Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 139/2022 (30.11.2022.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Vlada Republike Hrvatske

2089

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01.), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. – ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21. i 13/22.), u članku 2. stavku 1. podstavku c) Položaji III. vrste, u točki 3., koeficijent složenosti poslova »0,902« zamjenjuje se koeficijentom »0,920«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. podstavku c) Radna mjesta III. vrste, u točki 2., koeficijent složenosti poslova »0,854« zamjenjuje se koeficijentom »0,897«.

U točki 3., koeficijent složenosti poslova »0,824« zamjenjuje se koeficijentom »0,865«.

U točki 4., koeficijent složenosti poslova »0,776« zamjenjuje se koeficijentom »0,815«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. podstavku a) Položaji III. vrste, u točki 1. na oba mjesta, koeficijent složenosti poslova »0,824« zamjenjuje se koeficijentom »0,865«.

U podstavku b) Radna mjesta III. vrste, u točki 2., koeficijent složenosti poslova »0,873« zamjenjuje se koeficijentom »0,917«.

U točki 3., koeficijent složenosti poslova »0,776« zamjenjuje se koeficijentom »0,815«.

U podstavku c) Radna mjesta IV. vrste, u točki 1., koeficijent složenosti poslova »0,601« zamjenjuje se koeficijentom »0,631«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. podstavku b) Radna mjesta I. vrste, iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. stručni suradnik u Uredu predsjednika Vlade – 1,455

Stručni uvjeti za točku 8.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

U podstavku e) Radna mjesta III. vrste, iza točke 8. dodaju se nove točke 9. – 12. koje glase:

»9. administrativni tajnik u Uredu za protokol 1,067

10. administrativni tajnik u Uredu za udruge 1,067

11. administrativni tajnik u Uredu za ravnopravnost spolova 1,067

12. administrativni tajnik u Uredu za unutarnju reviziju 1,067

Stručni uvjeti za točke 9. – 12.: kao za administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu«.

Dosadašnja točka 9. postaje točka 13.

U dosadašnjoj točki 10. koja postaje točka 14., u stručnim uvjetima brojevi: »9. i 10.« zamjenjuju se brojevima: »13. i 14«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. podstavku c) Položaji III. vrste, u točki 2., podtočki e), koeficijent složenosti poslova »0,892« zamjenjuje se koeficijentom »0,919«.

U podstavku f) Radna mjesta III. vrste, u točki 6., koeficijent složenosti poslova »0,854« zamjenjuje se koeficijentom »0,897«.

Članak 6.

Iza članka 10.b dodaje se članak 10.c koji glasi:

»Članak 10.c

Posebni nazivi radnih mjesta u Povjerenstvu za fiskalnu politiku i koeficijenti složenosti su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku 2,425

2. viši savjetnik – specijalist za pitanja fiskalne politike u Uredu Povjerenstva za fiskalnu politiku 2,231

3. viši savjetnik – specijalist analitičar za pitanja fiskalne politike u Uredu Povjerenstva za fiskalnu politiku 2,134

4. viši stručni savjetnik u Uredu Povjerenstva za fiskalnu politiku 1,940

Stručni uvjeti za točke 1. – 4.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

b) Radna mjesta III. vrste

1. administrativni tajnik predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku 1,067

Stručni uvjeti za točku 1.: srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 7.

U članku 19. stavku 1. podstavku f) Radna mjesta III. vrste, u točki 4., koeficijent »0,892« zamjenjuje se koeficijentom »0,919«.

U točki 5. koeficijent složenosti poslova »0,873« zamjenjuje se koeficijentom »0,917«.

U točki 6. koeficijent složenosti poslova »0,854« zamjenjuje se koeficijentom »0,897«.

U točki 7. koeficijent složenosti poslova » 0,824« zamjenjuje se koeficijentom »0,865«.

Članak 8.

U članku 21. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste točki 2., koeficijent »2,473« zamjenjuje se koeficijentom »3,104«.

U točki 3. koeficijent složenosti poslova »2,425« zamjenjuje se koeficijentom »2,910«.

U točki 5. koeficijent složenosti poslova »2,376« zamjenjuje se koeficijentom »2,710«.

U točki 6. koeficijent složenosti poslova »2,231« zamjenjuje se koeficijentom »2,425«.

U točki 7. koeficijent složenosti poslova »2,182« zamjenjuje se koeficijentom »2,330«.

