Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2022. godine

NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2022. godine

HRVATSKI SABOR

2052

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2022. godine.

Klasa: 400-06/22-01/31

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.229.155.0352.924.975.8001.537.771.739,22125,1152,57
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 
 
 
 
 
 
UKUPNI PRIHODI1.229.155.0352.924.975.8001.537.771.739,22125,1152,57
3RASHODI POSLOVANJA549.512.3551.176.917.895597.485.462,62108,7350,77
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE239.636.182954.164.220304.596.763,05127,1131,92
 
UKUPNI RASHODI789.148.5372.131.082.115902.082.225,67114,3142,33
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK440.006.498793.893.685635.689.513,55144,4780,07

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA569.567.744370.500.000148.297.307,2526,0440,03
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA970.312.6471.576.994.891685.694.096,1770,6743,48
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE889.824.7961.140.667.2331.137.659.809,00127,8599,74
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-929.086.391-728.066.027-1.235.952.533,63133,03169,76
 
NETO FINANCIRANJE-440.006.498-793.893.685-635.689.513,55144,4780,07
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000,00 
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.229.155.0352.924.975.8001.537.771.739,22125,1152,57
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna396.869.296448.800.000420.000.000,00105,8393,58
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU26.205.94010.800.000
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU26.205.940
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima370.663.356420.000.000420.000.000,00113,31100,00
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima11.262.625
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima359.400.731420.000.000,00116,86
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava18.000.000
64Prihodi od imovine46.995.35095.328.10054.519.881,71116,0157,19
641Prihodi od financijske imovine4.827.0798.376.0004.696.922,7497,3056,08
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju89755.031,846135,10
6414Prihodi od zateznih kamata779.78675.912,669,74
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule4.046.3954.565.978,24112,84
642Prihodi od nefinancijske imovine42.168.27286.952.10049.822.958,97118,1557,30
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine1.051.0631.109.872,20105,60
6423Naknada za korištenje nefinancijske imovine32.359.07540.382.871,87124,80
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine1.889.2221.485.206,4278,61
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine6.868.9126.845.008,4899,65
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada323.584361.200306.850,0094,8384,95
652Prihodi po posebnim propisima323.584361.200306.850,0094,8384,95
6526Ostali nespomenuti prihodi323.584306.850,0094,83
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima784.966.8052.380.486.5001.062.945.007,51135,4144,65
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga784.966.8052.380.486.5001.062.945.007,51135,4144,65
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe3.771.0145.525.407,00146,52
6615Prihodi od pruženih usluga781.195.7911.057.419.600,51135,36


RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA549.512.3551.176.917.895597.485.462,62108,7350,77
31Rashodi za zaposlene253.894.544543.896.182268.045.752,16105,5749,28
311Plaće (Bruto)195.526.507419.570.230206.017.647,06105,3749,10
3111Plaće za redovan rad193.823.100204.157.037,57105,33
3112Plaće u naravi419.992322.023,0176,67
3113Plaće za prekovremeni rad849.985964.857,78113,51
3114Plaće za posebne uvjete rada433.429573.728,70132,37
312Ostali rashodi za zaposlene22.713.94050.786.44025.125.198,36110,6249,47
3121Ostali rashodi za zaposlene22.713.94025.125.198,36110,62
313Doprinosi na plaće35.654.09873.539.51236.902.906,74103,5050,18
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje1.162.5851.234.621,42106,20
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje34.491.51335.668.285,32103,41
32Materijalni rashodi135.511.244318.202.550170.768.628,02126,0253,67
321Naknade troškova zaposlenima8.347.80118.732.54010.444.665,22125,1255,76
3211Službena putovanja136.602227.704,53166,69
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život8.077.2409.862.062,51122,10
3213Stručno usavršavanje zaposlenika133.959354.898,18264,93
322Rashodi za materijal i energiju49.573.279132.952.28074.517.582,68150,3256,05
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.698.6113.455.512,67128,05
3223Energija32.041.29953.461.297,83166,85
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje12.161.27614.841.600,97122,04
3225Sitni inventar i auto gume1.450.5331.555.240,06107,22
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.204.5221.203.931,1599,95
323Rashodi za usluge61.119.598141.465.34470.513.824,78115,3749,85
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.662.7912.861.138,86107,45
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja32.497.00838.279.465,31117,79
3233Usluge promidžbe i informiranja476.214548.806,36115,24
3234Komunalne usluge3.106.4853.499.779,73112,66
3235Zakupnine i najamnine947.1461.042.529,35110,07
3236Zdravstvene i veterinarske usluge29.440469.998,181596,46
3237Intelektualne i osobne usluge10.563.16412.681.399,60120,05
3238Računalne usluge5.239.8804.577.087,9087,35
3239Ostale usluge5.597.4706.553.619,49117,08
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja16.470.56725.052.38615.292.555,3492,8561,04
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično158.646295.419,98186,21
3292Premije osiguranja2.777.0532.757.061,0599,28
3293Reprezentacija44.18131.796,9971,97
3294Članarine i norme431.515728.950,21168,93
3295Pristojbe i naknade4.800592,2112,34
3296Troškovi sudskih postupaka12.540.99910.767.175,0385,86
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja513.372711.559,87138,61
34Financijski rashodi159.833.692314.329.883158.071.659,7998,9050,29
342Kamate za primljene kredite i zajmove152.693.304302.434.283150.468.145,5498,5449,75
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru23.233.74025.342.742,94109,08
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora129.459.563125.125.402,6096,65
343Ostali financijski rashodi7.140.38811.895.6007.603.514,25106,4963,92
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa515.079918.620,45178,35
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule2.774.9224.763.225,61171,65
3433Zatezne kamate3.165.244885.556,0627,98
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi685.1441.036.112,13151,23
38Ostali rashodi272.876489.280599.422,65219,67122,51
381Tekuće donacije12.736119.28068.097,40534,6857,09
3811Tekuće donacije u novcu12.73668.097,40534,68
383Kazne, penali i naknade štete260.139370.000531.325,25204,25143,60
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama238.906515.721,25215,87
3835Ostale kazne21.23315.604,0073,49


