Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing-društava

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing-društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2161

Na temelju članka 73. stavka 2. i 3. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/2013.) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU TE NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA LEASING-DRUŠTAVA

Članak 1.

U članku 6. stavku 3. Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing-društava (»Narodne novine«, br. 41/16. i 132/17.) na kraju stavka iza brojke 1. dodaje se točka i riječi »ovoga Pravilnika«.

U stavku 5. na kraju stavka iza brojke 14. dodaje se točka i riječi »ovoga Pravilnika«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. Pravilnika iza riječi »iz članka 5. stavka 1.« dodaju se riječi »ovoga Pravilnika«.

U stavku 2. iza brojke 14. dodaju se riječi »ovoga Pravilnika«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. riječi »u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom« brišu se.

U stavku 4. iza riječi »točka 5.« dodaju se riječi »ovoga Pravilnika«.

Članak 4.

U PRILOGU 2. Dodatni izvještaji leasing-društva obrasci:

1. Izvještaj o strukturi portfelja – operativni leasing (SP-OL),

2. Izvještaj o strukturi portfelja – financijski leasing (SP-FL),

3. Izvještaj o strukturi portfelja – zajmovi (SP-Z) te

4. Izvještaj o valutnoj strukturi imovine i obveza (VS-IO)

zamjenjuju se obrascima iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«, a odredba članka 4. ovoga Pravilnika primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-05/01
Urbroj: 326-01-70-72-22-1
Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

Oznaka pozicijeElementi zbrojaOpis pozicijeOperativni leasing
Novi ugovori zaključeni u
izvještajnom razdoblju
Portfelj na dan
Broj novozaključenih ugovoraUgovorena vrijedostBroj ugovoraPotraživanjaIspravak
vrijednosti
Nedospjela ugovorena vrijednost
Prethodna godinaTekuća godinaPrethodna godinaTekuća godinaPrethodna godinaTekuća godinaPrethodna godinaTekuća godinaPrethodna godinaTekuća godinaPrethodna godinaTekuća godina
123456789101112131415
12+…+8Prema objektu leasinga000,000,00000,000,000,000,000,000,00
2 
Nekretnine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Osobna vozila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Gospodarska vozila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Plovila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
Letjelice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
Ostalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
910+…+12Prema izvornom dospjeću000,000,00000,000,000,000,000,000,00
10 
Do 1 godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
Preko 1 do 5 godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
Preko 5 godina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1314+…+19Prema sektorima000,000,00000,000,000,000,000,000,00
14 
Nefinancijske institucije (trgovačka društva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
Financijske institucije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
Državne jedinice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
Neprofitne institucije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
Stanovništvo (domaćinstva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
Nerezidenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021+…+31Po djelatnosti primatelja leasinga000000000000
21 
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
Građevinarstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
Informacije i komunikacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
Poslovanje nekretninama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
Ostale uslužne djelatnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
Stanovništvo (domaćinstva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Oznaka pozicijeElementi zbrojaOpis pozicijeFinancijski leasing
Novi ugovori zaključeni u izvještajnom razdobljuPortfelj na dan
Broj novozaključenih ugovoraFinancirana vrijednost ugovoraBroj ugovoraDospjela potraživanjaNedospjela potraživanjaIspravak vrijednosti
Prethodna godinaTekuća godinaPrethodna godinaTekuća godinaPrethodna godinaTekuća godinaPrethodna godinaTekuća godinaPrethodna godinaTekuća godinaPrethodna godinaTekuća godina
123456789101112131415
12+…+8Prema objektu leasinga000,000,00000,000,000,000,000,000,00
2 
Nekretnine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Osobna vozila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Gospodarska vozila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Plovila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
Letjelice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
Ostalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
910+…+12Prema izvornom dospjeću000,000,00000,000,000,000,000,000,00
10 
Do 1 godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
Preko 1 do 5 godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
Preko 5 godina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1314+…+19Prema sektorima000,000,00000,000,000,000,000,000,00
14 
Nefinancijske institucije (trgovačka društva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
Financijske institucije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
Državne jedinice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
Neprofitne institucije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
Stanovništvo (domaćinstva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
Nerezidenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021+…+31Po djelatnosti primatelja leasinga000,000,00000,000,000,000,000,000,00
21 
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
Građevinarstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
Informacije i komunikacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
Poslovanje nekretninama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
Ostale uslužne djelatnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
Stanovništvo (domaćinstva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Oznaka pozicijeElementi zbrojaOpis pozicijeZajmovi
Portfelj na dan
Broj ugovoraDospjela potraživanjaNedospjela potraživanjaIspravak vrijednosti
Prethodna godinaTekuća godinaPrethodna godinaTekuća godinaPrethodna godinaTekuća godinaPrethodna godinaTekuća godina
1234567891011
12+…+8Prema objektu leasinga0,000,000,000,000,000,000,000,00
2 
Nekretnine 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Osobna vozila 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Gospodarska vozila 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Plovila 
 
