Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina

NN 138/2022 (25.11.2022.), Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

2081

Na temelju članka 171. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 56/13., 14/14., 52/18., 115/18. i 98/19.) ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom određuje se postupak provedbe javnih nadmetanja u jedinstvenom postupku za davanje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina, naplate potraživanja s osnova naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina, te ostale obveze rudarskih gospodarskih subjekata.

Članak 2.

Ministarstvo nadležno za rudarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u jedinstvenom postupku za davanje koncesije za eksploataciju raspisuje javno nadmetanje sukladno odredbama Zakona o rudarstvu i odredbama Zakona o koncesijama, u postupcima, kako slijedi:

1. odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju

2. odabira najpovoljnijeg ponuditelja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju radi davanja koncesije za eksploataciju

3. odabira najpovoljnijeg ponuditelja za utvrđivanje eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna radi davanja koncesije za eksploataciju i

4. odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za eksploataciju.

II. PRIJEDLOG FIZIČKE OSOBE ILI PRAVNE OSOBE

Članak 3.

Kada fizička osoba ili pravna osoba registrirana za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina daje prijedlog za pokretanje javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju dužna je uz prijedlog obvezno dostaviti:

1. naziv mineralne sirovine koju namjerava istraživati

2. zemljovidni položaj, veličinu i naziv traženog istražnog prostora

3. izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijedloga registriran za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina

4. geološku ili drugu dokumentaciju o mogućnosti postojanja mineralne sirovine u predloženom istražnom prostoru

5. dokaz da je traženi istražni prostor u dokumentima prostornog uređenja planiran za izvođenje rudarskih radova

6. zemljovid (koji mora biti izrađen od ovlaštene osobe geodetske struke koja ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu) traženog istražnog prostora s ucrtanim zemljišnim česticama i iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama

7. tablični popis zemljišnih čestica s površinama (katastarske i zemljišnoknjižne oznake) koje se nalaze unutar traženog istražnog prostora i

8. zemljišnoknjižne i posjedovne izvatke za zemljišne čestice unutar obuhvata traženog istražnog prostora.

Članak 4.

Kada fizička osoba ili pravna osoba registrirana za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina daje prijedlog za pokretanje javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju radi davanja koncesije za eksploataciju dužna je uz prijedlog obvezno dostaviti:

1. izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijedloga registriran za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina

2. dokaz da je utvrđeno eksploatacijsko polje u dokumentima prostornog uređenja planirano za izvođenje rudarskih radova

3. zemljovid (koji mora biti izrađen od ovlaštene osobe geodetske struke koja ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu) utvrđenog eksploatacijskog polja s ucrtanim zemljišnim česticama i iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama

4. tablični popis zemljišnih čestica s površinama (katastarske i zemljišnoknjižne oznake) koje se nalaze unutar obuhvata utvrđenog eksploatacijskog polja i

5. zemljišnoknjižne i posjedovne izvatke za zemljišne čestice unutar obuhvata utvrđenog eksploatacijskog polja.

Članak 5.

Kada fizička osoba ili pravna osoba registrirana za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina daje prijedlog za pokretanje javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za utvrđivanje eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna radi davanja koncesije za eksploataciju dužna je uz prijedlog obvezno dostaviti:

1. izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijedloga registriran za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina

2. dokaz da je traženo eksploatacijsko polje u dokumentima prostornog uređenja planirano za izvođenje rudarskih radova

3. zemljovid traženog eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna s ucrtanom službenom pomorskom navigacijskom kartom morskog dijela, odnosno s ucrtanim zemljišnim česticama i iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama kopnenog dijela eksploatacijskog polja i

4. tablični popis zemljišnih čestica s površinama (katastarske i zemljišnoknjižne oznake) koje se nalaze unutar obuhvata traženog kopnenog dijela eksploatacijskog polja.

Članak 6.

Kada fizička osoba ili pravna osoba registrirana za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina daje prijedlog za pokretanje javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za eksploataciju dužna je uz prijedlog obvezno dostaviti:

1. naziv eksploatacijskog polja i

2. izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijedloga registriran za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina.

Članak 7.

(1) Prijedlog fizičke osobe ili pravne osobe registrirane za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika je neupravni postupak.

(2) U slučaju da Ministarstvo prihvati prijedlog fizičke osobe ili pravne osobe registrirane za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika, o istome podnositelja prijedloga obavještava pisanim putem.

(3) U slučaju da Ministarstvo ne prihvati prijedlog fizičke osobe ili pravne osobe registrirane za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika, o istome podnositelja prijedloga obavještava pisanim putem uz navođenje razloga neprihvaćanja prijedloga.

(4) Ministarstvo u slučaju iz stavka 2. ovoga članka dužno je provesti radnje određene Zakonom o rudarstvu glede prikupljanja posebnih uvjeta, ograničenja i suglasnosti za raspisivanje javnog nadmetanja.

(5) Ministarstvo obavještava zainteresiranu javnost o pokretanju prikupljanja posebnih uvjeta, ograničenja i suglasnosti za raspisivanje javnog nadmetanja putem mrežnih stranica Ministarstva.

Članak 8.

(1) Ministarstvo donosi odluku o provođenju javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za postupke iz članka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika ako nema prepreka iz prikupljenih posebnih uvjeta, ograničenja i suglasnosti za raspisivanje javnog nadmetanja.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka je upravni akt o kojem se obavještava zainteresiranu javnost putem mrežnih stranica Ministarstva.

III. PRIPREMNE RADNJE ZA RASPISIVANJE JAVNOG NADMETANJA

Članak 9.

(1) Pripremne radnje za raspisivanje javnog nadmetanja provodi Ministarstvo u skladu s odredbama Zakona o rudarstvu i odredbama Zakona o koncesijama te ostalim propisima ovisno o vrsti i području rudarskih radova.

(2) Pripremnim radnjama za raspisivanje javnog nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju smatraju se:

1. imenovanje Stručnog povjerenstva

2. izrada dokumentacije za nadmetanje

3. određivanje jamstva za ozbiljnost ponude

4. određivanje posebnih uvjeta i ograničenja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju

5. određivanje granica istražnog prostora

6. određivanje vrste i količine istražnih radova

7. određivanje rokova i

8. određivanje kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnom postupku.

(3) Pripremnim radnjama za raspisivanje javnog nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju radi davanja koncesije za eksploataciju smatraju se:

1. imenovanje Stručnog povjerenstva

2. izrada dokumentacije za nadmetanje

3. određivanje jamstva za ozbiljnost ponude

4. određivanje posebnih uvjeta i ograničenja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju radi davanja koncesije za eksploataciju

5. određivanje dodatnih istražnih radova na utvrđenom eksploatacijskom polju

6. određivanje rokova i

7. određivanje kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnom postupku.

(4) Pripremnim radnjama za raspisivanje javnog nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za utvrđivanje eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna radi davanja koncesije za eksploataciju smatraju se:

1. imenovanje Stručnog povjerenstva

2. izrada dokumentacije za nadmetanje

3. određivanje jamstva za ozbiljnost ponude

4. određivanje posebnih uvjeta i ograničenja za utvrđivanje eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna radi davanja koncesije za eksploataciju

5. određivanje granica eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna

6. određivanje rokova i

7. određivanje kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnom postupku.

(5) Pripremnim radnjama za raspisivanje javnog nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za eksploataciju smatraju se:

1. imenovanje Stručnog povjerenstva

2. izrada dokumentacije za nadmetanje

3. određivanje jamstva za ozbiljnost ponude

4. određivanje rokova i

5. određivanje kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnom postupku.

Članak 10.

(1) Prije raspisivanja javnog nadmetanja Ministarstvo je dužno imenovati Stručno povjerenstvo za predmetni postupak.

(2) Na postupak imenovanja i rada Stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka, kao i ostale radnje i postupke u svezi Stručnog povjerenstva, primjenjuju se odredbe Zakona o rudarstvu i odredbe Zakona o koncesijama.

Članak 11.

(1) Prije raspisivanja javnog nadmetanja Ministarstvo je dužno izraditi dokumentaciju za nadmetanje.

(2) Na izradu, sadržaj i postupanje s dokumentacijom za nadmetanje iz stavka 1. ovoga članka, kao i ostale radnje i postupke u svezi dokumentacije za nadmetanje, primjenjuju se odredbe Zakona o rudarstvu i odredbe Zakona o koncesijama.

(3) Ministarstvo je dužno prilikom izrade dokumentacije za nadmetanje koristiti sve dostupne podatke, akte, dokumentaciju o rezervama, provjerene rudarske projekte i srodnu dokumentaciju u svezi konkretnog postupka.

(4) Ministarstvo je dužno u dokumentaciji za nadmetanje, prilikom javnog nadmetanja za odabir najboljeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina u traženom istražnom prostoru ili najboljeg ponuditelja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju, odrediti pripadnost ležišta mineralnih sirovina određenoj skupini i podskupini.

Članak 12.

(1) Ministarstvo je dužno u dokumentaciji za nadmetanje i obavijesti o javnom nadmetanju navesti sredstvo i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje ponuditelj mora dostaviti.

(2) Na vrstu i vrijednost jamstava, kao i ostale radnje i postupke u svezi jamstva iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se odredbe Zakona o rudarstvu i odredbe Zakona o koncesijama.

IV. POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Članak 13.

(1) Postupak javnog nadmetanja započinje danom slanja obavijesti o javnom nadmetanju na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

(2) Postupak javnog nadmetanja završava s izvršnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili izvršnosti odluke o poništenju postupka javnog nadmetanja.

(3) Ministarstvo o pokretanju postupka javnog nadmetanja obavještava zainteresiranu javnost putem mrežnih stranica Ministarstva.

Obavijest o javnom nadmetanju

Članak 14.

