Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring-društva

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring-društva

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2154

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14, 41/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O
KRITERIJIMA I NAČINU UPRAVLJANJA RIZICIMA
FAKTORING-DRUŠTVA

Članak 1.

U članku 12. stavku 2. alineji 2. Pravilnika o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring-društva (»Narodne novine« br. 86/18.) riječi »500 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima »66.000.000,00 eura«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-06/01
Urbroj: 326-01-70-72-22-1
Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.