Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kapitalu faktoring-društva

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kapitalu faktoring-društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2158

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14., 41/16.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KAPITALU FAKTORING-DRUŠTVA

Članak 1.

U članku 3. stavku 1. alineji prvoj Pravilnika o kapitalu faktoring-društva (»Narodne novine« br. 12/15.) riječi »1,00 mil kuna« zamjenjuju se riječima »132.722,81 eura«.

U alineji drugoj riječi »1,00 mil kuna« zamjenjuju se riječima »132.722,81 eura«.

Članak 2.

U Prilogu broj 1. obrazac Izvještaja o izračunu kapitala faktoring-društva – IIKFD mijenja se na način kako je propisano u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-01/22-06/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-5

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

IZVJEŠTAJ
O IZRAČUNU KAPITALA
FAKTORING-DRUŠTVA – IIKFD

Redni brojOpisIznos
1.Temeljni kapital 
1.1.Uplaćeni poslovni udjeli 
1.2.Uplaćene redovne dionice 
1.3.Uplaćene kumulativne dionice 
2.Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja 
2.1.zakonske rezerve 
2.2.statutarne rezerve 
2.3.rezerve za otkup vlastitih dionica 
2.4.ostale rezerve 
3.Rezerve kapitala 
4.Zadržana dobit 
5.Dobit tekuće godine 
6.Stečeni vlastiti poslovni udjeli 
7.Stečene vlastite dionice 
7.1.redovne dionice 
7.2.nekumulativne povlaštene dionice 
8.Nematerijalna imovina 
9.Preneseni gubici 
10.Gubitak tekuće godine 
11.Rezerve kapitala 
12.Nerealizirani gubitak financijske imovine raspoložive za prodaju 
13.Negativne neto-revalorizacijske rezerve 
 
Kapital faktoring-društva (zbroj stavki 1. – 13.)