Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2022. godine

NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2022. godine

HRVATSKI SABOR

2050

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2022. godine.

Klasa: 400-06/22-01/31

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA5.526.16247.040.0005.165.010,9693,4610,98
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE84.32514.300.000190.258,10225,621,33
 
UKUPNI PRIHODI5.610.48761.340.0005.355.269,0695,458,73
3RASHODI POSLOVANJA11.057.48575.280.00010.181.887,3292,0813,53
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE202.9173.060.00066.636,2432,842,18
 
UKUPNI RASHODI11.260.40178.340.00010.248.523,5691,0113,08
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-5.649.914-17.000.000-4.893.254,5086,6128,78

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA13.739.38445.500.00011.794.989,0385,8525,92
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA2.000.0000 
 
 
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE152.402.455185.088.275185.088.275121,45100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-158.491.925-213.588.275-191.990.009,53121,1489,89
 
NETO FINANCIRANJE5.649.91417.000.0004.893.254,5086,6128,78
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000,00 
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA5.526.16247.040.0005.165.010,9693,4610,98
64Prihodi od imovine2.811.35026.940.0001.166.104,5941,484,33
641Prihodi od financijske imovine1.856.97625.740.000807.441,4043,483,14
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju24.06117.571,1673,03
6414Prihodi od zateznih kamata1.649.439265.084,7116,07
6416Prihodi od dividendi31.36259.984,75191,27
6419Ostali prihodi od financijske imovine152.114464.800,78305,56
642Prihodi od nefinancijske imovine311.711500.000304.785,6797,7860,96
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine311.711304.785,6797,78
643Prihodi od kamata na dane zajmove642.663700.00053.877,528,387,70
6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru642.66353.877,528,38
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada100.000
652Prihodi po posebnim propisima100.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima1.208.12818.500.0003.082.328,16255,1316,66
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.208.12818.500.0003.082.328,16255,1316,66
6615Prihodi od pruženih usluga1.208.1283.082.328,16255,13
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi1.506.6841.500.000916.578,2160,8361,11
683Ostali prihodi1.506.6841.500.000916.578,2160,8361,11
6831Ostali prihodi1.506.684916.578,2160,83

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE84.32514.300.000190.258,10225,621,33
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine14.000.000102.450,000,73
711Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava14.000.000102.450,000,73
7111Zemljište102.450,00
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine84.325300.00087.808,10104,1329,27
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata84.325300.00087.808,10104,1329,27
7211Stambeni objekti84.32587.808,10104,13

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA11.057.48575.280.00010.181.887,3292,0813,53
31Rashodi za zaposlene7.123.46218.100.0007.136.488,23100,1839,43
311Plaće (Bruto)5.966.10815.100.0005.983.615,91100,2939,63
3111Plaće za redovan rad5.958.3635.873.319,4498,57
3113Plaće za prekovremeni rad7.744110.296,471424,28
312Ostali rashodi za zaposlene189.4751.000.000189.530,00100,0318,95
3121Ostali rashodi za zaposlene189.475189.530,00100,03
313Doprinosi na plaće967.8792.000.000963.342,3299,5348,17
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje967.879963.342,3299,53
32Materijalni rashodi3.729.60824.010.0003.015.595,2480,8612,56
321Naknade troškova zaposlenima244.009750.000251.353,60103,0133,51
3211Službena putovanja7.51013.846,00184,37
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život218.598204.528,0093,56
3213Stručno usavršavanje zaposlenika9.57324.453,60255,44
3214Ostale naknade troškova zaposlenima8.3288.526,00102,38
322Rashodi za materijal i energiju663.8111.800.000826.870,76124,5645,94
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi137.070140.740,74102,68
3223Energija512.705670.670,76130,81
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje9.06115.130,26166,98
3225Sitni inventar i auto gume4.975329,006,61
323Rashodi za usluge1.897.0297.750.0001.748.226,1892,1622,56
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza87.140112.511,36129,12
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja153.805186.098,53121,00
3233Usluge promidžbe i informiranja39.87046.454,89116,52
3234Komunalne usluge60.73251.265,0684,41
3235Zakupnine i najamnine10.9055.405,0649,56
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.02015.110,001481,37
3237Intelektualne i osobne usluge1.189.625941.354,4879,13
3238Računalne usluge44.78452.128,00116,40
3239Ostale usluge309.148337.898,80109,30
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa30.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja924.76013.680.000189.144,7020,451,38
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično9.1889.188,04100,00
3292Premije osiguranja9.4649.663,44102,11
3293Reprezentacija4.0176.530,96162,58
3294Članarine i norme200200,00100,00
3295Pristojbe i naknade28.97321.299,2873,51
3296Troškovi sudskih postupaka868.311123.040,5014,17
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.60719.222,48417,25
34Financijski rashodi204.41533.150.00029.803,8514,580,09
343Ostali financijski rashodi204.41533.150.00029.803,8514,580,09
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa23.09629.779,70128,94
3433Zatezne kamate170.18924,150,01
38Ostali rashodi20.000
383Kazne, penali i naknade štete20.000