(1) Obavijest o javnom nadmetanju mora obvezno sadržavati:

1. naziv, adresu, telefonski broj i adresu elektroničke pošte Ministarstva

2. vrstu postupka iz članka 2. ovoga Pravilnika

3. navođenje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi prostor na kojima se planiraju rudarski radovi

4. rok trajanja u kojem se moraju obaviti određeni rudarski radovi ili rok trajanja koncesije

5. procijenjenu vrijednost koncesije

6. rok za dostavu ponuda

7. adresu na koju se moraju dostaviti ponude

8. mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda

9. razloge isključenja ponuditelja

10. uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti, u skladu s odredbama Zakona o rudarstvu i odredbama Zakona o koncesijama ovisno o vrsti postupka te dokaze i podatke kojima rudarski gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih uvjeta

11. vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti

12. kriterije za odabir ponude

13. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe i

14. informacije o posebnim uvjetima, ograničenjima i suglasnostima koje je Ministarstvo pribavilo sukladno članku 7. stavcima 4. i 5. ovoga Pravilnika.

(2) Na ostale radnje i postupke u svezi obavijesti o javnom nadmetanju primjenjuju se odredbe Zakona o rudarstvu i odredbe Zakona o koncesijama.

Ponuda u postupku javnog nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina

Članak 15.

(1) Ponuda u postupku javnog nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju mora sadržavati sljedeće:

1. ime ili naziv, OIB, adresu, telefonski broj i adresu elektroničke pošte ponuditelja, te izvadak iz registra nadležnog tijela iz kojeg je vidljiva registracija za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina

2. prikaz osobnih, stručnih, tehničkih i financijskih uvjeta koje mora, prema obavijesti o javnom nadmetanju, zadovoljiti ponuditelj, te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje

3. dokaznice da ne postoje zapreke iz članka 20. Zakona o rudarstvu, ne starije od 90 dana i

4. podatke na temelju kojih se može obaviti odabir prema oglašenim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

(2) Rudarski gospodarski subjekt sa sjedištem u državama članicama Europske unije, registriran za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina kod nadležnog tijela države članice Europske unije mora priložiti odgovarajuće potvrde iz stavka 1. koje su izdala nadležna tijela u državi članici Europske unije u kojoj je sjedište rudarskog gospodarskog subjekta.

(3) Osim navedenog stavkom 1. ovoga članka, ponudi se obvezno prilaže:

1. program ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom, izrađen u skladu s dokumentacijom za nadmetanje

2. podrobni plan radova koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja

3. rok do kada se namjerava obaviti istraživanje

4. ukupni iznos potrebnih novčanih sredstava za izvođenje planiranih istražnih radova, te način njihova osiguranja

5. rok do kada se unutar istražnog prostora namjerava započeti s eksploatacijom mineralnih sirovina

6. plan sanacije istražnog prostora

7. jamstvo za ozbiljnost ponude

8. ponuđenu naknadu za koncesiju i

9. zemljovid (koji mora biti izrađen od ovlaštene osobe geodetske struke koja ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu) istražnog prostora s ucrtanim zemljišnim česticama i iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama, te označenim istražnim radovima s istaknutim predviđenim koordinatama i dubinama, kao i istaknutom površinom obuhvata istražnih radova kojom se smatra dio površine istražnog prostora omeđen spojnicama označenih istražnih radova.

Ponuda u postupku javnog nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju

Članak 16.

(1) Ponuda u postupku javnog nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju radi davanja koncesije za eksploataciju mora sadržavati sljedeće:

1. ime ili naziv, OIB, adresu, telefonski broj i adresu elektroničke pošte ponuditelja, te izvadak iz registra nadležnog tijela iz kojeg je vidljiva registracija za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina

2. prikaz osobnih, stručnih, tehničkih i financijskih uvjeta koje mora, prema obavijesti o javnom nadmetanju, zadovoljiti ponuditelj, te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje

3. dokaznice da ne postoje zapreke iz članka 20. Zakona o rudarstvu, ne starije od 90 dana i

4. podatke na temelju kojih se može obaviti odabir prema oglašenim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

(2) Rudarski gospodarski subjekt sa sjedištem u državama članicama Europske unije, registriran za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina kod nadležnog tijela države članice Europske unije mora priložiti odgovarajuće potvrde iz stavka 1. koje su izdala nadležna tijela u državi članici Europske unije u kojoj je sjedište rudarskog gospodarskog subjekta.

(3) Osim navedenog stavkom 1. ovoga članka, ponudi se obvezno prilaže:

1. program ukupnih dodatnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom, izrađen u skladu s dokumentacijom za nadmetanje

2. podrobni plan radova koji će biti izvedeni u prvoj godini dodatnog istraživanja

3. rok do kada se namjerava obaviti dodatno istraživanje

4. ukupni iznos potrebnih novčanih sredstava za izvođenje planiranih dodatnih istražnih radova, te način njihova osiguranja

5. rok do kada se unutar utvrđenog eksploatacijskog polja namjerava započeti s eksploatacijom mineralnih sirovina

6. plan sanacije utvrđenog eksploatacijskog polja

7. jamstvo za ozbiljnost ponude

8. ponuđenu naknadu za koncesiju i

9. zemljovid (koji mora biti izrađen od ovlaštene osobe geodetske struke koja ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu) utvrđenog eksploatacijskog polja s ucrtanim zemljišnim česticama i iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama, te označenim dodatnim istražnim radovima s istaknutim predviđenim koordinatama i dubinama, kao i istaknutom površinom obuhvata dodatnih istražnih radova kojom se smatra dio površine utvrđenog eksploatacijskog polja omeđen spojnicama označenih dodatnih istražnih radova.

Ponuda u postupku javnog nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za utvrđivanje eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna

Članak 17.

(1) Ponuda u postupku javnog nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za utvrđivanje eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna radi davanja koncesije za eksploataciju mora sadržavati sljedeće:

1. ime ili naziv, OIB, adresu, telefonski broj i adresu elektroničke pošte ponuditelja, te izvadak iz registra nadležnog tijela iz kojeg je vidljiva registracija za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina

2. prikaz osobnih, stručnih, tehničkih i financijskih uvjeta koje mora, prema obavijesti o javnom nadmetanju, zadovoljiti ponuditelj, te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje

3. dokaznice da ne postoje zapreke iz članka 20. Zakona o rudarstvu, ne starije od 90 dana i

4. podatke na temelju kojih se može obaviti odabir prema oglašenim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

(2) Rudarski gospodarski subjekt sa sjedištem u državama članicama Europske unije, registriran za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina kod nadležnog tijela države članice Europske unije mora priložiti odgovarajuće potvrde iz stavka 1. koje su izdala nadležna tijela u državi članici Europske unije u kojoj je sjedište rudarskog gospodarskog subjekta.

(3) Osim navedenog stavkom 1. ovoga članka, ponudi se obvezno prilaže:

1. rok u kojem se mora izraditi i podnijeti na provjeru Ministarstvu idejni rudarski projekt

2. ukupni iznos potrebnih novčanih sredstava za izvođenje rudarskih radova eksploatacije morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna, te način njihova osiguranja

3. rok do kada se unutar eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna namjerava započeti s eksploatacijom mineralnih sirovina

4. jamstvo za ozbiljnost ponude

5. ponuđenu naknadu za koncesiju i

6. zemljovid (koji mora biti izrađen od ovlaštene osobe geodetske struke koja ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu) eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna s ucrtanom službenom pomorskom navigacijskom kartom morskog dijela, odnosno s ucrtanim zemljišnim česticama i iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama kopnenog dijela.

Ponuda u postupku javnog nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za eksploataciju

Članak 18.

(1) Ponuda u postupku javnog nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za eksploataciju mora sadržavati sljedeće:

1. ime ili naziv, OIB, adresu, telefonski broj i adresu elektroničke pošte ponuditelja, te izvadak iz registra nadležnog tijela iz kojeg je vidljiva registracija za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina

2. prikaz osobnih, stručnih, tehničkih i financijskih uvjeta koje mora, prema obavijesti o javnom nadmetanju, zadovoljiti ponuditelj, te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje

3. dokaznice da ne postoje zapreke iz članka 20. Zakona o rudarstvu, ne starije od 90 dana i

4. podatke na temelju kojih se može obaviti odabir prema oglašenim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

(2) Rudarski gospodarski subjekt sa sjedištem u državama članicama Europske unije, registriran za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina kod nadležnog tijela države članice Europske unije mora priložiti odgovarajuće potvrde iz stavka 1. koje su izdala nadležna tijela u državi članici Europske unije u kojoj je sjedište rudarskog gospodarskog subjekta.

(3) Osim navedenog stavkom 1. ovoga članka, ponudi se obvezno prilaže:

1. ukupni iznos potrebnih novčanih sredstava za izvođenje rudarskih radova eksploatacije, te način njihova osiguranja

2. rok do kada se unutar eksploatacijskog polja namjerava započeti s eksploatacijom mineralnih sirovina

3. plan sanacije eksploatacijskog polja

4. jamstvo za ozbiljnost ponude i

5. ponuđenu naknadu za koncesiju.

Izrada ponude za javno nadmetanje

Članak 19.

(1) Ponuditelj je dužan izraditi ponudu u skladu s obavijesti o javnom nadmetanju i dokumentacijom za nadmetanje.

(2) Svi dokazi, očitovanja i potvrde prilažu se uz ponudu u izvorniku ili preslici.

(3) Stručno povjerenstvo u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, može predložiti da Ministarstvo prije izdavanja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja zatraži dostavu dokaza, očitovanja i potvrda iz stavka 2. ovoga članka u izvorniku.

(4) Rok za dostavu dokaza, očitovanja i potvrda u izvorniku iz stavka 3. ovoga članka, iznosi 7 dana od dana slanja obavijesti rudarskom gospodarskom subjektu čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

(5) U slučaju da se ne dostave dokazi, očitovanja i potvrde, u izvorniku u roku određenom stavkom 4. ovoga članka, Ministarstvo će odbiti ponudu koja je izabrana kao najpovoljnija.

