Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sigurnosti igračaka

NN 140/2022 (2.12.2022.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sigurnosti igračaka

Ministarstvo zdravstva

2129

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, br. 39/13, 47/14, 114/18 i 53/22) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar zdravstva, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SIGURNOSTI IGRAČAKA

Članak 1.

U Pravilniku o sigurnosti igračaka (»Narodne novine«, br. 83/14, 38/15, 35/17, 50/18, 60/19 i 48/21), u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (Tekst značajan za EGP) (SL L 170, 30. 6. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2021/903 оd 3. lipnja 2021. o izmjeni Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih graničnih vrijednosti za anilin u određenim igračkama (Tekst značajan za EGP) (SL L 197/110, 4. 6. 2021.)«.

Članak 2.

U Prilogu II. POSEBNI SIGURNOSNI ZAHTJEVI, Dodatku C, ispod naslova »Posebna granična ograničenja za kemikalije koje se koriste u igračkama namijenjenima djeci mlađoj od 36 mjeseci ili u drugim igračkama namijenjenima za stavljanje u usta, donesena sukladno članku 46. stavku 2. Direktive 2009/48/EZ«, u tablici, iza retka: »Formaldehid« dodaje se novi redak koji glasi:

»TvarCAS brojGranična vrijednost
Anilin62-53-3

30 mg/kg nakon reduktivnog cijepanja u tekstilnom materijalu za igračke i kožnom materijalu za igračke

10 mg/kg kao slobodni anilin u bojama za bojanje prstima

30 mg/kg nakon reduktivnog cijepanja u bojama za bojanje prstima.«.


Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 5. prosinca 2022. godine.

Klasa: 011-02/22-02/39

Urbroj: 534-07-1-1/5-22-11

Zagreb, 22. studenoga 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.