Zakon o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju

NN 141/2022 (6.12.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju

HRVATSKI SABOR

2137

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2022.

Klasa: 011-02/22-02/154
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 2. prosinca 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03., 140/05., 132/06., 150/08., 92/09., 133/09., 153/09., 145/10., 76/13. i 52/21.) u članku 1. stavku 1. točki 1. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 2.

U članku 1.a oznaka točke 1. briše se, a iza riječi: »u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/1672« umjesto zareza stavlja se točka.

Točke 2. i 3. brišu se.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Strana sredstva plaćanja, u smislu ovoga Zakona, su devize kao novčana potraživanja u stranoj valuti prema pružatelju platnih usluga, strana gotovina (novčanice i kovanice) te čekovi i mjenice koji glase na stranu valutu i koji su unovčivi u stranoj valuti.«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 4. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 15. mijenja se i glasi: »Plaćanja, naplate i prijenosi u stranim sredstvima plaćanja između rezidenata te između rezidenata i nerezidenata«.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Plaćanje i naplata u devizama, stranoj gotovini i čekovima te prijenosi deviznih sredstava između rezidenata te između rezidenata i nerezidenata su slobodni.

(2) Plaćanja i naplate u stranoj gotovini između rezidenata te između rezidenata i nerezidenata u Republici Hrvatskoj odvijaju se u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te poreznim propisima.

(3) Na način i rokove polaganja strane gotovine na račun te visinu blagajničkog maksimuma pri plaćanju i naplati u stranoj gotovini iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje fiskalizacija u prometu gotovinom.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 17. i članak 17. brišu se.

Članak 7.

Naslov iznad članka 34. i članak 34. brišu se.

Članak 8.

Naslov iznad članka 40.c i članak 40.c brišu se.

Članak 9.

U članku 44. riječ: »kuni« zamjenjuje se riječju: »euru«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 45. mijenja se i glasi: »Tečajna lista Hrvatske narodne banke«.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Na objavu tečajne liste Hrvatske narodne banke i primjenu srednjih tečajeva Hrvatske narodne banke za euro u odnosu na druge valute primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 11.

U članku 46. stavku 1. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

U stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. koristi zaštićeni računalni program zasnovan na euru koji je certificirala Hrvatska narodna banka,«.

Članak 12.

U članku 46.c stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ako je ovlašteni mjenjač pravomoćno kažnjen zbog teškog djela prekršaja iz članka 63. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, ako se radi o prekršaju učinjenom u povratu ili ako vrijednost strane gotovine ili gotovine u eurima koja je bila predmet prekršaja prelazi 30.000,00 eura,«.

Članak 13.

Iznad članka 47. riječi: »GLAVA V.« i naziv GLAVE V. brišu se.

Naslovi iznad članaka 47. i 48. i članci 47. i 48. brišu se.

Članak 14.

U članku 49. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Hrvatska narodna banka izrađuje statistiku Republike Hrvatske u vezi s platnom bilancom, stanjem inozemnog duga i stanjem međunarodnih ulaganja.

(5) Radi kontrole deviznog poslovanja i izrade statistike Republike Hrvatske u vezi s platnom bilancom, stanjem inozemnog duga i stanjem međunarodnih ulaganja, rezidenti su dužni dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci podatke o poslovima i transakcijama s inozemstvom na način i u rokovima koje ona utvrdi posebnom odlukom.«.

Članak 15.

U članku 55. riječi: »Hrvatska narodna banka i« brišu se.

Članak 16.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzorna tijela iz članka 55. ovoga Zakona i Hrvatska narodna banka međusobno razmjenjuju informacije koje su nadzornom tijelu potrebne u postupku nadzora ili su potrebne Hrvatskoj narodnoj banci za izradu statistike iz članka 49. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Razmjena informacija uključuje davanje obavijesti o ustanovljenim nepravilnostima važnim za rad nadzornog tijela ili za izradu statistike Hrvatske narodne banke.

(3) Dostavljanje podataka o nadziranoj osobi koji su nadzornim tijelima iz stavka 1. ovoga članka potrebni u postupcima nadzora ili Hrvatskoj narodnoj banci u svrhu izrade statistike iz članka 49. stavka 4. ovoga Zakona ne smatra se odavanjem tajne propisane posebnim propisima.

(4) Nadzorna tijela iz stavka 1. ovoga članka i Hrvatska narodna banka pojedinačno uređuju sadržaj i način međusobnog obavještavanja sporazumom o razmjenjivanju informacija.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 58. mijenja se i glasi: »Nadležnost Ministarstva financija – Financijskog inspektorata«.

U članku 58. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo financija – Financijski inspektorat nadzire devizno poslovanje banaka, podružnica i predstavništava stranih banaka.«.

Članak 18.

U članku 60. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 70.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 9290,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 35.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 4640,00 do 13.270,00 eura«.

Članak 19.

U članku 61. stavku 1. riječi: »od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 20.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 13.270,00 eura«.