(6) Svi dokazi, očitovanja i potvrde koji se prilažu u ponudi ne smiju biti stariji od 90 dana od dana objave obavijesti o javnom nadmetanju.

(7) Ponude se izrađuju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(8) U slučaju da ponuda sadrži dokumentaciju koja nije na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ista dokumentacija mora biti prevedena i ovjerena od sudskog tumača na hrvatski jezik i latinično pismo.

(9) Stranice ponude označavaju se numeracijom, na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupni broj stranica ponude. (primjer: stranica 2 od 52, 2/52, i sl.).

(10) Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

(11) Jamstvo za ozbiljnost ponude prilaže se ponudi, odnosno stavlja u uvezanu plastičnu foliju.

(12) Rok na koji se izdaje jamstvo za ozbiljnost ponude računa se prema formuli:

– dan podnošenja ponude uvećan za 120 dana.

(13) Ponuda se mora dostaviti u zatvorenoj omotnici.

(14) Rok valjanosti ponude određuje se u trajanju od 120 dana od dana podnošenja ponude.

(15) Ponude se ne mogu dostaviti elektroničkim putem.

Javno otvaranje ponuda

Članak 20.

(1) Ministarstvo provodi javno otvaranje ponuda u skladu i na način određen Zakonom o rudarstvu i Zakonom o koncesijama.

(2) Pravo sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja i Stručno povjerenstvo.

Pregled i ocjena ponuda

Članak 21.

Pregled i ocjena ponuda provodi se u skladu i na način određen Zakonom o rudarstvu i Zakonom o koncesijama.

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Članak 22.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude jesu, iz Zakona o koncesijama, kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa stajališta Ministarstva, vezani uz postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju, kako slijedi:

1. stručna utemeljenost predviđenog programa ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom, te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja, u skladu s posebnim uvjetima i ograničenjima

2. visina ponuđene naknade za koncesiju

3. dužina roka do kada se namjerava obaviti istraživanje mineralnih sirovina

4. dužina roka i plan sanacije istražnog prostora, odnosno dužina roka do kada se namjerava započeti s eksploatacijom mineralnih sirovina

5. visina odgovarajućih novčanih sredstava dovoljnih za izvođenje rudarskih radova prema dostavljenom programu ukupnih istražnih radova iz točke 1. ovoga članka i

6. bolja stručna osposobljenost i veća financijska sposobnost podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova.

Članak 23.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude jesu, iz Zakona o koncesijama, kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa stajališta Ministarstva, vezani uz postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju radi davanja koncesije za eksploataciju, kako slijedi:

1. stručna utemeljenost predviđenog programa ukupnih dodatnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini dodatnog istraživanja, u skladu s posebnim uvjetima i ograničenjima

2. visina ponuđene naknade za koncesiju

3. dužina roka do kada se namjerava obaviti dodatno istraživanje mineralnih sirovina

4. dužina roka i plan sanacije utvrđenog eksploatacijskog polja, odnosno dužina roka do kada se namjerava započeti s eksploatacijom mineralnih sirovina

5. visina odgovarajućih novčanih sredstava dovoljnih za izvođenje rudarskih radova prema dostavljenom programu ukupnih istražnih radova iz točke 1. ovoga članka i

6. bolja stručna osposobljenost i veća financijska sposobnost podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova.

Članak 24.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude jesu, iz Zakona o koncesijama, kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa stajališta Ministarstva, vezani uz postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja za utvrđivanje eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna radi davanja koncesije za eksploataciju, kako slijedi:

1. dužina roka u kojem se mora izraditi i podnijeti na provjeru Ministarstvu idejni rudarski projekt

2. visina odgovarajućih novčanih sredstava dovoljnih za izvođenje rudarskih radova eksploatacije morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna, te način njihova osiguranja

3. rok do kada se unutar eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna namjerava započeti s eksploatacijom mineralnih sirovina

4. visina ponuđene naknade za koncesiju i

5. bolja stručna osposobljenost i veća financijska sposobnost podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova.

Članak 25.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude jesu, iz Zakona o koncesijama, kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa stajališta Ministarstva, vezani uz postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za eksploataciju, kako slijedi:

1. visina odgovarajućih novčanih sredstava dovoljnih za izvođenje rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina, te način njihova osiguranja

2. dužina roka i plan sanacije eksploatacijskog polja

3. visina ponuđene naknade za koncesiju i

4. bolja stručna osposobljenost i veća financijska sposobnost podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova.

Bodovanja prema kriterijima radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja

Članak 26.

Bodovanje kriterija za odabir najpovoljnije ponude, vezanih uz postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju mora biti obavljeno na način, kako slijedi:

1. za kriterij – stručna utemeljenost predviđenog programa ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom, te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja, u skladu s posebnim uvjetima i ograničenjima, moguće je ostvariti najviše 30 bodova.

– Stručno povjerenstvo sukladno odredbama pravilnika iz članka 54. i 56. Zakona o rudarstvu utvrđuje stručnu utemeljenost predviđenog programa ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom, te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja, u skladu s posebnim uvjetima i ograničenjima

– ukoliko ponuđeni program ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom, te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja nije u skladu s posebnim uvjetima i ograničenjima i/ili odredbama pravilnika iz članka 54. i 56. Zakona o rudarstvu, ponuda nije uredna

– sve istražne bušotine u ponudi moraju biti izrađene na jezgru. Ukoliko Stručno povjerenstvo utvrdi, da se u ponudi kao istražni radovi ponude istražne bušotine na ispuh, ponuda nije uredna

– ukoliko Stručno povjerenstvo utvrdi, da je probna eksploatacija mineralnih sirovina ponuđena programom ukupnih istražnih radova veća od propisane probne eksploatacije određene u dokumentaciji za nadmetanje, ponuda nije uredna

– ocjenjivanje se provodi s osnova površine istražnog prostora obuhvaćene istražnim radovima, moguće je ostvariti najviše 30 bodova, prema sljedećoj formuli:

Za utvrđivanje rezervi kategorije A: Broj bodova = 30 x (ponuđeni obuhvat istražnih radova[1](Ponuđeni obuhvat istražnih radova mora biti istaknut na zemljovidu iz članka 15. stavka 3. točke 9. ovoga Pravilnika.)/ukupna površina istražnog prostora)

Za utvrđivanje rezervi kategorije B: Broj bodova = 15 x (ponuđeni obuhvat istražnih radova1/ukupna površina istražnog prostora)

Za utvrđivanje rezervi kategorije C1: Broj bodova = 10 x (ponuđeni obuhvat istražnih radova1/ukupna površina istražnog prostora)

Prilikom ocjenjivanja s osnova površine istražnog prostora obuhvaćene istražnim radovima mora se dobiti najmanje 60 % od najvećeg broja bodova, odnosno najmanje 18 bodova. U slučaju da se bodovanjem s osnova ovoga kriterija dobije manje od 18 bodova, ponuda neće biti prihvaćena, budući ista ne odgovara tehničkim i funkcionalnim zahtjevima davatelja koncesije.

2. za kriterij – visina ponuđene naknade za koncesiju, moguće je ostvariti najviše 50 bodova, ocjenjivanje se provodi:

2.1. s osnova ponuđenog iznosa fiksnog dijela novčane naknade za koncesiju, moguće je ostvariti najviše 20 bodova, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 20 x (ponuđeni iznos fiksnog dijela/najviši ponuđeni iznos fiksnog dijela)

2.2. s osnova ponuđenog iznosa varijabilnog dijela novčane naknade za koncesiju, moguće je ostvariti najviše 30 bodova, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 30 x (ponuđeni iznos varijabilnog dijela/najviši ponuđeni iznos varijabilnog dijela)

– ukoliko ponuditelj ponudi naknadu manju od propisane naknade sukladno odredbama uredbe iz članka 77. Zakona o rudarstvu, ponuda nije uredna.

3. za kriterij – dužina roka do kada se namjerava obaviti istraživanje mineralnih sirovina, moguće je ostvariti najviše 5 bodova, ocjenjivanje se provodi prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 5 x (najkraći ponuđeni rok/ponuđeni rok)

– rok do kada se namjerava obaviti istraživanje mineralnih sirovina smatra se rok u kojem se mora podnijeti završno izvješće o provedenom istraživanju i sanaciji istražnog prostora u slučaju da istraživanjem nisu utvrđene rezerve mineralnih sirovina, odnosno u kojem se mora izraditi Elaborat o rezervama mineralnih sirovina u traženom istražnom prostoru i ishoditi rješenje o utvrđenoj količini i kakvoći rezervi mineralne sirovine, a isti ne može biti duži od 24 mjeseca

– ukoliko Stručno povjerenstvo utvrdi, da je ponuditelj u ponudi naveo rok u kojem se mora izraditi Elaborat o rezervama mineralnih sirovina u traženom istražnom prostoru i ishoditi rješenje o potvrđenoj količini i kakvoći rezervi mineralne sirovine, duži od 24 mjeseca, ponuda nije uredna.

4. za kriterij – dužina roka i plan sanacije istražnih radova u traženom istražnom prostoru, odnosno dužina roka do kada se namjerava s Ministarstvom sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, moguće je ostvariti najviše 5 bodova.

– ocjenjivanje se provodi s osnova dužine roka do kada se namjerava s Ministarstvom sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, na utvrđenom eksploatacijskom polju, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 5 x (najkraći ponuđeni rok/ponuđeni rok)

– rok do kada se namjerava započeti s eksploatacijom mineralnih sirovina smatra se rok u kojem se mora s Ministarstvom sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, a isti ne može biti duži od 54 mjeseca

– ukoliko Stručno povjerenstvo utvrdi, da je ponuditelj u ponudi naveo rok do kada se namjerava s ministarstvom nadležnim za rudarstvo sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina duži od 54 mjeseca, ponuda nije uredna

5. za kriterij – visina odgovarajućih novčanih sredstava dovoljnih za izvođenje rudarskih radova prema dostavljenom programu ukupnih istražnih radova iz točke 1. ovoga članka, moguće je ostvariti najviše 5 bodova.

