Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 143/2022 (8.12.2022.), Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2176

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 64. sjednici održanoj 30. studenoga 2022. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se Osnovna lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova) koja, u skladu s člankom 20. stavkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) sadrži popis lijekova koji se osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u cijelosti osiguravaju u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

(2) Ovom Odlukom utvrđuje se i Osnovna lista magistralnih pripravaka.

Članak 2.

(1) Lijekovi utvrđeni Osnovnom listom lijekova primjenjuju se u okviru zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koja se provodi u djelatnosti na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda.

(2) Osnovna lista lijekova sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, oznake, nezaštićeno ime lijeka (INN), definiranu dnevnu dozu (DDD) i jedinicu mjere, cijenu lijeka za definiranu dnevnu dozu, način primjene lijeka, naziv nositelja odobrenja, naziv proizvođača, zaštićeno ime lijeka, oblik, jačinu i količinu prema pakiranju lijeka, cijenu za jedinicu oblika lijeka, cijenu za originalno pakiranje lijeka, oznaku »R« i »RS« te stopu poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV).

(3) Oznaka uz nezaštićeno ime lijeka označava medicinske indikacije osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Osnovne liste lijekova na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja te pravila njihove primjene prilikom korištenja zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti.

(4) Oznaka uz »R« i »RS« označava smjernicu propisivanja lijeka osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Osnovne liste lijekova na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja te pravila njihovog propisivanja na recept.

(5) Osnovna lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

(1) Osnovna lista magistralnih pripravaka sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, naziv pripravka, cijenu za originalno pakiranje lijeka, oznaku »R« ili »RS« te stopu PDV-a.

(2) Osnovna lista magistralnih pripravaka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

(1) Na lijekove utvrđene Osnovnom listom lijekova i Osnovnom listom magistralnih pripravaka obračunava se i plaća PDV po stopi od 5 %, u skladu s propisima kojima se uređuje PDV.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka PDV se ne obračunava i plaća na punu krv pod ATK šifrom »V07AC01 911« i na punu krv za autolognu transfuziju pod ATK šifrom »V07AC01 912«.

Članak 5.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 77/22. i 82/22. – ispravak, 90/22., 112/22., 115/22. – ispravak i 132/22.).

(2) Na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prestaju važiti »Osnovna lista lijekova s cijenama u kunama – 1. dio«, »Osnovna lista lijekova s cijenama u kunama – 2. dio«, »Osnovna lista lijekova s cijenama u kunama – 3. dio«, »Osnovna lista lijekova s cijenama u kunama – 4. dio« iz članka 2. stavka 5. ove Odluke i »Osnovna lista magistralnih pripravaka s cijenama u kunama« iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim »Osnovna lista lijekova s cijenama u eurima – 1. dio«, » Osnovna lista lijekova s cijenama u eurima – 2. dio«, »Osnovna lista lijekova s cijenama u eurima – 3. dio«, »Osnovna lista lijekova s cijenama u eurima – 4. dio« iz članka 2. stavka 5 ove Odluke i »Osnovna lista magistralnih pripravaka s cijenama u eurima« iz članka 3. stavka 2. ove Odluke koje stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 025-04/22-01/268

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

Osnovna lista lijekova s cijenama u kunama – 1. dio

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDD (bez PDV-a)Način primjeneNositelj
odobrenja
ProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena u kn za jed, obl. (bez PDV-a)Cijena u kn za orig. pak. (bez PDV-a)R/RSStopa PDV-a
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.
A01AB12 451DSheksetidin 
 
O 
 
 
 
 
 
 
5%
A01AD11 263 
polivinil-pirolidon + natrij-hijalurat + gliciretinična kiselinaNA101 
 
LHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Healthcare SAGelclairgel oralni konc., boč. 1x180 ml226,65226,65RSRA015%
A02BA02 051DSranitidin0,3 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
A02BA03 141 
famotidin40 mg1,86OAlkaloid d.o.o.AlkaloidFamosantbl. 20x20 mg0,9318,60R5%
A02BA03 142 
famotidin40 mg1,81OAlkaloid d.o.o.AlkaloidFamosantbl. 10x40 mg1,8118,07R5%
A02BC01 112 
omeprazol20 mg1,01OBelupo d.d.BelupoTarget pluscaps. 28x20 mg1,0128,31RRA025%
A02BC01 118 
omeprazol20 mg1,01OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ortaloxcaps. 28x20 mg1,0128,31RRA025%
A02BC01 131 
omeprazol20 mg1,01OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 14x20 mg1,0114,16RRA025%
A02BC01 134 
omeprazol20 mg0,77OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 28x40 mg1,5342,93RRA025%
A02BC01 135 
omeprazol20 mg1,01OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 28x20 mg1,0128,31RRA025%
A02BC02 011DSpantoprazolNA20140 mg18,04PBelupo d.d.BelupoZoltexpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg18,0418,04 
5%
A02BC02 021DSpantoprazolNA20140 mg24,74PSandoz d.o.o.Sandoz-LekPantoprazol Sandozpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg24,7424,74 
5%
A02BC02 030DSpantoprazolNA20140 mg24,74PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nolpazapraš. za otop. za inj., boč. 1x40 mg24,7424,74 
5%
A02BC02 072DSpantoprazolNA20140 mg14,61PApta Medica International d.o.o.Sofarimex Indústria Quimica e Farmaceutica S.A.Pantoprazol AptaPharmapraš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x40 mg14,61146,12 
5%
A02BC02 101 
pantoprazol40 mg1,05OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 28x20 mg0,5214,63RRA025%
A02BC02 102 
pantoprazol40 mg0,94OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 56x20 mg0,4726,34RRA025%
A02BC02 103 
pantoprazol40 mg1,01OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 14x40 mg1,0114,16RRA025%
A02BC02 104 
pantoprazol40 mg1,01OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 28x40 mg1,0128,31RRA025%
A02BC02 111 
pantoprazol40 mg1,05OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 28x20 mg0,5214,63RRA025%
A02BC02 112 
pantoprazol40 mg0,94OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 56x20 mg0,4726,34RRA025%
A02BC02 114 
pantoprazol40 mg1,01OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 28x40 mg1,0128,31RRA025%
A02BC02 121 
pantoprazol40 mg1,05OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 28x20 mg0,5214,63RRA025%
A02BC02 122 
pantoprazol40 mg0,94OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 56x20 mg0,4726,34RRA025%
A02BC02 123 
pantoprazol40 mg1,01OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 14x40 mg1,0114,16RRA025%
A02BC02 124 
pantoprazol40 mg1,01OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 28x40 mg1,0128,31RRA025%
A02BC02 126 
pantoprazol40 mg1,05OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 28x20 mg0,5214,63RRA025%
A02BC02 127 
pantoprazol40 mg0,94OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 56x20 mg0,4726,34RRA025%
A02BC02 128 
pantoprazol40 mg1,01OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 28x40 mg1,0128,31RRA025%
A02BC02 129 
pantoprazol40 mg0,91OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 56x40 mg0,9150,96RRA025%
A02BC02 131 
pantoprazol40 mg1,05OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 28x20 mg0,5214,63RRA025%
A02BC02 132 
pantoprazol40 mg0,94OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 56x20 mg0,4726,34RRA025%
A02BC02 133 
pantoprazol40 mg1,05OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 30x20 mg0,5215,68RRA025%
A02BC02 134 
pantoprazol40 mg0,94OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 60x20 mg0,4728,22RRA025%
A02BC02 135 
pantoprazol40 mg1,01OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 14x40 mg1,0114,16RRA025%
A02BC02 136 
pantoprazol40 mg1,01OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 28x40 mg1,0128,31RRA025%
A02BC02 137 
pantoprazol40 mg1,05OAlkaloid d.o.o.Atlantic Pharma – Produçoes Farmaceuticas, S.A.Pantoprazol Alkaloidtbl. žel. otp. 28x20 mg0,5214,63RRA025%
A02BC02 138 
pantoprazol40 mg0,98OAlkaloid d.o.o.West Pharma, Atlantic PharmaPantoprazol Alkaloidtbl. žel. otp. 28x40 mg0,9827,44RRA025%
A02BC02 141 
pantoprazol40 mg1,05OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 28x20 mg0,5214,63RRA025%
A02BC02 142 
pantoprazol40 mg0,86OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 56x20 mg0,4324,04RRA025%
A02BC02 144 
pantoprazol40 mg0,89OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 28x40 mg0,8925,04RRA025%
A02BC02 162 
pantoprazol40 mg1,01OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 28x40 mg1,0128,31RRA025%
A02BC02 181 
pantoprazol40 mg0,94OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelApazol Atbl. žel. otp. 28x20 mg0,4713,17RRA025%
A02BC02 182 
pantoprazol40 mg0,89OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelApazol Atbl. žel. otp. 56x20 mg0,4424,80RRA025%
A02BC02 183 
pantoprazol40 mg0,91OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelApazol Atbl. žel. otp. 28x40 mg0,9125,48RRA025%
A02BC03 111 
lanzoprazol30 mg1,05OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Laronacaps. žel. otp. tvrde 28x15 mg0,5214,63RRA025%
A02BC03 112 
lanzoprazol30 mg1,01OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Laronacaps. žel. otp. tvrde 28x30 mg1,0128,31RRA025%
A02BC03 131 
lanzoprazol30 mg1,01OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzulcaps. 14x30 mg1,0114,16RRA025%
A02BC03 132 
lanzoprazol30 mg1,05OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzul Scaps. 28x15 mg0,5214,63RRA025%
A02BC03 133 
lanzoprazol30 mg1,01OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzulcaps. 28x30 mg1,0128,31RRA025%
A02BC05 061DSesomeprazolNA20130 mg22,39PAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaNexiumboč. 10x40 mg29,11291,05 
5%
A02BC05 131 
esomeprazol30 mg0,70OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 14x20 mg0,709,75RRA025%
A02BC05 132 
esomeprazol30 mg0,70OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 28x20 mg0,7019,51RRA025%
A02BC05 133 
esomeprazol30 mg0,67OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 14x40 mg1,3518,87RRA025%
A02BC05 134 
esomeprazol30 mg0,67OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 28x40 mg1,3537,75RRA025%
A02BC05 135 
esomeprazol30 mg0,94OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 56x20 mg0,6335,12RRA025%
A02BC05 136 
esomeprazol30 mg0,91OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 56x40 mg1,2167,95RRA025%
A02BC05 163 
esomeprazol30 mg0,70OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaNexiumtbl. 28x20 mg0,7019,51RRA025%
A02BX05 131 
bizmut oksid0,48 g4,04OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ulcamedtbl. film obl. 56x120 mg1,0156,56RRA165%
A03AA04 111 
mebeverin0,3 g22,46OBelupo d.d.BelupoRudakolobl. tbl. 50x135 mg0,5326,50R5%
A03AX04 161 
pinaverij bromid0,15 g1,14OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASDiceteltbl. film obl. 30x100 mg0,7622,80R5%
A03BA01 051PRatropin1,5 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
A03BB01 051DShioscin-butilbromid60 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
A03BB01 551 
hioscin-butilbromid60 mg 
R 
 
 
 
 
 
R5%
A03BB01 563DShioscin-butilbromid60 mg 
O 
 
 
 
 
 
 
5%
A03FA01 051PRmetoklopramid30 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
A03FA01 111 
metoklopramid30 mg1,35OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Metoprantbl. 40x10 mg0,4518,01R5%
A03FA01 142 
metoklopramid30 mg1,35OAlkaloid d.o.o.AlkaloidReglantbl. 40x10 mg0,4518,01R5%
A03FA01 241 
metoklopramid30 mg2,48OAlkaloid d.o.o.AlkaloidReglanotop. oral. 120 ml (5mg/5ml)9,929,92R5%
A04AA01 071DSondansetronNA40116 mg119,20PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios AlmiroOndanzetron Kabiotop. za inj., boč. stakl. 5x2 ml (2 mg/ml)23,84119,20 
5%
A04AA01 072DSondansetronNA40116 mg112,35PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios AlmiroOndanzetron Kabiotop. za inj., boč. stakl. 5x4 ml (2 mg/ml)44,94224,70 
5%
A04AA01 122 
ondansetron16 mg30,21OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasOndantortbl. film obl. 10x8 mg15,11151,05RSRA175%
A04AA02 086DSgranisetronNA4013 mg83,12PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal – Laboratorios Almiro S.A.Granizetron Kabiotop. za inj., amp. 5x1 mg/ml27,71138,53 
5%
A04AA02 087DSgranisetronNA4013 mg43,86PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal – Laboratorios Almiro S.A.Granizetron Kabiotop. za inj., amp. 5x3 mg/3 ml43,86219,28 
5%
A04AA05 041DSpalonosetronNA4020,25 mg294,55PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LtdPalonosetron Accordotop. za inj. boč. stakl. 1x250 mcg/5 ml294,55294,55 
5%
A04AA05 071DSpalonosetronNA4020,25 mg294,55PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Ferantotop. za inj., amp. 1x250 mcg/5 ml294,55294,55 
5%
A04AA55 131DSnetupitant + palonozetronNA402 
 
OHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Akynzeocaps. tvrda 1x(300 mg + 0,5 mg)546,05546,05 
5%
A04AD12 101DSaprepitantNA402165 mg155,92OTeva B.V.Merckle GmbHAprepitant Tevacaps. tvrda 1x125 mg + 2x80 mg89,77269,32 
5%
A04AD12 161DSaprepitantNA402165 mg155,92OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & DohmeEmendcaps. tvrda 1x125 mg + 2x80 mg89,77269,32 
5%
A04AD12 171DSaprepitantNA402165 mg155,92OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmathen International S.A., Pharmathen S.A.Aprepitant Alpha-Medicalcaps. tvrda 1x125 mg + 2x80 mg89,77269,32 
5%
A05AA02 161 
ursodeoksikolna kiselina0,75 g5,84ODr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHUrsofalkcaps. 100x250 mg1,95194,67RSRA035%
A05AA02 171 
ursodeoksikolna kiselina0,75 g4,52OAS GRINDEKSAS GrindeksUrsogrixcaps. 100x250 mg1,51150,62RSRA035%
A06AD11 361 
laktuloza6,7 g0,57OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDuphalac sirupboč. plast. s čaš. mjern. plast. 1x500 ml (66,7 g/100 ml)28,3328,33RRA125%
A06AD11 365 
laktuloza6,7 g0,58OMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHLactulose-MIP sirupboč. plast. 1x500 ml (65 g/100 ml)28,3328,33RRA125%
A07AA12 161DSfidaksomicinNA7000,4 g1.113,49OTillotts Pharma GmbHTillotts Pharma GmbHDificlirtbl. film obl. 20x200 mg556,7511.134,93 
5%
A07BA01 111DSaktivni (medicinski) ugljen5 g30,56OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Carbomedtbl. 30x150 mg0,9227,50 
5%
A07BA01 312DSaktivni (medicinski) ugljen5 g12,83OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Carbomedgranule 1x50 g (19,25 g u 50 g)49,4049,40 
5%
A07CA01 351 
natrij-klorid + kalij-klorid + natrij-citrat 
 
O 
 
 
 
 
 
R5%
A07EC01 131 
sulfasalazin2 g2,64OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Sulfasalazin Krka ENtbl. žel. otp. 50x500 mg0,6632,94R5%
A07EC01 182 
sulfasalazin2 g2,63OPfizer Croatia d.o.o.KemwellSalazopyrintbl. 100x500 mg0,6665,87R5%
A07EC02 172 
mesalazin1,5 g5,62ODr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHSalofalktbl. 100x500 mg1,87187,49RSpa035%
A09AA02 172 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 10.000caps. 100x1 kom.0,7675,93RSRA155%
A09AA02 173 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 25.000caps. 100x1 kom.2,02202,00RSRA155%
A09AA02 175 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.Abbott Laboratories GmbHKreon 35.000caps. 50x1 kom.3,46172,90RSRA155%
A10AB01 061 
inzulin40 IU4,45PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin Rotop. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml), susp.33,34166,70R5%
A10AB01 072 
inzulin40 IU3,51PNovo Nordisk A/SNovo NordiskActrapidotop. za inj., boč. 1x10 ml (100 IU/ml)87,6487,64R5%
A10AB04 082 
inzulin lispro40 U6,44PEli Lilly Nederland B.V.Lilly France S.A.S.Humalogotop. za inj., brizg. napunj. Junior KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)48,29241,45R5%
A10AB04 083 
inzulin lispro40 U5,89PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., uložak 5x3 ml (100 U/ml)44,20221,00R5%
A10AB04 084 
inzulin lispro40 U6,44PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)48,29241,45R5%
A10AB04 085 
inzulin lispro40 U6,44PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (200 U/ml)96,58482,90R5%
A10AB05 071 
inzulin aspart40 U6,44PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoRapidotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)48,29241,45R5%
A10AB05 072 
inzulin aspart40 U5,89PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoRapidotop. za inj., uložak stakl. Penfil 5x3 ml (100 U/ml)44,20221,00R5%
A10AB05 076 
inzulin aspartNA91240 U5,16PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoRapidotop. za inj., boč. 1x10 ml (100 U/ml)129,06129,06RPA295%
A10AB05 077 
inzulin aspart40 U5,89PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SFiaspotop. za inj., uložak stakl. Penfil 5x3 ml (100 U/ml)44,20221,00R5%
A10AB06 061 
inzulin glulizin40 U6,08PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHApidraotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 U/ml)45,58227,88R5%
A10AC01 066 
inzulin40 IU4,45PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin Nsusp. za inj. uložak 5x3 ml (100 IU/ml)33,34166,70R5%
A10AC01 077 
inzulin human40 IU4,86PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutchland GmbHInsuman Basalsusp. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 IU/ml)36,47182,37R5%
A10AD01 083 
inzulin40 IU4,45PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin M3susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml)33,34166,70R5%
A10AD04 081 
inzulin lispro40 U5,89PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 25susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 U/ml)44,20221,00R5%
A10AD04 083 
inzulin lispro40 U5,89PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 50susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 U/ml)44,20221,00R5%
A10AD04 085 
inzulin lispro40 U6,62PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 25susp. za inj., brizg, napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)49,63248,13R5%
A10AD04 086 
inzulin lispro40 U6,59PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 50susp. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)49,42247,08R5%
A10AD05 073 
inzulin aspart40 U6,60PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 30susp. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)49,50247,50R5%
A10AD06 071 
inzulin degludek + inzulin aspart40 U7,70PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRyzodegotop. za inj., brizg. napunj. 5x3 mL (100 U/mL)57,77288,86R5%
A10AE04 062 
inzulin glargin40 U8,41PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 U/ml)63,06315,30RRA085%
A10AE04 082 
inzulin glargin40 U7,04PEli Lilly Nederland B.V.Lilly France S.A.S.Abasaglarotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)52,77263,87RRA085%
A10AE04 091 
inzulin glargin40 U7,04PViatris LimitedMcDermott Laboratories t/a Mylan Dublin BiologicsSemgleeotop. za inj., brizg. napunj. 5x3 ml (100 U/ml)52,77263,87RRA085%
A10AE05 071 
inzulin detemir40 U9,95PNovo Nordisk A/SNovo NordiskLevemirotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)74,60373,00RRA085%
A10AE06 061 
degludek inzulin40 U10,40PNovo Nordisk A/SNovo NordiskTresibaotop. za inj., brizg. napunj. FlexTouch 5x3 ml (100 U/ml)78,00390,00RRA085%
A10BA02 101 
metformin2 g0,56OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 80x850 mg0,2419,20R5%
A10BA02 102 
metformin2 g0,54OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 80x1000 mg0,2721,46R5%
A10BA02 103 
metformin2 g0,56OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 30x850 mg0,247,20R5%
A10BA02 104 
metformin2 g0,58OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 30x1000 mg0,298,64R5%
A10BA02 111 
metformin2 g0,71OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 100x500 mg0,1817,72R5%
A10BA02 112 
metformin2 g0,56OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 30x850 mg0,247,20R5%
A10BA02 113 
metformin2 g0,58OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 30x1000 mg0,298,64R5%
A10BA02 114 
metformin2 g0,56OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 120x850 mg0,2428,80R5%
A10BA02 115 
metformin2 g0,54OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 120x1000 mg0,2732,19R5%
A10BA02 122 
metformin2 g0,71OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x500 mg0,1821,26R5%
A10BA02 124 
metformin2 g0,56OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x850 mg0,2428,80R5%
A10BA02 125 
metformin2 g0,54OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x1000 mg0,2732,19R5%
A10BA02 173 
metformin2 g0,71OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 100x500 mg0,1817,72R5%
A10BA02 174 
metformin2 g0,56OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 100x850 mg0,2424,00R5%
A10BA02 175 
metformin2 g0,54OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 60x1000 mg0,2716,10R5%
A10BA02 181 
metformin2 g0,71OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 500tbl. film obl. 120x500 mg0,1821,26R5%
A10BB01 161 
glibenklamid-mikrokrist.7 mg1,05OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HGlibenclamid Genericontbl. 30x3,5 mg0,5315,75R5%
A10BB09 111 
gliklazid60 mg0,76OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prod. oslob. 60x30 mg0,3822,91R5%
A10BB09 112 
gliklazid60 mg0,55OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 30x60 mg0,5516,61R5%
A10BB09 113 
gliklazid60 mg0,55OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 60x60 mg0,5533,22R5%
A10BB09 114 
gliklazid60 mg0,55OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 90x60 mg0,5549,83R5%
A10BB09 131 
gliklazid60 mg0,76OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Glicladatbl. s prilag. osl. 60x30 mg0,3822,91R5%
A10BB09 134 
gliklazid60 mg0,50OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Glicladatbl. s prilag. osl. 30x90 mg0,7422,28R5%
A10BB12 111 
glimepirid2 mg0,55OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betaglidtbl. 30x2 mg0,5516,61R5%
A10BB12 112 
glimepirid2 mg0,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betaglidtbl. 30x3 mg0,7422,28R5%
A10BB12 145 
glimepirid2 mg0,55OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 30x2 mg0,5516,50R5%
A10BB12 146 
glimepirid2 mg0,55OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 60x2 mg0,5533,22R5%
A10BB12 147 
glimepirid2 mg0,49OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 30x3 mg0,7321,98R5%
A10BB12 148 
glimepirid2 mg0,50OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 60x3 mg0,7444,56R5%
A10BB12 161 
glimepirid2 mg0,55Osanofi-aventis groupeSanofi-Aventis GmbH, Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi Winthrop ToursAmaryltbl. 30x2 mg0,5516,61R5%
A10BB12 162 
glimepirid2 mg0,50Osanofi-aventis groupeSanofi-Aventis GmbHSanofi-Aventis S.p.A.Sanofi Winthrop ToursAmaryltbl. 30x3 mg0,7422,28R5%
A10BD02 171 
metformin + glibenklamid 
 
