Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN 138/2022 (25.11.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Ministarstvo poljoprivrede

2082

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE INFORMIRANJE U DRŽAVAMA ČLANICAMA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, br. 8/19. i 31/20.) članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Maksimalni prihvatljivi troškovi po projektu su EUR 100.000.

(2) Maksimalni iznos EU potpore po projektu je EUR 50.000.

(3) Maksimalni iznos državne potpore po projektu je EUR 30.000.«

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Razina EU potpore iznosi do 50 % prihvatljivih troškova, a razina državne potpore proračuna Republike Hrvatske može iznositi do 30% prihvatljivih troškova.«

Članak 3.

U članku 15. stavku 3. riječi: »ili u hrvatskim kunama« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci od 5. do 17. postaju stavci od 4. do 16.

Članak 4.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odluke iz članka 17. i članka 18. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja donosi u skladu sa svojim procedurama«

Članak 5.

U članku 22. stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Odluke iz stavaka 11. i 12. ovoga članka Agencija za plaćanja će donijeti u skladu sa svojim procedurama.«

Članak 6.

U članku 24. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se protuvrijednost u eurima.«

Članak 7.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, br. 8/19. i 31/20.).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 3. i članka 6. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-01/20-01/03

Urbroj: 525-06/223-22-10

Zagreb, 21. studenoga 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.