– ukoliko Stručno povjerenstvo sukladno predviđenom programu ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom utvrdi temeljem BON 2 obrasca o bonitetu, koji izdaje poslovna banka ponuditelja, da ponuditelj u trenutku izdavanja BON 2 obrasca o bonitetu raspolaže sredstvima dovoljnim za izvođenje rudarskih radova ponudu boduje s 5 bodova

– ukoliko Stručno povjerenstvo sukladno predviđenom programu ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom utvrdi da ponuditelj nije dokazao da raspolaže sredstvima dovoljnim za izvođenje rudarskih radova ponuda nije uredna

6. za kriterij – bolja stručna osposobljenost i veća financijska sposobnost podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova, moguće je ostvariti najviše 5 bodova, ocjenjivanje se provodi:

6.1. s osnova bolje stručne osposobljenosti podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova moguće je ostvariti najviše 2 boda, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 2 x (broj stručno osposobljenih radnika[2](Stručna osposobljenost radnika dokazuje se dokazima o stručnoj osposobljenosti radnika, zaposlenog na puno radno vrijeme kod ponuditelja, najmanje tri mjeseca prije podnošenja ponude (prijavno-odjavni podaci radnika izdani od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili e-knjižica) s priloženim uvjerenjem o položenom stručnom ispitu iz rudarstva ili geologije, temeljem (prava iz stručnog ispita iz rudarstva ili geologije) kojeg radnik može biti imenovan kao odgovorni voditelj izvođenja rudarskih istražnih radova u istražnom prostoru.) ponuditelja/broj stručno osposobljenih radnika ponuditelja koji ima najveći broj stručno osposobljenih radnika od svih ponuditelja)

6.2. s osnova veće financijske sposobnosti podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova moguće je ostvariti najviše 3 boda, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 3 x (iznos raspoloživih financijskih sredstava[3](Stručno povjerenstvo utvrđuje raspoloživa financijska sredstava ponuditelja temeljem BON 2 obrasca o bonitetu, koji izdaje poslovna banka ponuditelja.) ponuditelja/iznos raspoloživih financijskih sredstava ponuditelja koji ima najviši iznos raspoloživih financijskih sredstava od svih ponuditelja)

Članak 27.

Bodovanje kriterija za odabir najpovoljnije ponude, vezanih uz postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju radi davanja koncesije za eksploataciju mora biti obavljeno na način, kako slijedi:

1. za kriterij – stručna utemeljenost predviđenog programa ukupnih dodatnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom, te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini dodatnog istraživanja, u skladu s posebnim uvjetima i ograničenjima, moguće je ostvariti najviše 30 bodova.

– Stručno povjerenstvo sukladno odredbama pravilnika iz članka 54. i 56. Zakona o rudarstvu utvrđuje stručnu utemeljenost predviđenog programa ukupnih dodatnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom, te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini dodatnog istraživanja, u skladu s posebnim uvjetima i ograničenjima

– ukoliko ponuđeni program ukupnih dodatnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom, te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini dodatnog istraživanja nije u skladu s posebnim uvjetima i ograničenjima i/ili odredbama pravilnika iz članka 54. i 56. Zakona o rudarstvu, ponuda nije uredna

– sve istražne bušotine u ponudi moraju biti izrađene na jezgru. Ukoliko Stručno povjerenstvo utvrdi, da se u ponudi kao dodatni istražni radovi ponude istražne bušotine na ispuh, ponuda nije uredna

– ukoliko Stručno povjerenstvo utvrdi, da je probna eksploatacija mineralnih sirovina ponuđena programom ukupnih dodatnih istražnih radova veća od propisane probne eksploatacije određene u dokumentaciji za nadmetanje, ponuda nije uredna

– ocjenjivanje se provodi s osnova površine utvrđenog eksploatacijskog polja obuhvaćene dodatnim istražnim radovima, moguće je ostvariti najviše 30 bodova, prema sljedećoj formuli:

Za utvrđivanje rezervi kategorije A: Broj bodova = 30 x (ponuđeni obuhvat dodatnih istražnih radova[4](Ponuđeni obuhvat dodatnih istražnih radova mora biti istaknut na zemljovidu iz članka 16. stavka 3. točke 9. ovoga Pravilnika.)/ukupna površina utvrđenog eksploatacijskog polja)

Za utvrđivanje rezervi kategorije B: Broj bodova = 15 x (ponuđeni obuhvat dodatnih istražnih radova4/ukupna površina utvrđenog eksploatacijskog polja)

Za utvrđivanje rezervi kategorije C1: Broj bodova = 10 x (ponuđeni obuhvat dodatnih istražnih radova4/ukupna površina utvrđenog eksploatacijskog polja)

Prilikom ocjenjivanja s osnova površine utvrđenog eksploatacijskog polja obuhvaćene dodatnim istražnim radovima mora se dobiti najmanje 60 % od najvećeg broja bodova, odnosno najmanje 18 bodova. U slučaju da se bodovanjem s osnova ovoga kriterija dobije manje od 18 bodova, ponuda neće biti prihvaćena, budući ista ne odgovara tehničkim i funkcionalnim zahtjevima davatelja koncesije.

2. za kriterij – visina ponuđene naknade za koncesiju, moguće je ostvariti najviše 50 bodova, ocjenjivanje se provodi:

2.1. s osnova ponuđenog iznosa fiksnog dijela novčane naknade za koncesiju, moguće je ostvariti najviše 20 bodova, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 20 x (ponuđeni iznos fiksnog dijela/najviši ponuđeni iznos fiksnog dijela)

2.2. s osnova ponuđenog iznosa varijabilnog dijela novčane naknade za koncesiju, moguće je ostvariti najviše 30 bodova, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 30 x (ponuđeni iznos varijabilnog dijela/najviši ponuđeni iznos varijabilnog dijela)

– ukoliko ponuditelj ponudi naknadu manju od propisane naknade sukladno odredbama uredbe iz članka 77. Zakona o rudarstvu, ponuda nije uredna

3. za kriterij – dužina roka do kada se namjerava obaviti dodatno istraživanje mineralnih sirovina, moguće je ostvariti najviše 5 bodova, ocjenjivanje se provodi prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 5 x (najkraći ponuđeni rok/ponuđeni rok)

– rok do kada se namjerava obaviti dodatno istraživanje mineralnih sirovina smatra se rok u kojem se mora podnijeti završno izvješće o provedenom dodatnom istraživanju i sanaciji utvrđenog eksploatacijskog polja u slučaju da dodatnim istraživanjem nisu utvrđene rezerve mineralnih sirovina, odnosno u kojem se mora izraditi Elaborat o rezervama mineralne sirovine na utvrđenom eksploatacijskom polju i ishoditi rješenje o utvrđenoj količini i kakvoći rezervi mineralne sirovine, a isti ne može biti duži od 18 mjeseci.

– ukoliko Stručno povjerenstvo utvrdi, da je ponuditelj u ponudi naveo rok u kojem se mora izraditi Elaborat o rezervama mineralnih sirovina u traženom istražnom prostoru i ishoditi rješenje o potvrđenoj količini i kakvoći rezervi mineralne sirovine, duži od 18 mjeseci, ponuda nije uredna.

4. za kriterij – dužina roka i plan sanacije dodatnih istražnih radova u utvrđenom eksploatacijskom polju, odnosno dužina roka do kada se namjerava s Ministarstvom sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, moguće je ostvariti najviše 5 bodova.

– ocjenjivanje se provodi s osnova dužine roka do kada se namjerava s Ministarstvom sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, na utvrđenom eksploatacijskom polju, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 5 x (najkraći ponuđeni rok/ponuđeni rok)

– rok do kada se namjerava započeti s eksploatacijom mineralnih sirovina smatra se rok u kojem se mora s Ministarstvom sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, a isti ne može biti duži od 42 mjeseca.

– ukoliko Stručno povjerenstvo utvrdi, da je ponuditelj u ponudi naveo rok do kada se namjerava s Ministarstvom sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina duži od 42 mjeseca, ponuda nije uredna.

5. za kriterij – visina odgovarajućih novčanih sredstava dovoljnih za izvođenje rudarskih radova prema dostavljenom programu ukupnih dodatnih istražnih radova iz točke 1. ovoga članka, moguće je ostvariti najviše 5 bodova.

– ukoliko Stručno povjerenstvo sukladno predviđenom programu ukupnih dodatnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom utvrdi temeljem BON 2 obrasca o bonitetu, koji izdaje poslovna banka ponuditelja, da ponuditelj u trenutku izdavanja BON 2 obrasca o bonitetu raspolaže sredstvima dovoljnim za izvođenje rudarskih radova ponudu boduje s 5 bodova,

– ukoliko Stručno povjerenstvo sukladno predviđenom programu ukupnih dodatnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom utvrdi da ponuditelj nije dokazao da raspolaže sredstvima dovoljnim za izvođenje rudarskih radova ponuda nije uredna.

6. za kriterij – bolja stručna osposobljenost i veća financijska sposobnost podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova, moguće je ostvariti najviše 5 bodova, ocjenjivanje se provodi:

6.1. s osnova bolje stručne osposobljenosti podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova moguće je ostvariti najviše 2 boda, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 2 x (broj stručno osposobljenih radnika[5](Stručna osposobljenost radnika dokazuje se dokazima o stručnoj osposobljenosti radnika, zaposlenog na puno radno vrijeme kod ponuditelja, najmanje tri mjeseca prije podnošenja ponude (prijavno-odjavni podaci radnika izdani od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili e-knjižica) s priloženim uvjerenjem o položenom stručnom ispitu iz rudarstva ili geologije, temeljem (prava iz stručnog ispita iz rudarstva ili geologije) kojeg radnik može biti imenovan kao odgovorni voditelj izvođenja rudarskih dodatnih istražnih radova na utvrđenom eksploatacijskom polju.) ponuditelja/broj stručno osposobljenih radnika ponuditelja koji ima najveći broj stručno osposobljenih radnika od svih ponuditelja)

6.2. s osnova veće financijske sposobnosti podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova moguće je ostvariti najviše 3 boda, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 3 x (iznos raspoloživih financijskih sredstava[6](Stručno povjerenstvo utvrđuje raspoloživa financijska sredstava ponuditelja temeljem BON 2 obrasca o bonitetu, koji izdaje poslovna banka ponuditelja.) ponuditelja/iznos raspoloživih financijskih sredstava ponuditelja koji ima najviši iznos raspoloživih financijskih sredstava od svih ponuditelja)

Članak 28.