OMERCK d.o.o.MerckGlucovancetbl. film obl. 30x(500 mg + 5 mg)0,6017,85R5%
A10BD05 161 
pioglitazon + metformin 
 
OCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaCompetacttbl. film obl. 56x(15 mg + 850 mg)2,50139,86R5%
A10BD07 101 
sitagliptin + metformin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Merckle GmbH, Adamed Pharma S.A.Gluformin Combitbl. s prod. oslob. 56x(50 mg + 1000 mg)1,4782,49R5%
A10BD07 111 
sitagliptin + metformin 
 
OTeva GmbHLaboratorios Liconsa S.A.Sitagliptin/metforminklorid Tevatbl. film obl. 56x(50 mg + 1000 mg)1,4782,26R5%
A10BD07 125 
sitagliptin + metformin 
 
OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Eproclivtbl. film obl. 56x(50 mg + 1000 mg)1,4782,26R5%
A10BD07 131 
sitagliptin + metformin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHMaymetsitbl. film obl. 56x(50 mg + 1000 mg)1,4782,26R5%
A10BD07 171 
sitagliptin + metformin 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGFordiabtbl. film obl. 56x(50 mg + 1000 mg)1,4782,26R5%
A10BD07 181 
sitagliptin + metformin 
 
OViatris LimitedMylan Hungary Kft, Medis International A.S.Glerovatbl. film obl. 56x(50 mg + 1000 mg)1,3978,00R5%
A10BD07 182 
sitagliptin + metformin 
 
OZentiva k.s.Laboratorios Liconsa S.A.Jamesitbl. film obl. 56x(50 mg + 1000 mg)1,4078,36R5%
A10BD07 183 
sitagliptin + metformin 
 
ONovatin LimitedSAG Manufacturing S.L.U.Zaxorantbl. film obl. 56x(50 mg + 850 mg)1,3274,10R5%
A10BD07 184 
sitagliptin + metformin 
 
ONovatin LimitedSAG Manufacturing S.L.U.Zaxorantbl. film obl. 56x(50 mg + 1000 mg)1,3274,10R5%
A10BD07 185 
sitagliptin + metformin 
 
OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Accord Healthcare B.V.Sitagliptin/metforminklorid Accordtbl. film obl. 56x(50 mg + 1000 mg)1,2670,40R5%
A10BD08 111 
vildagliptin + metformin 
 
OBelupo d.d.BelupoAgnis Combitbl. film obl. 60x(50 mg + 850 mg)1,4083,73R5%
A10BD08 112 
vildagliptin + metformin 
 
OBelupo d.d.BelupoAgnis Combitbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)1,4083,73R5%
A10BD08 121 
vildagliptin + metformin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekVilspoxtbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)1,4788,14R5%
A10BD08 141 
vildagliptin + metformin 
 
OAccord Healthcare S.L.U.LABORATORI FUNDACIÓ DAU, Pharmadox Healthcare Ltd.Vildagliptin/metforminklorid Accordtbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)1,2675,56R5%
A10BD08 171 
vildagliptin + metformin 
 
OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Daltextbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)1,4788,14R5%
A10BD08 181 
vildagliptin + metformin 
 
OZentiva k.s.Pharmathen S.A., Pharmathen International S.A.Ipinzantbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)1,3379,54R5%
A10BD08 191 
vildagliptin + metformin 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGVilbacotbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)1,3379,54R5%
A10BD08 192 
vildagliptin + metformin 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.SAG Manufacturing S.L.U., Galenicum Health S.L.Vildagliptin/metforminklorid Genericontbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)1,2071,78R5%
A10BG03 101 
pioglitazon30 mg4,87OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Pioglitazon Pliva tbl. 15 mgtbl. 30x15 mg2,4473,05R5%
A10BG03 102 
pioglitazon30 mg3,66OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Pioglitazon Pliva tbl. 30 mgtbl. 30x30 mg3,66109,70R5%
A10BG03 133 
pioglitazon30 mg3,66OACTAVIS GROUP PTC ehf.Actavis Ltd.Pioglitazon Actavistbl. 28x45 mg5,49153,59R5%
A10BG03 181 
pioglitazon30 mg4,87OCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaActostbl. 28x15 mg2,4468,18R5%
A10BG03 182 
pioglitazon30 mg3,66OCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaActostbl. 28x30 mg3,66102,39R5%
A10BG03 183 
pioglitazon30 mg4,63ONovatin LimitedLaboratori Fundacio DauNovapiotbl. 30x15 mg2,3169,40R5%
A10BG03 184 
pioglitazon30 mg3,47ONovatin LimitedLaboratori Fundacio DauNovapiotbl. 30x30 mg3,47104,22R5%
A10BG03 185 
pioglitazon30 mg3,47ONovatin LimitedLaboratori Fundacio DauNovapiotbl. 30x45 mg5,21156,33R5%
A10BH01 101 
sitagliptin0,1 g2,38OTeva B.V.Teva Gyogyszergyar Zrt., Teva Operations Poland Sp. z o.o.Sitagliptin Tevatbl. film obl. 28x100 mg2,3866,64R5%
A10BH01 122 
sitagliptin0,1 g4,30OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Pharmacare Premium Ltd.Sigazixtbl. film obl. 28x50 mg2,1560,14R5%
A10BH01 123 
sitagliptin0,1 g2,15OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Pharmacare Premium Ltd.Sigazixtbl. film obl. 28x100 mg2,1560,14R5%
A10BH01 124 
sitagliptin0,1 g8,59OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Adimuplantbl. film obl. 28x25 mg2,1560,14R5%
A10BH01 125 
sitagliptin0,1 g4,30OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Adimuplantbl. film obl. 28x50 mg2,1560,14R5%
A10BH01 126 
sitagliptin0,1 g2,15OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Adimuplantbl. film obl. 28x100 mg2,1560,14R5%
A10BH01 131 
sitagliptin0,1 g9,52OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHMaysiglutbl. film obl. 28x25 mg2,3866,64R5%
A10BH01 132 
sitagliptin0,1 g4,76OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHMaysiglutbl. film obl. 28x50 mg2,3866,64R5%
A10BH01 133 
sitagliptin0,1 g2,38OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHMaysiglutbl. film obl. 28x100 mg2,3866,64R5%
A10BH01 164 
sitagliptin0,1 g8,59OALPHA-MEDICAL d.o.o.Adamed Pharma S.A.Dowimtbl. film obl. 28x25 mg2,1560,14R5%
A10BH01 165 
sitagliptin0,1 g4,30OALPHA-MEDICAL d.o.o.Adamed Pharma S.A.Dowimtbl. film obl. 28x50 mg2,1560,14R5%
A10BH01 166 
sitagliptin0,1 g2,15OALPHA-MEDICAL d.o.o.Adamed Pharma S.A.Dowimtbl. film obl. 28x100 mg2,1560,14R5%
A10BH01 167 
sitagliptin0,1 g8,16OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.Sitagliptin Accordtbl. film obl. 28x25 mg2,0457,13R5%
A10BH01 168 
sitagliptin0,1 g4,08OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.Sitagliptin Accordtbl. film obl. 28x50 mg2,0457,13R5%
A10BH01 169 
sitagliptin0,1 g2,04OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.Sitagliptin Accordtbl. film obl. 28x100 mg2,0457,13R5%
A10BH01 175 
sitagliptin0,1 g2,04ONovatin LimitedSAG Manufacturing S.L.U.Zaxiviatbl. film obl. 28x100 mg2,0457,13R5%
A10BH01 181 
sitagliptin0,1 g7,75OMylan Ireland LimitedMylan Hungary Kft, Medis International A.S.Jaglixtbl. film obl. 28x25 mg1,9454,27R5%
A10BH01 182 
sitagliptin0,1 g3,88OMylan Ireland LimitedMylan Hungary Kft, Medis International A.S.Jaglixtbl. film obl. 28x50 mg1,9454,27R5%
A10BH01 183 
sitagliptin0,1 g1,94OMylan Ireland LimitedMylan Hungary Kft, Medis International A.S.Jaglixtbl. film obl. 28x100 mg1,9454,27R5%
A10BH02 111 
vildagliptin0,1 g2,38OBelupo d.d.Belupo d.d.Agnistbl. 60x50 mg1,1971,40R5%
A10BH02 121 
vildagliptin0,1 g2,38OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSaxotintbl. 56x50 mg1,1966,64R5%
A10BH02 131 
vildagliptin0,1 g2,38OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbhGlypvilotbl. 60x50 mg1,1971,28R5%
A10BJ01 062 
eksenatid15 mcg13,31PAstraZeneca ABAstraZeneca ABByettaotop. za inj., brizg. napunj. 1x2,4 ml, 10 mcg/40 mcl, (0,25 mg/ml)532,48532,48RSRA115%
A10BJ03 061 
liksisenatid20 mcg38,03Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutchland GmbHLyxumiaotop. za inj., brizg. napunj. 1x3 ml (10 mcg/doza)266,24266,24RSRA115%
A10BJ03 062 
liksisenatid20 mcg19,02Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutchland GmbHLyxumiaotop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (20 mcg/doza)266,24532,48RSRA115%
A10BJ05 061 
dulaglutid0.16 mg28,40PEli Lilly Nederland B.V.Eli Lilly Italia S.p.A.Trulicityotop. za inj., brizg. napunj. 2x0,75 mg/0,5 ml133,12266,24RSRA115%
A10BJ05 062 
dulaglutid0.16 mg14,20PEli Lilly Nederland B.V.Eli Lilly Italia S.p.A.Trulicityotop. za inj., brizg. napunj. 2x1,5 mg/0,5 ml133,12266,24RSRA115%
A10BJ05 063 
dulaglutid0.16 mg7,10PEli Lilly Nederland B.V.Eli Lilly Italia S.p.A.Trulicityotop. za inj., brizg. napunj. 2x3,0 mg/0,5 ml133,12266,24RSRA115%
A10BJ05 064 
dulaglutid0.16 mg4,73PEli Lilly Nederland B.V.Eli Lilly Italia S.p.A.Trulicityotop. za inj., brizg. napunj. 2x4,5 mg/0,5 ml133,12266,24RSRA115%
A10BJ06 071 
semaglutid0.11 mg58,57PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SOzempicotop. za inj., brizg. napunj., 1x1,5 ml (0,25 mg/doza)532,48532,48RSRA115%
A10BJ06 072 
semaglutid0.11 mg29,29PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SOzempicotop. za inj., brizg. napunj., 1x1,5 ml (0,5 mg/doza)532,48532,48RSRA115%
A10BJ06 073 
semaglutid0.11 mg14,64PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SOzempicotop. za inj., brizg. napunj., 1x3 ml (1 mg/doza)532,48532,48RSRA115%
A10BX02 101 
repaglinid4 mg0,97ODOUBLE-E-PHARMA LimitedPliva Hrvatska d.o.o.Reodontbl. 90x0,5 mg0,1210,88R5%
A10BX02 102 
repaglinid4 mg0,97ODOUBLE-E-PHARMA LimitedPliva Hrvatska d.o.o.Reodontbl. 90x1 mg0,2421,75R5%
A10BX02 103 
repaglinid4 mg0,92ODOUBLE-E-PHARMA LimitedPliva Hrvatska d.o.o.Reodontbl. 90x2 mg0,4641,21R5%
A10BX02 112 
repaglinid4 mg0,97OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x1 mg0,2421,75R5%
A10BX02 113 
repaglinid4 mg0,92OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x2 mg0,4641,21R5%
A10BX02 127 
repaglinid4 mg0,92OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Repaglinid PharmaStbl. 90x2 mg0,4641,21R5%
A11CC02 251 
dihidrotahisterol1 mg 
O 
 
 
 
 
 
R5%
A11CC04 051DSkalcitriol1 mcg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
A11CC05 161 
kolekalciferol20 mcg0,19OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelDekristolcaps. meka 14x20 000 IU (0,5 mg)4,7466,40R5%
A11CC05 201 
kolekalciferol20 mcg0,33OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivit D3boč. 1x10 ml (4.000 i.j./ml)16,7316,73R5%
A11CC05 261 
kolekalciferol20 mcg0,23OFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiOleovit D3oralne kapi, boč. 1x12,5 ml (14400 i.j./ml)52,7052,70R5%
A11CC05 271 
kolekalciferol20 mcg0,21OPROXIMUM d.o.o.SMB Technology S.A.D-VITALoralna otop., amp. 4x1 ml (25 000 IU/ml)6,5926,35R5%
A11CC05 272 
kolekalciferol20 mcg0,20OPROXIMUM d.o.o.SMB Technology S.A.D-VITALoralna otop., amp. 3x1 ml (100 000 IU/ml)25,0375,10RSRA315%
A11EA01 051DSvitamini B kompleksa 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
A12AA02 051PRkalcij-glukobionat 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
A12AA04 131 
kalcij-karbonat3 g2,94OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kalcijev karbonattbl. 50x1 g0,9849,00R5%
A12BA01 111 
kalij-klorid3 g4,56OBelupo d.d.BelupoKalijev klorid Belupotbl. za oral. otop. 30x500 mg0,7622,81R5%
A12BA01 112 
kalij-klorid3 g4,56OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kalijev klorid Jadrantbl. 30x500 mg0,7622,81R5%
A12BA02 321 
kalijev citrat 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kalijev citrat JGLpraš. za oral. otop., vreć. 15x1 (20,5 mg/ml)1,8027,00R5%
A12BA30 161 
kalij-citrat + kalij-hidrogenkarbonat 
 
ODesma GmbHE-Pharma Trento S.p.A.Kalinortbl. šum. 15x1 tbl. (2,17 g + 2 g/tbl.)2,0030,00R5%
A16AA01 051DSlevokarnitin2 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
A16AA01 151DSlevokarnitin2 g 
O 
 
 
 
 
 
 
5%
A16AA05 161DSkarglumatna kiselinaNA501200 mg453,32ORecordati Rare DiseasesRecordati Rare DiseasesCarbaglutbl. za oral. susp. 60x200 mg453,3227.199,40 
5%
A16AB02 062KSimiglucerazaNA903300 j.7.568,43PGenzyme Europe B.V.GenzymeCerezymepraš. za konc. za otop. za inf., stakl. boč. 1x400 j.10.090,9910.090,99 
5%
A16AB03 062KSagalzidaza alfaNA9041 mg3.413,30PTakeda Pharmaceuticals International AG Ireland BranchShire Pharmaceuticals Ireland LimitedReplagalkonc. za inf., boč. 1x3,5 mg/3,5 ml11.946,5411.946,54 
5%
A16AB04 061KSagalzidaza betaNA9045 mg3.322,30PGenzyme Europe B.V.GenzymeFabrazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x35 mg23.256,0723.256,07 
5%
A16AB04 062KSagalzidaza betaNA9045 mg3.630,96PGenzyme Europe B.V.GenzymeFabrazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 mg3.630,963.630,96 
5%
A16AB05 061KSlaronidazaNA9061 T j.9.688,66PGenzyme Europe B.V.GenzymeAldurazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 j./5 ml (100j./ml)4.844,334.844,33 
5%
A16AB07 061KSalglukozidaza alfaNA9070,1 g7.406,96PGenzyme Europe B.V.GenzymeMyozymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg3.703,483.703,48 
5%
A16AB08 061KSgalsulfazaNA908 
 
PBioMarin International LimitedBioMarin International LimitedNaglazymekonc. otop. za inf., boč. 1x5 mg/5 ml10.350,0610.350,06 
5%
A16AB09 071KSidursulfaza NA909 
 
PTakeda Pharmaceuticals International AG Ireland BranchShire Pharmaceuticals Ireland LimitedElapraseboč. stakl. 1x6 mg/3 ml (2 mg/ml)20.005,6520.005,65 
5%
A16AB10 061KSvelagluceraza alfaNA903300 U7.823,94PTakeda Pharmaceuticals International AG Ireland BranchShire Pharmaceuticals Ireland LimitedVprivpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x400 U/20 ml (nakon rekonstitucije 100 U/1ml)10.431,6610.431,66 
5%
A16AB12 071KSelosulfaza alfaNA91320 mg25.067,32PBioMarin International LimitedBioMarin International Ltd.Vimizimkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 ml (1 mg/ml)6.266,836.266,83 
5%
A16AB17 071KLcerliponaza alfaNA91521 mg12.858,21PBioMarin International LimitedBioMarin International LimitedBrineuraotop. za inf., boč. 2x150 mg/5 ml (30mg/ml)91.844,24183.688,48 
5%
A16AX04 151KSnitizinonNA90520 mg 
O 
 
 
 
 
 
 
5%
A16AX08 072KLteduglutidNA9145 mg8.726,06PTakeda Pharmaceuticals International AG Ireland BranchShire Pharmaceuticals Ireland LimitedRevestivepraš. boč. 28x1,25 mg + 0,5 ml otap. za otop. za inj. u štrc. napunj. (2,5 mg/ml)2.181,5261.082,42 
5%
A16AX08 073KLteduglutidNA9145 mg4.492,52PTakeda Pharmaceuticals International AG Ireland BranchShire Pharmaceuticals Ireland LimitedRevestivepraš. boč. 28x5 mg + 0,5 ml otap. za otop. za inj. u štrc. napunj. (10 mg/ml)4.492,52125.790,65 
5%
A16AX10 161KSeliglustatNA910 
 
OGenzyme Europe B.V.Genzyme Ireland Ltd.Cerdelgacaps. tvrda 56x84 mg2.569,54143.894,43 
5%
A16AX14 161KSmigalastatNA911 
 
