Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2173

Na temelju odredbi članka 17. stavka 4., članka 28. stavka 11., članka 288. stavaka 16. i 17., članka 289. stavka 17., članka 290. stavka 4., članka 542. stavka 6., članka 550. stavka 8., članka 570. stavka 7., članka 572. stavka 4., članka 578. stavka 5. i članka 579. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18.,17/20. i 83/21.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE TE ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG ODNOSNO KONTROLNOG UDJELA I KRITERIJIMA ZA PROCJENU PRIMJERENOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA, NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA I VIŠEG RUKOVODSTVA

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (»Narodne novine«, br. 36/21. i 48/22.) u članku 2. stavku 1. točki 8. podstavku prvom riječi: »100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »14.000,00 EUR«.

Članak 2.

U PRILOGU II. obrazac pod nazivom »UPITNIK ZA FIZIČKU OSOBU KOJA JE STJECATELJ KVALIFICIRANOG UDJELA ILI KOJA JE POVEZANA SA STJECATELJEM KVALIFICIRANOG UDJELA« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 1) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

U PRILOGU V. obrazac pod nazivom »UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE«, zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 2) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

U PRILOGU VI. obrazac pod nazivom »IZJAVA DA KANDIDAT ZA ČLANA UPRAVE NIJE POČINIO KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ NITI SE PROTIV NJEGA VODI KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 3) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

U PRILOGU VII. obrazac pod nazivom »IZJAVA O PRAVOMOĆNOJ (NE)OSUĐIVANOSTI ZA KAZNENA DJELA« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 4) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Iza priloga VII. dodaje se dodaje se Prilog VIII. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-01/03
Urbroj: 326-01-70-72-22-19
Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG II.

UPITNIK
ZA FIZIČKU OSOBU KOJA JE STJECATELJ KVALIFICIRANOG UDJELA ILI KOJA JE POVEZANA
SA STJECATELJEM KVALIFICIRANOG UDJELA

PRILOG V.

UPITNIK
ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE

PRILOG VI.

IZJAVA
DA KANDIDAT ZA ČLANA UPRAVE NIJE POČINIO KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ NITI SE PROTIV NJEGA VODI KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK

PRILOG VII.

IZJAVA
O PRAVOMOĆNOJ (NE)OSUĐIVANOSTI ZA KAZNENA DJELA

PRILOG VIII.

IZJAVA
O PRAVOMOĆNOJ (NE)OSUĐIVANOSTI ZA KAZNENA DJELA ZA KOJA SE VODI POSTUPAK PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
(za strane državljane)