Bodovanje kriterija za odabir najpovoljnije ponude, vezanih uz postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja za utvrđivanje eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna radi davanja koncesije za eksploataciju mora biti obavljeno na način, kako slijedi:

1. za kriterij – dužina roka u kojem se mora izraditi i podnijeti na provjeru Ministarstvu idejni rudarski projekt, moguće je ostvariti najviše 10 bodova, ocjenjivanje se provodi prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 10 x (najkraći ponuđeni rok/ponuđeni rok)

– rok u kojem se mora izraditi i podnijeti na provjeru Ministarstvu idejni rudarski projekt za eksploataciju mineralnih sirovina ne može biti duži od tri mjeseca

2. za kriterij – visina odgovarajućih novčanih sredstava dovoljnih za izvođenje rudarskih radova eksploatacije morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna, moguće je ostvariti najviše 5 bodova

– ukoliko Stručno povjerenstvo utvrdi temeljem BON 2 obrasca o bonitetu, koji izdaje poslovna banka ponuditelja, da ponuditelj u trenutku izdavanja BON 2 obrasca o bonitetu raspolaže sredstvima dovoljnim za izvođenje rudarskih radova ponudu boduje s 5 bodova

– ukoliko Stručno povjerenstvo utvrdi da ponuditelj nije dokazao da raspolaže sredstvima dovoljnim za izvođenje rudarskih radova ponuda nije uredna

3. za kriterij – dužina roka do kada se namjerava započeti s eksploatacijom mineralnih sirovina, moguće je ostvariti najviše 5 bodova, ocjenjivanje se provodi prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 5 x (najkraći ponuđeni rok/ponuđeni rok)

– rok do kada se namjerava započeti s eksploatacijom mineralnih sirovina smatra se rok u kojem se mora s Ministarstvom sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, a isti ne može biti duži od 27 mjeseci

4. za kriterij – visina ponuđene naknade za koncesiju, moguće je ostvariti najviše 50 bodova, ocjenjivanje se provodi:

4.1. s osnova ponuđenog iznosa varijabilnog dijela novčane naknade za koncesiju, moguće je ostvariti najviše 50 bodova, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 50 x (ponuđeni iznos varijabilnog dijela/najviši ponuđeni iznos varijabilnog dijela)

– ukoliko ponuditelj ponudi naknadu manju od propisane naknade sukladno odredbama uredbe iz članka 77. Zakona o rudarstvu, ponuda nije uredna

5. za kriterij – bolja stručna osposobljenost i veća financijska sposobnost podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova, moguće je ostvariti najviše 10 bodova, ocjenjivanje se provodi:

5.1. s osnova bolje stručne osposobljenosti podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova moguće je ostvariti najviše 5 bodova, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 5 x (broj stručno osposobljenih radnika[7](Stručna osposobljenost radnika dokazuje se dokazima o stručnoj osposobljenosti radnika, zaposlenog na puno radno vrijeme kod ponuditelja, najmanje tri mjeseca prije podnošenja ponude (prijavno-odjavni podaci radnika izdani od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili e-knjižica) s priloženim uvjerenjem o položenom stručnom ispitu iz rudarstva, temeljem (prava iz stručnog ispita iz rudarstva) kojeg radnik može biti imenovan kao odgovorni voditelj izvođenja rudarskih radova na eksploatacijskom polju.) ponuditelja/broj stručno osposobljenih radnika ponuditelja koji ima najveći broj stručno osposobljenih radnika od svih ponuditelja)

5.2. s osnova veće financijske sposobnosti podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova moguće je ostvariti najviše 5 bodova, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 5 x (iznos raspoloživih financijskih sredstava ponuditelja/iznos raspoloživih financijskih sredstava ponuditelja koji ima najviši iznos raspoloživih financijskih sredstava od svih ponuditelja)

Članak 29.

Bodovanje kriterija za odabir najpovoljnije ponude, vezanih uz postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za eksploataciju mora biti obavljeno na način, kako slijedi:

1. za kriterij – visina odgovarajućih novčanih sredstava dovoljnih za izvođenje rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina, moguće je ostvariti najviše 5 bodova

– ukoliko Stručno povjerenstvo utvrdi temeljem BON 2 obrasca o bonitetu, koji izdaje poslovna banka ponuditelja, da ponuditelj u trenutku izdavanja BON 2 obrasca o bonitetu raspolaže sredstvima dovoljnim za izvođenje rudarskih radova ponudu boduje s 5 bodova

– ukoliko Stručno povjerenstvo utvrdi da ponuditelj nije dokazao da raspolaže sredstvima dovoljnim za izvođenje rudarskih radova ponuda nije uredna.

2. za kriterij – dužina roka i plan sanacije eksploatacijskog polja, odnosno dužina roka do kada se namjerava započeti s eksploatacijom mineralnih sirovina, moguće je ostvariti najviše 5 bodova.

– Stručno povjerenstvo sukladno odredbama Zakona o rudarstvu utvrđuje stručnu utemeljenost predviđenog plana sanacije eksploatacijskog polja

– ocjenjivanje se provodi s osnova dužina roka do kada se namjerava započeti s eksploatacijom mineralnih sirovina, moguće je ostvariti najviše 5 bodova, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 5 x (najkraći ponuđeni rok/ponuđeni rok)

– rok do kada se namjerava započeti s eksploatacijom mineralnih sirovina smatra se rok u kojem se mora s Ministarstvom sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, a isti ne može biti duži od 12 mjeseci

– ukoliko Stručno povjerenstvo utvrdi, da je ponuditelj u ponudi naveo rok do kada se namjerava s Ministarstvom sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina duži od 12 mjeseci, ponuda nije uredna

3. za kriterij – visina ponuđene naknade za koncesiju, moguće je ostvariti najviše 60 bodova, ocjenjivanje se provodi:

3.1. s osnova ponuđenog iznosa fiksnog dijela novčane naknade za koncesiju, moguće je ostvariti najviše 20 bodova, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 20 x (ponuđeni iznos fiksnog dijela/najviši ponuđeni iznos fiksnog dijela)

3.2. s osnova ponuđenog iznosa varijabilnog dijela novčane naknade za koncesiju, moguće je ostvariti najviše 40 bodova, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 40 x (ponuđeni iznos varijabilnog dijela/najviši ponuđeni iznos varijabilnog dijela)

– ukoliko ponuditelj ponudi naknadu manju od propisane naknade sukladno odredbama uredbe iz članka 77. Zakona o rudarstvu, ponuda nije uredna.

4. za kriterij – bolja stručna osposobljenost i veća financijska sposobnost podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova, moguće je ostvariti najviše 10 bodova, ocjenjivanje se provodi:

4.1. s osnova bolje stručne osposobljenosti podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova moguće je ostvariti najviše 5 bodova, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 5 x (iznos raspoloživih financijskih sredstava[9](Stručna osposobljenost radnika dokazuje se dokazima o stručnoj osposobljenosti radnika, zaposlenog na puno radno vrijeme kod ponuditelja, najmanje tri mjeseca prije podnošenja ponude (prijavno-odjavni podaci radnika izdani od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili e-knjižica) s priloženim uvjerenjem o položenom stručnom ispitu iz rudarstva, temeljem (prava iz stručnog ispita iz rudarstva) kojeg radnik može biti imenovan kao odgovorni voditelj izvođenja rudarskih radova na eksploatacijskom polju.) ponuditelja/iznos raspoloživih financijskih sredstava ponuditelja koji ima najviši iznos raspoloživih financijskih sredstava od svih ponuditelja)

4.2. s osnova veće financijske sposobnosti podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova moguće je ostvariti najviše 5 bodova, prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = 5 x (iznos raspoloživih financijskih sredstava ponuditelja/iznos raspoloživih financijskih sredstava ponuditelja koji ima najviši iznos raspoloživih financijskih sredstava od svih ponuditelja)

Članak 30.

Stručno povjerenstvo dužno je u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, detaljno obrazložiti izračun bodova za pojedinog ponuditelja.

Razlozi za obvezno isključenje ponuditelja

Članak 31.

Ponuditelj se obvezno isključuje iz postupka javnog nadmetanja ukoliko Stručno povjerenstvo utvrdi da:

– nisu dostavljene ili postoje zapreke iz Izjava sukladno odredbama članaka 24. Zakona o koncesijama

– nisu dostavljene ili postoje zapreke iz Izjava sukladno odredbama članka 20. Zakona o rudarstvu

– ponuditelj nije registriran za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina i

– nad ponuditeljem je otvoren stečajni postupak, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Utvrđivanje urednosti ponuda

Članak 32.

Uz već ranije navedene razloge kada Stručno povjerenstvo utvrđuje da ponuda nije uredna, ponuda nije uredna ukoliko:

– Stručno povjerenstvo utvrdi, da ponuda nije izrađena na način određen s obavijesti o javnom nadmetanju i dokumentacijom za nadmetanje oglašenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i

– Stručno povjerenstvo utvrdi, da ponuda ne sadrži sve dokaze, očitovanja i potvrde sukladno obavijesti o javnom nadmetanju i dokumentaciji za nadmetanje.

Članak 33.

(1) U postupku pregleda i ocjene ponuda Stručno povjerenstvo putem Ministarstva može u primjerenom roku, koji ne smije biti kraći od 5 niti duži od 10 dana od dana otvaranja ponude, zaključkom pozvati ponuditelje da pisano pojasne ili dopune ponudu.

