Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu obavljanja poslova interne revizije faktoring-društva

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu obavljanja poslova interne revizije faktoring-društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2160

Na temelju članka 65. stavka 2. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14., 41/16.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA
O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA INTERNE REVIZIJE FAKTORING-DRUŠTVA

Članak 1.

U članku 8. stavku 5. Pravilnika o načinu obavljanja poslova interne revizije faktoring-društva (»Narodne novine« br. 12/15.) riječ »Agenciji« briše se te se na kraju rečenice dodaju riječi »sukladno uputi o načinu dostave podataka Agenciji«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-06/01
Urbroj: 326-01-70-72-22-7
Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.