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE202.9173.060.00066.636,2432,842,18
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine6.78850.000
412Nematerijalna imovina6.78850.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine196.1293.010.00066.636,2433,982,21
422Postrojenja i oprema55.9151.710.00066.636,24119,173,90
4221Uredska oprema i namještaj41.07857.309,24139,51
4222Komunikacijska oprema17,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu14.838
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene9.310,00
423Prijevozna sredstva140.214
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu140.214
426Nematerijalna proizvedena imovina1.300.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE5.649.91417.000.0004.893.254,5086,6128,78
Prijenos depozita iz prethodne godine152.402.455185.088.275185.088.275,00121,45100,00
Prijenos depozita u naredno razdoblje-158.491.925-213.588.275-191.990.009,53121,1489,89
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA13.739.38445.500.00011.794.989,0385,8525,92
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita1.276.1083.000.0001.302.255,68102,0543,41
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru1.276.1083.000.0001.302.255,68102,0543,41
8141Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru1.276.1081.302.255,68102,05
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici12.463.27742.500.00010.492.733,3584,1924,69
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru1.846.7552.500.000256.164,1413,8710,25
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru1.846.755256.164,1413,87
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora10.616.52140.000.00010.236.569,2196,4225,59
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora10.616.52110.236.569,2196,42
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA2.000.000
51Izdaci za dane zajmove i depozite2.000.000
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru2.000.000


II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKS
1234=3/2*100
005CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU78.340.00010.248.523,5613,08
     
5000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE78.340.00010.248.523,5613,08
     
A500000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE75.280.00010.181.887,3213,53
31Rashodi za zaposlene18.100.0007.136.488,2339,43
311Plaće (Bruto)15.100.0005.983.615,9139,63
3111Plaće za redovan rad5.873.319,44
3113Plaće za prekovremeni rad110.296,47
312Ostali rashodi za zaposlene1.000.000189.530,0018,95
3121Ostali rashodi za zaposlene189.530,00
313Doprinosi na plaće2.000.000963.342,3248,17
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje963.342,32
32Materijalni rashodi24.010.0003.015.595,2412,56
321Naknade troškova zaposlenima750.000251.353,6033,51
3211Službena putovanja13.846,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život204.528,00
3213Stručno usavršavanje zaposlenika24.453,60
3214Ostale naknade troškova zaposlenima8.526,00
322Rashodi za materijal i energiju1.800.000826.870,7645,94
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi140.740,74
3223Energija670.670,76
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje15.130,26
3225Sitni inventar i auto gume329,00
323Rashodi za usluge7.750.0001.748.226,1822,56
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza112.511,36
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja186.098,53
3233Usluge promidžbe i informiranja46.454,89
3234Komunalne usluge51.265,06
3235Zakupnine i najamnine5.405,06
3236Zdravstvene i veterinarske usluge15.110,00
3237Intelektualne i osobne usluge941.354,48
3238Računalne usluge52.128,00
3239Ostale usluge337.898,80
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa30.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja13.680.000189.144,701,38
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično9.188,04
3292Premije osiguranja9.663,44
3293Reprezentacija6.530,96
3294Članarine i norme200,00
3295Pristojbe i naknade21.299,28
3296Troškovi sudskih postupaka123.040,50
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja19.222,48
34Financijski rashodi33.150.00029.803,850,09
343Ostali financijski rashodi33.150.00029.803,850,09
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa29.779,70
3433Zatezne kamate24,15
38Ostali rashodi20.000
383Kazne, penali i naknade štete20.000
     
K500000OPREMANJE3.060.00066.636,242,18
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.000
412Nematerijalna imovina50.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.010.00066.636,242,21
422Postrojenja i oprema1.710.00066.636,243,90
4221Uredska oprema i namještaj57.309,24
4222Komunikacijska oprema17,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene9.310,00
426Nematerijalna proizvedena imovina1.300.000