Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2170

Na temelju članka 295. stavka 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18., 17/20. i 83/21.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O
TRANSAKCIJAMA I TRGOVANJU S
FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA
IZVRŠENIM NA UREĐENOM TRŽIŠTU
KOJIM UPRAVLJA BURZA

Članak 1.

U Pravilniku o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza (»Narodne novine«, br. 87/20.) članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Burza podatke iz članka 1. ovoga Pravilnika dostavlja Hanfi za razdoblja propisana Uputama Hanfe te ih je obvezna dostaviti u obliku i na način propisan Uputama Hanfe.«

Članak 2.

Članak 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Burza sastavlja izvještaje koji sadrže podatke o trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim burza upravlja iz stavka 1. ovog članka sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani Uputama Hanfe.«

Članak 3.

Članak 3. briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na izvještajna razdoblja iz 2022. godine.

Klasa: 011-01/22-01/03
Urbroj: 326-01-70-72-22-16
Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.