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE239.636.182954.164.220304.596.763,05127,1131,92
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine6.982.97741.500.00036.299.846,45519,8387,47
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva5.586.69630.000.00035.932.484,35643,18119,77
4111Zemljište5.586.69635.932.484,35643,18
412Nematerijalna imovina1.396.28111.500.000367.362,1026,313,19
4123Licence1.396.281367.362,1026,31
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine121.708.681662.457.400158.399.649,03130,1523,91
421Građevinski objekti118.993.741644.957.400147.289.160,84123,7822,84
4212Poslovni objekti895.576
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti118.098.164147.289.160,84124,72
422Postrojenja i oprema2.436.9025.300.0001.463.092,7260,0427,61
4221Uredska oprema i namještaj1.520.106127.377,508,38
4222Komunikacijska oprema131.13969.332,0052,87
4225Instrumenti, uređaji i strojevi785.6571.266.383,22161,19
423Prijevozna sredstva10.200.0007.829.172,3576,76
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu7.829.172,35
426Nematerijalna proizvedena imovina278.0392.000.0001.818.223,12653,9590,91
4262Ulaganja u računalne programe278.0391.818.223,12653,95
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini110.944.524250.206.820109.897.267,5799,0643,92
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima110.944.524250.206.820109.897.267,5799,0643,92
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima110.944.524109.897.267,5799,06

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE-440.006.498-793.893.685-635.689.513,55144,4780,07
Prijenos depozita iz prethodne godine889.824.7961.140.667.2331.137.659.809,00127,8599,74
Prijenos depozita u naredno razdoblje-929.086.391-728.066.027-1.235.952.533,63128,35169,76
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA569.567.744370.500.000148.297.307,2526,0440,03
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita5.309.00831.516.083,25593,63
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa5.309.00831.516.083,25593,63
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni5.309.00831.516.083,25593,63
84Primici od zaduživanja564.258.736370.500.000116.781.224,0020,7031,52
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru329.460.590285.500.00089.949.687,0027,3031,51
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru329.460.59089.949.687,0027,30
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora234.798.14785.000.00026.831.537,0011,4331,57
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora234.798.14726.831.537,0011,43
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA970.312.6471.576.994.891685.694.096,1773,2243,48
51Izdaci za dane zajmove i depozite33.867.066
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe33.867.066
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni33.867.066
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova936.445.5811.576.994.891685.694.096,1773,2243,48
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru184.743.766375.787.312188.947.777,00102,2850,28
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru184.743.766188.947.777,00102,28
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora751.701.8141.201.207.579496.746.319,1766,0841,35
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora26.469.739241.606.022,97912,76
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija725.232.076255.140.296,2035,18


II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKS
1234=3/2*100
007HRVATSKE AUTOCESTE3.708.077.0061.587.776.321,8442,82
     
7000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE743.366.612365.922.268,3549,23
     