OAmicus Therapeutics Europe LimitedAlmac Pharma Services (Ireland) LimitedGalafoldcaps. tvrde 14x123 mg7.809,29109.330,00 
5%
B01AA03 162 
varfarin7,5 mg1,04OOrion CorporationOrionMartefarintbl. 100x3 mg0,4241,67R5%
B01AB01 011DSheparin10 T i.j.14,60PBelupo d.d.BelupoHeparin Belupootop. za inj., lio amp. 10x25.000 i.j./5 ml36,50365,00 
5%
B01AB01 061DSheparinnatrij10 T i.j.13,23PPanpharmaPanpharma GmbHHeparin Panpharmaotop. za inj./inf., 5.000 i.j./ml (10x5 ml)33,07330,67 
5%
B01AB02 061DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.3.968,92PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHKyberninlio boč. 1x500 i.j./10ml945,00945,00 
5%
B01AB02 071DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.3.969,00PJana Pharm d.o.o.OctapharmaATenativlio boč. 1x500 i.j./10ml945,00945,00 
5%
B01AB02 082DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.3.969,00PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGAntithrombin III Baxalta 50 IU/mlpraš. i otap. za otop. za inj./inf., boč. 1x500 IU/10 ml (50 IU/ml)945,00945,00 
5%
B01AB04 071DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.68,02PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x2.500 i.j./0,2ml13,60136,03 
5%
B01AB04 072DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.64,78PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x5.000 i.j./0,2ml25,91259,13 
5%
B01AB04 073DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.10,52PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x7.500 i.j./0,3ml31,55315,50RSRB105%
B01AB04 080 
dalteparin2.5 T i.j.10,07PPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Manufacturing Belgium N.V.Fragminotop. za inj., štrc. napunj. 5x10.000 i.j./0,4 ml40,26201,32RSRB105%
B01AB04 081 
dalteparin2.5 T i.j.9,12PPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Manufacturing Belgium N.V.Fragminotop. za inj., štrc. napunj. 5x12.500 i.j./0,5 ml45,60228,02RSRB105%
B01AB04 082 
dalteparin2.5 T i.j.8,54PPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Manufacturing Belgium N.V.Fragminotop. za inj., štrc. napunj. 5x15.000 i.j./0,6 ml51,26256,28RSRB105%
B01AB05 061DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.10,51PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x20 mg/0,2 ml10,51105,10RSRB115%
B01AB05 062DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.9,89PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 6x40 mg/0,4 ml19,78118,70RSRB115%
B01AB05 063DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.9,89PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x40 mg/0,4 ml19,78197,84RSRB115%
B01AB05 064DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.8,74PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 6x60 mg/0,6 ml26,22157,30 
5%
B01AB05 065DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.8,74PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x60 mg/0,6 ml26,22262,16 
5%
B01AB05 066DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.7,74PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x80 mg/0,8 ml30,95309,53 
5%
B01AB05 067DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.6,33PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x100 mg/1 ml31,67316,73 
5%
B01AB05 085DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.1,13Psanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x20 mg/0,2 ml11,32113,17RSRB115%
B01AB05 086DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.1,09Psanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x40 mg/0,4 ml21,83218,33RSRB115%
B01AB05 087DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.1,00Psanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x60 mg/0,6 ml29,97299,70 
5%
B01AB05 088DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.0,89Psanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x80 mg/0,8 ml35,43354,33 
5%
B01AB05 089DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.0,79Psanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x100 mg/1 ml39,59395,91 
5%
B01AB06 021DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.14,25PMylan Hrvatska d.o.o.Aspen Notre Dame de BondevilleFraxiparineštrc. 10x2850 i.j. anti Xa/0,3 ml14,25142,47RSRB115%
B01AB06 022DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.12,94PMylan Hrvatska d.o.o.Aspen Notre Dame de BondevilleFraxiparineštrc. 10x5.700 i.j. anti Xa/0,6 ml25,89258,85RSRB115%
B01AB06 023DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.9,39PMylan Hrvatska d.o.o.Aspen Notre Dame de BondevilleFraxiparineštrc. 10x7.600 i.j. anti Xa/0,8 ml25,04250,35 
5%
B01AB06 024DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.14,30PMylan Hrvatska d.o.o.Aspen Notre Dame de BondevilleFraxiparineštrc. 10x3.800 i.j. anti Xa/0,4 ml19,06190,60RSRB115%
B01AC04 111 
klopidogrel75 mg2,26OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Pigreltbl. film obl. 28x75 mg2,2663,40RSRB015%
B01AC04 115 
klopidogrel75 mg2,16OBelupo d.d.BelupoKlopidextbl. film obl. 30x75 mg2,1664,90RSRB015%
B01AC04 125 
klopidogrel75 mg2,16OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKogreltbl. film obl. 30x75 mg2,1664,90RSRB015%
B01AC04 126 
klopidogrel75 mg1,99OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKogreltbl. film obl. 60x75 mg1,99119,20RSRB015%
B01AC04 131 
klopidogrel75 mg2,26OKrka d.d., Novo mestoKRKA-FARMA d.o.o.Zyllttbl. film obl. 28x75 mg2,2663,40RSRB015%
B01AC04 135 
klopidogrel75 mg2,26OMylan Hrvatska d.o.o.Phamathen International SAGardintbl. film obl. 28x75 mg2,2663,40RSRB015%
B01AC04 145 
klopidogrel75 mg2,26OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Klopidogrel PharmaStbl. film obl. 28x75 mg2,2663,40RSRB015%
B01AC04 163DSklopidogrelNB10375 mg3,42Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop IndustriePlavixtbl. film obl. 30x300 mg13,68410,40 
5%
B01AC06 151DSacetilsalicilna kiselina100 mg 
O 
 
 
 
 
 
 
5%
B01AC07 051DSdipiridamolNB1040,2 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B01AC11 062KSiloprostNB1050,15 mg1.386,10IBayer AGBerlimed S.A.Ventavisotop. za atomizator, amp. stakl. 90x2 ml (10 mcg/ml)184,8116.633,20 
5%
B01AC16 062DSeptifibatidNB106 
 
PGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.Integrilinboč. 1x100 ml (0,75 mg/ml)420,24420,24 
5%
B01AC16 071DSeptifibatidNB106 
 
PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LtdEptifibatid Accordotop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml (2 mg/ml)95,6195,61 
5%
B01AC16 072DSeptifibatidNB106 
 
PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LtdEptifibatid Accordotop. za inj., boč. stakl. 1x100 ml (0,75 mg/ml)301,05301,05 
5%
B01AC22 101 
prasugrel10 mg7,59OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prasugrel Plivatbl. film obl. 28x10 mg7,59212,61RS RB025%
B01AC22 131 
prasugrel10 mg7,40OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Eliskardiatbl. film obl. 28x10 mg7,40207,24RS RB025%
B01AC22 141 
prasugrel10 mg7,17OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INT d.o.o.Tosynaltbl. film obl. 30x10 mg7,17215,20RS RB025%
B01AC22 171 
prasugrel10 mg7,03OMylan Pharmaceuticals LimitedMcDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Mylan Hungary Kft./Mylan Hungary Ltd.Prasugrel Mylantbl. film obl. 28x10 mg7,03196,88RS RB025%
B01AC24 111 
tikagrelor0,18 g7,59OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Greccastbl. film obl. 56x90 mg3,80212,61RS RB025%
B01AC24 171 
tikagrelor0,18 g7,59OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Tilobrastiltbl. film obl. 56x90 mg3,80212,61RS RB025%
B01AC24 174 
tikagrelor0,18 g7,59OPharmaS d.o.o.S.C Labormed – Pharma SA, AdAlvo LimitedTikagrelor PharmaStbl. film obl. 56x90 mg3,80212,61RS RB025%
B01AC24 181 
tikagrelor0,18 g7,59OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atixarsotbl. film obl. 56x90 mg3,80212,61RS RB025%
B01AC24 182 
tikagrelor0,18 g7,59OAbdi Farma Unipessoal Ltd.Interpharma Services Ltd., Pharmadox Healthcare LimitedTikagrelor Abditbl. film obl. 56x90 mg3,80212,61RS RB025%
B01AC24 191 
tikagrelor0,18 g7,59OMylan Ireland LimitedPharOS MT LtdIgzelymtbl. film obl. 56x90 mg3,80212,61RS RB025%
B01AC24 192 
tikagrelor0,18 g7,59OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGTigrixtbl. film obl. 60x90 mg3,80227,80RS RB025%
B01AD02 061DSalteplazaNB1070,1 g6.210,30PBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimActilyselio boč. 1x50 mg3.105,153.105,15 
5%
B01AE07 162DSdabigatran eteksilat NB1080,22 g22,67OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 30x75 mg7,73231,90 
5%
B01AE07 164DSdabigatran eteksilat NB1080,22 g15,41OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 30x110 mg7,70231,10 
5%
B01AF01 161DSrivaroksaban NB10820 mg31,95OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 10x10 mg15,97159,73 
5%
B01AF01 162DSrivaroksaban NB10820 mg30,28OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 30x10 mg15,14454,14 
5%
B01AF01 361 
rivaroksaban20 mg16,50OBayer AGBayer AGXareltogran. za oral. susp. 1 mg/ml, 100 ml boca82,5082,50RSRB135%
B01AF01 362 
rivaroksaban20 mg13,20OBayer AGBayer AGXareltogran. za oral. susp. 1 mg/ml, 250 ml boca165,00165,00RSRB135%
B01AF01 964 
rivaroksaban20 mg20,18OBayer AGBayer AGXareltofilm obl. tbl. 28x15 mg15,14423,86RSRB145%
B01AF01 965 
rivaroksaban20 mg20,18OBayer AGBayer AGXareltofilm obl.tbl. 42x15 mg15,14635,80RSRB145%
B01AF01 966 
rivaroksaban20 mg15,14OBayer AGBayer AGXareltofilm obl.tbl. 28x20 mg15,14423,86RSRB155%
B01AF02 161DSapiksabanNB10810 mg30,28OBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIGBristol-Myers Squibb S.r.l.Eliquistbl. film obl. 20x2,5 mg7,57151,38 
5%
B01AX05 061DSfondaparinuksNB1092,5 mg32,53PMylan IRE Healthcare LtdAspen Notre Dame de BondevilleArixtraotop. za inj., štrc. napunj. 10x2,5 mg/0,5 ml32,53325,33 
5%
B02AA01 052DSaminokapronska kiselina16 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B02AA02 051DStraneksamična kiselinaNB2012 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B02AA02 061DStraneksamatna kiselina2 g53,01PMakpharm d.o.o.Bioindustria Lim SPATrenolkamp. 5x5 ml (100 mg/ml)13,2566,26 
5%
B02AA02 151DStraneksamična kiselinaNB2012 g 
O 
 
 
 
 
 
 
5%
B02AB01 051DSaprotinin NB202500 T i.j. 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B02BA01 062PRfitomenadion20 mg7,76PCheplapharm Arzneimittel GmbHCheplapharm Arzneimittel GmbHKonakionamp. 5x10 mg/ml3,8819,40 
5%
B02BA01 151 
fitomenadion20 mg 
O 
 
 
 
 
 
R5%
B02BB01 071DSfibrinogen5 g14.690,00PJana Pharm d.o.o.Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H., Octapharma ABFibrygapraš. i otap. za otop. za inj./inf., stak. boč. 1x1 g2.938,002.938,00 
5%
B02BC30 962DSljudski fibrinogen, ljudski trombin 
 
LCorza Medical GmbHTakedaTachoSil1 matrica tkivnog ljepila 9,5 cm x 4,8 cm1.866,181.866,18 
5%
B02BC30 963DSljudski fibrinogen, ljudski trombin 
 
LCorza Medical GmbHTakedaTachoSil1 matrica tkivnog ljepila 3,0 cm x 2,5 cm355,62355,62 
5%
B02BC30 964DSljudski fibrinogen, ljudski trombin 
 
LCorza Medical GmbHTakeda Austria GmbHTachoSil2 matrice tkivnog ljepila od 4,8 x 4,8 cm1.270,442.540,88 
5%
B02BC30 965DSljudski fibrinogen, ljudski trombin 
 
LCorza Medical GmbHTakeda Austria GmbHTachoSil1 prethodno zarolana matrica tkivnog ljepila od 4,8 x 4,8 cm1.544,751.544,75 
5%
B02BD01 071DSljudski protrombinski kompleksNB203 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctaplex 500 IUpraš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x500 i.j., s 20 ml otap. i 1 set za prijenos (igla za filtraciju i dvostrana igla)1.584,781.584,78 
5%
B02BD01 081DSljudski protrombinski kompleksNB203 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHBeriplexpraš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x500 i.j., s 20 ml otap. i 1 set za prijenos s filterom1.651,061.651,06 
5%
B02BD01 082DSljudski protrombinski kompleksNB203 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHBeriplexpraš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x1000 i.j., s 40 ml otap. i 1 set za prijenos s filterom3.333,413.333,41 
5%
B02BD02 001DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.264,021.264,02 
5%
B02BD02 002DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.528,052.528,05 
5%
B02BD02 003DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x750 i.j.3.792,083.792,08 
5%
B02BD02 004DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.5.056,105.056,10 
5%
B02BD02 005DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1500 i.j.7.584,157.584,15 
5%
B02BD02 006DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.10.112,2010.112,20 
5%
B02BD02 007DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.15.168,3115.168,31 
5%
B02BD02 008DSrekombinantni čimbenik VIII (lonoktokog alfa)NB205 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHAfstylapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.157,501.157,50 
5%
B02BD02 009DSrekombinantni čimbenik VIII (lonoktokog alfa)NB205 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHAfstylapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.315,002.315,00 
5%
B02BD02 010DSrekombinantni čimbenik VIII (lonoktokog alfa)NB205 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHAfstylapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.4.630,004.630,00 
5%
B02BD02 011DSrekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)NB207 
 
PBayer AGBayer AGJivi 500 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.3.045,003.045,00 
5%
B02BD02 012DSrekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)NB207 
 
PBayer AGBayer AGJivi 1000 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.6.090,006.090,00 
5%
B02BD02 013DSrekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)NB207 
 
PBayer AGBayer AGJivi 2000 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.12.180,0012.180,00 
5%
B02BD02 014DSrekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)NB207 
 
PBayer AGBayer AGJivi 3000 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.18.270,0018.270,00 
5%
B02BD02 021DSrekombinantni čimbenik VIII (rurioktokog alfa pegol)NB207 
 
PBaxalta Innovations GmbHBaxalta Belgium Manufacturing SAAdynovipraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.821,202.821,20 
5%
B02BD02 022DSrekombinantni čimbenik VIII (rurioktokog alfa pegol)NB207 
 
PBaxalta Innovations GmbHBaxalta Belgium Manufacturing SAAdynovipraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.5.550,465.550,46 
5%
B02BD02 023DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa pegol)NB207 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEsperoctpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.470,002.470,00 
5%
B02BD02 024DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa pegol)NB207 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEsperoctpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.4.940,004.940,00 
5%
B02BD02 025DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa pegol)NB207 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEsperoctpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.14.820,0014.820,00 
5%
B02BD02 031DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.189,591.189,59 
5%
B02BD02 033DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.4.670,494.670,49 
5%
B02BD02 034DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.500 i.j.6.923,776.923,77 
5%
B02BD02 035DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.9.340,989.340,98 
5%
B02BD02 036DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3.000 i.j.13.847,5413.847,54 
5%
B02BD02 061DSčimbenik VIIINB204 
 
PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Emoclotpraš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 i.j. (50 IU/ml)1.284,881.284,88 
5%
B02BD02 062DSčimbenik VIIINB204 
 
PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Emoclotpraš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1000 i.j. (100 IU/ml)2.373,502.373,50 
5%
B02BD02 072DSčimbenik VIIINB204 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanatelio. boč. 500 i.j.1.427,651.427,65 
5%
B02BD02 073DSčimbenik VIIINB204 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanatelio. boč. 1.000 i.j.2.637,232.637,23 
5%
B02BD02 079DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
PTakeda Manufacturing Austria AGBaxalta Belgium Manufacturing SAAdvatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 IU/5 ml2.555,522.555,52 
5%
B02BD02 080DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
PTakeda Manufacturing Austria AGBaxalta Belgium Manufacturing SAAdvatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 IU/5 ml5.114,985.114,98 
5%
B02BD02 082DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.214,241.214,24 
5%
B02BD02 083DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.299,972.299,97 
5%
B02BD02 084DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.4.767,274.767,27 
5%
B02BD02 085DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.9.534,549.534,54 
5%
B02BD02 086DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205 
 
POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.189,591.189,59 
5%
B02BD02 087DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205 
 
POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.253,282.253,28 
5%
B02BD02 088DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205 
 
POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.4.670,494.670,49 
5%
B02BD02 095DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
PBayer AGBayer AGKovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.528,052.528,05 
5%
B02BD02 096DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
PBayer AGBayer AGKovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.5.056,105.056,10 
5%
B02BD02 097DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
PBayer AGBayer AGKovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.10.112,2010.112,20 
5%
B02BD03 063DSaktivirani koncentrat čimbenika protrombinskog kompleksaNB204 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGFeiba 50 U/mlpraš. i otap. za otop. za inf., boč. 1x500 U/10 ml (50 U/ml)2.911,362.911,36 
5%
B02BD04 063DSčimbenik IX NB204 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanine Fpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j. + 5 ml otap. + set1.401,291.401,29 
5%
B02BD04 072DSčimbenik IX NB204 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGImmunine 600 IUpraš. i otap. za otop. za inj./inf., boč. 1x600 IU/5 ml1.601,001.601,00 
5%
B02BD04 074DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.898,751.898,75 
5%
B02BD04 075DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.3.797,503.797,50 
5%
B02BD04 076DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.7.595,007.595,00 
5%
B02BD04 077DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.15.190,0015.190,00 
5%
B02BD04 078DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.22.785,0022.785,00 
5%
B02BD04 091DSrekombinantni humani faktor IX (nonakog beta pegol)NB205 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRefixiapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.4.745,004.745,00 
5%
B02BD04 092DSrekombinantni humani faktor IX (nonakog beta pegol)NB205 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRefixiapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.9.490,009.490,00 
5%
B02BD04 093DSrekombinantni humani faktor IX (nonakog beta pegol)NB205 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRefixiapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.18.980,0018.980,00 
5%
B02BD04 095DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.891,19891,19 
5%
B02BD04 096DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.1.782,381.782,38 
5%
B02BD04 097DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.3.564,763.564,76 
5%
B02BD04 098DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.7.129,527.129,52 
5%
B02BD06 075DSkoagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudskiNB206 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaWilate 500, 500 IU FVIII i 500 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU i 500 IU2.014,482.014,48 
5%
B02BD06 076DSkonc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikomNB204 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGImmunate 500 IU FVIII/375 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU FVIII/375 IU vWF/5 ml1.468,231.468,23 
5%
B02BD06 077DSkoagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudskiNB206 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHHaemate P 1200 IU VWF/500 IU FVIIIpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x1.200 IU vWF/500 IU FVIII1.822,331.822,33 
5%
B02BD07 051DSčimbenik ugrušavanja krvi XIIINB204 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B02BD08 084DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB204 
 
PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x1 mg (50 KIU)4.454,724.454,72 
5%
B02BD08 088DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB204 
 
PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x2 mg (100 KIU)8.826,298.826,29 
5%
B02BD08 089DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB204 
 
PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x5 mg (250 KIU)21.931,1721.931,17 
5%
B02BX04 063KSromiplostimNB50430 mcg494,28PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Nplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg4.119,024.119,02 
5%
B02BX04 064KSromiplostimNB50430 mcg497,55PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Nplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x500 mcg8.292,468.292,46 
5%
B02BX05 161KSeltrombopagNB50450 mg484,83ONovartis Europharm Limited IrskaLek d.d., Novartis Pharma GmbHRevoladetbl. film obl. 28x25 mg242,416.787,56 
5%
B02BX05 162KSeltrombopagNB50450 mg484,83ONovartis Europharm Limited IrskaLek d.d., Novartis Pharma GmbHRevoladetbl. film obl. 28x50 mg484,8313.575,13 
5%
B02BX06 071DSemicizumabNB50715 mg8.055,45PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (30 mg/ml)16.110,8916.110,89 
5%
B02BX06 072DSemicizumabNB50715 mg8.025,84PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,4 ml (150 mg/ml)32.103,3632.103,36 
5%
B02BX06 073DSemicizumabNB50715 mg8.010,10PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,7 ml (150 mg/ml)56.070,6956.070,69 
5%
B02BX06 074DSemicizumabNB50715 mg8.003,81PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (150 mg/ml)80.038,0780.038,07 
5%
B02BX06 971DSemicizumabNB51015 mg8.055,45PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (30 mg/ml)16.110,8916.110,89 
5%
B02BX06 972DSemicizumabNB51015 mg8.025,84PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,4 ml (150 mg/ml)32.103,3632.103,36 
5%
B02BX06 973DSemicizumabNB51015 mg8.010,10PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,7 ml (150 mg/ml)56.070,6956.070,69 
5%
B02BX06 974DSemicizumabNB51015 mg8.003,81PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (150 mg/ml)80.038,0780.038,07 
5%
B02BX08 171KSavatrombopagNB50420 mg484,83OSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Doptelettbl. film obl. 10x20 mg484,834.848,30 
5%
B02BX08 172KSavatrombopagNB50420 mg484,83OSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Doptelettbl. film obl. 15x20 mg484,837.272,45 
5%
B02BX08 173KSavatrombopagNB50420 mg484,83OSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Doptelettbl. film obl. 30x20 mg484,8314.544,90 
5%
B03AA02 141 
željezo II -fumarat0,2 g0,49OAlkaloid d.o.o.AlkaloidHeferolcaps. 30x350 mg0,8625,82R5%
B03AC01 021DSželjezo karboksimaltoza100 mg149,04PVifor France S.A.Vifor France S.A.Ferinjectotop. za inj. ili inf. , boč. 1x10 ml (50 mg/ml)745,21745,21 
5%
B03AC01 022DSželjezo karboksimaltoza100 mg141,59PVifor France S.A.Vifor France S.A.Ferinjectotop. za inj. ili inf. , boč. 1x20 ml (50 mg/ml)1.415,891.415,89 
5%
B03AC02 051DSželjezo III-oksid saharat100 mg44,36P 
 
