Uredba o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda

NN 140/2022 (2.12.2022.), Uredba o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda

Vlada Republike Hrvatske

2122

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11., 56/13., 120/16., 127/17. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA

Članak 1.

U Uredbi o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, br. 82/10., 83/12., 10/14. i 32/20.), u članku 2.c stavku 1. u izrazu CVp riječi: »u 2022. godini« zamjenjuju se riječima: »u 2023. godini«.

Članak 2.

U Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, broj 32/20.), u članku 6. riječi: »1. siječnja 2023. godine« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2024.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Do 31. prosinca 2023. visina naknade za korištenje voda isporučenih korisnicima vodnih usluga putem isporučitelja vodnih usluga iznosi 2,85 kuna za kubni metar (1 m3) isporučene vode.

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim članka 1. ove Uredbe koji stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-03/22-03/105

Urbroj: 50301-05/16-22-1

Zagreb, 1. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.