Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2172

Na temelju odredbe članka 14. stavka 3. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (»Narodne novine« br. 44/16.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU O NEUSPJELIM NAMIRAMA I O INTERNALIZIRANOJ NAMIRI

Članak 1.

U Pravilniku o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri (»Narodne novine«, br. 47/18. i 13/22.) članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Izvješća iz članka 3. stavaka 2. i 3. te članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika dostavljaju se na način i u skladu s Uputama Hanfe.«

Stavci 2., 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-01/03

Urbroj: 326-01-70-72-22-18

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.