A700000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE714.366.612354.444.418,0649,62
31Rashodi za zaposlene543.896.182268.045.752,1649,28
311Plaće (Bruto)419.570.230206.017.647,0649,10
3111Plaće za redovan rad204.157.037,57
3112Plaće u naravi322.023,01
3113Plaće za prekovremeni rad964.857,78
3114Plaće za posebne uvjete rada573.728,70
312Ostali rashodi za zaposlene50.786.44025.125.198,3649,47
3121Ostali rashodi za zaposlene25.125.198,36
313Doprinosi na plaće73.539.51236.902.906,7450,18
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje1.234.621,42
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje35.668.285,32
32Materijalni rashodi158.085.55078.195.729,0049,46
321Naknade troškova zaposlenima18.732.54010.444.665,2255,76
3211Službena putovanja227.704,53
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život9.862.062,51
3213Stručno usavršavanje zaposlenika354.898,18
322Rashodi za materijal i energiju28.825.28014.652.358,8550,83
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.455.512,67
3223Energija10.287.684,76
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje843.819,51
3225Sitni inventar i auto gume58.817,77
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća6.524,14
323Rashodi za usluge85.475.34437.806.149,5944,23
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.861.138,86
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.571.790,12
3233Usluge promidžbe i informiranja548.806,36
3234Komunalne usluge3.499.779,73
3235Zakupnine i najamnine1.042.529,35
3236Zdravstvene i veterinarske usluge469.998,18
3237Intelektualne i osobne usluge12.681.399,60
3238Računalne usluge4.577.087,90
3239Ostale usluge6.553.619,49
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja25.052.38615.292.555,3461,04
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično295.419,98
3292Premije osiguranja2.757.061,05
3293Reprezentacija31.796,99
3294Članarine i norme728.950,21
3295Pristojbe i naknade592,21
3296Troškovi sudskih postupaka10.767.175,03
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja711.559,87
34Financijski rashodi11.895.6007.603.514,2563,92
343Ostali financijski rashodi11.895.6007.603.514,2563,92
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa918.620,45
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule4.763.225,61
3433Zatezne kamate885.556,06
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi1.036.112,13
38Ostali rashodi489.280599.422,65122,51
381Tekuće donacije119.28068.097,4057,09
3811Tekuće donacije u novcu68.097,40
383Kazne, penali i naknade štete370.000531.325,25143,60
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama515.721,25
3835Ostale kazne15.604,00
     
K700000OPREMANJE5.300.0001.463.092,7227,61
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.300.0001.463.092,7227,61
422Postrojenja i oprema5.300.0001.463.092,7227,61
4221Uredska oprema i namještaj127.377,50
4222Komunikacijska oprema69.332,00
4225Instrumenti, uređaji i strojevi1.266.383,22
     
K700001INFORMATIZACIJA13.500.0002.185.585,2216,19
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine11.500.000367.362,103,19
412Nematerijalna imovina11.500.000367.362,103,19
4123Licence367.362,10
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.000.0001.818.223,1290,91
426Nematerijalna proizvedena imovina2.000.0001.818.223,1290,91
4262Ulaganja u računalne programe1.818.223,12
     
K700002OBNOVA VOZNOG PARKA10.200.0007.829.172,3576,76
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.200.0007.829.172,3576,76
423Prijevozna sredstva10.200.0007.829.172,3576,76
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu7.829.172,35
     
7001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA1.138.477.075405.914.167,2635,65
     
A700001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU83.355.72740.187.950,2748,21
34Financijski rashodi26.485.49911.600.879,6343,80
342Kamate za primljene kredite i zajmove26.485.49911.600.879,6343,80
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru11.600.879,63
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova56.870.22828.587.070,6450,27
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru56.870.22828.587.070,6450,27
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru28.587.070,64
     
A700002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA1.055.121.348365.726.216,9934,66
34Financijski rashodi245.272.960124.120.194,0250,60
342Kamate za primljene kredite i zajmove245.272.960124.120.194,0250,60
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora124.120.194,02
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova809.848.388241.606.022,9729,83
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora809.848.388241.606.022,9729,83
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora241.606.022,97
     
7002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA740.952.099430.248.074,4558,07
     
A700003ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU347.549.944174.102.569,6750,09
34Financijski rashodi28.632.86013.741.863,3147,99
342Kamate za primljene kredite i zajmove28.632.86013.741.863,3147,99
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru13.741.863,31
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova318.917.084160.360.706,3650,28
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru318.917.084160.360.706,3650,28
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru160.360.706,36
     
A700004ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA393.402.155256.145.504,7865,11
34Financijski rashodi2.042.9641.005.208,5849,20
342Kamate za primljene kredite i zajmove2.042.9641.005.208,5849,20
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.005.208,58
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova391.359.191255.140.296,2065,19
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora391.359.191255.140.296,2065,19
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija255.140.296,20
     
7003PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA925.164.220293.118.912,7631,68
     
K700003GRAĐENJE AUTOCESTA674.957.400183.221.645,1927,15
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine30.000.00035.932.484,35119,77
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva30.000.00035.932.484,35119,77
4111Zemljište35.932.484,35
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine644.957.400147.289.160,8422,84
421Građevinski objekti644.957.400147.289.160,8422,84
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti147.289.160,84
     
K700004IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE250.206.820109.897.267,5743,92
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini250.206.820109.897.267,5743,92
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima250.206.820109.897.267,5743,92
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima109.897.267,57
     
7004PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA160.117.00092.572.899,0257,82
     
A700005REDOVNO ODRŽAVANJE160.117.00092.572.899,0257,82
32Materijalni rashodi160.117.00092.572.899,0257,82
322Rashodi za materijal i energiju104.127.00059.865.223,8357,49
3223Energija43.173.613,07
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje13.997.781,46
3225Sitni inventar i auto gume1.496.422,29
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.197.407,01
323Rashodi za usluge55.990.00032.707.675,1958,42
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja32.707.675,19