 
1x100 mg44,36 
 
5%
B03AC05 051POželjezo III-sorbitol glukonska kiselina 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B03AC06 062DSželjezova(III) derizomaltoza100 mg149,04PPharmacosmos A/SPharmacosmos A/SMonoferotop. za inj./inf., amp./boč. 5x5 ml (100 mg/ml)745,213.726,05 
5%
B03BA01 051PRcijanokobalamin20 mcg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B03BB01 161 
folatna kiselina10 mg1,63OMakpharm d.o.o.G.L. Pharma GmbHFolbellatbl. 30x5 mg0,8224,48R5%
B03XA01 001DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.37,85Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j./0,5 ml75,69454,16 
5%
B03XA01 002DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.37,82Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x3.000 i.j./0,5 ml113,46680,74 
5%
B03XA01 003DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.37,51Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj. štrc. napunj. 6x4.000 i.j./0,5 ml150,05900,28 
5%
B03XA01 004DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.34,99Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j./ml349,892.099,36 
5%
B03XA01 005DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.34,77Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 1x20.000 i.j./ml695,46695,46 
5%
B03XA01 021DSPOepoetin alfaNB3011 T i.j.34,06PSandoz GmbHSandozBinocritotop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j/ml68,12408,74 
5%
B03XA01 023DSPOepoetin alfaNB3011 T i.j.33,76PSandoz GmbHSandozBinocritotop. za inj., štrc. napunj. 6x4.000 i.j/0,4 ml135,04810,25 
5%
B03XA01 075DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.34,22PRoche Registration GmbHRocheNeoRecormonšprica 6x2.000 i.j/0,3 ml68,44410,64 
5%
B03XA01 077DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.33,26PRoche Registration GmbHRocheNeoRecormonšprica 6x4.000 i.j/0,3 ml133,02798,12 
5%
B03XA01 078DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.32,72PRoche Registration GmbHRocheNeoRecormonšprica 6x10.000 i.j/0,6 ml327,221.963,34 
5%
B03XA01 081DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.37,85PPfizer Europe MA EEIGSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j/0,6 ml75,69454,16 
5%
B03XA01 082DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.37,51PPfizer Europe MA EEIGSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x4.000 i.j/0,4 ml150,05900,28 
5%
B03XA01 083DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.33,49PPfizer Europe MA EEIGSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j/ml334,892.009,36 
5%
B03XA02 061DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg52,98PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x10 mcg/0,4 ml (25 mcg/ml)117,73117,73 
5%
B03XA02 062DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,64PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x30 mcg/0,3ml (100 mcg/ml)344,30344,30 
5%
B03XA02 063DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg57,73PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x20 mcg/0,5 ml (40 mcg/ml)230,93230,93 
5%
B03XA02 064DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,96PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x40 mcg/0,4 ml (100 mcg/ml)461,84461,84 
5%
B03XA02 065DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,96PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x50 mcg/0,5 ml (100 mcg/ml)577,30577,30 
5%
B03XA02 066DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,96PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x60 mcg/0,3 ml (200 mcg/ml)692,76692,76 
5%
B03XA02 067DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,96PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x80 mcg/0,4 ml (200 mcg/ml)923,68923,68 
5%
B03XA03 062DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg46,46PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x50 mcg/0,3 ml580,79580,79 
5%
B03XA03 063DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,56PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x75 mcg/0,3 ml854,19854,19 
5%
B03XA03 064DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,56PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x100 mcg/0,3ml1.138,911.138,91 
5%
B03XA03 065DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,56PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x120 mcg/0,3ml1.366,691.366,69 
5%
B03XA03 066DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,56PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x150 mcg/0,3ml1.708,361.708,36 
5%
B03XA03 067DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,56PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj. štrc. napunj. 1x200 mcg/0,3ml2.277,822.277,82 
5%
B05AA01 011DSljudski albumin 5%NB501 
 
PImunološki zavodImunološki zavodAlbumin ljudski 50 g/lotop. za inf., boca stakl. 1x250 ml258,00258,00 
5%
B05AA01 012DSljudski albumin 20%NB502 
 
PImunološki zavodImunološki zavodAlbumin (ljudski) 20%otop. za inf., boca stakl. 1x50 ml200,77200,77 
5%
B05AA01 013DSljudski albumin 20%NB502 
 
PImunološki zavodImunološki zavodAlbumin (ljudski) 20%otop. za inf., boca stakl. 1x100 ml408,59408,59 
5%
B05AA01 064DSljudski albumin 20%NB502 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 20% (non HR)otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml408,59408,59 
5%
B05AA01 065DSljudski albumin 5%NB501 
 
PJana Pharm d.o.o.Octapharma Pharmazeutika Octapharma S.A.S., Octapharma AB, Octapharma Produktionsgesellschaft, Octapharma GmbHAlbunorm 5%otop. za inf., boca stakl. 1x250 ml258,00258,00 
5%
B05AA01 066DSljudski albumin 20%NB502 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 20%otop. za inf., boca stakl. 1x50 ml200,77200,77 
5%
B05AA01 067DSljudski albumin 5%NB501 
 
PJana Pharm d.o.o.Octapharma Pharmazeutika Octapharma S.A.S., Octapharma AB, Octapharma Produktionsgesellschaft, Octapharma GmbHAlbunorm 5%otop. za inf., boca stakl. 1x100 ml122,35122,35 
5%
B05AA01 075DSljudski albumin 20%NB502 
 
PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Human albumin Kedrionotop. za inf., stakl. boč. 1x50 ml (200 g/l)200,77200,77 
5%
B05AA01 076DSljudski albumin 20%NB502 
 
PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Human albumin Kedrionotop. za inf., stakl. boč. 1x100 ml (200 g/l)408,59408,59 
5%
B05AA01 081DSljudski albumin 20%NB502 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHAlbumeon 200 g/lboč. 1x50 ml200,77200,77 
5%
B05AA01 083DSljudski albumin 20%NB502 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x50 ml/kutija200,77200,77 
5%
B05AA01 084DSljudski albumin 20%NB502 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 12x50 ml/kutija, 2 kutije200,774.818,48 
5%
B05AA01 085DSljudski albumin 20%NB502 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x50 ml/kutija, 24 kutije200,774.818,48 
5%
B05AA01 086DSljudski albumin 20%NB502 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x100 ml/kutija408,59408,59 
5%
B05AA01 087DSljudski albumin 20%NB502 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 6x100 ml/kutija, 2 kutije408,594.903,08 
5%
B05AA01 088DSljudski albumin 20%NB502 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x100 ml/kutija, 12 kutija408,594.903,08 
5%
B05AA01 089DSljudski albumin 20%NB502 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHAlbumeon 200 g/lboč. 1x100 ml388,16388,16 
5%
B05AA01 964DSljudski albumin 20%NB502 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 20% (HR)otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml326,87326,87 
5%
B05AA02 061DSproteini ljudske plazmeNV701 
 
POctapharma (IP) SPRLOctapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H., Octapharma ABoctaplasLGotop. za inf., vreć. 1x200 ml (45-70 mg/ml)647,97647,97 
5%
B05AA05 002PRdekstran 40 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Soludeks 40otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)42,65426,50 
5%
B05AA06 051DSželatina 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B05AA07 063DShidroksietil škrob 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVoluven 6%boca 10x500 ml49,41494,10 
5%
B05AA07 064DShidroksietil škrob 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVoluven 6%vreć. plast. 20x500 ml49,41988,20 
5%
B05AA07 081DShidroksietil škrob (poli-o-2-hidroksietil škrob) 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVolulyte 6%otop. za inf., vreć. poliolef. 20x500 ml40,02800,44 
5%
B05BA01 081DSinfuzije aminokiselina (N (2)-L-alanin-L-glutamin) 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiDipeptivenboč. 10x100 ml233,942.339,36 
5%
B05BA01 091DSinfuzije aminokiselina 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNephrotect 10%boč. 10x500 ml110,851.108,50 
5%
B05BA02 065DSotopine masti i masnih kiselina 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSMOFlipid 20% emulzija za infuzijuboca stakl. 10x100 ml35,24352,40 
5%
B05BA02 066DSotopine masti i masnih kiselina 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSMOFlipid 20% emulzija za infuzijuboca stakl. 10x500 ml93,77937,70 
5%
B05BA03 008POglukoza 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 5% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml)6,8568,50 
5%
B05BA03 010POglukoza 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 10% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)8,8688,60 
5%
B05BA03 012DSglukoza 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 10% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (100 mg/ml)7,5975,90 
5%
B05BA03 021POglukoza 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 5%otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml)6,8568,50 
5%
B05BA03 022PRglukoza 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 5% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (50 mg/ml)6,2062,00 
5%
B05BA03 023DSglukoza 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 5% otopina za infuzijuotop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (50 mg/ml)5,86117,20 
5%
B05BA03 024POglukoza 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 10%otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)8,8688,60 
5%
B05BA03 026DSglukoza 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 10% otopina za infuzijuotop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (100 mg/ml)6,47129,40 
5%
B05BA03 061DSglukoza 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf.,vreć. plast. 50x100 ml (50mg/ml)6,53326,50 
5%
B05BA03 062PRglukoza 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml (50mg/ml)6,93207,90 
5%
B05BA03 063POglukoza 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml (50mg/ml)7,65153,00 
5%
B05BA03 067DSglukoza 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 60x100 ml (50mg/ml)5,58334,80 
5%
B05BA03 071DSglukoza 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 20x100 ml5,88117,54 
5%
B05BA03 072PRglukoza 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x250 ml6,2462,37 
5%
B05BA03 073POglukoza 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml6,8968,85 
5%
B05BA03 074DSglukoza 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml11,92119,17 
5%
B05BA03 075POglukoza 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 100 mg/mlotop. za inf., 100 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml8,8988,90 
5%
B05BA03 076DSglukoza 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 100 mg/mlotop. za inf., 100 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml12,33123,28 
5%
B05BA03 077DSglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 40x100 ml5,29211,60 
5%
B05BA03 078POglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 10%otop. za inf., boca plast. 10x500 ml8,0080,00 
5%
B05BA03 079PRglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 20x250 ml5,62112,32 
5%
B05BA03 080POglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 10x500 ml6,2061,97 
5%
B05BA03 081DSglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., vreć. plast. 60x50 ml5,30318,06 
5%
B05BA03 084POglukoza 
 
PBaxter d.o.o.Bieffe Medital S.A.Glukoza 10% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml, (100 mg/ml)7,20144,00 
5%
B05BA03 086DSglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., vreć. plast. 50x100 ml5,88293,85 
5%
B05BA03 087PRglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml6,24187,11 
5%
B05BA03 088POglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml6,89137,70 
5%
B05BA03 089DSglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml13,08130,82 
5%
B05BA10 025DSotopina aminokiselina s elektrolitima + otopina glukoze + lipidna emulzija 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven Nutribasevreć. plast. 4x1026 ml192,13768,52 
5%
B05BA10 026DSotopina aminokiselina s elektrolitima + otopina glukoze + lipidna emulzija 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven Nutribasevreć. plast. 4x1539 ml242,04968,16 
5%
B05BA10 031DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
PB. Braun Melsungen AGB. Braun Melsungen AGNutriflex Omega periemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml206,301.031,50 
5%
B05BA10 032DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
PB. Braun Melsungen AGB. Braun Melsungen AGNutriflex Omega periemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml259,811.299,05 
5%
B05BA10 033DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PB. Braun Melsungen AGB. Braun Melsungen AGNutriflex Omega 56/144 specijalemulzija za infuziju, vreć. 5x625 ml117,99589,95 
5%
B05BA10 034DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PB. Braun Melsungen AGB. Braun Melsungen AGNutriflex Omega 38/120 plusemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml174,82874,10 
5%
B05BA10 047DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PB. Braun Melsungen AGB. Braun Melsungen AGNutriflex Omega 56/144 specijalemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml203,881.019,40 
5%
B05BA10 048DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PB. Braun Melsungen AGB. Braun Melsungen AGNutriflex Omega 56/144 specijalemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml278,181.390,90 
5%
B05BA10 049DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PB. Braun Melsungen AGB. Braun Melsungen AGNutriflex Omega 38/120 plusemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml238,721.193,60 
5%
B05BA10 060DSglukoza + otopina aminokiselina + emulzija lipidaNB400 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogen bez elektrolitaemulz. za inf., vreć. 4x2025 ml608,332.433,32 
5%
B05BA10 061DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij – klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.OliClinomel N4-550Eemulz. za inf., vreć. plast. 6x1000 ml161,16966,93 
5%
B05BA10 062DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.OliClinomel N4-550Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml219,43877,70 
5%
B05BA10 064DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij – klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.OliClinomel N7-1000Eemulz. za inf., vreć. plast. 6x1000 ml169,271.015,62 
5%
B05BA10 065DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij – klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.OliClinomel N7-1000Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml253,521.014,09 
5%
B05BA10 066DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij – klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabivenvreć. plast. 4x1026 ml167,84671,37 
5%
B05BA10 067DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij – klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabivenvreć. plast. 4x1540 ml185,78743,11 
5%
B05BA10 068DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij – klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabiven Peripheralvreć. plast. 4x1440 ml184,07736,28 
5%
B05BA10 069DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabiven Peripheralvreć. plast. 4x1920 ml194,88779,52 
5%
B05BA10 070DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + emulzija lipidaNB400 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogenemulz. za inf., vreć. 4x1518 ml492,841.971,36 
5%
B05BA10 075DSinfuzije aminokiselina 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminoven Infant 10%boč. 10x250 ml55,55555,50 
5%
B05BA10 076DSinfuzije aminokiselina 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminosteril N hepa 8%boca 10x500 ml69,76697,60 
5%
B05BA10 079DSinfuzije aminokiselina 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminoven 10%boca 10x500 ml56,35563,50 
5%
B05BA10 080DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + emulzija lipidaNB400 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogenemulz. za inf., vreć. 4x2025 ml669,302.677,20 
5%
B05BA10 084DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.Periolimel N4Eemulz. za inf., vreć. plast. 6x1000 ml285,001.710,00 
5%
B05BA10 085DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.Periolimel N4Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml367,311.469,24 
5%
B05BA10 086DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij – klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.Olimel N7Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml380,001.520,00 
5%
B05BA10 087DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij – klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.Olimel N9Eemulz. za inf., vreć. plast. 6x1000 ml330,521.983,14 
5%
B05BA10 088DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij – klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.Olimel N9Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml411,701.646,80 
5%
B05BA10 089DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + emulzija lipida 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven Low Osmo Peripheralemulz. za inf., vreć. 4x1400 ml399,001.596,00 
5%
B05BA10 090DSglukoza + otopina aminokiselina + emulzija lipidaNB400 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogen bez elektrolitaemulz. za inf., vreć. 4x1518 ml488,001.952,00 
5%
B05BA10 092DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1206 ml211,35845,40 
5%
B05BA10 093DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1448 ml227,39909,56 
5%
B05BA10 094DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1904 ml247,76991,04 
5%
B05BA10 095DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven bez elektrolitaemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x986 ml184,64738,56 
5%
B05BA10 096DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x986 ml184,64738,56 
5%
B05BA10 097DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x1477 ml232,80931,20 
5%
B05BA10 098DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x1970 ml290,971.163,88 
5%
B05BA10 099DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 3x2463 ml338,161.014,48 
5%
B05BB01 014POnatrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (9 mg/ml)7,6076,00 
5%
B05BB01 018POnatrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (9 mg/ml)6,6066,00 
5%
B05BB01 029POnatrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boca polietil. 20x500 ml (9 mg/ml)7,62152,40 
5%
B05BB01 031POnatrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (9 mg/ml)6,40128,00 
5%
B05BB01 032DSnatrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 10% koncentrat za otopinu za infuzijukonc. za otop. za inf. 10%, boč. stakl. 40x50 ml (100 mg/ml)7,08283,20 
5%
B05BB01 033DSnatrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf. 0,9%, vreć. PP 12x1000 ml12,40148,80 
5%
B05BB01 034DSnatrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf. 0,9%, vreć. PP 6x2000 ml19,83118,98 
5%
B05BB01 042POnatrij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 30x250 ml6,65199,50 
5%
B05BB01 043POnatrij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 20x500 ml7,65153,00 
5%
B05BB01 044DSnatrij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 10x1000 ml13,78137,80 
5%
B05BB01 046POnatrij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 60x100 ml5,49329,40 
5%
B05BB01 047POnatrij-klorid 
 
PAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INT d.o.o.Natrijev klorid Alkaloid 9 mg/mlotop. za inf., boca plast. 20x500 ml (9 mg/ml)6,55130,91 
5%
B05BB01 051DSnatrij-klorid 
 
P 
 
 
amp. 10%, 1x10 ml 
 
 
5%
B05BB01 052DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Ringerova otopina HZTM otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (8,6 mg/ml + 0,34 mg/ml + 0,30 mg/ml)7,6276,20 
5%
B05BB01 053DSnatrij-klorid + natrij-acetat + natrij-laktat + kalcij-klorid + kalij-klorid + magnezij klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Infusolotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (5,723 mg/ml + 5,305 mg/ml + 0,56 mg/ml + 0,294 mg/ml + 0,372 mg/ml + 0,305 mg/ml))8,6586,50 
5%
B05BB01 054DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Ringerova otopinaotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (8,6 mg/ml + 0,33 mg/ml + 0,30 mg/ml)7,6276,20 
5%
B05BB01 055DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalRingerova otopina Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml7,65153,00 
5%
B05BB01 056DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Ringerova otopina B. Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml7,6576,50 
5%
B05BB01 057DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Ringerova otopina B.Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml11,85118,50 
5%
B05BB01 058DSnatrij-klorid + kalij-klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Slož. otop. natrijevog laktata (Hartmannova otopina)otop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml6,7867,84 
5%
B05BB01 059DSnatrij-klorid + kalij-klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Slož. otop. natrijevog laktata (Hartmannova otopina) otopina za infuzijuotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml9,4794,72 
5%
B05BB01 060DSnatrij-klorid + kalij – klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiRingerov laktat Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 10x500 ml6,1061,00 
5%
B05BB01 068DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiRingerova otopina Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 10x500 ml6,8968,85 
5%
B05BB01 071POnatrij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 20x100 ml6,43128,60 
5%
B05BB01 072POnatrij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x250 ml6,6566,50 
5%
B05BB01 073POnatrij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml7,6576,50 
5%
B05BB01 074DSnatrij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml13,78137,80 
5%
B05BB01 077DSnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., PE boca, 10x1000 ml (9 mg/ml)12,40124,00 
5%
B05BB01 078POnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., vreć. plast. 50x100 ml (9 mg/ml)5,79289,35 
5%
B05BB01 079POnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml (9 mg/ml)5,99179,55 
5%
B05BB01 085DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml10,19101,90 
5%
B05BB01 086DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml12,54125,41 
5%
B05BB01 087DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat trihidrat 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiIonolyteotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml9,17183,42 
5%
B05BB01 088DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat trihidrat 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiIonolyteotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml11,29112,87 
5%
B05BB01 091DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat-trihidrat + natrij-glukonat 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalPlasma-Lyte 148 Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml11,33226,60 
5%
B05BB01 092DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat-trihidrat + natrij-glukonat 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalPlasma-Lyte 148 Viaflootop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml13,94139,40 
5%
B05BB01 093POnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml (9 mg/ml)6,89137,70 
5%
B05BB01 094DSnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., vreć. plast. 60x50 ml (9 mg/ml)5,22313,20 
5%
B05BB01 095POnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., boca plast. 40x100 ml (9 mg/ml)5,79231,48 
5%
B05BB01 096POnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., boca plast. 20x250 ml (9 mg/ml)5,99119,70 
5%
B05BB01 097POnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., boca plast. 10x500 ml (9 mg/ml)6,8968,85 
5%
B05BB01 098DSnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml (9 mg/ml)11,16111,60 
5%
B05BB01 099DSnatrij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf. 9 mg/ml, vreć. plast. 75x50 ml5,22391,50 
5%
B05BB02 021DSglukoza + natrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina I 50 mg/ml + 9 mg/ml otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml + 9 mg/ml)8,7687,60 
5%
B05BB02 022DSglukoza + natrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina I 50 mg/ml + 9 mg/ml otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (50 mg/ml + 9 mg/ml)7,7477,40 
5%
B05BB02 024DSglukoza + natrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina III 25 mg/ml + 4,5 mg/ml otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (25 mg/ml + 4,5 mg/ml)9,2092,00 
5%
B05BB02 061DSglukoza + natrij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid 9 mg/ml + Glukoza 50 mg/ml B. Braunotop. za inf., (9 mg/ml + 50 mg/ml), polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml7,8878,80 
5%
B05BB02 062DSglukoza + natrij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid 9 mg/ml + Glukoza 50 mg/ml B. Braunotop. za inf., (9 mg/ml + 50 mg/ml), polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml13,75137,50 
5%
B05BB02 071DSglukoza (kao hidrat) + natrij-klorid + natrij-acetat-trihidrat + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat 
 
