Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

NN 141/2022 (6.12.2022.), Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2148

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RASPOLAGANJA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA I MJERILIMA SUFINANCIRANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se:

– način raspolaganja sredstvima iz državnog proračuna za programe javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu: programi javnih potreba) koji se provode u dječjim vrtićima, ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama i centrima (u daljnjem tekstu: dječji vrtići i druge pravne osobe) i

– mjerila za sufinanciranje pojedinih programa javnih potreba.

Članak 2.

Programima javnih potreba iz članka 1. ovoga Pravilnika smatraju se programi odgoja i obrazovanja:

– za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu,

– za djecu rane i predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu,

– za djecu rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina,

– program predškole.

Članak 3.

(1) Ministarstvo nadležno za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sufinancirat će programe javnih potreba iz članka 2. ovog Pravilnika onim dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama kojima je prethodno izdalo odgovarajuću suglasnost za provedbu tih programa, i to prema sljedećim mjerilima:

1. za programe za djecu s teškoćama u razvoju od navršenih 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu kojima je vrsta i stupanj teškoće utvrđen prema posebnim propisima, i to na način da će se za svaki mjesec osigurati sufinanciranje po djetetu uključenom u odgojno-obrazovnu skupinu s redovitim ili posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju ovisno o dužini njihova trajanja:

– programi u trajanju do 5 sati dnevno,

– programi u trajanju 6 – 7 sati dnevno,

– programi u trajanju 8 – 10 sati dnevno;

2. za programe predškolskog odgoja za darovitu djecu kojima je sukladno posebnim propisima utvrđena darovitost i to na način da će se za svaki mjesec osigurati sufinanciranje po djetetu koje je uključeno u programe rada s darovitom djecom;

3. za programe za djecu pripadnike nacionalnih manjina od navršenih 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu, i to na način da će se za svaki mjesec osigurati sufinanciranje po djetetu koje je uključeno u odgojno-obrazovnu skupinu s programima za djecu pripadnike nacionalnih manjina ovisno o dužini njihova trajanja:

– programi u trajanju do 5 sati dnevno,

– programi u trajanju 6 – 7 sati dnevno,

– programi u trajanju 8 – 10 sati dnevno;

4. za program predškole, i to na način da će se osigurati sufinanciranje po djetetu za mjesece u kojima se navedeni program izvodi.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka sredstva za sufinanciranje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu hrvatskih građana u inozemstvu Ministarstvo će sufinancirati samo u dijelu koji se odnosi na organizaciju stručnih seminara odgojitelja i stručnih suradnika.

Članak 4.

Za sufinanciranje programa javnih potreba za djecu s teškoćama u razvoju potrebno je dostaviti određenu medicinsku dokumentaciju, a djeca mogu biti integrirana u redovite skupine ili uključena u odgojno-obrazovne skupine u kojima se izvode posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju.

Članak 5.

(1) Sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje programa javnih potreba iz članka 2. ovog Pravilnika koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama raspodjeljivat će se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i na temelju broja djece uključene u svaki od navedenih programa upisanog u elektroničku bazu podataka Ministarstva znanosti i obrazovanja (e-Vrtići) za tekuću pedagošku godinu. Dječji vrtići i druge pravne osobe dužni su redovito ažurirati podatke u elektroničkoj bazi podataka, a u slučaju promjene broja djece uključene u programe javnih potreba dužni su pisanim ili elektroničkim putem obavijestiti Ministarstvo.

(2) Odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranja programa javnih potreba iz članka 2. ovoga Pravilnika za svaku pedagošku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje na temelju mjerila propisanih člankom 3. ovoga Pravilnika i na temelju osiguranih sredstava u državnom proračunu.

Članak 6.

Sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje programa javnih potreba dječji vrtići i druge pravne osobe mogu koristiti za:

a) nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu verificiranih programa,

b) stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode te programe,

c) nabavu stručne i dječje literature,

d) ostale potrebe sa svrhom povećanja kvalitete provedbe odgojno-obrazovnih programa iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Ministarstvo će elektroničkim putem obavještavati dječje vrtiće i druge pravne osobe o načinu dostavljanja zahtjeva za sufinanciranje programa javnih potreba iz članka 2. ovoga Pravilnika za određenu pedagošku godinu.

(2) Svi korisnici sredstava iz državnog proračuna za sufinanciranje programa javnih potreba dužni su nadležnome ministarstvu dostavljati financijska izvješća o namjenskom utrošku sredstava u vremenskim rokovima propisanim odlukom ministra nadležnog za obrazovanje i u skladu s posebnim propisima.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 134/97.).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/00033

Urbroj: 533-09-22-0012

Zagreb, 5. prosinca 2022.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.