U podstavku d) Radna mjesta I. vrste, iza točke 3. dodaju se nove točke 4. i 5. koje glase:

» 4. viši inspektor – specijalist 2,134

5. viši upravni inspektor – specijalist 2,134.

Stručni uvjeti za točku 4.: kao za višeg inspektora, istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za službeničke odnose, položen pravosudni ispit.

Stručni uvjeti za točku 5.: magistar prava, ostali uvjeti prema posebnom zakonu«

U dosadašnjoj točki 4. koja postaje točka 6. u stručnim uvjetima broj: »4« zamjenjuje se brojem: »6«.

U dosadašnjoj točki 5. koja postaje točka 7. u stručnim uvjetima broj: »5« zamjenjuje se brojem: »7«.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 8. u stručnim uvjetima broj: »6« zamjenjuje se brojem »8«.

U dosadašnjoj točki 7. koja postaje točka 9. u stručnim uvjetima broj: »7« zamjenjuje se brojem: »9«.

Iza dosadašnje točke 7. koja je postala točka 9. dodaju se nove točke 10. i 11. koje glase:

» 10. viši inspektor 1,843

11. viši upravni inspektor 1,843.

Stručni uvjeti za točku 10.: završen diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen pravosudni ispit.

Stručni uvjeti za točku 11.: magistar prava, ostali uvjeti prema posebnom zakonu«.

Dosadašnja točka 8. postaje točka 12.

U dosadašnjoj točki 9. koja postaje točka 13. u stručnim uvjetima brojevi: »8. – 9.« zamjenjuju se brojevima: »12. – 13.«.

U dosadašnjoj točki 10. koja postaje točka 14. u stručnim uvjetima broj: »10.« zamjenjuje se brojem: »14«.

Dosadašnje točke 11. i 12. postaju točke 15 i 16.

U dosadašnjoj točki 13. koja postaje točka 17. u stručnim uvjetima brojevi: »11. – 13.« zamjenjuje se brojevima: »15. – 17.«

U dosadašnjoj točki 14. koja postaje točka 18. u stručnim uvjetima broj: »14.« zamjenjuje se brojem: »18.«.

Iza dosadašnje točke 14. koja je postala točka 18. dodaju se nove točke 19. i 20. koje glase:

» 19. inspektor 1,552

20. upravni inspektor 1,552.

Stručni uvjeti za točku 19.: završen diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen pravosudni ispit.

Stručni uvjeti za točku 20.: magistar prava, ostali uvjeti prema posebnom zakonu«.

U dosadašnjoj točki 15. koja postaje točka 21. u stručnim uvjetima broj: »15.« zamjenjuje se brojem »21.«.

Dosadašnja točka 16. postaje točka 22.

U dosadašnjoj točki 17. koja postaje točka 23. u stručnim uvjetima brojevi: »16. – 17.« zamjenjuje se brojevima: »22. – 23.«.

U dosadašnjoj točki 18. koja postaje točka 24. u stručnim uvjetima broj: »18.« zamjenjuje se brojem: »24.«.

U dosadašnjoj točki 19. koja postaje točka 25. u stručnim uvjetima broj: »19.« zamjenjuje se brojem: »25.«.

U dosadašnjoj točki 20. koja postaje točka 26. u stručnim uvjetima broj: »20.« zamjenjuje se brojem: »26.«.

U dosadašnjoj točki 21. koja postaje točka 27. u stručnim uvjetima broj: »21.« zamjenjuje se brojem »27.«.

U podstavku f) Radna mjesta III. vrste, u točki 9., koeficijent »0,844« zamjenjuje se koeficijentom »0,886«.

Članak 9.

U članku 24. stavku 1. podstavku b) Radna mjesta I. vrste, točke 1. i 2. brišu se.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 1., a u stručnim uvjetima broj: »2« zamjenjuje se brojem: »1.«

Točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 2., a u stručnim uvjetima broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »2.«

Dosadašnja točka 6. postaje točka 3., a u stručnim uvjetima broj: »5.« zamjenjuje se brojem: »3.«.

Članak 10.