PBaxter d.o.o.Bieffe Medital S.A.GNAK 50 mg/mlotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml13,24132,40 
5%
B05BC01 006DSmanitol + natrij-klorid + natrij-acetat 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Manitol 10% + elektroliti HZTM otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml + 2,6 mg/ml + 2,7 mg/ml)13,52135,18 
5%
B05BC01 007DSmanitol 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Manitol HZTM 20% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (200 mg/ml)13,23132,30 
5%
B05CX10 961DSotopine za ispiranje mokraćnog mjehura 
 
LFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiPurisole SMvreć. plast. 1x3000 ml55,7955,79 
5%
B05CX10 963DSotopina za ispiranje kod endoskopskih pretraga i operativnih zahvata 
 
LB. Braun Adria d.o.o.B.BraunSorbitol/Manitol 3% B. Braunecobag/ecobag Click 4x3.000 ml50,21200,84 
5%
B05CX10 964DSotopina za ispiranje 
 
LAgmar d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalManitol i sorbitolotop. za ispir., vreć. Clear-Flex 4x3.000 ml45,18180,72 
5%
B05XA01 027DSkalij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.1 M Kalijev klorid HZTM 7,45% koncentrat za otopinu za infuzijukonc. za otop. za inf., boč. stakl. 40x50 ml (74,5 mg/ml)6,79271,60 
5%
B05XA01 061DSkalij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGKalijev klorid B. Braun 74,5 mg/mlkonc. za otop. za inf., 74,5 mg/ml, boca stakl. 20x100 ml11,06221,20 
5%
B05XA02 052DSnatrij-hidrogenkarbonat 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B05XA05 051DSmagnezij-sulfat 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B05XA07 017DSkalcij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Kalcijev klorid 100 mg/ml (10%) HZTM otopina za injekcijuotop. za inj., boč. stakl. 40x30 ml (100 mg/ml)8,02320,80 
5%
B06AC02 001DSikatibantNB50930 mg8.233,41PTeva B.V.Merckle GmbHIkatibant Tevaštrc. napunj. 1x30 mg8.233,418.233,41 
5%
B06AC02 041DSikatibantNB50930 mg8.233,41PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o., Accord Healthcare B.V.Icatibant Accordštrc. napunj. 1x30 mg8.233,418.233,41 
5%
B06AC02 061DSikatibantNB50930 mg9.168,16PTakeda Pharmaceuticals International AG Ireland BranchShire Pharmaceuticals Ireland LimitedFirazyrštrc. napunj. 1x30 mg9.168,169.168,16 
5%
B06AC02 071DSikatibantNB50930 mg7.821,74PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi Austria GmbHIkatibant Freseniusštrc. napunj. 1x30 mg7.821,747.821,74 
5%
B06AC04 061DSkonestat alfaNB5093500 U9.333,33PPharming Group N.V.Pharming Technologies B.V.Ruconestpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2100 U5.600,005.600,00 
5%
C01AA08 051PRmetildigoksin0,2 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
C01AA08 101 
metildigoksin0,2 mg0,99OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Lanitoptbl. 50x0,1 mg0,5024,75R5%
C01BB01 051PRlidokain3 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
C01BC03 073PRpropafenon0,3 g39,44PMylan Hrvatska d.o.o.Famar Health Care Services Madrid S.A.U.Rytmonormamp. 5x70 mg/20 ml7,8939,44 
5%
C01BC03 142 
propafenon0,3 g0,99OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPropafenon Alkaloidtbl. 50x150 mg0,4924,70R5%
C01BD01 022DSamjodaron0,2 g11,82Psanofi-aventis groupeSanofi Winthrop AmbaresCordaroneamp. 6x150 mg/3 ml8,8753,20 
5%
C01BD01 061DSamjodaron0,2 g8,28Phameln pharma gmbhHBM Pharma s.r.o.Amiodaronklorid Hamelnamp. 10x150 mg/3 ml6,2162,09 
5%
C01BD01 112 
amjodaron0,2 g1,22OBelupo d.d.BelupoAmiodaronklorid Belupotbl. 60x200 mg1,2273,20R5%
C01BD01 121 
amjodaron0,2 g1,22Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop AmbaresCordaronetbl. 60x200 mg1,2273,20R5%
C01BD01 133 
amjodaron0,2 g1,22OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Amiokordintbl. 60x200 mg1,2273,20R5%
C01CA01 052DSetiladrianolNC10150 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
C01CA03 071PRnorepinefrin6 mg46,92PSintetica GmbHSirton Pharmaceuticals S.p.A., Sintetica GmbHSinorakonc. za otop. za inf., 1 mg/ml, amp. 10x1 ml7,8278,20 
5%
C01CA03 072PRnorepinefrin6 mg16,16PSintetica GmbHSirton Pharmaceuticals S.p.A., Sintetica GmbHSinorakonc. za otop. za inf., 1 mg/ml, amp. 10x10 ml26,93269,30 
5%
C01CA03 073PRnorepinefrin6 mg15,35PSintetica GmbHSirton Pharmaceuticals S.p.A., Sintetica GmbHSinorakonc. za otop. za inf., 1 mg/ml, amp. 10x5 ml12,79127,92 
5%
C01CA03 081PRnorepinefrin6 mg17,36PLigula Pharma d.o.o.Laboratorios Normon S.A.Noradrenalin Ligula Pharmakonc. za otop. za inf., 0,5 mg/ml, amp. 100x10 ml14,471.446,55 
5%
C01CA04 061DSdopamin0,5 g74,46PMedicuspharma d.o.o.Wuelfing PharmaDopamin Admedaamp. 5x50 mg/5 ml7,4537,23 
5%
C01CA07 061DSdobutamin0,5 g58,00PPanpharmaPanpharma GmbHDobutamin Panpharmakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 10x250 mg/20 ml29,00290,00 
5%
C01CA07 071DSdobutamin0,5 g63,50PMedicuspharma d.o.o.Haupt Pharma Wülfing GmbHDobutamin Admedaotop. za inf., amp. 1x250 mg/50 ml31,7531,75 
5%
C01CA07 082DSdobutamin0,5 g60,32Phameln pharma gmbhSiegfried Hameln GmbH, Hameln rdsDobutamin Hamelnotop. za inf., boč. 1x250 mg/50 ml30,1630,16 
5%
C01CA07 083DSdobutamin0,5 g60,32Phameln pharma gmbhSiegfried Hameln GmbH, Hameln rdsDobutamin Hamelnkonc. za otop. za inf., amp. 5x250 mg/20 ml30,16150,80 
5%
C01CA24 051PRadrenalin (epinefrin)0,5 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
C01CA24 071 
adrenalin (epinefrin)0,5 mg130,07PMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbHEpiPen Jrotop. za inj., autoinjektor 1x1 mg/2 ml (doza 0,15 mg/0,3 ml)260,14260,14RSRC095%
C01CA24 072 
adrenalin (epinefrin)0,5 mg65,04PMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbHEpiPenotop. za inj., autoinjektor 1x2 mg/2 ml (doza 0,3 mg/0,3 ml)260,14260,14RSRC095%
C01CX08 061DSlevosimendanNC10211 mg4.955,39POrion CorporationOrionSimdaxkonc. otop. za inf., boč. stak. 1x5ml (2,5mg/1ml)5.631,305.631,30 
5%
C01CX08 071DSlevosimendanNC10211 mg3.562,99PALPHA-MEDICAL d.o.o.Sabiedriba Ar Ierobezotu Atbildibu «Pharmidea”Levosimendan Alpha-Medicalkonc. otop. za inf., boč. stak. 1x5ml (2,5mg/1ml)4.048,984.048,98 
5%
C01DA02 764 
gliceriltrinitrat2,5 mg1,15OMedis Adria d.o.o.G. Pohl-BoskampNitrolingualrasprš. oral. boč. 1x14,4 ml (0,4 mg/doza, 200 doza)36,7336,73R5%
C01DA08 101 
izosorbid-dinitrat20 mg0,69SLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tinidiltbl. sublingv. 40x5 mg0,176,85R5%
C01DA14 111 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,60OMylan Hrvatska d.o.o.Temmler PharmaOlicard 40caps. retard 50x40 mg0,6030,00R5%
C01DA14 112 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,63OMylan Hrvatska d.o.o.Temmler PharmaOlicard 60caps. retard 50x60 mg0,9547,45R5%
C01DA14 113 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,60OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelCardox retardtbl. retard 50x40 mg0,6030,00R5%
C01DA14 115 
izosorbid mononitrat40 mg0,60OBelupo d.d.BelupoIsocard 40 mgtbl. s prod. oslob. 50x40 mg0,6030,00R5%
C01DA14 116 
izosorbid mononitrat40 mg0,63OBelupo d.d.BelupoIsocard 60 mgtbl. s prod. osl. 50x60 mg0,9547,45R5%
C01DA14 121 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,63OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.ISMN Jadran 20tbl. 60x20 mg0,3219,01R5%
C01DA14 122 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,60OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.ISMN Jadran 40tbl. 60x40 mg0,6036,00R5%
C01DA14 161 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,63OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HISMN Genericontbl. 60x20 mg0,3219,01R5%
C01DA14 162 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,60OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HISMN Genericontbl. 60x40 mg0,6036,00R5%
C01EA01 061DSalprostadilNC1030,5 mg152,14PPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin VRamp. 5x1 ml (0,5 mg/ml)304,281.521,39 
5%
C01EB15 145 
trimetazidin40 mg0,48OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trimetazidin PharmaStbl. s prilag. oslob. 60x35 mg0,4225,23RS5%
C02AB01 151 
l-metildopa1g 
O 
 
 
 
 
 
R5%
C02AC05 112 
moksonidin0,3 mg1,40OBelupo d.d.Belupo d.d.Moksonidin Belupotbl. film obl. 28x0,2 mg0,9426,20RRC075%
C02AC05 113 
moksonidin0,3 mg1,24OBelupo d.d.Belupo d.d.Moksonidin Belupotbl. film obl. 28x0,4 mg1,6546,20RRC075%
C02AC05 121 
moksonidin0,3 mg1,40OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasMoxavivtbl. film obl. 28x0,2 mg0,9426,20RRC075%
C02AC05 122 
moksonidin0,3 mg1,24OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasMoxavivtbl. film obl. 28x0,4 mg1,6546,20RRC075%
C02AC05 123 
moksonidin0,3 mg1,27OSandoz d.o.o.Salutas PharmaMoxavivtbl. film obl. 60x0,2 mg0,8450,66RRC075%
C02AC05 124 
moksonidin0,3 mg1,12OSandoz d.o.o.Salutas PharmaMoxavivtbl. film obl. 60x0,4 mg1,4989,35RRC075%
C02AC05 162 
moksonidin0,3 mg1,24OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASPhysiotenstbl. film obl. 28x0,4 mg1,6546,20RRC075%
C02AC05 163 
moksonidin0,3 mg1,24OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASCynttbl. film obl. 28x0,2 mg0,8323,24RRC075%
C02AC05 164 
moksonidin0,3 mg1,11OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASCynttbl. film obl. 28x0,4 mg1,4841,44RRC075%
C02CA04 111 
doksazosin4 mg1,50OBelupo d.d.BelupoDoxatbl. 20x2 mg0,7515,00R5%
C02CA04 112 
doksazosin4 mg1,31OBelupo d.d.BelupoDoxatbl. 20x4 mg1,3126,20R5%
C02CA04 123 
doksazosin4 mg1,50OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Doxazintbl. 30x2 mg0,7522,50R5%
C02CA04 124 
doksazosin4 mg1,31OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Doxazintbl. 30x4 mg1,3139,30R5%
C02CA04 131 
doksazosin4 mg1,50OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 20x2 mg0,7515,00R5%
C02CA04 134 
doksazosin4 mg1,31OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 20x4 mg1,3126,20R5%
C02CA04 137 
doksazosin4 mg1,31OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamiren XLtbl. s prilag. osl. 30x4 mg1,3139,30R5%
C02CA04 138 
doksazosin4 mg1,32OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamiren XLtbl. s prilag. osl. 60x4 mg1,3279,40R5%
C02CA06 064POurapidil50 mg33,56PCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaEbrantilamp. 5x50 mg/10 ml33,56167,78 
5%
C02CA06 065POurapidil50 mg46,18PCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaEbrantilamp. 5x25 mg/5 ml23,09115,45 
5%
C02DA01 051DSdiazoksid0,3g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
C02DC01 151DSminoksidilNC99120 mg 
O 
 
 
 
 
 
RSRC915%
C02DD01 051DSnitroprusid-natrij50 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
C02KX01 131KSbosentanNC2010,25 g344,88OMakpharm d.o.o.Pharmascience International Limited, Kern Pharma S.L.Bosentan Makpharmtbl. film obl. 56x62,5 mg86,224.828,32 
5%
C02KX01 132KSbosentanNC2010,25 g237,67OMakpharm d.o.o.Pharmascience International Limited, Kern Pharma S.L.Bosentan Makpharmtbl. film obl. 56x125 mg118,846.654,85 
5%
C02KX01 141KSbosentanNC2010,25 g344,88OCipla Europe NVCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVBosentan Ciplatbl. film obl. 56x62,5 mg86,224.828,32 
5%
C02KX01 142KSbosentanNC2010,25 g237,67OCipla Europe NVCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVBosentan Ciplatbl. film obl. 56x125 mg118,846.654,85 
5%
C02KX01 181KSbosentanNC2010,25 g344,88OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare LimitedPhantbl. film obl. 56x62,5 mg86,224.828,32 
5%
C02KX01 182KSbosentanNC2010,25 g237,67OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare LimitedPhantbl. film obl. 56x125 mg118,846.654,85 
5%
C02KX02 061KSambrisentanNC2017,5 mg524,39OGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedAspen Bad Oldesloe, GlaxoSmithKline Trading Services LimitedVolibristbl. film obl. 30x5 mg349,5910.487,70 
5%
C02KX02 062KSambrisentanNC2017,5 mg209,45OGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedAspen Bad Oldesloe, GlaxoSmithKline Trading Services LimitedVolibristbl. film obl. 30x10 mg279,278.378,00 
5%
C02KX02 101KSambrisentanNC2017,5 mg524,39OTeva B.V.Teva UK Ltd.Ambrisentan Tevatbl. film obl. 30x5 mg349,5910.487,70 
5%
C02KX02 102KSambrisentanNC2017,5 mg209,45OTeva B.V.Teva UK Ltd.Ambrisentan Tevatbl. film obl. 30x10 mg279,278.378,00 
5%
C03BA04 151 
klortalidon25 mg 
O 
 
 
 
 
 
