Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima

NN 141/2022 (6.12.2022.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima

HRVATSKI SABOR

2138

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2022.

Klasa: 011-02/22-02/155
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 2. prosinca 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Članak 1.

U Zakonu o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 01/15., 138/15., 61/17., 70/19. i 98/19.) iza članka 61.a dodaju se naslov iznad članka i članak 61.b koji glase:

»Prijam korisnika mirovine u državnu službu na određeno vrijeme

Članak 61.b

(1) Korisnik mirovine koji ima manje od 67 godina života može se primiti u državnu službu na određeno vrijeme, do polovice punog radnog vremena.

(2) Državna služba iz stavka 1. ovoga članka može trajati najduže do navršenih 67 godina života službenika.«.

Članak 2.

U članku 137. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Državnog službenika koji ispuni uvjete iz stavka 1. točke 3. ovoga članka može se zadržati u službi u punom ili nepunom radnom vremenu.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Državnom službeniku iz stavka 1. točke 3. ovoga članka državna služba prestaje najkasnije kad navrši 67 godina života.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/170
Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.