Članak 20.

U članku 62. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 50.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 4. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 21.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 1990,00 eura do 26.540,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako:

1. doznači sredstva u inozemstvo u svrhu kupnje nekretnina u inozemstvu, a da za to nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom,

2. izvrši plaćanje ili primi naplatu u stranoj gotovini suprotno ovome Zakonu,

3. Hrvatskoj narodnoj banci ne podnese izvješća o prometu i stanju sredstava na svojim računima u inozemstvu te na računima svojih podružnica u inozemstvu na način i u rokovima koje propiše Hrvatska narodna banka,

4. ne poštuje uvjete i način obavljanja mjenjačkih poslova kako je propisano ovim Zakonom i odlukama Hrvatske narodne banke,

5. kupi, proda, dade ili uzme u zajam stranu gotovinu te ako posreduje u kupnji, prodaji ili pozajmljivanju strane gotovine suprotno ovome Zakonu,

6. Hrvatskoj narodnoj banci ne podnese u propisanom roku potrebna izvješća o poslovima s inozemstvom ili o djelatnosti koju obavlja u inozemstvu, ili to učini na način suprotan propisanom načinu podnošenja izvješća, ako ne dade zatraženu dokumentaciju i podatke Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, odnosno ako ne vodi na propisani način poslovne knjige o tom poslovanju,

7. u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi obavijest i dokumentaciju iz članka 46.e ovoga Zakona,

8. kao ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove, a ta djelatnost nije upisana u sudski, odnosno obrtni registar.

(2) Novčanom kaznom od 390,00 do 2650,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) U teškim slučajevima prekršaja iz stavka 1. ovoga članka, ako vrijednost predmeta prekršaja prelazi 15.000,00 eura, ili je prekršaj učinjen u povratu, ili je učinjen na osobito opasan način, pravna ili fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3980,00 do 53.080,00 eura.

(4) Strana gotovina i gotovina u eurima koja je predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka, ili strana gotovina i gotovina u eurima koja je bila predmet platnog prometa koji je rezultat prekršaja oduzet će se u prekršajnom postupku rješenjem o prekršaju.

(5) Iznimno, u lakšim slučajevima prekršaja propisanima ovim Zakonom, u kojima postoje posebno olakotne okolnosti, prekršajno tijelo može odlučiti da se strana gotovina i gotovina u eurima iz stavka 1. ovoga članka ne oduzmu ili da se oduzmu samo djelomično.«.

Članak 22.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 4640,00 do 66.360,00 eura kaznit će se za prekršaj banka ako:

1. sklopi ugovor o uzimanju kredita u inozemstvu za tuđi račun, a odobrenje za njezin rad ne uključuje pružanje usluga u kreditnim poslovima s inozemstvom,

2. obavi neku radnju deviznog poslovanja bez odobrenja ili uz prekoračenje ovlasti iz odobrenja za rad dobivenog od Hrvatske narodne banke,

3. sklopi ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova s osobom koja ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom,

4. ugovor sklopljen s ovlaštenim mjenjačem ne sadrži obvezne sastojke propisane odlukom Hrvatske narodne banke,

5. Hrvatskoj narodnoj banci, kada je to ovim Zakonom predviđeno, ne podnese izvješće ili ako Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske ne dade podatke u roku ili na propisani način,

6. ako obavlja platni promet s inozemstvom ili vodi devizne račune suprotno propisima Hrvatske narodne banke.

(2) Novčanom kaznom od 260,00 do 4640,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u banci.«.

Članak 23.

U članku 69. stavku 1. riječi: »od 40.000,00 do 400.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 5300,00 do 53.080,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 25.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3310,00 do 33.180,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 3.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 13.270,00 eura«.

Članak 24.

U članku 69.a riječi: »od 5.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 13.270,00 eura«.

Članak 25.

U članku 69.b riječi: »od 5.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 13.270,00 eura«.

Članak 26.

U članku 69.c stavku 1. točki 1. riječi: »do 2.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 265.440,00 eura«.

U točki 2. riječi: »do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 132.720,00 eura«.

U točki 3. riječi: »do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 132.720,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 26.540,00 eura«.

Članak 27.

U članku 70. stavku 1. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Ovlašteni mjenjač dužan je u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci ugovor o kupnji računalnog programa iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Ako ovlašteni mjenjač u roku iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi Hrvatskoj narodnoj banci ugovor o kupnji računalnog programa iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona, odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova koje mu je izdala Hrvatska narodna banka prestaje važiti istekom roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 29.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Odluka o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci (»Narodne novine«, br. 48/10.) i Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (»Narodne novine«, br. 111/05., 16/15. i 108/22.).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odobrenja za držanje strane gotovine u blagajni koja je Hrvatska narodna banka izdala tijekom 2022. godine na osnovi Odluke o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci (»Narodne novine«, br. 48/10.).

Članak 30.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/156
Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.