Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2022. godine

NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2022. godine

HRVATSKI SABOR

2051

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2022. godine.

Klasa: 400-06/22-01/31

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA795.612.6152.268.243.500954.905.678,00120,0242,10
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 
0 
 
 
 
UKUPNI PRIHODI795.612.6152.268.243.500954.905.678,00120,0242,10
3RASHODI POSLOVANJA573.335.2401.175.850.000554.299.626,0096,6847,14
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE402.694.9551.949.171.000516.575.390,00128,2826,50
 
UKUPNI RASHODI976.030.1953.125.021.0001.070.875.016,00109,7234,27
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-180.417.580-856.777.500-115.969.338,0064,2813,54

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA245.187.936950.000.000275.094.960,00112,2028,96
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA88.221.286181.250.00083.698.686,0094,8746,18
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE237.132.40994.209.42594.209.425,0039,73100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-213.681.479-6.181.925-169.636.361,0079,392744,07
 
NETO FINANCIRANJE180.417.580856.777.500115.969.338,0064,2813,54
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000,00 
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA795.612.6152.268.243.500954.905.678,00120,0242,10
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna706.613.0522.010.743.500867.989.938,00122,8443,17
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU217.03485.600.00078.039.103,0035957,0991,17
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU217.03478.039.103,0035957,09
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima568.027.9221.256.309.000692.739.939,00121,9655,14
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima220.443.948243.013.499,00110,24
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima347.583.974449.726.440,00129,39
637Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava49.036.34575.250.50038.919.255,0079,3751,72
6371Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima49.036.34538.919.255,0079,37
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava89.331.751593.584.00058.291.641,0065,259,82
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.335.970478.868,0035,84
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava87.995.78157.812.773,0065,70
64Prihodi od imovine14.072.68028.500.00011.204.887,0079,6239,32
641Prihodi od financijske imovine358.2773.300.000283.213,0079,058,58
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju11.0862.905,0026,20
6414Prihodi od zateznih kamata347.191280.308,0080,74
642Prihodi od nefinancijske imovine13.714.40325.000.00010.921.674,0079,6443,69
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine13.714.40310.921.674,0079,64
643Prihodi od kamata na dane zajmove200.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima74.926.883229.000.00075.710.853,00101,0533,06
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga74.926.883229.000.00075.710.853,00101,0533,06
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe5.269.1983.048.635,0057,86
6615Prihodi od pruženih usluga69.657.68572.662.218,00104,31

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA573.335.2401.175.850.000554.299.626,0096,6847,14
31Rashodi za zaposlene341.581.644737.500.000332.346.843,0097,3045,06
311Plaće (Bruto)274.149.461583.500.000267.154.951,0097,4545,78
3111Plaće za redovan rad274.149.461267.154.951,0097,45
312Ostali rashodi za zaposlene21.632.71656.000.00020.909.717,0096,6637,34
3121Ostali rashodi za zaposlene21.632.71620.909.717,0096,66
313Doprinosi na plaće45.799.46798.000.00044.282.175,0096,6945,19
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje45.799.46744.282.175,0096,69
32Materijalni rashodi219.546.540404.550.000199.025.958,0090,6549,20
321Naknade troškova zaposlenima11.650.70431.500.00012.422.281,00106,6239,44
3211Službena putovanja883.592987.407,00111,75
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život10.542.76810.954.627,00103,91
3213Stručno usavršavanje zaposlenika82.594322.634,00390,63
3214Ostale naknade troškova zaposlenima141.750157.613,00111,19
322Rashodi za materijal i energiju64.801.835106.900.00050.494.571,0077,9247,24
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.869.6421.831.955,0097,98
3222Materijal i sirovine41.337.26627.064.998,0065,47
3223Energija19.541.74119.844.263,00101,55
3225Sitni inventar i auto gume343.483575.932,00167,67
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.709.7031.177.423,0068,87
323Rashodi za usluge118.856.488213.700.000108.709.353,0091,4650,87
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza7.252.1485.540.999,0076,40
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja88.655.66279.744.433,0089,95
3233Usluge promidžbe i informiranja268.72610.800,004,02
3234Komunalne usluge6.527.2595.518.725,0084,55
3235Zakupnine i najamnine5.627.3466.329.708,00112,48
3236Zdravstvene i veterinarske usluge50.256366.496,00729,26
3237Intelektualne i osobne usluge425.712630.382,00148,08
3238Računalne usluge1.577.8982.101.864,00133,21
3239Ostale usluge8.471.4818.465.946,0099,93
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa407.361800.000385.735,0094,6948,22
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa407.361385.735,0094,69
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja23.830.15251.650.00027.014.018,00113,3652,30
3292Premije osiguranja1.024.702987.263,0096,35
3293Reprezentacija2.80311.731,00418,52
3294Članarine i norme820.5021.494.183,00182,11
3295Pristojbe i naknade18.334.75620.649.289,00112,62
3296Troškovi sudskih postupaka904.5302.098.593,00232,01
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.742.8591.772.959,0064,64
34Financijski rashodi9.282.29029.500.00016.264.036,00175,2255,13
342Kamate za primljene kredite i zajmove7.668.06924.633.0009.778.409,00127,5239,70
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada1.110.901515.985,0046,45
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.073.6061.790.137,00166,74
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.483.5627.472.287,00136,27
343Ostali financijski rashodi1.614.2214.867.0006.485.627,00401,78133,26
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa185.681503.135,00270,97
3433Zatezne kamate1.428.5405.326.272,00372,85
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi656.220,00
38Ostali rashodi2.924.7664.300.0006.662.789,00227,81154,95
381Tekuće donacije25.000300.00055.000,00220,0018,33
3811Tekuće donacije u novcu25.00055.000,00220,00
383Kazne, penali i naknade štete2.899.7664.000.0006.607.789,00227,87165,19
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama2.101.7466.135.076,00291,90
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta798.020472.713,0059,24


