Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2022. godine

NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2022. godine

HRVATSKI SABOR

2053

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2022. godine.

Klasa: 400-06/22-01/31

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA320.755.098878.424.699480.122.408,00149,6954,66
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE680.000600.00052.703,007,758,78
 
UKUPNI PRIHODI321.435.098879.024.699480.175.111,00149,3854,63
3RASHODI POSLOVANJA287.107.196688.146.038307.226.673,00107,0144,65
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE26.366.849417.874.140182.144.106,00690,8143,59
 
UKUPNI RASHODI313.474.0451.106.020.178489.370.779,00156,1144,25
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK7.961.053-226.995.479-9.195.668,00-115,514,05

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA0207.305.019137.418.076,00 
66,29
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA24.959.32453.000.00026.267.567,00105,2449,56
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE26.218.33172.690.46072.690.460,00277,25100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-9.220.0600-174.645.301,001894,19 
 
NETO FINANCIRANJE-7.961.053226.995.4799.195.668,00-115,514,05
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000,00 
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA320.755.098878.424.699480.122.408,00149,6954,66
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna243.556.509651.680.478386.949.900,00158,8759,38
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU938.3482.746.4781.332.447,00142,0048,51
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija938.3481.332.447,00142,00
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima242.477.098545.617.000385.617.453,00159,0370,68
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima242.477.098385.617.453,00159,03
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava141.063103.317.000
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava141.063
64Prihodi od imovine8.192.66052.343.02814.612.157,00178,3627,92
641Prihodi od financijske imovine566.658673.000669.185,00118,0999,43
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju731728,0099,59
6414Prihodi od zateznih kamata184.218241.066,00130,86
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule10.87056.681,00521,44
6416Prihodi od dividendi370.839370.710,0099,97
642Prihodi od nefinancijske imovine7.626.00251.670.02813.942.972,00182,8326,98
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine1.918.7424.032.134,00210,14
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine264.843175.628,0066,31
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine5.442.4179.735.210,00178,88
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima69.005.929174.401.19378.560.351,00113,8545,05
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga69.005.929174.401.19378.560.351,00113,8545,05
6615Prihodi od pruženih usluga69.005.92978.560.351,00113,85

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE680.000600.00052.703,007,758,78
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine680.000600.00052.703,007,758,78
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava680.000600.00052.703,007,758,78
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu12.703,00
7232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu680.00040.000,005,88

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA287.107.196688.146.038307.226.673,00107,0144,65
31Rashodi za zaposlene118.257.771234.416.500117.665.627,0099,5050,20
311Plaće (Bruto)74.846.483182.207.66291.137.209,00121,7750,02
3111Plaće za redovan rad74.828.13491.130.219,00121,79
3112Plaće u naravi18.3496.990,0038,09
312Ostali rashodi za zaposlene6.208.01616.221.5008.679.088,00139,8053,50
3121Ostali rashodi za zaposlene6.208.0168.679.088,00139,80
313Doprinosi na plaće37.203.27235.987.33817.849.330,0047,9849,60
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje22.902.6524.096.710,0017,89
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje14.300.62013.752.620,0096,17
32Materijalni rashodi154.832.811433.466.538178.079.398,00115,0141,08
321Naknade troškova zaposlenima8.729.73421.548.4808.989.599,00102,9841,72
3211Službena putovanja383.786945.504,00246,36
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.690.4643.519.932,0095,38
3213Stručno usavršavanje zaposlenika21.71332.568,00149,99
3214Ostale naknade troškova zaposlenima4.633.7714.491.595,0096,93
322Rashodi za materijal i energiju45.488.259144.697.25455.383.404,00121,7538,28
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi648.1911.240.289,00191,35
3222Materijal i sirovine5.2532.208,0042,03
3223Energija44.385.78552.949.144,00119,29
3225Sitni inventar i auto gume140.345101.113,0072,05
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća308.6851.090.650,00353,32
323Rashodi za usluge98.626.686260.265.304111.767.546,00113,3242,94
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza822.591684.975,0083,27
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja53.848.75855.736.333,00103,51
3233Usluge promidžbe i informiranja90.49657.999,0064,09
3234Komunalne usluge799.0681.272.890,00159,30
3235Zakupnine i najamnine409.937417.621,00101,87
3236Zdravstvene i veterinarske usluge40.70552.541,00129,08
3237Intelektualne i osobne usluge374.761486.903,00129,92
3238Računalne usluge4.973.4577.257.195,00145,92
3239Ostale usluge37.266.91345.801.089,00122,90
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa113.050336.000130.122,00115,1038,73
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa113.050130.122,00115,10
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.875.0826.619.5001.808.727,0096,4627,32
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično55.99360.491,00108,03
3292Premije osiguranja874.179897.276,00102,64
3293Reprezentacija29.78732.723,00109,86
3294Članarine i norme151.659155.747,00102,70
3295Pristojbe i naknade576.869530.027,0091,88
3296Troškovi sudskih postupaka118.65442.086,0035,47
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja67.94190.377,00133,02
34Financijski rashodi8.769.08913.961.0004.834.265,0055,1334,63
342Kamate za primljene kredite i zajmove7.994.4698.550.0003.435.068,0042,9740,18
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada813.191235.163,0028,92
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru7.181.2783.199.905,0044,56
343Ostali financijski rashodi774.6205.411.0001.399.197,00180,6325,86
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa728.8661.259.363,00172,78
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule10.63594.103,00884,84
3433Zatezne kamate35.11945.731,00130,22
38Ostali rashodi5.247.5256.302.0006.647.383,00126,68105,48
383Kazne, penali i naknade štete5.247.5256.302.0006.647.383,00126,68105,48
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama5.195.2756.593.660,00126,92
3832Penali, ležarine i drugo52.25053.723,00102,82


