Pravilnik o izmjenama Pravilnika o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima fonda za zaštitu ulagatelja

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima fonda za zaštitu ulagatelja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2174

Na temelju članka 273. stavka 5. i članka 280. stavka 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18., 17/20. i 83/21.), te članka 264. stavka 7. Zakona o tržištu kapitala i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20. i 114/22.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O REDOVITOM DOPRINOSU ČLANOVA, NAČINU RASPOLAGANJA SREDSTVIMA I FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA FONDA ZA ZAŠTITU ULAGATELJA

Članak 1.

U Pravilniku o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima fonda za zaštitu ulagatelja (»Narodne novine«, br. 66/19. i 132/20.) članak 5. mijenja se i glasi:

»Član Fonda dužan je uplatiti iznos od 0,66 EUR za svakog pojedinog Aktivnog klijenta u pojedinom tromjesečju.«.

Članak 2.

Članak 9. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

»(2) Operater Fonda dužan je tromjesečno dostavljati Hanfi izvještaj o broju članova i ukupnoj vrijednosti imovine Fonda na Obrascu FZU koji je Prilog I. ovoga Pravilnika i to u roku od 20 dana od isteka tromjesečja, a sve na način propisan Uputama Hanfe.«.

Članak 3.

Članak 12. stavak 3. Pravilnika mijenja se i glasi:

»(3) Operater Fonda dužan je dostaviti Hanfi polugodišnje i godišnje financijske izvještaje u obliku i na način propisan Uputama Hanfe.«.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 4.

U Prilogu II pod nazivom »Obrasci financijskih izvještaja operatera Fonda za zaštitu ulagatelja«:

– obrazac »IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 1) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 2) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (INDIREKTNA METODA)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 3) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (DIREKTNA METODA)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 4) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-01/03
Urbroj: 326-01-70-72-22-20
Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG II.

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OPERATERA FONDA ZA ZAŠTITU ULAGATELJA

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU NA DAN

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI ZA RAZDOBLJE

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
(INDIREKTNA METODA)
za razdoblje

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
(DIREKTNA METODA)
za razdoblje