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE402.694.9551.949.171.000516.575.390,00128,2826,50
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine8.511.02242.110.0006.567.315,0077,1615,60
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva8.511.02242.110.0006.567.315,0077,1615,60
4111Zemljište8.511.0226.567.315,0077,16
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine394.183.9331.907.061.000510.008.075,00129,3826,74
421Građevinski objekti373.396.3191.679.701.000484.765.471,00129,8328,86
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti371.771.203473.639.908,00127,40
4214Ostali građevinski objekti1.625.11611.125.563,00684,60
422Postrojenja i oprema18.594.871189.298.00021.500.505,00115,6311,36
4221Uredska oprema i namještaj864.5881.579.024,00182,63
4223Oprema za održavanje i zaštitu882.9364.058.376,00459,65
4225Instrumenti, uređaji i strojevi16.847.34715.863.105,0094,16
423Prijevozna sredstva446.400950.000
4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu446.400
426Nematerijalna proizvedena imovina1.746.34337.112.0003.742.099,00214,2810,08
4262Ulaganja u računalne programe206.100,00
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina1.746.3433.535.999,00202,48

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE180.417.580856.777.500115.969.338,0064,2813,54
Prijenos depozita iz prethodne godine237.132.40994.209.42594.209.425,0039,73100,00
Prijenos depozita u naredno razdoblje-213.681.479-6.181.925-169.636.361,0079,392744,07
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA245.187.936950.000.000275.094.960,00112,2028,96
84Primici od zaduživanja245.187.936950.000.000275.094.960,00112,2028,96
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada55.187.93660.000.00015.094.960,0027,3525,16
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija55.187.93615.094.960,0027,35
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru190.000.000445.000.000260.000.000,00136,8458,43
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru190.000.000260.000.000,00136,84
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora445.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA88.221.286181.250.00083.698.686,0094,8746,18
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova88.221.286181.250.00083.698.686,0094,8746,18
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada45.742.109129.700.00057.875.403,00126,5344,62
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija45.742.10957.875.403,00126,53
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora42.479.17751.550.00025.823.283,0060,7950,09
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora42.479.17725.823.283,0060,79

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKS
1234=3/2*100
011HŽ INFRASTRUKTURA3.306.271.0001.154.573.702,0034,92
     
1100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE1.181.413.000552.355.015,0046,75
     
