Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju poslova leasinga leasing-društava iz država članica i trećih država na području Republike Hrvatske

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju poslova leasinga leasing-društava iz država članica i trećih država na području Republike Hrvatske

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2162

Na temelju članka 47. stavka 3. i članka 50. stavka 2. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/2013.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA LEASINGA LEASING-DRUŠTAVA IZ DRŽAVA ČLANICA I TREĆIH DRŽAVA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U članku 8. stavku 3. Pravilnika o obavljanju poslova leasinga leasing-društava iz država članica i trećih država na području Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 68/14.) riječi »1 milijun kuna« zamjenjuju se riječima »132.722,81 eura«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-05/01
Urbroj: 326-01-70-72-22-2
Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.