Pravilnik o dopuni Pravilnika o izdvajanju poslovnih procesa leasing-društva

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o izdvajanju poslovnih procesa leasing-društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2163

Na temelju članka 71. stavka 7. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/13.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O IZDVAJANJU POSLOVNIH PROCESA LEASING-DRUŠTVA

Članak 1.

U članku 10. Pravilnika o izdvajanju poslovnih procesa ­leasing-društva (»Narodne novine« br. 66/14.) iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Leasing društvo dužno je obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostaviti u skladu s uputom o načinu dostave podataka Agenciji«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-05/01
Urbroj: 326-01-70-72-22-3
Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.