Odluka o općinskim porezima Općine Breznica

NN 137/2022 (23.11.2022.), Odluka o općinskim porezima Općine Breznica

Općina Breznica

2071

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17 i 114/22) i članka 30. Statuta Općine Breznica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 15/18), Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj 10. studenoga 2022. godine donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE BREZNICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Breznica (u nastavku teksta: Općina).

Članak 2.

Općinski porezi su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu utvrđenu sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Breznica.

Poslove utvrđivanja i naplate prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Porez na potrošnju prihod je proračuna Općine Breznica na čijem području je obavljena prodaja pića.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja nadležna ispostava Porezne uprave.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 5.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu od 1,33 eura/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.

Porez na kuću za odmor prihod je proračuna Općine Breznica.

Poslove utvrđivanja i naplate poreza na kuću za odmor obavlja Porezna uprava.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 6.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Breznica.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta koja su u skladu s prostornim planom namijenjena općoj uporabi (ulice, trgovi, igrališta, zelene površine, parkirališta i sl.).

Članak 7.

Porez na korištenje javnih površina plaća se za postavljanje pokretne naprave na javnoj površini na svaki m2 površine, po danu korištenja, i to:

– za zabavišta i ljetne terase 0,27 eura/m2,

– prodajni stolovi, klupe, štandovi i sl. 1,33 eura/m2,

– za postavljanje cirkusa, lunaparka i sl. 0,40 eura/m2.

U dane državnih praznika i vjerskih blagdana porez na korištenje javnih površina za postavljanje prodajnih stolova, klupa, štandova i sl. plaća se 2,66 eura/m2, s time da korisna površina ne može biti manja od 3,00 m2.

Članak 8.

U slučaju korištenja javnih površina u svrhu aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku, prosvjetno-edukativnu djelatnost i ostale manifestacije ili obilježavanje određenih datuma koji su od interesa za Općinu, korisnici javnih površina izuzimaju se od obveze plaćanja poreza na korištenje javne površine.

Članak 9.

Obvezu plaćanja poreza na korištenje javne površine utvrđuje Jedinstveni upravni odjel Općine Breznica.

Članak 10.

Za korištenje javnih površina podnosi se zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Breznica.

Obveza plaćanja poreza na korištenje javne površine utvrđuje se rješenjem po zahtjevu stranke za korištenje javne površine, a plaća se po izvršnosti rješenja o utvrđivanju porezne obveze.

VI. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 11.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih člankom 2. točkom 1., 2. i 3. ove Odluke prenose se na obavljanje nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ove Odluke Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda, a sukladno visini propisanoj Pravilnikom o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/17).

Porezna uprava dužna je Općini do 15. u mjesecu dostaviti zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima za prethodni mjesec.

Porezna uprava dužna je Općini dostaviti zbirno izvješće o saldu nenaplaćenih potraživanja općinskih poreza, i to:

– do 28. veljače tekuće godine sa stanjem na dan 31. 12. prethodne godine,

– do 31. srpnja tekuće godine sa stanjem na dan 30. 6. tekuće godine.

Nadležna organizacija za platni promet zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) ovlašćuje se za obračun naknade iz stavka 2. ovog članka te uplatu iste u državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih člankom 2. točkom 4. ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Glede utvrđivanja, naplate, povrata poreza, žalbenog postupka, zastare i prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opći porezni postupak osim ako je Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima ili Prekršajnim zakonom drugačije uređeno pa se primjenjuju odredbe tih zakona u postupcima utvrđivanja i naplate lokalnih poreza.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Breznica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 70/17 i 64/19).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama« i u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Klasa: 410-01/22-01/01
Urbroj: 2186-23-01-22-3
Bisag, 10. studenoga 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Ledinski, v. r.