(2) Pojašnjenje ili dopuna smije se odnositi samo na nejasnoće, manje nedostatke ili pogreške koji su uklonjivi.

(3) Pojašnjenje ili dopuna ne smije imati za posljedicu naknadnu zamjenu ili dostavu traženih dokumenata, nego samo dopunu/pojašnjenje već dostavljenih dokumenata.

Članak 34.

Ministarstvo je dužno sve rokove, obveze, rudarske radove i naknade iz odabrane ponude u postupku provedenog javnog nadmetanje uvrstiti u odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kao i sve akte koji slijede sukladno odredbama Zakona o rudarstvu.

V. ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA

Članak 35.

(1) Na istom prostoru mogu biti određena dva ili više istražnih prostora različitih mineralnih sirovina ako ne postoje zapreke za istovremeno obavljanje istražnih radova.

(2) Fizičke osobe ili pravne osobe registrirane za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina dužne su uskladiti istražne radove na istom istražnom prostoru međusobnim ugovorom.

(3) U slučaju kada fizičke osobe ili pravne osobe registrirane za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina ne mogu postići dogovor iz stavka 2. ovoga članka o istom su dužni izvijestiti Ministarstvo.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo donosi obvezujuću odluku o usklađivanju istražnih radova u roku od 60 dana od zaprimanja obavijesti fizičke osobe ili pravne osobe registrirane za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina.

Članak 36.

(1) Imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih istražnih radova u istražnom prostoru izrađuje se u skladu s predloškom koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) U slučaju promjene odgovornog voditelja izvođenja rudarskih istražnih radova u istražnom prostoru i/ili podataka navedenih u predlošku iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštenik istražnog prostora dužan je izvijestiti Ministarstvo u roku od 3 dana.

(3) U slučaju da imenovani odgovorni voditelj izvođenja rudarskih istražnih radova u istražnom prostoru nije zaposlenik rudarskog gospodarskog subjekta, rudarski gospodarski subjekt je dužan s odgovornim voditeljem sklopiti pisani ugovor u skladu sa posebnim propisima.

Članak 37.

(1) Odgovorni voditelj izvođenja rudarskih istražnih radova u istražnom prostoru, dužan je Ministarstvu podnositi svakih šest mjeseci izvješća o obavljenim rudarskim radovima u istražnom prostoru.

(2) Izvješće iz stavka 1. obvezno sadrži:

1. podatke o obavljenim rudarskim radovima u istražnom prostoru s naznačenjem istih na odgovarajućem zemljovidu

2. iznos uloženih novčanih sredstava u obavljene rudarske radove u istražnom prostoru

3. pregled rezultata istraživanja mineralnih sirovina i zaključak o svrhovitosti daljnjeg istraživanja mineralnih sirovina i

4. obrazloženje u slučaju odstupanja obavljenih rudarskih radova u istražnom prostoru od rudarskih radova u istražnom prostoru određenih rješenjem kojim je odobreno istraživanje mineralnih sirovina.

Članak 38.

(1) Nakon završetka rudarskih radova u istražnom prostoru ili prestankom važenja rješenja o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina potrebno je izraditi završno izvješće o obavljenim rudarskim radovima u istražnom prostoru.

(2) Završno izvješće iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko je u istražnom prostoru utvrđena količina i kakvoća rezervi mineralnih sirovina, je Elaborat o rezervama mineralnih sirovina potvrđen od Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina Ministarstva.

(3) Završno izvješće iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko u istražnom prostoru nije utvrđena količina i kakvoća rezervi mineralnih sirovina, obvezno sadrži:

1. detaljan opis svih obavljenih rudarskih radova u istražnom prostoru naznačenih na odgovarajućem zemljovidu

2. karakteristike ležišta mineralnih sirovina i pratećih stijena

3. kakvoću korisne mineralne sirovine s kemijskim, fizikalnim ili drugim značajkama, te podacima o možebitno obavljenim tehnološkim ispitivanjima

4. podatke o količini mineralne sirovine koja je otkopana ili pridobivena iz ležišta u svrhu tehnoloških ispitivanja i utvrđivanja uvjeta eksploatacije

5. iznos ukupno utrošenih novčanih sredstava za istraživanje mineralnih sirovina

6. prikaz postupaka i radova provedenih u cilju sanacije istražnog prostora i

7. zaključak iz kojeg su vidljive daljnje namjere i postupci nakon istraživanja mineralnih sirovina.

Članak 39.

(1) Za osiguranje od štete u prirodi i okolišu nastalu izvođenjem rudarskih istražnih radova u istražnom prostoru iz članka 44. stavka 1. Zakona o rudarstvu ovlaštenik istražnog prostora je dužan dostaviti jamstva za troškove sanacije istražnog prostora

(2) Jamstva za troškove sanacije istražnog prostora mogu biti zadužnice, bankarske garancije, osobna jamstva, mjenice, polog i ostalo, a vrstu i iznos jamstva određuje Ministarstvo u odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju, ovisno o predviđenim rudarskim radovima.

(3) Jamstva iz stavka 1. ovoga članka dužno je čuvati Ministarstvo na prikladnom mjestu za vrijeme trajanja roka važenja rješenja o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina.

(4) Jamstvo iz stavka 1. ovoga članka može se po završetku određene faze odobrenih istražnih radova zamijeniti istovjetnim jamstvom umanjene vrijednosti nakon utvrđenja da su provedene mjere osiguranja u skladu s odredbama članka 44. Zakona o rudarstvu.

(5) Ministarstvo je dužno redovito provjeravati valjanost jamstva iz stavka 1. ovoga članka, a način provjere se određuje u odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina.

(6) U slučaju da jamstvo iz stavka 1. ovoga članka nije valjano, Ministarstvo je dužno bez odgode zatražiti od ovlaštenika istražnog prostora dostavu novog odgovarajućeg jamstva.

(7) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, ako ovlaštenik istražnog prostora nije dostavio novo odgovarajuće jamstvo u roku od 15 dana, Ministarstvo je dužno poduzeti radnje određene člankom 46. Zakona o rudarstvu.

VI. DODATNO ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA NA UTVRĐENOM EKSPLOATACIJSKOM POLJU RADI DAVANJA KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU

Članak 40.

(1) Imenovanje odgovornog voditelja dodatnog istraživanja mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju izrađuje se u skladu s predloškom koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) U slučaju promjene odgovornog voditelja dodatnog istraživanja mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju i/ili podataka navedenih u predlošku iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštenik eksploatacijskog polja dužan je izvijestiti Ministarstvo u roku od 3 dana.

(3) U slučaju da imenovani odgovorni voditelj dodatnog istraživanja mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju nije zaposlenik rudarskog gospodarskog subjekta, rudarski gospodarski subjekt je dužan s odgovornim voditeljem sklopiti pisani ugovor u skladu sa posebnim propisima.

Članak 41.

(1) Odgovorni voditelj dodatnog istraživanja mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju, dužan je Ministarstvu podnositi svakih šest mjeseci izvješća o obavljenim rudarskim radovima na eksploatacijskom polju.

(2) Izvješće iz stavka 1. obvezno sadrži:

1. podatke o obavljenim rudarskim radovima na eksploatacijskom polju s naznačenjem istih na odgovarajućem zemljovidu

2. iznos uloženih novčanih sredstava u obavljene rudarske radove na eksploatacijskom polju

3. pregled rezultata dodatnog istraživanja mineralnih sirovina i zaključak o svrhovitosti daljnjeg dodatnog istraživanja mineralnih sirovina i

4. obrazloženje u slučaju odstupanja obavljenih rudarskih radova na eksploatacijskom polju od rudarskih radova na eksploatacijskom polju određenih rješenjem kojim je odobreno dodatno istraživanje mineralnih sirovina.

Članak 42.

(1) Nakon završetka rudarskih radova, dodatnih istražnih radova na utvrđenom eksploatacijskom polju ili prestankom važenja rješenja kojim je odobreno dodatno istraživanje mineralnih sirovina potrebno je izraditi završno izvješće o obavljenim rudarskim radovima na eksploatacijskom polju.

(2) Završno izvješće iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko je na eksploatacijskom polju utvrđena količina i kakvoća rezervi mineralnih sirovina, je Elaborat o rezervama mineralnih sirovina potvrđen od Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina Ministarstva.

(3) Završno izvješće iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko na eksploatacijskom polju nije utvrđena količina i kakvoća rezervi mineralnih sirovina, obvezno sadrži:

1. detaljan opis svih obavljenih rudarskih radova na eksploatacijskom polju naznačenih na odgovarajućem zemljovidu

2. karakteristike ležišta mineralnih sirovina i pratećih stijena

3. kakvoću korisne mineralne sirovine s kemijskim, fizikalnim ili drugim značajkama, te podacima o možebitno obavljenim tehnološkim ispitivanjima

4. podatke o količini mineralne sirovine koja je otkopana ili pridobivena iz ležišta u svrhu tehnoloških ispitivanja i utvrđivanja uvjeta eksploatacije

5. iznos ukupno utrošenih novčanih sredstava za dodatno istraživanje mineralnih sirovina

6. prikaz postupaka i radova provedenih u cilju sanacije na eksploatacijskom polju i

7. zaključak iz kojeg su vidljive daljnje namjere i postupci nakon dodatnog istraživanja mineralnih sirovina.

Članak 43.

(1) Za osiguranje od štete u prirodi i okolišu nastalu izvođenjem rudarskih radova, dodatnog istraživanja mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju ovlaštenik eksploatacijskog polja je dužan dostaviti jamstva za troškove sanacije eksploatacijskog polja.

(2) Jamstva za troškove sanacije eksploatacijskog polja mogu biti zadužnice, bankarske garancije, osobna jamstva, mjenice, polog i ostalo, a vrstu i iznos jamstva određuje Ministarstvo u odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju radi davanja koncesije za eksploataciju, ovisno o predviđenim rudarskim radovima.