Iza članka 26.c dodaju se članci 26.d, 26.e i 26.f koji glase:

»Članak 26.d

(1) Službenici koji rade na provedbi reformi i ulaganja (tim za provedbu reformi i ulaganja) u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (u daljnjem tekstu: NPOO) imaju pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, za vrijeme trajanja provedbe reforme i ulaganja i to:

– voditelj tima do 30 %

– zamjenik voditelja tima do 20 %

– stručni član do 15 %

– administrativno-tehnička podrška do 15 %.

(2) Službenike iz stavka 1. ovoga članka te njihovu ulogu u timu za provedbu reformi i ulaganja određuje čelnik tijela odlukom.

(3) Pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se pod uvjetom pravovremene provedbe reformi i ulaganja te uz postizanje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti.

(4) Službenici koji rade na poslovima koordinacije aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije i tijela nadležnog za koordinaciju praćenja provedbe NPOO-a te praćenju napretka i izvještavanju o ispunjavanju ciljnih vrijednosti i pokazatelja i pripremi izjave o upravljanju u tijelima državne uprave nadležnim za provedbu komponente/podkomponente, imaju pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta do 30 %, za vrijeme trajanja tih aktivnosti.

(5) Službenike iz stavka 4. ovoga članka i postotak uvećanja koeficijenta složenosti poslova određuje čelnik tijela odlukom.

(6) Ukupni broj službenika u državnom tijelu koji rade na poslovima iz stavka 1. i 4. ovoga članka određuje čelnik tijela, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

(7) Ako tijelo nadležno za koordinaciju praćenja provedbe NPOO-a temeljem mjesečnih izvještaja utvrdi da nisu pravovremeno ostvarene ključne etape i ciljne vrijednosti za pojedinu reformu i ulaganje, obavijestit će o tome tijelo državne uprave nadležno za komponentu/podkomponentu NPOO-a, koje će prestati s obračunom plaće prema uvećanim koeficijentima službenicima iz stavka 1. ovoga članka počevši od prvog dana sljedećeg mjeseca.

(8) Ako je službenik imenovan u dva ili više timova za provedbu reformi i ulaganja, ostvaruje pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen temeljem uloga u timovima, a postotci uvećanja koeficijenta složenosti poslova se zbrajaju, pri čemu ukupno uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen ne može iznositi više od 30 %.

(9) Službeniku iz stavka 1., 4. i 8. ovoga članka, uvećani koeficijent složenosti poslova radnog mjesta ne može biti veći od koeficijenta složenosti poslova nadređenog službenika.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, službeniku raspoređenom na radno mjesto za koje je propisani koeficijent složenosti poslova isti ili veći od koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta nadređenog službenika, uvećani koeficijent složenosti poslova ne može biti veći od prvog višeg koeficijenta složenosti poslova rukovodećeg radnog mjesta (položaja) u istom tijelu državne uprave.

(11) Odredba stavka 10. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuje na uvećanje koeficijenta složenosti poslova službenika koji nema nadređenog službenika.

(12) Ravnatelji uprava i glavni tajnici ministarstava mogu biti nositelji provedbe reformi i ulaganja, voditelji, zamjenici voditelja ili članovi stručnog tima za provedbu reformi i ulaganja, ali nemaju pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta.

(13) Pravo na uvećanje koeficijenata složenosti poslova iz stavka 1. i 4. ovoga članka nemaju službenici raspoređeni na radna mjesta iz članaka 22. i 26.a ove Uredbe.

Članak 26.e

(1) Službenici koji rade na poslovima provedbe financijskih doprinosa te poslovima koordinacije provedbe financijskih doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa (odluke od 12. studenoga 2020., 24. studenoga 2021. i 23. prosinca 2021.), imaju za vrijeme obavljanja poslova, a najkasnije do 30. lipnja 2023., pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta do 30 %.

(2) Službenike iz stavka 1. ovoga članka i postotak uvećanja koeficijenta složenosti poslova određuje čelnik tijela odlukom.

(3) Službeniku iz stavka 1. ovoga članka, uvećani koeficijent složenosti poslova radnog mjesta ne može biti veći od koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta nadređenog službenika.

(4) Pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova iz stavka 1. ovoga članka nemaju službenici raspoređeni na radna mjesta iz članaka 22. i 26.a ove Uredbe.

Članak 26.f

Ukupno uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pojedinog službenika temeljem članaka 26.c, 26.d i 26.e ove Uredbe ne može biti veće od 30 %.«

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/59
Urbroj: 50301-21/32-22-2
Zagreb, 24. studenoga 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.