A110000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.151.217.000544.521.217,0047,30
31Rashodi za zaposlene737.500.000332.346.843,0045,06
311Plaće (Bruto)583.500.000267.154.951,0045,78
3111Plaće za redovan rad267.154.951,00
312Ostali rashodi za zaposlene56.000.00020.909.717,0037,34
3121Ostali rashodi za zaposlene20.909.717,00
313Doprinosi na plaće98.000.00044.282.175,0045,19
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje44.282.175,00
32Materijalni rashodi404.550.000199.025.958,0049,20
321Naknade troškova zaposlenima31.500.00012.422.281,0039,44
3211Službena putovanja987.407,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život10.954.627,00
3213Stručno usavršavanje zaposlenika322.634,00
3214Ostale naknade troškova zaposlenima157.613,00
322Rashodi za materijal i energiju106.900.00050.494.571,0047,24
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.831.955,00
3222Materijal i sirovine27.064.998,00
3223Energija19.844.263,00
3225Sitni inventar i auto gume575.932,00
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.177.423,00
323Rashodi za usluge213.700.000108.709.353,0050,87
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza5.540.999,00
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja79.744.433,00
3233Usluge promidžbe i informiranja10.800,00
3234Komunalne usluge5.518.725,00
3235Zakupnine i najamnine6.329.708,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge366.496,00
3237Intelektualne i osobne usluge630.382,00
3238Računalne usluge2.101.864,00
3239Ostale usluge8.465.946,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa800.000385.735,0048,22
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa385.735,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja51.650.00027.014.018,0052,30
3292Premije osiguranja987.263,00
3293Reprezentacija11.731,00
3294Članarine i norme1.494.183,00
3295Pristojbe i naknade20.649.289,00
3296Troškovi sudskih postupaka2.098.593,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.772.959,00
34Financijski rashodi4.867.0006.485.627,00133,26
343Ostali financijski rashodi4.867.0006.485.627,00133,26
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa503.135,00
3433Zatezne kamate5.326.272,00
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi656.220,00
38Ostali rashodi4.300.0006.662.789,00154,95
381Tekuće donacije300.00055.000,0018,33
3811Tekuće donacije u novcu55.000,00
383Kazne, penali i naknade štete4.000.0006.607.789,00165,19
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama6.135.076,00
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta472.713,00
     
K110000OPREMANJE1.550.0004.093.471,00264,09
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.550.0004.093.471,00264,09
422Postrojenja i oprema1.550.0004.093.471,00264,09
4221Uredska oprema i namještaj35.095,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu4.058.376,00
     
K110001INFORMATIZACIJA27.096.0001.750.029,006,46
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine27.096.0001.750.029,006,46
422Postrojenja i oprema18.996.0001.543.929,008,13
4221Uredska oprema i namještaj1.543.929,00
426Nematerijalna proizvedena imovina8.100.000206.100,002,54
4262Ulaganja u računalne programe206.100,00
     
K110002PRIJEVOZNA SREDSTVA950.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine950.000
423Prijevozna sredstva950.000
     
K110003POSLOVNE ZGRADE600.0001.990.298,00331,72
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine600.0001.990.298,00331,72
421Građevinski objekti600.0001.990.298,00331,72
4214Ostali građevinski objekti1.990.298,00
     
1101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA205.883.00093.477.095,0045,40
     
A110001ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA205.883.00093.477.095,0045,40
34Financijski rashodi24.633.0009.778.409,0039,70
342Kamate za primljene kredite i zajmove24.633.0009.778.409,0039,70
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada515.985,00
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.790.137,00
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora7.472.287,00
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova181.250.00083.698.686,0046,18
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada129.700.00057.875.403,0044,62
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija57.875.403,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora51.550.00025.823.283,0050,09
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora25.823.283,00
1102PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1.918.975.000508.741.592,0026,51
     
K110004PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET611.513.000183.162.924,0029,95
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine7.500.000439.252,005,86
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva7.500.000439.252,005,86
4111Zemljište439.252,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine604.013.000182.723.672,0030,25
421Građevinski objekti531.080.000179.424.871,0033,78
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti172.316.506,00
4214Ostali građevinski objekti7.108.365,00
422Postrojenja i oprema72.933.0003.298.801,004,52
4225Instrumenti, uređaji i strojevi3.298.801,00
     
K110005PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET107.750.00014.870.659,0013,80
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine107.750.00014.870.659,0013,80
421Građevinski objekti107.750.00014.870.659,0013,80
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti14.870.659,00
     
K110006PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET3.600.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.600.000
421Građevinski objekti3.600.000
     
K110007PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB35.850.0006.245.319,0017,42
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine35.850.0006.245.319,0017,42
421Građevinski objekti35.850.0006.245.319,0017,42
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti6.245.319,00
     
K110008PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE228.719.00033.271.847,0014,55
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine228.719.00033.271.847,0014,55
421Građevinski objekti103.888.00017.171.544,0016,53
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti15.144.644,00
4214Ostali građevinski objekti2.026.900,00
422Postrojenja i oprema95.819.00012.564.304,0013,11
4225Instrumenti, uređaji i strojevi12.564.304,00
426Nematerijalna proizvedena imovina29.012.0003.535.999,0012,19
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina3.535.999,00
     
K110009IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA931.543.000271.190.843,0029,11
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine34.610.0006.128.063,0017,71
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva34.610.0006.128.063,0017,71
4111Zemljište6.128.063,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine896.933.000265.062.780,0029,55
421Građevinski objekti896.933.000265.062.780,0029,55
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti265.062.780,00