Odluka o lokalnim porezima Općine Vidovec

NN 141/2022 (6.12.2022.), Odluka o lokalnim porezima Općine Vidovec

Općina Vidovec

2152

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16, 101/17 i 114/22) i članka 31. Statuta Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/21), Općinsko vijeće Općine Vidovec, na svojoj 13. sjednici održanoj 21. studenoga 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE VIDOVEC

Članak 1.

Općini Vidovec pripadaju sljedeći lokalni porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na korištenje javnih površina.

Članak 2.

Ovom Odlukom Općina Vidovec utvrđuje:

1. za potrebe plaćanja prireza poreza na dohodak, visinu stope prireza porezu na dohodak,

2. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza na kuće za odmor i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor,

3. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na korištenje javnih površina.

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7 %.

Članak 4.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu od 1,20 eura po četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine Vidovec.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na kuću za odmor obavlja Ministarstvo financija, nadležna ispostava Porezne uprave.

Članak 5.

Javnom površinom, u smislu ove Odluke, smatraju se javne površine određene posebnim zakonskim odredbama te utvrđene Odlukom o komunalnom redu, kao i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine.

Članak 6.

Za korištenje javnih površina utvrđuje se visina poreza na korištenje javnih površina kako slijedi:

– za korištenu javnu površinu do 6 m2 27,00 eura

– za svaki daljnji m2 korištene javne površine 4,00 eura dnevno.

Porez na korištenje javnih površina za prodaju putem pokretnih trgovina utvrđuje se u iznosu od 80,00 eura mjesečno po svakom vozilu kojim se obavlja djelatnost pokretne trgovine.

Članak 7.

Za korištenje javne površine podnosi se zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec, koji rješenjem odobrava korištenje javne površine.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ima dospjelog dugovanja prema Općini Vidovec s bilo koje osnove, ne može se odobriti korištenje javne površine.

Poslove u vezi s naplatom poreza na korištenje javne površine obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 94/19, 103/20 i 58/21 i »Narodne novine«, broj 24/20 i 83/21).

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se »Službenom vjesniku Varaždinske županije« i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim odredbe članka 3. koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena.

Klasa: 410-01/22-01/03

Urbroj: 2186-10-01/1-22-01

Vidovec, 21. studenoga 2022.

Općinsko vijeće Općine Vidovec
Predsjednik
Krunoslav Bistrović, v. r.