 
 
 
 
 
 
6 
Letjelice 
 
 
 
 
 
 
 
7 
Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema 
 
 
 
 
 
 
 
8 
Ostalo 
 
 
 
 
 
 
 
910+…+15Prema sektorima0,000,000,000,000,000,000,000,00
10 
Nefinancijske institucije (trgovačka društva) 
 
 
 
 
 
 
 
11 
Financijske institucije 
 
 
 
 
 
 
 
12 
Državne jedinice 
 
 
 
 
 
 
 
13 
Neprofitne institucije 
 
 
 
 
 
 
 
14 
Stanovništvo (domaćinstva) 
 
 
 
 
 
 
 
15 
Nerezidenti 
 
 
 
 
 
 
 
1617+…+27Po djelatnosti zajmoprimca0,000,000,000,000,000,000,000,00
17 
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 
 
 
 
 
 
 
 
18 
Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije 
 
 
 
 
 
 
 
19 
Građevinarstvo 
 
 
 
 
 
 
 
20 
Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane 
 
 
 
 
 
 
 
21 
Informacije i komunikacije 
 
 
 
 
 
 
 
22 
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 
 
 
 
 
 
 
 
23 
Poslovanje nekretninama 
 
 
 
 
 
 
 
24 
Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 
 
 
 
 
 
 
 
25 
Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 
 
 
 
 
 
 
 
26 
Ostale uslužne djelatnosti 
 
 
 
 
 
 
 
27 
Stanovništvo (domaćinstva) 
 
 
 
 
 
 
 

Oznaka pozicijeElementi zbrojaOpis pozicijeEURStrana valuta i valutna klauzula
CHF
(iznos u EUR)
Strana valuta i valutna klauzula
USD
(iznos u EUR)
Strana valuta i valutna klauzula –
ostale valute
(iznos u EUR)
UKUPNO
(iznos u EUR)
12345678=(4+5+6+7)
1 
Novac na računu i blagajni 
 
 
 
0,00
2 
Plasmani kod banaka 
 
 
 
0,00
3 
Potraživanja iz financijskog leasinga 
 
 
 
0,00
4 
Potraživanja iz operativnog leasinga 
 
 
 
0,00
5 
Zajmovi 
 
 
 
0,00
6 
Nekretnine, postrojenja i oprema dani u operativni leasing 
 
 
 
0,00
7 
Ostala imovina 
 
 
 
0,00
81+…+7IMOVINA0,000,000,000,000,00
9 
Primljeni krediti i zajmovi 
 
 
 
0,00
10 
Depoziti i jamstva 
 
 
 
0,00
11 
Ostale obveze 
 
 
 
0,00
12 
Kapital i rezerve 
 
 
 
0,00
139+…+12OBVEZE I KAPITAL0,000,000,000,000,00
148-13NETO POZICIJA0,000,000,000,000,00