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE26.366.849417.874.140182.144.106,00690,8143,59
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine400.387386.374.140164.397.838,0041059,7342,55
423Prijevozna sredstva373.254.140162.861.503,0043,63
4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu162.861.503,00
426Nematerijalna proizvedena imovina400.38713.120.0001.536.335,00383,7111,71
4262Ulaganja u računalne programe400.3871.536.335,00383,71
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini25.966.46231.500.00017.746.268,0068,3456,34
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.100.000266.262,0024,21
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima266.262,00
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima25.966.46230.000.00017.361.366,0066,8657,87
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima25.966.46217.361.366,0066,86
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu400.000118.640,0029,66
4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu118.640,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE-7.961.053226.995.4799.195.668,00-115,514,05
Prijenos depozita iz prethodne godine26.218.33172.690.46072.690.460,00277,25100,00
Prijenos depozita u naredno razdoblje-9.220.0600-174.645.301,001894,19
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA207.305.019137.418.076,0066,29
84Primici od zaduživanja207.305.019137.418.076,0066,29
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada207.305.019137.418.076,0066,29
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija137.418.076,00
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA24.959.32453.000.00026.267.567,00105,2449,56
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova24.959.32453.000.00026.267.567,00105,2449,56
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada23.900.00011.725.210,0049,06
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija11.725.210,00
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru29.100.00014.542.357,0049,97
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru14.542.357,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora24.959.324
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora14.499.977
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija10.459.347

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKS
1234=3/2*100
009HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ1.159.020.178515.638.346,0044,49
     
9000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE679.596.038303.791.605,0044,70
     
A900000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE679.596.038303.791.605,0044,70
31Rashodi za zaposlene234.416.500117.665.627,0050,20
311Plaće (Bruto)182.207.66291.137.209,0050,02
3111Plaće za redovan rad91.130.219,00
3112Plaće u naravi6.990,00
312Ostali rashodi za zaposlene16.221.5008.679.088,0053,50
3121Ostali rashodi za zaposlene8.679.088,00
313Doprinosi na plaće35.987.33817.849.330,0049,60
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje4.096.710,00
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje13.752.620,00
32Materijalni rashodi433.466.538178.079.398,0041,08
321Naknade troškova zaposlenima21.548.4808.989.599,0041,72
3211Službena putovanja945.504,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.519.932,00
3213Stručno usavršavanje zaposlenika32.568,00
3214Ostale naknade troškova zaposlenima4.491.595,00
322Rashodi za materijal i energiju144.697.25455.383.404,0038,28
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.240.289,00
3222Materijal i sirovine2.208,00
3223Energija52.949.144,00
3225Sitni inventar i auto gume101.113,00
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.090.650,00
323Rashodi za usluge260.265.304111.767.546,0042,94
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza684.975,00
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja55.736.333,00
3233Usluge promidžbe i informiranja57.999,00
3234Komunalne usluge1.272.890,00
3235Zakupnine i najamnine417.621,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge52.541,00
3237Intelektualne i osobne usluge486.903,00
3238Računalne usluge7.257.195,00
3239Ostale usluge45.801.089,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa336.000130.122,0038,73
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa130.122,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.619.5001.808.727,0027,32
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično60.491,00
3292Premije osiguranja897.276,00
3293Reprezentacija32.723,00
3294Članarine i norme155.747,00
3295Pristojbe i naknade530.027,00
3296Troškovi sudskih postupaka42.086,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja90.377,00
34Financijski rashodi5.411.0001.399.197,0025,86
343Ostali financijski rashodi5.411.0001.399.197,0025,86
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.259.363,00
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule94.103,00
3433Zatezne kamate45.731,00
38Ostali rashodi6.302.0006.647.383,00105,48
383Kazne, penali i naknade štete6.302.0006.647.383,00105,48
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama6.593.660,00
3832Penali, ležarine i drugo53.723,00
9001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA61.550.00029.702.635,0048,26
     
A900001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA61.550.00029.702.635,0048,26
34Financijski rashodi8.550.0003.435.068,0040,18
342Kamate za primljene kredite i zajmove8.550.0003.435.068,0040,18
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada235.163,00
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru3.199.905,00
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova53.000.00026.267.567,0049,56
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada23.900.00011.725.210,0049,06
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija11.725.210,00
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru29.100.00014.542.357,0049,97
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru14.542.357,00
     
9002PROGRAM ULAGANJA417.874.140182.144.106,0043,59
     
K900000NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA373.254.140162.861.503,0043,63
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine373.254.140162.861.503,0043,63
423Prijevozna sredstva373.254.140162.861.503,0043,63
4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu162.861.503,00
     
K900001INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE30.000.00017.361.366,0057,87
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini30.000.00017.361.366,0057,87
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima30.000.00017.361.366,0057,87
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima17.361.366,00
     
K900002INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE14.620.0001.921.237,0013,14
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.120.0001.536.335,0011,71
426Nematerijalna proizvedena imovina13.120.0001.536.335,0011,71
4262Ulaganja u računalne programe1.536.335,00
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.500.000384.902,0025,66
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.100.000266.262,0024,21
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima266.262,00
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu400.000118.640,0029,66
4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu118.640,00