.6616.290,008,66
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja300.046464.903266.884,2488,9557,41
3293Reprezentacija8.91425.790,40289,32
3294Članarine i norme224.640239.303,84106,53
3295Pristojbe i naknade2.5031.790,0071,51
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja63.989
34Financijski rashodi367.569100.00082.588,3822,4782,59
343Ostali financijski rashodi367.569100.00082.588,3822,4782,59
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa4.18511.051,43264,07
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule360.00167.418,4718,73
3433Zatezne kamate95519,342,03
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi2.4284.099,14168,83
38Ostali rashodi200.5181.000.000226.677,12113,0522,67
383Kazne, penali i naknade štete200.5181.000.000226.677,12113,0522,67
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama200.518226.677,12113,05

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE185.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine10.000
412Nematerijalna imovina10.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine175.000
422Postrojenja i oprema75.000
426Nematerijalna proizvedena imovina100.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE-217.213.382-247.723.716-257.183.198,15118,40103,82
Prijenos depozita iz prethodne godine0462.714.711462.714.711,17100,00
Prijenos depozita u naredno razdoblje0-583.438.427-1.049.368.735,21179,86
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA28.000.000484.240.380,001729,43
85Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja28.000.000484.240.380,001729,43
852Primici za obveznice28.000.000
854Primici za ostale vrijednosne papire484.240.380,00
8541Ostali tuzemni vrijednosni papiri484.240.380,00
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA217.213.382155.000.000154.769.554,1171,2599,85
52Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire78.543.753
524Izdaci za ostale vrijednosne papire78.543.753
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici138.669.629155.000.000154.769.554,11111,6199,85
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora138.669.629155.000.000154.769.554,11111,6199,85
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija138.669.629154.769.554,11111,61

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKS
1234=3/2*100
004HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA165.483.996158.071.964,8395,52
     
4000UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA9.061.3761.933.887,1321,34
     
A400000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE8.894.8761.933.887,1321,74
31Rashodi za zaposlene4.845.780975.235,6120,13
311Plaće (Bruto)4.214.061826.122,2919,60
3111Plaće za redovan rad826.122,29
312Ostali rashodi za zaposlene163.94410.355,566,32
3121Ostali rashodi za zaposlene10.355,56
313Doprinosi na plaće467.775138.757,7629,66
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje4.379,11
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje134.378,65
32Materijalni rashodi3.059.096726.734,0623,76
321Naknade troškova zaposlenima343.12017.347,895,06
3211Službena putovanja7.394,23
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život9.334,91
3213Stručno usavršavanje zaposlenika618,75
322Rashodi za materijal i energiju343.12027.800,238,10
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi17.600,12
3223Energija10.200,11
323Rashodi za usluge1.954.444428.341,9021,92
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza18.383,81
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.165,50
3233Usluge promidžbe i informiranja8.781,88
3234Komunalne usluge10.650,29
3235Zakupnine i najamnine25.242,20
3237Intelektualne i osobne usluge268.529,02
3238Računalne usluge93.464,20
3239Ostale usluge2.125,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja418.412253.244,0460,53
3293Reprezentacija12.895,20
3294Članarine i norme239.303,84
3295Pristojbe i naknade1.045,00
34Financijski rashodi90.0007.931,748,81
343Ostali financijski rashodi90.0007.931,748,81
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa5.872,50
3433Zatezne kamate9,67
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi2.049,57
38Ostali rashodi900.000223.985,7224,89
383Kazne, penali i naknade štete900.000223.985,7224,89
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama223.985,72
     
K400000OPREMANJE67.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine67.500
422Postrojenja i oprema67.500
     
K400001INFORMATIZACIJA99.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine9.000
412Nematerijalna imovina9.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine90.000
426Nematerijalna proizvedena imovina90.000
     
4002UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM155.898.422156.003.288,49100,07
     
A400002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE889.1721.233.734,38138,75
31Rashodi za zaposlene664.221877.712,04132,14
311Plaće (Bruto)234.115743.510,06317,58
3111Plaće za redovan rad743.510,06
312Ostali rashodi za zaposlene9.1089.320,00102,33
3121Ostali rashodi za zaposlene9.320,00
313Doprinosi na plaće420.998124.881,9829,66
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje3.941,19
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje120.940,79
32Materijalni rashodi169.951279.652,68164,55
321Naknade troškova zaposlenima19.06215.613,1081,91
3211Službena putovanja6.654,80
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život8.401,42
3213Stručno usavršavanje zaposlenika556,88
322Rashodi za materijal i energiju19.06225.020,20131,26
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi15.840,11
3223Energija9.180,09
323Rashodi za usluge108.581226.743,20208,82
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza16.545,43
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.048,95
3233Usluge promidžbe i informiranja3.517,95
3234Komunalne usluge9.585,26
3235Zakupnine i najamnine22.717,98
3237Intelektualne i osobne usluge119.955,62
3238Računalne usluge51.459,51
3239Ostale usluge1.912,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja23.24612.276,1852,81
3293Reprezentacija11.605,68
3295Pristojbe i naknade670,50
34Financijski rashodi5.00073.947,401478,95
343Ostali financijski rashodi5.00073.947,401478,95
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa4.675,62
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule67.418,47
3433Zatezne kamate8,70
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi1.844,61
38Ostali rashodi50.0002.422,264,84
383Kazne, penali i naknade štete50.0002.422,264,84
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama2.422,26
     
A400003ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE155.000.000154.769.554,1199,85
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici155.000.000154.769.554,1199,85
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora155.000.000154.769.554,1199,85
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija154.769.554,11
     
K400002OPREMANJE3.750
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.750
422Postrojenja i oprema3.750
     
K400003INFORMATIZACIJA5.500
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine500
412Nematerijalna imovina500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.000
426Nematerijalna proizvedena imovina5.000
     
4004MANDATNI POSLOVI524.198134.789,2125,71
     
A400004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE514.948134.789,2126,18
31Rashodi za zaposlene289.99997.523,5733,63
311Plaće (Bruto)234.11482.612,2335,29
3111Plaće za redovan rad82.612,23
312Ostali rashodi za zaposlene9.1081.035,5611,37
3121Ostali rashodi za zaposlene1.035,56
313Doprinosi na plaće46.77713.875,7829,66
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje437,91
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje13.437,87
32Materijalni rashodi169.94936.287,2621,35
321Naknade troškova zaposlenima19.0621.734,799,10
3211Službena putovanja739,42
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život933,49
3213Stručno usavršavanje zaposlenika61,88
322Rashodi za materijal i energiju19.0622.780,0214,58
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.760,01
3223Energija1.020,01
323Rashodi za usluge108.58030.408,4328,01
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.838,38
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja116,55
3233Usluge promidžbe i informiranja390,88
3234Komunalne usluge1.065,03
3235Zakupnine i najamnine5.698,97
3237Intelektualne i osobne usluge13.328,40
3238Računalne usluge5.717,72
3239Ostale usluge2.252,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja23.2451.364,025,87
3293Reprezentacija1.289,52
3295Pristojbe i naknade74,50
34Financijski rashodi5.000709,2414,18
343Ostali financijski rashodi5.000709,2414,18
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa503,31
3433Zatezne kamate0,97
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi204,96
38Ostali rashodi50.000269,140,54
383Kazne, penali i naknade štete50.000269,140,54
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama269,14
     
K400004OPREMANJE3.750
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.750
422Postrojenja i oprema3.750
     
K400005INFORMATIZACIJA5.500
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine500
412Nematerijalna imovina500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.000
426Nematerijalna proizvedena imovina5.000