Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN 138/2022 (25.11.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2083

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, br. 16/19. i 112/20.) u članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Razina EU potpore iznosi do 50 % prihvatljivih troškova, a razina državne potpore proračuna Republike Hrvatske može iznositi do 30% prihvatljivih troškova.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 2.

U članku 15. stavku 3. riječi: »ili u hrvatskim kunama« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci od 5. do 17. postaju stavci od 4. do 16.

Članak 3.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odluke iz članka 17. i članka 18. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja donosi u skladu sa svojim procedurama.«

Članak 4.

U članku 22. stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Odluke iz stavaka 11. i 12. ovoga članka Agencija za plaćanja će donijeti u skladu sa svojim procedurama.«

Članak 5.

U članku 25. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se protuvrijednost u eurima.«

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Kada je ponuditelj angažirao podizvođače za izvršenje određenih radova/isporuku usluga, uz Zahtjev za isplatu, osim računa ponuditelja mora se priložiti i račun podizvođača. Ako je u tom slučaju trošak ponuditelja veći, u odnosu na trošak podizvođača angažiranih za izvršenje određenih radova/isporuku usluga, kao trošak ponuditelja priznat će se trošak podizvođača uvećan za najviše 10 %.«

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 9. i 10.

Članak 6.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, br. 16/19. i 112/20.).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. i članka 5. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-01/20-01/04

Urbroj: 525-06/223-22-8

Zagreb, 17. studenoga 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.