(3) Jamstva iz stavka 1. ovoga članka dužno je čuvati Ministarstvo na prikladnom mjestu za vrijeme trajanja roka važenja rješenja o odobrenju za dodatno istraživanje mineralnih sirovina.

(4) Jamstvo iz stavka 1. ovoga članka može se po završetku određene faze odobrenog dodatnog istraživanja mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju zamijeniti istovjetnim jamstvom umanjene vrijednosti nakon utvrđenja da su provedene mjere osiguranja u skladu s odredbama članka 44. Zakona o rudarstvu.

(5) Ministarstvo je dužno redovito provjeravati valjanost jamstva iz stavka 1. ovoga članka, a način provjere se određuje u odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju radi davanja koncesije za eksploataciju.

(6) U slučaju da jamstvo iz stavka 1. ovoga članka nije valjano, Ministarstvo je dužno bez odgode zatražiti od ovlaštenika eksploatacijskog polja dostavu novog odgovarajućeg jamstva.

(7) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, ako ovlaštenik eksploatacijskog polja nije dostavio novo odgovarajuće jamstvo u roku od 15 dana, Ministarstvo je dužno poduzeti radnje određene člankom 46. Zakona o rudarstvu.

VII. UTVRĐIVANJE EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH SIROVINA (NA ZAHTJEV)

Članak 44.

(1) Kada ovlaštenik istražnog prostora, sukladno odredbama članka 61. Zakona o rudarstvu, podnosi zahtjev za utvrđivanje eksploatacijskog polja mineralnih sirovina, dužan je uz zahtjev Ministarstvu dostaviti:

1. odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju

2. rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina

3. rješenje o potvrdi količina i kakvoće rezervi mineralnih sirovina

4. idejni rudarski projekt

5. lokacijsku dozvolu koja sadrži idejni projekt za lokacijsku dozvolu, kao i sve utvrđene posebne uvjete i uvjete priključenja

6. zemljovid zatraženog eksploatacijskog polja s ucrtanim obuhvatom potvrđenih bilančnih rezervi mineralnih sirovina, izrađen od ovlaštene osobe geodetske struke koja ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu

7. dokaznice da ovlaštenik istražnog prostora nije pokrenuo postupak obustavljanja poslovne djelatnosti, likvidacije, odnosno da ovlaštenik istražnog prostora nije u stečajnom postupku i/ili u postupku predstečajne nagodbe, ne starije od 30 dana

8. dokaznice o bonitetu ovlaštenika istražnog prostora na obrascu BON-1 izdanom od Financijske agencije, te o solventnosti ovlaštenika istražnog prostora na obrascu BON-2 ili na drugom odgovarajućem obrascu poslovne banke, ne starije od 30 dana

9. tablični popis zemljišnih čestica s površinama (katastarske i zemljišnoknjižne oznake) koje se nalaze unutar traženog eksploatacijskog polja

10. zemljišnoknjižne i posjedovne izvatke za zemljišne čestice unutar obuhvata traženog eksploatacijskog polja i

11. dokaznice da ne postoje zapreke iz članka 20. Zakona o rudarstvu, ne starije od 90 dana.

(2) Ministarstvo je dužno rješenjem odbaciti zahtjev ovlaštenika istražnog prostora za utvrđivanje eksploatacijskog polja mineralnih sirovina ako ovlaštenik istražnog prostora ne ispunjava uvjete određene Zakonom o rudarstvu, odnosno ako nije dostavio sve propisano i određeno odredbama Zakona o rudarstvu i odredbama ovoga Pravilnikom glede postupka utvrđivanja eksploatacijskog polja.

Članak 45.

(1) Veličina eksploatacijskog polja iz članka 58. stavka 2. Zakona o rudarstvu, utvrđuje se temeljem količine i rasprostiranja utvrđenih bilančnih rezervi mineralne sirovine i lokacijskih uvjeta iz izvršne lokacijske dozvole, koje omogućuju rudarskom gospodarskom subjektu trajanje eksploatacije najviše 40 godina uz planiranu godišnju eksploataciju navedenu u idejnom projektu.

(2) Odgovarajućom primjenom odredbi Zakona o rudarstvu i ovoga Pravilnika, a na zahtjev fizičke osobe ili pravne osobe registrirane za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina moguće je na već utvrđenom eksploatacijskom polju mineralne sirovine odobriti eksploataciju i drugih mineralnih sirovina.

(3) Ako fizička osoba ili pravna osoba registrirana za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina koja obavlja eksploataciju mineralne sirovine, nije zainteresirana za eksploataciju drugih mineralnih sirovina koje su utvrđene na tom eksploatacijskom polju, Ministarstvo može odobriti eksploataciju ostalih mineralnih sirovina drugoj fizičkoj osobi ili pravnoj osobi registriranoj za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, fizičke osobe ili pravne osobe registrirane za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina dužne su uskladiti rudarske radove na istom eksploatacijskom polju međusobnim ugovorom.

(5) U slučaju kada fizičke osobe ili pravne osobe registrirane za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina ne mogu postići dogovor iz stavka 2. ovoga članka o istom su dužni izvijestiti Ministarstvo.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo donosi obvezujuću odluku o usklađivanju rudarskih radova u roku od 60 dana od zaprimanja obavijesti rudarskih gospodarskih subjekata.

VIII. DAVANJE KONCESIJE (NA ZAHTJEV)

Članak 46.

(1) Kada ovlaštenik eksploatacijskog polja, sukladno odredbama članka 74. Zakona o rudarstvu, podnosi zahtjev za davanje koncesije, dužan je uz zahtjev Ministarstvu dostaviti:

1. dokaznice da ovlaštenik eksploatacijskog polja nije pokrenuo postupak obustavljanja poslovne djelatnosti, likvidacije, odnosno da ovlaštenik eksploatacijskog polja nije u stečajnom postupku i/ili u postupku predstečajne nagodbe, ne starije od 30 dana

2. odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iz članka 34. ili članka 48. ili članka 66. Zakona o rudarstvu

3. rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja

4. rješenje o potvrdi količina i kakvoće rezervi mineralnih sirovina

5. lokacijsku dozvolu koja sadrži idejni projekt za lokacijsku dozvolu, kao i sve utvrđene posebne uvjete i uvjete priključenja

6. glavni rudarski projekt i/ili dopunski rudarski projekt provjeren od Ministarstva

7. pisana suglasnost ili potvrda na provjereni glavni rudarski projekt i/ili dopunski rudarski projekt od tijela koja su odredila uvjete i ograničenja za izvođenje rudarskih radova

8. tablični popis zemljišnih čestica s površinama (katastarske i zemljišnoknjižne oznake) koje se nalaze unutar eksploatacijskog polja na kojima se traži davanje koncesije za eksploataciju

9. dokaz o pravu korištenja zemljišnih čestica unutar eksploatacijskog polja ili pomorskog dobra morskog dijela eksploatacijskog polja, usklađen s dinamikom izvođenja rudarskih radova iz provjerenog glavnog rudarskog projekta i/ili dopunskog rudarskog projekta za vremensko razdoblje na koje se sklapa ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina

10. zemljovid eksploatacijskog polja, izrađen od ovlaštene osobe geodetske struke koja ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu s ucrtanim obuhvatom potvrđenih rezervi mineralnih sirovina, te zemljišnim česticama, katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama i iskazanim površinama zemljišnih čestica unutar eksploatacijskog polja i/ili pozicijama na službenoj pomorskoj navigacijskoj karti morskog dijela eksploatacijskog polja

11. dokaznice o bonitetu ovlaštenika eksploatacijskog polja na obrascu BON-1 izdanom od Financijske agencije, te o solventnosti ovlaštenika istražnog prostora na obrascu BON-2 ili na drugom odgovarajućem obrascu poslovne banke, ne starije od 30 dana i

12. dokaznice da ne postoje zapreke iz članka 20. Zakona o rudarstvu, ne starije od 90 dana.

(2) Ministarstvo je dužno rješenjem odbaciti zahtjev ovlaštenika eksploatacijskog polja za davanje koncesije ako ovlaštenik eksploatacijskog polja ne ispunjava uvjete određene Zakonom o rudarstvu, odnosno ako nije dostavio sve propisano i određeno odredbama Zakona o rudarstvu i odredbama ovoga Pravilnikom glede postupka davanja koncesije.

Članak 47.

(1) Imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju iz članka 76. stavka 2. Zakona o rudarstvu izrađuje se u skladu s predloškom koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) U slučaju promjene odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju i/ili podataka navedenih u predlošku iz stavka 1. ovoga članka, koncesionar je dužan izvijestiti Ministarstvo u roku od 3 dana.

Članak 48.

(1) Jamstva za troškove sanacije eksploatacijskog polja mineralnih sirovina mogu biti zadužnice, bankarske garancije, osobna jamstva, mjenice, polog i ostalo, a vrstu i iznos jamstva određuje Ministarstvo u odluci o davanju koncesije, ovisno o predviđenim rudarskim radovima.

(2) Jamstva iz stavka 1. ovoga članka dužno je čuvati Ministarstvo na prikladnom mjestu za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.

(3) Jamstvo iz stavka 1. ovoga članka može se po završetku određene faze odobrenih rudarskih radova zamijeniti istovjetnim jamstvom umanjene vrijednosti nakon utvrđenja da su provedene mjere osiguranja u skladu s odredbama članka 87. Zakona o rudarstvu.

(4) Ministarstvo je dužno redovito provjeravati valjanost jamstva iz stavka 1. ovoga članka, a način provjere se određuje u odluci o davanju koncesije.

(5) U slučaju da jamstvo iz stavka 1. ovoga članka nije valjano, Ministarstvo je dužno bez odgode zatražiti od koncesionara dostavu novog odgovarajućeg jamstva.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, ako koncesionar nije dostavio novo odgovarajuće jamstvo u roku od 15 dana, Ministarstvo je dužno poduzeti radnje određene člankom 90. Zakona o rudarstvu.

