Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2168

Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15., 112/18., 63/20. i 133/20.) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RASPOREDU VRSTA RIZIKA PO SKUPINAMA I VRSTAMA OSIGURANJA ODNOSNO REOSIGURANJA

Članak 1.

U članku 7. Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja (»Narodne novine« broj 23/2016., 27/2016. i 42/2019.) vrsta rizika 13.06 mijenja se i glasi:

»13.06. Osiguranje komercijalnog jamstva proizvođača, prodavača i dobavljača«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-04/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-1

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.