Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2167

Na temelju članka 428. točaka 3. i 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15., 112/18., 63/20. i 133/20.) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20. i 114/22.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donijela je

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU FINANCIJSKOG I STATISTIČKOG IZVJEŠTAJA OSOBA KOJE IMAJU DOZVOLU ZA OBAVLJANJE POSLOVA DISTRIBUCIJE OSIGURANJA I/ILI DISTRIBUCIJE REOSIGURANJA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– oblik i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvještaja kojima društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju i financijskoj uspješnosti,

– oblik i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg statističkog izvještaja kojima društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju, sporedni posrednik u osiguranju, obrtnik zastupnik u osiguranju, obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditna institucija, Financijska agencija, HP – Hrvatska pošta d.d., leasing-društvo i investicijsko društvo izvještava Hanfu,

– način i rokovi izvještavanja Hanfe.

II. OBLIK I SADRŽAJ FINANCIJSKOG I STATISTIČKOG IZVJEŠTAJA

Članak 2.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju dužno je sastavljati financijski izvještaj koje čine:

– Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca) i

– Račun dobiti i gubitka.

(2) Oblik i sadržaj financijskog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka određeni su u obrascima u Prilogu I. »Financijski izvještaj društava za zastupanje u osiguranju odnosno društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju«, koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su sastavljati financijski izvještaj iz stavka 1. ovoga članka sa stanjem na dan 30. lipnja (polugodišnji financijski izvještaj) i 31. prosinca (godišnji financijski izvještaj).

Članak 3.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju, sporedni posrednik u osiguranju, obrtnik zastupnik u osiguranju, obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditna institucija, Financijska agencija, HP – Hrvatska pošta d.d., leasing-društvo i investicijsko društvo dužno je sastavljati statistički izvještaj.

(2) Oblik i sadržaj statističkog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka određeni su u obrascu u Prilogu II. »Statistički izvještaj o fakturiranom iznosu provizije/naknade«, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su sastavljati statistički izvještaj iz stavka 1. ovoga članka sa stanjem na dan 30. lipnja (polugodišnji statistički izvještaj) i 31. prosinca (godišnji statistički izvještaj).

III. NAČIN I ROKOVI DOSTAVE IZVJEŠTAJA

Članak 4.

(1) Osobe iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika dužne su Hanfi dostaviti polugodišnji financijski izvještaj iz članka 2. ovoga Pravilnika najkasnije do isteka narednog mjeseca od isteka polugodišta za koje se izvještaj sastavlja.

(2) Osobe iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika dužne su Hanfi dostaviti godišnji financijski izvještaj iz članka 2. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine za koju se izvještaj sastavlja.

(3) Izvještaji iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se Hanfi u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

Članak 5.

(1) Osobe iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika dužne su Hanfi dostaviti polugodišnji statistički izvještaj iz članka 3. ovoga Pravilnika do isteka narednog mjeseca od isteka polugodišta za koje se izvještaj sastavlja.

(2) Osobe iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika dužne su Hanfi dostaviti godišnji statistički izvještaj iz članka 3. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine za koju se izvještaj sastavlja.

(3) Izvještaji iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se Hanfi u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

IV. UVJETI ZA ISKAZIVANJE LEI OZNAKE

Članak 6.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju dužno je u sklopu izvješća iz članka 2. stavka 1. i članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika naznačiti LEI oznaku ako:

– prekogranično (na temelju slobode pružanja usluge i/ili na temelju prava poslovnog nastana) pruža usluge distribucije osiguranja u drugoj državi članici ili

– ostvaruje godišnju proviziju u iznosu većem od 132.800,00 eura.

(2) Svako društvo za brokerske poslove u osiguranju odnosno reosiguranju dužno je u sklopu izvješća iz članka 2. stavka 1. i članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika naznačiti LEI oznaku.

V. POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA IZVANREDNE SITUACIJE

Članak 7.

U slučaju izvanredne ili druge situacije koja utječe na izvršenje obveza u pogledu načina i/ili rokova dostave izvještaja iz ovog Pravilnika, osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja postupit će u skladu sa smjernicom ili preporukom EIOPA-e koja je primjenjiva na navedenu situaciju, objavljenom u skladu s člankom 2.a Zakona o osiguranju, a ako takve smjernice ili preporuke nema, osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja će postupiti u skladu s uputom Hanfe, donesenom u skladu s člankom 204. stavkom 10. Zakona o osiguranju, koja će biti objavljena na internetskoj stranici Hanfe ili će biti dostavljena osobama iz članka 1. ovog Pravilnika na drugi primjeren način.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja (»Narodne novine«, broj 106/2020) prestaje važiti protekom posljednjeg dana roka za dostavu godišnjih financijskih i statističkih izvještaja sa stanjem na dan 31. 12. 2022. godine.

(2) Izvještaji iz stavka 1. ovog članka za 2022. godinu, dostavljaju se u obliku i sadržaju propisanim odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja (»Narodne novine«, broj 106/2020), ali na način propisan čl. 4. st. 3. i čl. 5. st. 3. ovog Pravilnika.

(3) Ovaj Pravilnik se prvi puta u cijelosti primjenjuje na polugodišnja financijska i statistička izvješća sa stanjem na dan 30. 6. 2023. godine prema popisu obrazaca iz Priloga ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-01/22-04/01
Urbroj: 326-01-70-72-22-2
Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTAVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU ODNOSNO DRUŠTAVA ZA BROKERSKE POSLOVE U OSIGURANJU I/ILI REOSIGURANJU

PRILOG II.

STATISTIČKI IZVJEŠTAJ O FAKTURIRANOM IZNOSU PROVIZIJE/NAKNADE

NEŽIVOT
0101 OSIGURANJE OD NEZGODE
0202 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
0303 OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA,
0404 OSIGURANJE TRAČNIH VOZILA
0505 OSIGURANJE ZRAČNIH LETJELICA
0606 OSIGURANJE PLOVILA
0707 OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU
0808 OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA
0909 OSTALA OSIGURANJA IMOVINE
1010 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA
1111 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU ZRAČNIH LETJELICA
1212 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU PLOVILA
1313 OSTALA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI
1414 OSIGURANJE KREDITA
1515 OSIGURANJE JAMSTAVA
1616 OSIGURANJE RAZNIH FINANCIJSKIH GUBITAKA
1717 OSIGURANJE TROŠKOVA PRAVNE ZAŠTITE
1818 OSIGURANJE POMOĆI (ASISTENCIJA)
ŽIVOT
1919 ŽIVOTNA OSIGURANJA
2020 RENTNO OSIGURANJE
2121 DOPUNSKA OSIGURANJA UZ OSIGURANJE ŽIVOTA
2222 OSIGURANJE ZA SLUČAJ VJENČANJA ILI SKLAPANJA ŽIVOTNOG PARTNERSTVA ILI ROĐENJA
2323 ŽIVOTNA ILI RENTNA OSIGURANJA KOD KOJIH UGOVARATELJ SNOSI RIZIK ULAGANJA
2424 TONTINE
2525 OSIGURANJE S KAPITALIZACIJOM ISPLATE