(7) Sukladno odredbama Zakona o koncesijama fizička osoba ili pravna osoba registrirana za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina dužna je prije sklapanja i potpisivanja ugovora o koncesiji dostaviti Ministarstvu osim jamstva iz stavka 1. ovoga članka i jamstva i/ili instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji u iznosu određenom u odluci o davanju koncesije.

(8) U slučaju iz stavka 7. odgovarajuće se primjenjuje odredbe Zakona o rudarstvu, odredbe Zakona o koncesijama i odredbe ovoga Pravilnika.

IX. POSTUPAK NAPLATE POTRAŽIVANJA S OSNOVA NAKNADE ZA KONCESIJU ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Naknada za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

Članak 49.

(1) Naknada za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (u daljnjem tekstu: naknada), sastoji se od sljedećih elemenata:

1.1. fiksnog dijela – novčane naknade za površinu eksploatacijskog polja određenu upisom u registar odobrenih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i

1.2. varijabilnog dijela – novčane naknade za otkopanu/pridobivenu količinu mineralne sirovine.

(2) Ukupna naknada za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina jednaka je zbroju elemenata naknade iz stavka 1. točaka 1.1. i 1.2. ovoga članka.

Fiksni dio naknade

Članak 50.

Postupak za naplatu potraživanja s osnova fiksnog dijela naknade:

1. Prilikom upisa rudarskog gospodarskog subjekta u Registar koncesija temeljem Ugovora o koncesiji, Ministarstvo, rudarskom gospodarskom subjektu dostavlja Obavijest koja sadrži sve potrebne podatke za točno, pravilno i pravodobno plaćanje fiksnog dijela naknade.

2. Obavijest iz točke 1. ovog članka obvezno sadrži Identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: ID broj), uplatni račun na koji se plaća naknada, poziv na broj odobrenja, iznos prve rate, iznos svake sljedeće rate, datum dospijeća plaćanja.

3. Rudarski gospodarski subjekt dužan je, fiksni dio naknade platiti najkasnije do 31. prosinca kalendarske godine.

4. Ministarstvo je dužno tekuće godine do 15. siječnja obaviti kontrolu uplate fiksnog dijele naknade iz točke 3. ovog članka za prethodnu godinu.

5. Ministarstvo je dužno tekuće godine najkasnije do 31. siječnja poslati Opomenu svakom rudarskom gospodarskom subjektu koji nije platio fiksni dio naknade iz točke 3. ovog članka za prethodnu godinu.

6. Ako rudarski gospodarski subjekt nije postupio po Opomeni iz točke 5. ovog članka, Ministarstvo je dužno tekuće godine najkasnije do 28. veljače poslati Drugu opomenu svakom rudarskom gospodarskom subjektu koji nije platio fiksni dio naknade iz točke 3. ovog članka za prethodnu godinu.

7. Ako rudarski gospodarski subjekt nije postupio po Drugoj opomeni iz točke 6. ovog članka, Ministarstvo je dužno tekuće godine najkasnije do 30. ožujka pokrenuti postupak raskida ugovora o koncesiji sukladno odredbama članka 90. Zakona o rudarstvu ili pokrenuti postupak aktiviranja jamstva za plaćanje fiksnog dijela naknade.

Varijabilni dio naknade

Članak 51.

Postupak za naplatu potraživanja s osnova varijabilnog dijela naknade:

1. Prilikom upisa rudarskog gospodarskog subjekta u Registar koncesija temeljem Ugovora o koncesiji, Ministarstvo rudarskom gospodarskom subjektu dostavlja Obavijest koja sadrži sve potrebne podatke za točno, pravilno i pravodobno plaćanje varijabilnog dijela naknade.

2. Obavijest iz točke 1. ovog članka obvezno sadrži ID broj, uplatni račun na koji se plaća naknada, poziv na broj odobrenja, datum dospijeća plaćanja.

3. Rudarski gospodarski subjekt koji je sklopio Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina dužan je dostaviti podatke za pridobivenu/otkopanu količinu mineralnih sirovina i tržišnu vrijednost otkopane/pridobivene mineralne sirovine u prethodnom kvartalu, najkasnije osmoga dana narednog kvartala.

4. Ministarstvo temeljem dostavljenih podataka od rudarskih gospodarskih subjekata, na temelju pridobivene/otkopane količine mineralnih sirovina i tržišne vrijednosti otkopane/pridobivene mineralne sirovine izračuna i zaduži svakog koncesionara za varijabilni dio naknade za svako eksploatacijsko polje na kojem se konzumira koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina i to za svaki kvartal ponaosob.

5. Rudarski gospodarski subjekt je dužan, varijabilni dio naknade platiti najkasnije do petnaestoga dana narednog kvartala.

6. Ministarstvo je dužno u roku od 15 dana od dana dospijeća varijabilnog dijela naknade obaviti kontrolu uplate varijabilnog dijela naknade.

7. Ukoliko rudarski gospodarski subjekt u propisanom roku ne plati varijabilni dio naknade Ministarstvo je dužno najkasnije u roku od 30 dana od dana dospijeća varijabilnog dijela naknade poslati Opomenu svakom rudarskom gospodarskom subjektu koji nije platio varijabilni dio naknade u propisanom roku.

8. Ako rudarski gospodarski subjekt nije postupio po Opomeni iz točke 7. ovog članka, u roku od 15 dana od dana slanja Opomene, Ministarstvo je dužno u narednom roku od 15 dana poslati Drugu opomenu svakom rudarskom gospodarskom subjektu koji nije platio varijabilni dio naknade u propisanom roku.

9. Ako rudarski gospodarski subjekt nije postupio po Drugoj opomeni iz točke 8. ovog članka Ministarstvo je dužno pokrenuti postupak raskida ugovora o koncesiji sukladno odredbama članka 90. Zakona o rudarstvu ili pokrenuti postupak aktiviranja jamstva za plaćanje varijabilnog dijela naknade.

X. OBVEZE RUDARSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 52.

(1) Fizičke osobe ili pravne osobe registrirane za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina, dužni su u roku od 3 dana izvijestiti Ministarstvo o:

1. prestanku valjanosti jamstva dostavljenih sukladno odredbama ovoga Pravilnika

2. pokrenutom postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, likvidacije, stečaja i/ili predstečajne nagodbe

3. pokrenutom postupku promjene adrese i/ili sjedišta fizičke osobe ili pravne osobe registrirane za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina

4. promjeni odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova i/ili podataka dostavljenih u svezi odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova i

5. odlukama, rješenjima, okolišnim uvjetima i/ili dozvolama, lokacijskim dozvolama, zaključcima, provedenim nadzorima, zabranama i ostalom tijekom istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina.

(2) Koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina dužan je na vidljivo mjesto postaviti natpis s podacima o eksploatacijskom polju mineralnih sirovina i rudarskom objektu za eksploataciju mineralnih sirovina u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Natpis s podacima o eksploatacijskom polju mineralnih sirovina i/ili rudarskim objektima za eksploataciju mineralnih sirovina obvezno sadrži:

– naziv eksploatacijskog polja i rudarskog objekta za eksploataciju mineralnih sirovina

– ime ili naziv, adresu, sjedište i kontakte koncesionara i

– znakove upozorenja i zabrana.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

(1) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 142/13.).

(2) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Naputak Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, klasa: 310-01/17-03/137; urbroj: 526-03-03/2-17-12, od 19. svibnja 2017. godine.

(3) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Naputak Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, klasa: 310-01/17-03/115; urbroj: 526-03-03-02/1-17-2, od 30. svibnja 2017. godine.

Članak 54.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/22-03/213

Urbroj: 517-06-02-01-22-2

Zagreb, 11. listopada 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

Predložak     Imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih istražnih radova u istražnom prostoru

Obvezni prilog imenovanju:

1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz rudarstva ili geologije, temeljem (prava iz stručnog ispita iz rudarstva ili geologije) kojeg radnik može biti imenovan kao Odgovorni voditelj izvođenja rudarskih istražnih radova u istražnom prostoru

2. Dokaznice da je Odgovorni voditelj zaposlen u rudarskom gospodarskom subjektu

2.1. kao dokaznica isključivo zapis o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 10 dana

2.2. u slučaju da je Odgovorni voditelj zaposlen na određeno vrijeme, dokaznice iz kojih razvidno trajanje ugovora o radu

3. U slučaju da Odgovorni voditelj nije zaposlen u rudarskom gospodarskom subjektu dokaznice da je rudarski gospodarski subjekt s Odgovornim voditeljem sklopio pisani ugovor u skladu sa posebnim propisima

Predložak     Imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova, dodatnog istraživanja mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju

Obvezni prilog imenovanju:

1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz rudarstva ili geologije, temeljem (prava iz stručnog ispita iz rudarstva ili geologije) kojeg radnik može biti imenovan kao Odgovorni voditelj izvođenja rudarskih radova, dodatnog istraživanja mineralnih sirovina na utvrđenom eksploatacijskom polju

2. Dokaznice da je Odgovorni voditelj zaposlen u rudarskom gospodarskom subjektu

2.1. kao dokaznica isključivo zapis o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 10 dana

2.2. u slučaju da je Odgovorni voditelj zaposlen na određeno vrijeme, dokaznice iz kojih razvidno trajanje ugovora o radu

3. U slučaju da Odgovorni voditelj nije zaposlen u rudarskom gospodarskom subjektu dokaznice da je rudarski gospodarski subjekt s Odgovornim voditeljem sklopio pisani ugovor u skladu sa posebnim propisima

Predložak     Imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova tijekom ostvarivanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju

Obvezni prilog imenovanju:

1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz rudarstva, temeljem (prava iz stručnog ispita iz rudarstva) kojeg radnik može biti imenovan kao Odgovorni voditelj izvođenja rudarskih radova tijekom ostvarivanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju

2. Dokaznice da je Odgovorni voditelj zaposlen u rudarskom gospodarskom subjektu

2.1. kao dokaznica isključivo zapis o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 10 dana

2.2. u slučaju da je Odgovorni voditelj zaposlen na određeno vrijeme, dokaznice iz kojih razvidno trajanje ugovora o radu