Kodeks o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskom saboru

NN 140/2022 (2.12.2022.), Kodeks o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor

2113

Uzimajući u obzir da je Hrvatski sabor predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj;

Uzimajući u obzir da se mandat zastupnika u Hrvatskom saboru temelji na povjerenju koje su im građani iskazali na izborima i da mandat zastupnika u Hrvatskom saboru nije obvezujući;

Uzimajući u obzir da povjerenje koje su građani na izborima iskazali zastupnicima treba opravdati i ojačati;

Želeći afirmirati zaštitu ljudskog dostojanstva kao glavno etičko načelo obavljanja zastupničke dužnosti;

Na temelju članka 17. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je

KODEKS

O ETIČKOM DJELOVANJU ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

I. OSNOVNE ODREDBE

1. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Kodeksom o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskom saboru uređuju se temeljne vrijednosti i pravila o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskom saboru (u daljnjem tekstu: zastupnici).

2. TEMELJNE VRIJEDNOSTI

Članak 2.

(1) Temeljne su vrijednosti ovoga Kodeksa poštenje, istinitost, jednakost, pravednost, objektivnost, ravnopravnost, nepristranost, odgovornost, otvorenost, poštovanje i kultura dijaloga.

(2) Zastupnik obavlja zastupničku dužnost u javnom interesu u skladu s pravilima dobrog ponašanja koja proizlaze iz prisege koju je dao prilikom stupanja na dužnost.

(3) Zastupnik ne smije pozivati na nasilno ponašanje ili se u svom privatnom i javnom djelovanju ponašati nasilno, ne poštovati propise, širiti nacionalnu, vjersku, rasnu mržnju ili nesnošljivost na temelju spola, roda i seksualnog opredjeljenja niti na koji drugi način poticati ili kršiti ljudska prava.

(4) Političko nadmetanje i rasprave u Hrvatskom saboru treba voditi slobodno, otvoreno i argumentirano, a u raspravama se koristiti činjenično utemeljenom i za temu relevantnom i argumentiranom kritikom.

II. PRAVILA O ETIČKOM DJELOVANJU

Članak 3.

(1) Zastupnik mora urediti svoje privatne poslove kako bi spriječio predvidljivi sukob interesa, a ako se takav sukob pojavi, mora ga razriješiti tako da zaštiti javni interes u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa.

(2) Zastupnik mora na početku svoje rasprave istaknuti ako ima privatni interes koji utječe ili bi mogao utjecati na mišljenja i stajališta koja iznosi u raspravi.

Članak 4.

Zastupnik može na početku svoje rasprave istaknuti ako iznosi mišljenja, stajališta, primjedbe ili prijedloge druge fizičke ili pravne osobe kao doprinos raspravi u Hrvatskom saboru.

Članak 5.

(1) Zastupnik djeluje na način da štiti ugled Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i zastupničke dužnosti, kao i da teži poboljšanju ugleda Hrvatskoga sabora u zemlji i inozemstvu.

(2) Zastupnik se u svom ponašanju ne smije pozivati na svoj zastupnički položaj ili ga koristiti kako bi ostvario prednost ili korist za sebe ili s njim povezane osobe u ophođenju s građanima, javnim ili privatnim institucijama i javnosti općenito.

Članak 6.

Zastupnik mora raspolagati imovinom Hrvatskoga sabora savjesno i odgovorno.

Članak 7.

(1) Zastupnik treba voditi računa o tome da se u ophođenju sa zastupnicima i drugim osobama ponaša pristojno, štiteći dignitet i osobnost sugovornika.

(2) U raspravi u Hrvatskom saboru, kao i u javnim nastupima zastupnicima osobito nije dopušteno:

– postupati protivno odredbama Ustava Republike Hrvatske, Poslovnika Hrvatskoga sabora i drugih propisa

– ometati i sprječavati potpuno i slobodno izražavanje volje drugih zastupnika

– širiti zlonamjerne ili neutemeljene optužbe protiv drugih zastupnika i drugih osoba

– isticati fizičke, psihičke i druge osobine ostalih zastupnika radi njihova omalovažavanja

– iznositi laži i insinuacije o privatnom životu drugih zastupnika i članova njihovih obitelji

– vrijeđati druge zastupnike i druge osobe, svađati se, ucjenjivati, poticati na nasilje, netoleranciju i diskriminaciju

– vrijeđati strane države i međunarodne organizacije, kao i osobe koje ih predstavljaju.

Članak 8.

Zastupnici su dužni izvršavati obveze koje proizlaze iz zastupničke dužnosti savjesno i odgovorno, u dobroj vjeri i prema svojim sposobnostima, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i Poslovnikom Hrvatskoga sabora.

Članak 9.

Zastupnici su dužni odnositi se prema predstavnicima medija s poštovanjem i omogućiti im da profesionalno obavljaju svoj posao.

Članak 10.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav prati provedbu ovoga Kodeksa.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-03/22-06/31

Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.