Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu

NN 138/2022 (25.11.2022.), Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2077

Na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09., 84/11., 54/13., 127/13. i 92/14.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2022. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA SIGURNOSTI U ZRAČNOM PROMETU

I.

Sukladno članku 7. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (Tekst značajan za EGP) (SL L 212, 22. 8. 2018.) donosi se Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Povjerenstvo za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu aktom, klasa: 343-01/22-06/02, urbroj: 376-02-02-22-36, od 31. listopada 2022.

II.

Zadužuje se Povjerenstvo za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu za praćenje i koordiniranje provedbe Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuju se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo da Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu iz točke I. ove Odluke objave na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 141/15.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/235

Urbroj: 50301-05/20-22-3

Zagreb, 24. studenoga 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.