R5%
C03BA11 101 
indapamid2,5 mg1,13OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Indapamid SR Plivadrag. 30x1,5 mg0,6820,41R5%
C03BA11 111 
indapamid2,5 mg1,13OBelupo d.d.BelupoIndamid SRdrag. 30x1,5 mg0,6820,41R5%
C03BA11 131 
indapamid2,5 mg1,13OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rawel SRtbl. film obl. 30x1,5 mg0,6820,41R5%
C03BA11 132 
indapamid2,5 mg1,13OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rawel SRtbl. film obl. 60x1,5 mg0,6840,82R5%
C03BA11 145 
indapamid2,5 mg0,91OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelDipam retardtbl. s prod. oslob. 30x1,5 mg0,5416,31R5%
C03BA11 172 
indapamid2,5 mg1,13OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmTertensif SRtbl. 30x1,5 mg0,6820,41R5%
C03CA01 014PRfurosemid40 mg5,37PBelupo d.d.BelupoFursemidamp. 5x20 mg/2 ml2,6913,43 
5%
C03CA01 023PRfurosemid40 mg4,09PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasEdemidotop. za inj., amp. 5x40 mg/4 ml4,0920,43 
5%
C03CA01 061PRfurosemid40 mg5,10Phameln pharma gmbhHameln rds, Siegfried Hameln GmbHFurosemid Hamelnamp. 10x20 mg/2 ml2,5525,52 
5%
C03CA01 112 
furosemid40 mg 
OBelupo d.d.BelupoFursemid fortetbl. 20x500 mg2,8055,98R5%
C03CA01 122 
furosemid40 mg 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekEdemid fortetbl. 30x500 mg2,8083,97R5%
C03CA01 171 
furosemid40 mg0,44Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop IndustrieLasixtbl. 20x40 mg0,448,80R5%
C04AB01 051DSfentolamin1 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
C05BA01 404DSheparin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Heparin kremakrema 30g (250 i.j./g)28,0628,06 
5%
C07AA05 121 
propranolol0,16 g1,67OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPropranolol Sandoztbl. 50x40 mg0,4220,89R5%
C07AA05 270 
propranolol0,16 g458,21OPierre Fabre DermatologieFarmea, PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION – CHATEAURENARDHemangioloral. otop., boca 1x120 ml (3,75 mg/ml)1.288,711.288,71RSRC105%
C07AB03 101 
atenolol75 mg0,65OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atenololtbl. 30x50 mg0,4312,95R5%
C07AB03 112 
atenolol75 mg0,65OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 30x50 mg0,4312,95R5%
C07AB03 113 
atenolol75 mg0,65OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 28x100 mg0,8624,16R5%
C07AB07 101 
bisoprolol10 mg1,76OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 20x1,25 mg0,224,40R5%
C07AB07 102 
bisoprolol10 mg1,51OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 30x2,5 mg0,3811,33R5%
C07AB07 103 
bisoprolol10 mg0,83OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 30x5 mg0,4112,42R5%
C07AB07 111 
bisoprolol10 mg0,83OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x5 mg0,4112,42R5%
C07AB07 112 
bisoprolol10 mg0,54OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x10 mg0,5416,20R5%
C07AB07 114 
bisoprolol10 mg0,83OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 60x5 mg0,4124,84R5%
C07AB07 115 
bisoprolol10 mg0,83OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelBiproltbl. 30x5 mg0,4112,42R5%
C07AB07 117 
bisoprolol10 mg1,51OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x2,5 mg0,3811,33R5%
C07AB07 118 
bisoprolol10 mg1,51OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 60x2,5 mg0,3822,66R5%
C07AB07 119 
bisoprolol10 mg1,51OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelBiproltbl. 30x2,5 mg0,3811,33R5%
C07AB07 121 
bisoprolol10 mg0,83OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 30x5 mg0,4112,42R5%
C07AB07 122 
bisoprolol10 mg0,54OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 30x10 mg0,5416,20R5%
C07AB07 125 
bisoprolol10 mg1,51OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 30x2,5 mg0,3811,33R5%
C07AB07 126 
bisoprolol10 mg1,51OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 50x2,5 mg0,3818,88R5%
C07AB07 127 
bisoprolol10 mg1,76OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 30x1,25 mg0,226,60R5%
C07AB07 128 
bisoprolol10 mg0,83OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 60x5 mg0,4124,84R5%
C07AB07 136 
bisoprolol10 mg1,51OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x2,5 mg0,3811,33R5%
C07AB07 137 
bisoprolol10 mg0,83OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x5 mg0,4112,42R5%
C07AB07 138 
bisoprolol10 mg0,54OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x10 mg0,5416,20R5%
C07AB07 141 
bisoprolol10 mg1,76OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 20x1,25 mg0,224,40R5%
C07AB07 142 
bisoprolol10 mg1,51OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 30x2,5 mg0,3811,33R5%
C07AB07 144 
bisoprolol10 mg0,83OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 30x5 mg0,4112,42R5%
C07AB07 163 
bisoprolol10 mg0,93OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. 30x10 mg0,9327,80R5%
C07AB07 181 
bisoprolol10 mg1,51OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x2,5 mg0,3811,33R5%
C07AB07 182 
bisoprolol10 mg0,83OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x5 mg0,4112,42R5%
C07AB07 183 
bisoprolol10 mg0,54OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x10 mg0,5416,20R5%
C07AB07 184 
bisoprolol10 mg1,36OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x2,5 mg0,3420,39R5%
C07AB07 185 
bisoprolol10 mg0,75OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x5 mg0,3722,36R5%
C07AB07 186 
bisoprolol10 mg0,49OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x10 mg0,4929,16R5%
C07AB12 101 
nebivolol5 mg0,93OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Balkanpharma – Dupnitsa AD, Actavis LimitedNebivolol Plivatbl. 28x5 mg0,9326,04R5%
C07AB12 111 
nebivolol5 mg0,90OBelupo d.d.BelupoNibeltbl. 14x5 mg0,9012,55R5%
C07AB12 112 
nebivolol5 mg0,93OBelupo d.d.BelupoNibeltbl. 28x5 mg0,9326,04R5%
C07AB12 121 
nebivolol5 mg0,93OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasNebyoltbl. 30x5 mg0,9327,90R5%
C07AB12 122 
nebivolol5 mg0,84OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasNebyoltbl. 60x5 mg0,8450,54R5%
C07AB12 141 
nebivolol5 mg0,84OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – int d.o.o.Massidotbl. 28x5 mg0,8423,44R5%
C07AG02 101 
karvedilol37,5 mg1,40OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x25 mg0,9426,20R5%
C07AG02 102 
karvedilol37,5 mg1,87OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x12,5mg0,6217,46R5%
C07AG02 103 
karvedilol37,5 mg3,45OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x6,25 mg0,5816,11R5%
C07AG02 104 
karvedilol37,5 mg3,60OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x3,125 mg0,308,40R5%
C07AG02 114 
karvedilol37,5 mg3,60OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x3,125 mg0,309,00R5%
C07AG02 115 
karvedilol37,5 mg3,45OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x6,25 mg0,5817,26R5%
C07AG02 116 
karvedilol37,5 mg1,87OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x12,5 mg0,6218,71R5%
C07AG02 117 
karvedilol37,5 mg1,40OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x25 mg0,9428,07R5%
C07AG02 131 
karvedilol37,5 mg3,60OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x3,125 mg0,308,40R5%
C07AG02 132 
karvedilol37,5 mg3,45OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x6,25 mg0,5816,11R5%
C07AG02 133 
karvedilol37,5 mg1,87OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x12,5 mg0,6217,46R5%
C07AG02 134 
karvedilol37,5 mg1,40OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x25 mg0,9426,20R5%
C08CA01 101 
amlodipin5 mg0,48OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vilpintbl. 30x5 mg0,4814,54R5%
C08CA01 102 
amlodipin5 mg0,29OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vilpintbl. 30x10 mg0,5817,26R5%
C08CA01 111 
amlodipin5 mg0,48OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 30x5 mg0,4814,54R5%
C08CA01 112 
amlodipin5 mg0,29OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 30x10 mg0,5817,26R5%
C08CA01 113 
amlodipin5 mg0,36OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 60x5 mg0,3621,60R5%
C08CA01 114 
amlodipin5 mg0,36OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 90x5 mg0,3632,40R5%
C08CA01 115 
amlodipin5 mg0,27OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 60x10 mg0,5432,40R5%
C08CA01 116 
amlodipin5 mg0,27OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 90x10 mg0,5448,60R5%
C08CA01 123 
amlodipin5 mg0,48OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 30x5 mg0,4814,54R5%
C08CA01 124 
amlodipin5 mg0,36OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 60x5 mg0,3621,60R5%
C08CA01 125 
amlodipin5 mg0,36OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 90x5 mg0,3632,40R5%
C08CA01 126 
amlodipin5 mg0,29OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 30x10 mg0,5817,26R5%
C08CA01 127 
amlodipin5 mg0,27OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 60x10 mg0,5432,40R5%
C08CA01 128 
amlodipin5 mg0,27OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 90x10 mg0,5448,60R5%
C08CA01 131 
amlodipin5 mg0,48OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 30x5 mg0,4814,54R5%
C08CA01 132 
amlodipin5 mg0,29OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 30x10 mg0,5817,26R5%
C08CA01 133 
amlodipin5 mg0,36OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 60x5 mg0,3621,60R5%
C08CA01 134 
amlodipin5 mg0,27OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 60x10 mg0,5432,40R5%
C08CA01 141 
amlodipin5 mg0,48OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLopintbl. 30x5 mg0,4814,54R5%
C08CA01 142 
amlodipin5 mg0,29OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLopintbl. 30x10 mg0,5817,26R5%
C08CA01 143 
amlodipin5 mg0,27OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 30x10 mg0,5416,18R5%
C08CA01 145 
amlodipin5 mg0,45OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 30x5 mg0,4513,49R5%
C08CA01 146 
amlodipin5 mg0,35OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 60x5 mg0,3520,79R5%
C08CA01 147 
amlodipin5 mg0,48OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCapreztbl. 30x5 mg0,4814,54R5%
C08CA01 148 
amlodipin5 mg0,29OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCapreztbl. 30x10 mg0,5817,26R5%
C08CA01 149 
amlodipin5 mg0,24OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 60x10 mg0,4929,21R5%
C08CA01 171 
amlodipin5 mg0,48OUpjohn EESVHeinrich MackNorvasctbl. 30x5 mg0,4814,54R5%
C08CA01 172 
amlodipin5 mg0,29OUpjohn EESVHeinrich MackNorvasctbl. 30x10 mg0,5817,26R5%
C08CA01 181 
amlodipin5 mg0,43OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 30x5 mg0,4313,00R5%
C08CA01 182 
amlodipin5 mg0,25OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 30x10 mg0,5115,25R5%
C08CA01 183 
amlodipin5 mg0,32OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 90x5 mg0,3229,16R5%
C08CA05 132 
nifedipin dugodjelujući30 mg0,85OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Cordipin XLtbl. 20x40 mg1,1322,60R5%
C08CA06 041DSnimodipinNC80150 mg427,60PBayer d.o.o.Bayer AGNimotop Sboč. inf. 1x10 mg/50 ml85,5285,52 
5%
C08CA13 111 
lerkanidipin10 mg0,48OBelupo d.d.BelupoPinoxtbl. film obl. 28x10 mg0,4813,57R5%
C08CA13 112 
lerkanidipin10 mg0,36OBelupo d.d.BelupoPinoxtbl. film obl. 56x10 mg0,3620,16R5%
C08DA01 105 
verapamil0,24 g1,40OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGIsoptin RRtbl. s prod. oslob. 30x240 mg1,4042,10R5%
C09AA02 131 
enalapril10 mg0,40OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x5 mg0,204,00R5%
C09AA02 132 
enalapril10 mg0,35OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x10 mg0,357,00R5%
C09AA03 101 
lizinopril10 mg0,38OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x5 mg0,195,70R5%
C09AA03 102 
lizinopril10 mg0,29OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x10 mg0,298,70R5%
C09AA03 103 
lizinopril10 mg0,32OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x20 mg0,6319,00R5%
C09AA03 104 
lizinopril10 mg0,40OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x5 mg0,206,00R5%
C09AA03 113 
lizinopril10 mg0,40OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x5 mg0,2012,00R5%
C09AA03 114 
lizinopril10 mg0,40OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x5 mg0,206,00R5%
C09AA03 115 
lizinopril10 mg0,35OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x10 mg0,3510,50R5%
C09AA03 116 
lizinopril10 mg0,32OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x20 mg0,6319,00R5%
C09AA03 124 
lizinopril10 mg0,35OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x10 mg0,3521,00R5%
C09AA03 125 
lizinopril10 mg0,25OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x20 mg0,5030,00R5%
C09AA03 127 
lizinopril10 mg0,35OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x10 mg0,3510,50R5%
C09AA03 129 
lizinopril10 mg0,32OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x20 mg0,6319,00R5%
C09AA03 130 
lizinopril10 mg0,25OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 60x20 mg0,5030,00R5%
C09AA03 143 
lizinopril10 mg0,29OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryltbl. 30x10 mg0,298,70R5%
C09AA03 144 
lizinopril10 mg0,32OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryltbl. 30x20 mg0,6319,00R5%
C09AA04 130 
perindopril4 mg0,40OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x2 mg0,206,00R5%
C09AA04 131 
perindopril4 mg0,35OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x4 mg0,3510,50R5%
C09AA04 132 
perindopril4 mg0,35OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 60x4 mg0,3521,00R5%
C09AA04 133 
perindopril4 mg0,32OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x8 mg0,6319,00R5%
C09AA05 104 
ramipril2,5 mg0,35OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x2,5 mg0,3510,50R5%
C09AA05 105 
ramipril2,5 mg0,32OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x5 mg0,6319,00R5%
C09AA05 106 
ramipril2,5 mg0,24OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x10 mg0,9729,10R5%
C09AA05 107 
ramipril2,5 mg0,35OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x2,5 mg0,3521,00R5%
C09AA05 108 
ramipril2,5 mg0,25OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x5 mg0,5030,00R5%
C09AA05 109 
ramipril2,5 mg0,24OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x10 mg0,9758,20R5%
C09AA05 111 
ramipril2,5 mg0,40OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x1,25 mg0,205,60R5%
C09AA05 112 
ramipril2,5 mg0,35OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x2,5 mg0,359,80R5%
C09AA05 113 
ramipril2,5 mg0,32OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x5 mg0,6317,73R5%
C09AA05 114 
ramipril2,5 mg0,24OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x10 mg0,9727,16R5%
C09AA05 115 
ramipril2,5 mg0,35OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 56x2,5 mg0,3519,60R5%
C09AA05 116 
ramipril2,5 mg0,25OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 56x5 mg0,5028,00R5%
C09AA05 117 
ramipril2,5 mg0,35OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x2,5 mg0,359,80R5%
C09AA05 118 
ramipril2,5 mg0,32OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x5 mg0,6317,73R5%
C09AA05 119 
ramipril2,5 mg0,24OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x10 mg0,9727,16R5%
C09AA05 121 
ramipril2,5 mg0,40OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x1,25 mg0,205,60R5%
C09AA05 122 
ramipril2,5 mg0,35OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x2,5 mg0,359,80R5%
C09AA05 123 
ramipril2,5 mg0,35OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x2,5 mg0,3517,50R5%
C09AA05 124 
ramipril2,5 mg0,32OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x5 mg0,6317,73R5%
C09AA05 125 
ramipril2,5 mg0,25OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x5 mg0,5025,00R5%
C09AA05 126 
ramipril2,5 mg0,24OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x10 mg0,9727,16R5%
C09AA05 127 
ramipril2,5 mg0,24OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x10 mg0,9748,50R5%
C09AA05 131 
ramipril2,5 mg0,40OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x1,25 mg0,206,00R5%
C09AA05 133 
ramipril2,5 mg0,35OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x2,5 mg0,3510,50R5%
C09AA05 134 
ramipril2,5 mg0,35OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x2,5 mg0,3521,00R5%
C09AA05 135 
ramipril2,5 mg0,32OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x5 mg0,6319,00R5%
C09AA05 136 
ramipril2,5 mg0,25OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x5 mg0,5030,00R5%
C09AA05 137 
ramipril2,5 mg0,24OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x10 mg0,9729,10R5%
C09AA05 138 
ramipril2,5 mg0,24OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x10 mg0,9758,20R5%
C09AA05 141 
ramipril2,5 mg0,35OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril Mibetbl. 28x2,5 mg0,359,80R5%
C09AA05 142 
ramipril2,5 mg0,32OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril Mibetbl. 28x5 mg0,6317,73R5%
C09AA05 143 
ramipril2,5 mg0,24OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril Mibetbl. 28x10 mg0,9727,16R5%
C09AA05 161 
ramipril2,5 mg0,32Osanofi-aventis groupeSanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x5 mg0,6317,73R5%
C09AA05 164 
ramipril2,5 mg0,24Osanofi-aventis groupeSanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x10 mg0,9727,16R5%
C09AA05 171 
ramipril2,5 mg0,35OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x2,5 mg0,3510,50R5%
C09AA05 172 
ramipril2,5 mg0,32OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x5 mg0,6319,00R5%
C09AA05 173 
ramipril2,5 mg0,24OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x10 mg0,9729,10R5%
C09AA05 175 
ramipril2,5 mg0,25OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 90x5 mg0,5045,00R5%
C09BA02 132 
enalapril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap Htbl. 20x(10 mg + 25 mg)0,6011,90R5%
C09BA02 134 
enalapril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HL 20tbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,8926,80R5%
C09BA02 135 
enalapril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HL 20tbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,8450,60R5%
C09BA03 101 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimon Plustbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,9327,80R5%
C09BA03 112 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,9327,80R5%
C09BA03 113 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,9355,60R5%
C09BA03 114 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,6419,10R5%
C09BA03 115 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(10 mg + 12,5 mg)0,6438,20R5%
C09BA03 116 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(20 mg + 25 mg)0,9327,80R5%
C09BA03 117 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(20 mg + 25 mg)0,8450,20R5%
C09BA03 122 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 20x(20 mg + 12,5 mg)0,9318,53R5%
C09BA03 123 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,6419,10R5%
C09BA03 124 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,9327,80R5%
C09BA03 141 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHLizinopril H Mibetbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,6419,10R5%
C09BA03 142 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHLizinopril H Mibetbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,9327,80R5%
C09BA03 145 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryl Plustbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,9327,80R5%
C09BA03 146 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryl Plustbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,8752,00R5%
C09BA04 102 
perindopril + indapamid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oCo-Articeltbl. film obl. 30x(5 mg + 1,25 mg)0,6720,21R5%
C09BA04 131 
perindopril + indapamid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 60x(2 mg + 0,625 mg)0,3420,22R5%
C09BA04 132 
perindopril + indapamid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(4 mg + 1,25 mg)0,6720,21R5%
C09BA04 134 
perindopril + indapamid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(8 mg + 2,5 mg)1,0932,75R5%
C09BA04 136 
perindopril + indapamid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(2 mg + 0,625 mg)0,3410,11R5%
C09BA05 103 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 30x(2,5 mg + 12,5 mg)0,6419,10R5%
C09BA05 104 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 30x(5 mg + 25 mg)0,9327,80R5%
C09BA05 105 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 60x(2,5 mg + 12,5 mg)0,6438,20R5%
C09BA05 106 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 60x(5 mg + 25 mg)0,8450,20R5%
C09BA05 111 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 28x(2,5mg + 12,5 mg)0,6417,83R5%
C09BA05 112 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 28x(5 mg + 25 mg)0,9325,95R5%
C09BA05 113 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 56x(2,5 mg + 12,5 mg)0,6435,65R5%
C09BA05 114 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 56x(5 mg + 25 mg) mg0,8446,85R5%
C09BA05 121 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasPiramil HLtbl. 28x(2,5 mg + 12,5 mg)0,6417,83R5%
C09BA05 123 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasPiramil Htbl. 28x(5mg + 25 mg)0,9325,95R5%
C09BA05 128 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocar Plustbl. 28x(2,5mg + 12,5 mg)0,5615,62R5%
C09BA05 129 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocar Plustbl. 28x(5 mg + 25 mg)0,9125,45R5%
C09BA05 131 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HLtbl. 30x(2,5 mg + 12,5 mg)0,6419,10R5%
C09BA05 132 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HLtbl. 60x(2,5 mg + 12,5 mg)0,6438,20R5%
C09BA05 133 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HDtbl. 30x(5 mg + 25 mg)0,9327,80R5%
C09BA05 134 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HDtbl. 60x(5 mg + 25 mg)0,8450,20R5%
C09BA05 141 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril H Mibetbl. 28x(2,5 mg + 12,5 mg)0,6417,83R5%
C09BA05 142 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril H Mibetbl. 28x(5 mg + 25 mg)0,9325,95R5%
C09BA05 161 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
Osanofi-aventis groupeAventis Pharma S.p.ATritazidetbl. 28x(2,5 mg + 12,5 mg)0,6417,83R5%
C09BA05 171 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mgtbl. 30x(2,5 mg + 12,5 mg)0,6218,60R5%
C09BA05 172 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 5 mg/25 mgtbl. 30x(5 mg + 25 mg)0,9327,80R5%
C09BB04 101 
perindopril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(5 mg + 5 mg)0,6720,21R5%
C09BB04 111 
perindopril + amlodipin 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Adamed Pharma S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Almirincombtbl. 30x(4 mg + 5 mg)0,4714,15R5%
C09BB04 112 
perindopril + amlodipin 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Adamed Pharma S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Almirincombtbl. 30x(4 mg + 10 mg)0,4714,15R5%
C09BB04 113 
perindopril + amlodipin 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Adamed Pharma S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Almirincombtbl. 30x(8 mg + 5 mg)0,7823,31R5%
C09BB04 114 
perindopril + amlodipin 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Adamed Pharma S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Almirincombtbl. 30x(8 mg + 10 mg)0,8224,72R5%
C09BB04 131 
perindopril + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(4 mg + 5 mg)0,6720,21R5%
C09BB04 132 
perindopril + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(4 mg + 10 mg)0,6720,21R5%
C09BB04 133 
perindopril + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(8 mg + 5 mg)1,1133,30R5%
C09BB04 134 
perindopril + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(8 mg + 10 mg)1,1835,32R5%
C09BB04 135 
perindopril + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Predalnevatbl. 30x(2,85 mg + 2,5 mg)0,3911,56R5%
C09BB07 101 
ramipril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)0,9528,61R5%
C09BB07 102 
ramipril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 60x(5 mg + 5 mg)0,8651,50R5%
C09BB07 103 
ramipril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)0,9528,61R5%
C09BB07 104 
ramipril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 60x(5 mg + 10 mg)0,8651,50R5%
C09BB07 105 
ramipril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,1333,96R5%
C09BB07 106 
ramipril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,1333,96R5%
C09BB07 110 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(10 mg + 10 mg)1,0261,13R5%
C09BB07 111 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(2,5 mg + 5 mg)0,7121,15R5%
C09BB07 112 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(2,5 mg + 5 mg)0,6338,07R5%
C09BB07 113 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)0,9528,61R5%
C09BB07 114 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(5 mg + 5 mg)0,8651,50R5%
C09BB07 115 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)0,9528,61R5%
C09BB07 116 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(5 mg + 10 mg)0,8651,50R5%
C09BB07 117 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,1333,96R5%
C09BB07 118 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(10 mg + 5 mg)1,0261,13R5%
C09BB07 119 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,1333,96R5%
C09BB07 122 
ramipril + amlodipin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)0,9528,61R5%
C09BB07 123 
ramipril + amlodipin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,1333,96R5%
C09BB07 124 
ramipril + amlodipin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)0,9528,61R5%
C09BB07 125 
ramipril + amlodipin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,1333,96R5%
C09BB07 131 
ramipril + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)0,9528,61R5%
C09BB07 181 
ramipril + amlodipin 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirolcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)0,9127,18R5%
C09BB07 182 
ramipril + amlodipin 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirolcaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)0,9127,18R5%
C09BB07 183 
ramipril + amlodipin 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirolcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,0832,26R5%
C09BB07 184 
ramipril + amlodipin 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirolcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,0832,26R5%
C09BX01 131 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(4 mg + 1,25 mg + 5 mg)0,8324,85R5%
C09BX01 132 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(4 mg + 1,25 mg + 10 mg)0,8826,50R5%
C09BX01 133 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(8 mg + 2,5 mg + 5 mg)1,6549,39R5%
C09BX01 134 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(8 mg + 2,5 mg + 10 mg)1,7051,05R5%
C09BX03 121 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Prylar Hcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg + 12,5 mg)0,7522,40R5%
C09BX03 122 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Prylar Hcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg + 25 mg)0,7522,40R5%
C09BX03 123 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Prylar Hcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg + 25 mg)1,0029,89R5%
C09BX03 124 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Prylar Hcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg + 25 mg)1,0531,47R5%
C09BX03 171 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirol Pluscaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg + 12,5 mg)0,7522,40R5%
C09BX03 172 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirol Pluscaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg + 25 mg)0,7522,40R5%
C09BX03 173 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirol Pluscaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg + 25 mg)1,0029,89R5%
C09BX03 174 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirol Pluscaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg + 25 mg)1,0531,47R5%
C09CA01 101 
losartan50 mg0,55OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Losartictbl. 28x50 mg0,5515,40RRC025%
C09CA01 121 
losartan50 mg0,55OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLotantbl. film obl. 28x50 mg0,5515,40RRC025%
C09CA01 125 
losartan50 mg0,55OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLotartbl. film obl. 30x50 mg0,5516,50RRC025%
C09CA01 126 
losartan50 mg0,58OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLotartbl. film obl. 30x100 mg1,1534,60RRC025%
C09CA01 131 
losartan50 mg0,55OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Loristatbl. 28 x 50 mg0,5515,40RRC025%
C09CA01 132 
losartan50 mg0,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Loristatbl. 28x100 mg1,1532,29RRC025%
C09CA03 111 
valsartan80 mg0,55OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 28x80 mg0,5515,40RRC025%
C09CA03 112 
valsartan80 mg0,58OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 28x160 mg1,1532,29RRC025%
C09CA03 113 
valsartan80 mg0,55OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 56x80 mg0,5530,80RRC025%
C09CA03 114 
valsartan80 mg0,58OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 56x160 mg1,1664,77RRC025%
C09CA03 121 
valsartan80 mg0,55OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnormtbl. film obl. 30x80 mg0,5516,50RRC025%
C09CA03 122 
valsartan80 mg0,58OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnormtbl. film obl. 30x160 mg1,1534,60RRC025%
C09CA03 124 
valsartan80 mg0,53OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Desarttbl. film obl. 28x80 mg0,5314,80RRC025%
C09CA03 125 
valsartan80 mg0,58OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Desarttbl. film obl. 28x160 mg1,1532,29RRC025%
C09CA03 132 
valsartan80 mg0,55OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Valsacortbl. film obl. 28x80 mg0,5515,40RRC025%
C09CA03 133 
valsartan80 mg0,58OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Valsacortbl. film obl. 28x160 mg1,1532,29RRC025%
C09CA03 134 
valsartan80 mg0,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacortbl. film obl. 28x320 mg2,3365,24RRC025%
C09CA06 122 
kandesartan8 mg0,58OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandeprestbl. 28x16 mg1,1532,29RRC025%
C09CA07 131 
telmisartan40 mg0,55OKrka d.d., Novo mestoKrka d.d., Krka PolskaToluratbl. 30x40 mg0,5516,50RRC025%
C09CA07 132 
telmisartan40 mg0,58OKrka d.d., Novo mestoKrka d.d., Krka PolskaToluratbl. 30x80 mg1,1534,60RRC025%
C09DA01 101 
losartan + hidroklorotiazid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Losartic plustbl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,9526,60RRC025%
C09DA01 121 
losartan + hidroklorotiazid 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLotan Htbl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,9526,60RRC025%
C09DA01 131 
losartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lorista Htbl. film obl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,9526,60RRC025%
C09DA01 132 
losartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lorista HDtbl. film obl. 30x(100 mg + 25 mg)1,1534,60RRC025%
C09DA01 134 
losartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA d.d.Lorista Htbl. film obl. 28x(100 mg + 12,5 mg)1,2334,44RRC025%
C09DA01 161 
losartan + hidroklorotiazid 
 
OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & DohmeHyzaartbl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,9526,60RRC025%
C09DA01 162 
losartan + hidroklorotiazid 
 
OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & DohmeFortzaartbl. 28x(100 mg + 25 mg)1,2535,00RRC025%
C09DA01 163 
losartan + hidroklorotiazid 
 
OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & DohmeHyzaartbl. film obl. 28x(100 mg + 12,5 mg)1,2334,44RRC025%
C09DA03 111 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 28x(80 mg + 12,5 mg)0,9526,60RRC025%
C09DA03 112 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 28x(160 mg + 12,5 mg)1,2835,75RRC025%
C09DA03 113 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 56x(80 mg + 12,5 mg)0,9553,20RRC025%
C09DA03 114 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 56x(160 mg + 12,5 mg)1,2871,50RRC025%
C09DA03 121 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(80 mg + 12,5 mg)0,9528,50RRC025%
C09DA03 122 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(160 mg + 12,5 mg)1,2838,30RRC025%
C09DA03 124 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(160 mg + 25 mg)1,2838,30RRC025%
C09DA03 131 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(80 mg + 12,5 mg)0,9526,60RRC025%
C09DA03 132 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(80 mg + 12,5 mg)0,9553,20RRC025%
C09DA03 133 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(160 mg + 12,5 mg)1,2835,75RRC025%
C09DA03 134 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(160 mg + 12,5 mg)1,2871,50RRC025%
C09DA03 135 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(160 mg + 25 mg)1,2835,75RRC025%
C09DA03 136 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(160 mg + 25 mg)1,2871,50RRC025%
C09DA03 137 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 28x(320 mg + 12,5 mg)2,7276,25RRC025%
C09DA03 139 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 28x(320 mg + 25 mg)2,7276,25RRC025%
C09DA03 163 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farma S.p.A., Novartis Pharma GmbHCo-Diovantbl. film obl. 28x(160 mg + 25 mg)1,2835,75RRC025%
C09DA03 164 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farma S.p.A., Novartis Pharma GmbHCo-Diovantbl. film obl. 28x(320 mg + 12,5 mg)2,7276,25RRC025%
C09DA07 137 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
OKrka d.d., Novo mestoKrka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 28x(40 mg + 12,5 mg)0,9526,60RRC025%
C09DA07 138 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
OKrka d.d., Novo mestoKrka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 28x(80 mg + 12,5 mg)1,2835,75RRC025%
C09DA07 139 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
OKrka d.d., Novo mestoKrka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 28x(80 mg + 25 mg)1,2835,75RRC025%
C09DB01 111 
amlodipin + valsartan 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainastbl. film obl. 30x(5 mg + 80 mg)0,5215,65RRC025%
C09DB01 112 
amlodipin + valsartan 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainastbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg)1,0130,39RRC025%
C09DB01 113 
amlodipin + valsartan 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainastbl. film obl. 30x(10 mg + 160 mg)1,0130,39RRC025%
C09DB01 121 
amlodipin + valsartan 
 
OSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(5 mg + 80 mg)0,5515,37RRC025%
C09DB01 122 
amlodipin + valsartan 
 
OSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg)1,0128,36RRC025%
C09DB01 123 
amlodipin + valsartan 
 
OSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg)1,0729,86RRC025%
C09DB01 141 
amlodipin + valsartan 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Krka-farma d.o.o.Wamloxtbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg)1,0130,39RRC025%
C09DB01 142 
amlodipin + valsartan 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Krka-farma d.o.o.Wamloxtbl. film obl. 30x(10 mg + 160 mg)1,0731,99RRC025%
C09DB01 143 
amlodipin + valsartan 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbhWamloxtbl. film obl. 30x(5 mg + 80 mg)0,5516,47RRC025%
C09DX01 111 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainas HCTtbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,1133,32RRC025%
C09DX01 112 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainas HCTtbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg + 25 mg)1,1133,32RRC025%
C09DX01 113 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainas HCTtbl. film obl. 30x(10 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,1835,31RRC025%
C09DX01 114 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainas HCTtbl. film obl. 30x(10 mg + 160 mg + 25 mg)1,1835,31RRC025%
C09DX01 124 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,1732,73RRC025%
C09DX01 125 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg + 25 mg)1,1732,73RRC025%
C09DX01 126 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,1832,96RRC025%
C09DX01 131 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GMBHValtricomtbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,1735,07RRC025%
C09DX01 132 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GMBHValtricomtbl. film obl. 30x(10 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,1835,31RRC025%
C09DX01 133 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GMBHValtricomtbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg + 25 mg)1,1735,07RRC025%
C09DX01 134 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GMBHValtricomtbl. film obl. 30x(10 mg + 320 mg + 25 mg)2,2266,63RRC025%
C10AA01 106 
simvastatin30 mg1,14OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x10 mg0,3810,64RRC035%
C10AA01 108 
simvastatin30 mg0,75OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x20 mg0,5014,03RRC035%
C10AA01 109 
simvastatin30 mg0,79OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x40 mg1,0529,33RRC035%
C10AA01 112 
simvastatin30 mg1,14OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x10 mg0,3810,64RRC035%
C10AA01 114 
simvastatin30 mg0,75OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x20 mg0,5014,03RRC035%
C10AA01 116 
simvastatin30 mg0,79OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x40 mg1,0529,33RRC035%
C10AA01 131 
simvastatin30 mg1,14OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 20x10 mg0,387,60RRC035%
C10AA01 132 
simvastatin30 mg1,14OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x10 mg0,3810,64RRC035%
C10AA01 133 
simvastatin30 mg0,75OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 20x20 mg0,5010,02RRC035%
C10AA01 134 
simvastatin30 mg0,75OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x20 mg0,5014,03RRC035%
C10AA01 135 
simvastatin30 mg0,79OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x40 mg1,0529,33RRC035%
C10AA01 136 
simvastatin30 mg1,14OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x10 mg0,3822,80RRC035%
C10AA01 137 
simvastatin30 mg0,75OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x20 mg0,5030,06RRC035%
C10AA01 138 
simvastatin30 mg0,79OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x40 mg1,0562,80RRC035%
C10AA01 141 
simvastatin30 mg1,14OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x10 mg0,3810,64RRC035%
C10AA01 142 
simvastatin30 mg0,75OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x20 mg0,5014,03RRC035%
C10AA01 143 
simvastatin30 mg0,79OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x40 mg1,0529,33RRC035%
C10AA01 144 
simvastatin30 mg0,75OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 56x20 mg0,5028,06RRC035%
C10AA01 166 
simvastatin30 mg0,75OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HSimvastatin Genericontbl. film obl. 30x20 mg0,5015,03RRC035%
C10AA01 167 
simvastatin30 mg0,79OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HSimvastatin Genericontbl. film obl. 30x40 mg1,0531,42RRC035%
C10AA05 101 
atorvastatin20 mg1,00OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x10 mg0,5015,03RRC035%
C10AA05 102 
atorvastatin20 mg1,00OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x10 mg0,5030,06RRC035%
C10AA05 103 
atorvastatin20 mg1,05OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x20 mg1,0531,42RRC035%
C10AA05 104 
atorvastatin20 mg1,05OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x20 mg1,0562,84RRC035%
C10AA05 105 
atorvastatin20 mg0,67OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x40 mg1,3440,30RRC035%
C10AA05 106 
atorvastatin20 mg0,67OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x40 mg1,3480,60RRC035%
C10AA05 107 
atorvastatin20 mg0,53OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x80 mg2,1063,00RRC035%
C10AA05 111 
atorvastatin20 mg1,00OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 30x10 mg0,5015,03RRC035%
C10AA05 112 
atorvastatin20 mg1,00OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 60x10 mg0,5030,06RRC035%
C10AA05 113 
atorvastatin20 mg1,05OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 30x20 mg1,0531,42RRC035%
C10AA05 114 
atorvastatin20 mg1,05OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 60x20 mg1,0562,84RRC035%
C10AA05 115 
atorvastatin20 mg0,67OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 30x40 mg1,3440,30RRC035%
C10AA05 121 
atorvastatin20 mg1,00OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x10 mg0,5015,03RRC035%
C10AA05 122 
atorvastatin20 mg1,05OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x20 mg1,0531,42RRC035%
C10AA05 123 
atorvastatin20 mg1,00OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x10 mg0,5030,06RRC035%
C10AA05 124 
atorvastatin20 mg1,05OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x20 mg1,0562,84RRC035%
C10AA05 125 
atorvastatin20 mg0,67OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x40 mg1,3440,30RRC035%
C10AA05 126 
atorvastatin20 mg0,67OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x40 mg1,3480,60RRC035%
C10AA05 127 
atorvastatin20 mg1,00OMylan Hrvatska d.o.o.Pharmathen International SASynordiatbl. film obl. 30x10 mg0,5015,03RRC035%
C10AA05 129 
atorvastatin20 mg1,05OMylan Hrvatska d.o.o.Pharmathen International SASynordiatbl. film obl. 30x20 mg1,0531,42RRC035%
C10AA05 131 
atorvastatin20 mg1,00OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x10 mg0,5015,03RRC035%
C10AA05 132 
atorvastatin20 mg1,05OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.,KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x20 mg1,0531,42RRC035%
C10AA05 133 
atorvastatin20 mg0,67OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x40 mg1,3440,30RRC035%
C10AA05 134 
atorvastatin20 mg0,67OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x40 mg1,3480,60RRC035%
C10AA05 136 
atorvastatin20 mg1,00OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x10 mg0,5030,06RRC035%
C10AA05 137 
atorvastatin20 mg1,05OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x20 mg1,0562,84RRC035%
C10AA05 138 
atorvastatin20 mg0,67OMylan Hrvatska d.o.o.Pharmathen International SASynordiatbl. film obl. 30x40 mg1,3440,30RRC035%
C10AA05 139 
atorvastatin20 mg0,53OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x80 mg2,1063,00RRC035%
C10AA05 141 
atorvastatin20 mg1,00OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x10 mg0,5015,03RRC035%
C10AA05 142 
atorvastatin20 mg1,00OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x10 mg0,5030,06RRC035%
C10AA05 143 
atorvastatin20 mg1,05OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x20 mg1,0531,42RRC035%
C10AA05 144 
atorvastatin20 mg1,05OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x20 mg1,0562,84RRC035%
C10AA05 145 
atorvastatin20 mg0,67OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x40 mg1,3440,30RRC035%
C10AA05 146 
atorvastatin20 mg0,67OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x40 mg1,3480,60RRC035%
C10AA05 171 
atorvastatin20 mg1,00OUpjohn EESVGoedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x10 mg0,5015,03RRC035%
C10AA05 172 
atorvastatin20 mg1,05OUpjohn EESVGoedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x20 mg1,0531,42RRC035%
C10AA05 173 
atorvastatin20 mg0,67OUpjohn EESVGoedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x40 mg1,3440,30RRC035%
C10AA05 174 
atorvastatin20 mg0,53OUpjohn EESVGoedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x80 mg2,1063,00RRC035%
C10AA05 175 
atorvastatin20 mg1,00OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x10 mg0,5015,03RRC035%
C10AA05 176 
atorvastatin20 mg1,00OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x10 mg0,5030,06RRC035%
C10AA05 177 
atorvastatin20 mg1,05OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x20 mg1,0531,42RRC035%
C10AA05 178 
atorvastatin20 mg1,05OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x20 mg1,0562,84RRC035%
C10AA05 179 
atorvastatin20 mg0,67OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x40 mg1,3440,30RRC035%
C10AA05 180 
atorvastatin20 mg0,86OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x40 mg1,3480,60RRC035%
C10AA05 181 
atorvastatin20 mg1,00OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x10 mg0,5014,03RRC035%
C10AA05 183 
atorvastatin20 mg0,92OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x20 mg0,9225,85RRC035%
C10AA05 184 
atorvastatin20 mg1,05OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 56x20 mg1,0558,65RRC035%
C10AA05 185 
atorvastatin20 mg0,64OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x40 mg1,2735,56RRC035%
C10AA05 191 
atorvastatin20 mg0,76OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x30 mg1,1534,40RRC035%
C10AA05 192 
atorvastatin20 mg0,76OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 60x30 mg1,1568,81RRC035%
C10AA05 193 
atorvastatin20 mg0,52OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x60 mg1,5646,80RRC035%
C10AA05 195 
atorvastatin20 mg1,00OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x10 mg0,5015,03RRC035%
C10AA05 196 
atorvastatin20 mg1,05OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x20 mg1,0531,42RRC035%
C10AA05 197 
atorvastatin20 mg0,67OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x40 mg1,3440,30RRC035%
C10AA05 198 
atorvastatin20 mg0,53OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x80 mg2,1063,00RRC035%
C10AA07 105 
rosuvastatin10 mg0,76OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH; HBM Pharma s.r.o.; Teva Pharma B.V.; Teva Operations PolandEpritbl. film obl. 30x15 mg1,1534,40RRC035%
C10AA07 106 
rosuvastatin10 mg0,52OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH; HBM Pharma s.r.o.; Teva Pharma B.V.; Teva Operations PolandEpritbl. film obl. 30x30 mg1,5646,80RRC035%
C10AA07 107 
rosuvastatin10 mg1,00OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x5 mg0,5015,03RRC035%
C10AA07 108 
rosuvastatin10 mg1,02OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x10 mg1,0230,60RRC035%
C10AA07 109 
rosuvastatin10 mg0,67OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x20 mg1,3440,30RRC035%
C10AA07 110 
rosuvastatin10 mg0,43OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x40 mg1,7452,10RRC035%
C10AA07 112 
rosuvastatin10 mg1,05OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x10 mg1,0529,33RRC035%
C10AA07 113 
rosuvastatin10 mg0,67OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x20 mg1,3437,61RRC035%
C10AA07 114 
rosuvastatin10 mg0,53OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x40 mg2,1058,80RRC035%
C10AA07 121 
rosuvastatin10 mg1,05OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x10 mg1,0529,33RRC035%
C10AA07 122 
rosuvastatin10 mg0,67OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x20 mg1,3437,61RRC035%
C10AA07 123 
rosuvastatin10 mg0,53OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x40 mg2,1058,80RRC035%
C10AA07 128 
rosuvastatin10 mg0,87OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Coupettbl. film obl. 60x10 mg0,8751,93RRC035%
C10AA07 129 
rosuvastatin10 mg0,67OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Coupettbl. film obl. 60x20 mg1,3480,60RRC035%
C10AA07 130 
rosuvastatin10 mg0,40OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Coupettbl. film obl. 60x40 mg1,6196,60RRC035%
C10AA07 131 
rosuvastatin10 mg1,00OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x5 mg0,5014,03RRC035%
C10AA07 132 
rosuvastatin10 mg1,05OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x10 mg1,0529,33RRC035%
C10AA07 133 
rosuvastatin10 mg0,67OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x20 mg1,3437,61RRC035%
C10AA07 134 
rosuvastatin10 mg0,53OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x40 mg2,1058,80RRC035%
C10AA07 135 
rosuvastatin10 mg0,76OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rosweratbl. film obl. 28x15 mg1,1532,11RRC035%
C10AA07 136 
rosuvastatin10 mg0,52OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rosweratbl. film obl. 28x30 mg1,5643,68RRC035%
C10AA07 141 
rosuvastatin10 mg0,67OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x20 mg1,3440,30RRC035%
C10AA07 142 
rosuvastatin10 mg1,01OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x10 mg1,0130,28RRC035%
C10AA07 143 
rosuvastatin10 mg0,43OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x40 mg1,7452,10RRC035%
C10AA07 144 
rosuvastatin10 mg1,00OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INTRopuidotbl. film obl. 30x5 mg0,5015,03RRC035%
C10AA07 145 
rosuvastatin10 mg0,96OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INTRopuidotbl. film obl. 30x10 mg0,9628,77RRC035%
C10AA07 146 
rosuvastatin10 mg0,67OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INTRopuidotbl. film obl. 30x20 mg1,3440,30RRC035%
C10AA07 147 
rosuvastatin10 mg0,43OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INTRopuidotbl. film obl. 30x40 mg1,7452,10RRC035%
C10AA07 165 
rosuvastatin10 mg0,97OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Teva Pharma S.L.U.Rosuvastatin JGLtbl. film obl. 28x5 mg0,4813,56RRC035%
C10AA07 166 
rosuvastatin10 mg0,91OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Teva Pharma S.L.U.Rosuvastatin JGLtbl. film obl. 28x10 mg0,9125,51RRC035%
C10AA07 167 
rosuvastatin10 mg0,67OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Teva Pharma S.L.U.Rosuvastatin JGLtbl. film obl. 28x20 mg1,3437,61RRC035%
C10AA07 168 
rosuvastatin10 mg0,50OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Teva Pharma S.L.U.Rosuvastatin JGLtbl. film obl. 28x40 mg1,9855,51RRC035%
C10AA07 181 
rosuvastatin10 mg1,00OViatris LimitedMcDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Generics [UK] LimitedRosacoltbl. film obl. 28x5 mg0,5014,03RRC035%
C10AA07 182 
rosuvastatin10 mg0,96OViatris LimitedMcDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Generics [UK] LimitedRosacoltbl. film obl. 28x10 mg0,9626,85RRC035%
C10AA07 183 
rosuvastatin10 mg0,67OViatris LimitedMcDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Generics [UK] LimitedRosacoltbl. film obl. 28x20 mg1,3437,61RRC035%
C10AA07 184 
rosuvastatin10 mg0,53OViatris LimitedMcDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Generics [UK] LimitedRosacoltbl. film obl. 28x40 mg2,1058,80RRC035%
C10AB05 101 
fenofibrat200 mg1,47OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp.z.o.o.Zigotrigtbl. film obl. 30x160 mg1,1735,23RRC045%
C10AB05 141 
fenofibrat200 mg1,47OAlkaloid d.o.o.AlkaloidZigliptbl. 30x145 mg1,0631,93RRC045%
C10AB05 171 
fenofibrat200 mg1,47OBausch Health Ireland LimitedSMB Technology S.A.Fenolipcaps. 30x160 mg1,1735,23RRC045%
C10AC01 354 
kolestiramin14 g 
O 
 
 
 
 
 
R5%
C10AX09 161 
ezetimib10 mg2,50OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & DohmeEzetroltbl. 28x10 mg2,5069,96RSRC085%
C10AX13 061 
evolokumab 
 
PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Repathaotop. za inj., brizg. napunj. 2x1 ml (140 mg/ml)1.434,512.869,02RS RC115%
C10AX14 061 
alirokumab5,4 mg103,28Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHPraluentotop. za inj., brizg. napunj. 2x1 ml (75 mg/ml)1.434,512.869,02RSRC115%
C10AX14 062 
alirokumab5,4 mg51,64Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHPraluentotop. za inj., brizg. napunj. 2x1 ml (150 mg/ml)1.434,512.869,02RSRC115%
C10AX14 063 
alirokumab5,4 mg51,64Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHPraluentotop. za inj., brizg. napunj. 1x2 ml (150 mg/ml)2.869,022.869,02RSRC115%
C10AX16 071 
inklisiran 
 
PNovartis Europharm Limited IrskaAPO-CARE Pharma GmbHLeqviootop. za inj., štrc. napunj. 1,5 ml (189 mg/ml)15.820,9315.820,93RSRC115%
C10BA05 121 
ezetimib + atorvastatin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTulip Combitbl. film obl. 30x(10 mg + 10 mg)2,3771,21RSpc085%
C10BA05 122 
ezetimib + atorvastatin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTulip Combitbl. film obl. 30x(10 mg + 20 mg)2,5576,61RSpc085%
C10BA05 123 
ezetimib + atorvastatin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTulip Combitbl. film obl. 30x(10 mg + 40 mg)2,8986,74RSpc085%
C10BA05 124 
ezetimib + atorvastatin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTulip Combitbl. film obl. 30x(10 mg + 80 mg)4,36130,69RSpc085%
C10BA05 161 
ezetimib + atorvastatin 
 
OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & Dohme B.V.Atozettbl. film obl. 30x(10 mg + 10 mg)2,5074,96RSpc085%
C10BA05 162 
ezetimib + atorvastatin 
 
OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & Dohme B.V.Atozettbl. film obl. 30x(10 mg + 20 mg)2,6980,64RSpc085%
C10BA05 163 
ezetimib + atorvastatin 
 
OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & Dohme B.V.Atozettbl. film obl. 30x(10 mg + 40 mg)3,0491,30RSpc085%
C10BA05 171 
ezetimib + atorvastatin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Merckle GmbH, Elpen Pharmaceutical Co. Inc.Co-Atorvoxtbl. film obl. 30x(10 mg + 10 mg)2,5074,96RSpc085%
C10BA05 172 
ezetimib + atorvastatin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Merckle GmbH, Elpen Pharmaceutical Co. Inc.Co-Atorvoxtbl. film obl. 30x(10 mg + 20 mg)2,6980,64RSpc085%
C10BA05 173 
ezetimib + atorvastatin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Merckle GmbH, Elpen Pharmaceutical Co. Inc.Co-Atorvoxtbl. film obl. 30x(10 mg + 40 mg)3,0491,30RSpc085%
C10BA05 174 
ezetimib + atorvastatin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Merckle GmbH, Elpen Pharmaceutical Co. Inc.Co-Atorvoxtbl. film obl. 30x(10 mg + 80 mg)4,60138,00RSpc085%
C10BA06 101 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Operations Poland Sp. z o.o.Eprizettbl. 30x(10 mg + 10 mg)2,6980,64RSpc085%
C10BA06 102 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Operations Poland Sp. z o.o.Eprizettbl. 30x(20 mg + 10 mg)3,0491,30RSpc085%
C10BA06 111 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix Combitbl. 30x(5 mg + 10 mg)2,5074,96RSpc085%
C10BA06 112 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix Combitbl. 30x(10 mg + 10 mg)2,6980,64RSpc085%
C10BA06 113 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix Combitbl. 30x(20 mg + 10 mg)3,0491,30RSpc085%
C10BA06 122 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., JGL d.d.Ezoteratbl. 28x(10 mg + 10 mg)2,6975,26RSpc085%
C10BA06 123 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., JGL d.d.Ezoteratbl. 28x(20 mg + 10 mg)3,0485,21RSpc085%
C10BA06 131 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Rosweratbl. 30x(10 mg + 10 mg)2,6980,64RSpc085%
C10BA06 132 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Rosweratbl. 30x(20 mg + 10 mg)3,0491,30RSpc085%
C10BA06 133 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Rosweratbl. 30x(40 mg + 10 mg)4,60138,00RSpc085%
C10BA06 171 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.Rosuvastatin/Ezetimib Genericontbl. 30x(5 mg + 10 mg)2,5074,96RSpc085%
C10BA06 172 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.Rosuvastatin/Ezetimib Genericontbl. 30x(10 mg + 10 mg)2,6980,64RSpc085%
C10BA06 173 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.Rosuvastatin/Ezetimib Genericontbl. 30x(20 mg + 10 mg)3,0491,30RSpc085%
C10BX03 131 
amlodipin + atorvastatin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 30x(5 mg + 10 mg)0,5416,09RRC035%
C10BX03 133 
amlodipin + atorvastatin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 30x(10 mg + 10 mg)0,5416,09RRC035%
C10BX09 111 
rosuvastatin + amlodipin 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix-Amcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,4041,98RRC035%
C10BX09 112 
rosuvastatin + amlodipin 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix-Amcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,4744,01RRC035%
C10BX09 113 
rosuvastatin + amlodipin 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix-Amcaps. tvrda 30x(20 mg + 5 mg)1,6549,35RRC035%
C10BX09 114 
rosuvastatin + amlodipin 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix-Amcaps. tvrda 30x(20 mg + 10 mg)1,8053,85RRC035%
C10BX13 131 
rosuvastatin + perindopril + indapamid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (10 mg + 4 mg + 1.25 mg)1,6348,98RRC035%
C10BX13 132 
rosuvastatin + perindopril + indapamid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (10 mg + 8 mg + 2.5 mg)2,0561,52RRC035%
C10BX13 133 
rosuvastatin + perindopril + indapamid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (20 mg + 4 mg + 1.25 mg)2,2667,73RRC035%
C10BX13 134 
rosuvastatin + perindopril + indapamid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (20 mg + 8 mg + 2.5 mg)2,6880,27RRC035%
D01BA02 111 
terbinafin0,25 g4,64OBelupo d.d.BelupoTerbinaxtbl. 14x250 mg4,6464,98RRD015%
D01BA02 112 
terbinafin0,25 g4,64OBelupo d.d.BelupoTerbinaxtbl. 42x250 mg4,64194,94RRD015%
D01BA02 162 
terbinafin0,25 g4,64ONovartis Hrvatska d.o.o.Lek d.d, PE PROIZVODNJA LENDAVA, Novartis Pharma GmbHLamisiltbl. 14x250 mg4,6464,98Rpd015%
D05AX52 444 
kalcipotriol + betametazon 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelPsotriolmast 60 g (50 mcg/g + 0,5 mg/g)145,23145,23R5%
D05AX52 445 
kalcipotriol + betametazon 
 
LLEO Pharma A/SColep Laupheim GmbH & Co. KG, LEO Laboratories Ltd.Enstilarpjena za kožu 60 g (50 mcg/g + 0,5 mg/g)305,40305,40RSRD035%
D05BA02 151DSmetoksalen (metoksipsoralen)ND99110 mg 
O 
 
 
 
 
 
 
5%
D05BB02 161 
acitretin35 mg12,73OACTAVIS GROUP PTC ehf.CenexiNeotigasoncaps. 30x10 mg3,64109,10RSpd035%
D05BB02 162 
acitretin35 mg10,79OACTAVIS GROUP PTC ehf.CenexiNeotigasoncaps. 30x25 mg7,71231,30RSpd035%
D06AX01 461 
fusidatna kiselina 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelFusicutankrema 15 g (20 mg/g)20,7420,74R5%
D06AX01 462 
fusidatna kiselina 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelFusicutanmast 15 g (20 mg/g)20,7420,74R5%
D06AX02 451DSkloramfenikol 
 
L 
 
 
 
 
 
 
5%
D06AX09 402 
mupirocin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betrionmast 2%, 1x15 g29,0329,03R5%
D06AX09 411 
mupirocin 
 
LBelupo d.d.BelupoMirobactmast 2%, 1x15 g29,0329,03R5%
D06AX09 415 
mupirocin 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Mupironmast 1x15 g (20 mg/1g)29,0329,03R5%
D07AB10 411 
alklometazon 
 
LBelupo d.d.BelupoAflodermmast 1x20 g (0,5 mg/g)21,6021,60R5%
D07AB10 413 
alklometazon 
 
LBelupo d.d.BelupoAflodermkrema 1x20 g (0,5 mg/g)21,6021,60R5%
D07AB10 414 
alklometazon 
 
LBelupo d.d.BelupoAflodermkrema 1x40 g (0,5 mg/g)41,8041,80R5%
D07AC01 412 
betametazon 
 
LBelupo d.d.BelupoBelodermmast 1x30 g (0,5 mg/g)17,7217,72R5%
D07AC01 414 
betametazon 
 
LBelupo d.d.BelupoBelodermkrema 1x30 g (0,5 mg/g)17,7217,72R5%
D07AC01 418 
betametazon 
 
LBelupo d.d.BelupoBeloderm losionboč. polietil. 1x50 ml (0,5 mg/1g)33,2133,21R5%
D07AC01 431 
betametazon 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Betazonkrema 1x25 g (0,5 mg/g)14,7714,77R5%
D07AC01 432 
betametazon 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Betazonmast 1x25 g (0,5 mg/g)14,7714,77R5%
D07CC01 401 
betametazon + gentamicin 
 
LBelupo d.d.BelupoBelogentmast 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9915,99R5%
D07CC01 402 
betametazon + gentamicin 
 
LBelupo d.d.BelupoBelogentkrema 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9915,99R5%
D07CC01 441 
betametazon + gentamicin 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelCazalmast 1x20 g (0,5 + 1 mg/g)20,2520,25R5%
D07CC01 442 
betametazon + gentamicin 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelCazalkrema 1x20 g (0,5 + 1 mg/g)20,2520,25R5%
D07CC01 461 
betametazon + gentamicin 
 
LOrganon Pharma d.o.o.Schering – PloughDiprogentakrema 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9915,99R5%
D07CC01 462 
betametazon + gentamicin 
 
LOrganon Pharma d.o.o.Schering – PloughDiprogentamast 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9915,99R5%
D07XC01 411 
betametazon + salicilna kiselina 
 
LBelupo d.d.BelupoBelosalicmast 1x30 g (0,5 mg/g + 30 mg/g)28,9628,96R5%
D07XC01 712 
betametazon + salicilna kiselina 
 
LBelupo d.d.BelupoBelosaliclosion 1x100 ml (0,5 mg/g + 20 mg/g)87,7587,75R5%
D07XC01 761 
betametazon + salicilna kiselina 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSoderm plusotop. za kožu 1x50 ml (0,64 mg/g + 20 mg/g)39,4939,49R5%
D07XC01 762 
betametazon + salicilna kiselina 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSoderm plusotop. za kožu 1x100 ml (0,64 mg/g + 20 mg/g)78,9878,98R5%
D08AC02 901DSklorheksidin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept pjenušavi 4,5%boca 1x500 ml56,8756,87 
5%
D08AC02 902DSklorheksidin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept glukonat 5%boca 1x1000 ml61,8161,81 
5%
D08AC02 903DSklorheksidin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept pjenušavi 4,5%boca 1x3.000 ml223,42223,42 
5%
D08AC02 905DSklorheksidin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x200 ml18,4018,40 
5%
D08AC02 906DSklorheksidin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x500 ml27,6027,60 
5%
D08AC02 907DSklorheksidin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x3.000 ml110,40110,40 
5%
D08AC02 909DSklorheksidin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept tinkt. 0,5%boca 1x1.000 ml29,9029,90 
5%
D08AC02 910DSklorheksidin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept tinkt. 0,5%boca 1x3.000 ml82,8082,80 
5%
D08AG02 943 
povidon-jod 
 
LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 10%, 1x100 ml22,0522,05R5%
D08AG02 944DSpovidon-jod 
 
LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 10%, 1x1000 ml62,0462,04 
5%
D08AG02 946DSpovidon-jod 
 
LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 7,5%, 1x1000 ml59,9859,98 
5%
D08AJ57 961DSoktenidin + fenoksietanol 
 
LSchülke & Mayr GmbHSchulkeOctenisept otopinaboca plast. 1x1000 ml (0,1% + 2%)57,4057,40 
5%
D08AX08 963DSetanol + bifenilol 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman pureboca 1x500 ml21,7421,74 
5%
D08AX08 964DSetanol + bifenilol 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman pureboca 1x1000 ml39,5139,51 
5%
D08AX08 965DSetanol + bifenilol 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman purekanister 1x5000 ml137,66137,66 
5%
D08AX08 966DSetanol 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman Careboca 1x500 ml21,7421,74 
5%
D08AX08 967DSetanol 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman Careboca 1x1000 ml39,5139,51 
5%
D08AX54 901DSizopropanol + butandiol 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfuboč. 1x150 ml13,6013,60 
5%
D08AX54 902DSizopropanol + butandiol 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfuboca 1x500 ml26,9926,99 
5%
D08AX54 903DSizopropanol + butandiol 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfukanister 1x5 L179,50179,50 
5%
D08AX54 904DSizopropanol + butandiol 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes obojeniboč. rasprš. 1x200 ml25,9025,90 
5%
D08AX54 905DSizopropanol + butandiol 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes obojeniboca 1x1000 ml49,9049,90 
5%
D08AX54 906DSizopropanol + butandiol 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes neobojeniboč. rasprš. 1x200 ml24,9024,90 
5%
D08AX54 907DSizopropanol + butandiol 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes neobojeniboca 1x1000 ml39,9039,90 
5%
D08AX54 911DSizopropanol + etanol 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x200 ml18,1418,14 
5%
D08AX54 912DSizopropanol + etanol 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x500 ml24,2924,29 
5%
D08AX54 913DSizopropanol + etanol 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x3000 ml107,70107,70 
5%
D11AH01 962 
takrolimus hidrat 
 
LLEO Pharma A/SAstellas Ireland Co. Ltd.Protopic 0,03%mast, 1x30 g169,60169,60RSRD025%
D11AH05 061DSdupilumabNR50921,4 mg463,79Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHDupixentotop. za inj., štrc. napunj. 2x200 mg/1,14 ml4.334,518.669,02 
5%
D11AH05 062DSdupilumabNR50921,4 mg309,19Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHDupixentotop. za inj., brizg. napunj. 2x300 mg/2 ml4.334,518.669,02 
5%
G01AA01 651 
nistatin0,1 M i.j. 
V 
 
 
 
 
 
R5%
G02AB01 051PRmetilergometrin0,2 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
G02AB01 251 
metilergometrin0,2 mg 
O 
 
 
 
 
 
R5%
G02AB03 051PRergometrin0,2 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
G02AD02 664DSdinoproston0,5 mg68,31VPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin E2vag. gel 1x2 mg/3 g273,23273,23 
5%
G02AD02 665DSdinoproston0,5 mg127,99VPfizer Croatia d.o.o.PfizerPrepidilgel 1x0,5 mg/3 g127,99127,99 
5%
G02AD02 671DSdinoprostonNG3060,5 mg31,49VFerring GmbHFerring GmbHPropesssust. za isporuku u rodnicu, vreć. 5x10 mg629,863.149,32 
5%
G02AD04 066DSkarboprost2,5 mg1.104,80PPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin 15Mamp. 1x0,25 mg/ml110,48110,48 
5%
G02AD06 161DSmizoprostolNG3070,2 mg696,32ONorgine B.V.Azanta Danmark A/S, Norgine B.V.Angustatbl. 8x25 mcg87,04696,32 
5%
G02BA03 671POlevonorgestrelNG301 
 
VGedeon Richter Plc.Odyssea Pharma S.P.R.L.Levosertsustav intrauter. 1x52 mg (20 mcg/24h)589,41589,41 
5%
G02BA03 861POlevonorgestrelNG301 
 
VBayer d.o.o.Bayer OyMirenasustav intrauter. 1x52 mg (20 mcg/24h)764,53764,53 
5%
G02CA03 051DSfenoterol 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
G02CB01 151 
bromokriptin5 mg 
O 
 
 
 
 
 
R5%
G02CB03 171 
kabergolin0.5 mg21,10OPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Italia S.r.l.Dostinextbl. 8x0,5 mg21,10168,83RSRG085%
G02CX01 061DSatosibanNG201165 mg4.342,30PFerring Pharmaceuticals A/SFerringTractocileboč. 1x6,75 mg/0,9 ml (7,5 mg/ml)177,60177,60 
5%
G02CX01 062DSatosibanNG201165 mg2.377,87PFerring Pharmaceuticals A/SFerringTractocileboč. 1x37,5 mg/5 ml (7,5 mg /ml)540,49540,49 
5%
G02CX01 071DSatosibanNG201165 mg3.039,61PALPHA-MEDICAL d.o.o.PharmIdea SIAAtosiban Alpha-Medicalboč. 1x6,75 mg/0,9 ml124,32124,32 
5%
G02CX01 072DSatosibanNG201165 mg1.858,91PALPHA-MEDICAL d.o.o.PharmIdea SIAAtosiban Alpha-Medicalboč. 1x37,5 mg/5 ml422,53422,53 
5%
G03BA03 052PRtestosteron18 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
G03BA03 071POtestosteronNG30218 mg13,32PBayer d.o.o.Bayer AGNebidootop. za inj., boč.1x1000 mg/4 ml739,93739,93 
5%
G03BA03 151 
testosteron0,12 g 
O 
 
 
 
 
 
R5%
G03BA03 961 
testosteron50 mg10,86TDBesins Healthcare S.A.Besins Manufacturing BelgiumAndrogel gelvreć. 30x50 mg/5 g10,86325,90RSRG015%
G03CA03 051DSestradiol1 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
G03CA03 171 
estradiol2 mg0,96ONovo Nordisk A/SNovo NordiskEstrofemtbl. 1x28/2 mg0,9626,88R5%
G03CA03 172 
estradiol2 mg2,11ONovo Nordisk A/SNovo NordiskEstrofemtbl. 1x28/1 mg1,0529,50R5%
G03DA02 161 
medroksiprogesteron5 mg0,60OPfizer Croatia d.o.o.PfizerProveratbl. 24x5 mg0,6014,40R5%
G03DA02 162 
medroksiprogesteron5 mg0,37OPfizer Croatia d.o.o.PfizerProveratbl. 30x10 mg0,7422,20R5%
G03DA04 051DSprogesteron5 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
G03DA04 161 
progesteron0,3 g3,99OBesins Healthcare S.A.Cyndea Pharma S.L., Besins Manufacturing BelgiumUtrogestancaps. 30x100 mg1,3339,90R5%
G03DA04 671 
progesteron90 mg1,39VBesins Healthcare Ireland LimitedCyndea Pharma S.L., Besins Manufacturing BelgiumUtrogestanmeke caps. za rodnicu 15x200 mg3,0846,20R5%
G03DA04 861 
progesteron90 mg20,20VMERCK d.o.o.Central PharmaCrinonegel za rodnicu 8%, aplik. plast. napunj. 15x1 doza (90 mg/1,125g)20,20303,03R5%
G03DA04 871 
progesteron90 mg1,41VGedeon Richter Plc.Actavis UK Limited, Gedeon Richter Plc.Cyclogestvag. 15x400 mg6,2693,95R5%
G03GA01 051DSkoriogonadotropinNG303250 i.j. 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
G03GA02 063DSmenotropin (FSH + LH)NG30475 i.j.152,10PFerring GmbHFerringMenopurpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x1200 IU2.433,672.433,67 
5%
G03GA02 064DSmenotropin (FSH + LH)NG30475 i.j.130,33PFerring GmbHFerringMenopurpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 10x75 IU130,331.303,30 
5%
G03GA02 065DSmenotropin (FSH + LH)NG30475 i.j.131,95PFerring GmbHFerring GmbHMenopurpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x600 IU1.055,571.055,57 
5%
G03GA05 001DSfolitropin alfaNG30475 i.j.157,52PTheramex Ireland LimitedMerckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x300 IU (22 mcg)/0,5 ml630,07630,07 
5%
G03GA05 002DSfolitropin alfaNG30475 i.j.148,46PTheramex Ireland LimitedMerckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x450 IU (33 mcg)/0,75 ml890,73890,73 
5%
G03GA05 003DSfolitropin alfaNG30475 i.j.156,01PTheramex Ireland LimitedMerckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x900 IU (66 mcg)/1,5 ml1.872,121.872,12 
5%
G03GA05 071DSfolitropin alfaNG30475 i.j.176,96PMerck Europe B.V.MerckGonal-famp. 1x75 i.j.176,96176,96 
5%
G03GA05 072DSfolitropin alfaNG30475 i.j.159,85PMerck Europe B.V.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x300 IU (22 mcg)/0,5 ml639,40639,40 
5%
G03GA05 073DSfolitropin alfaNG30475 i.j.152,37PMerck Europe B.V.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x450 IU (33 mcg)/0,75 ml914,20914,20 
5%
G03GA05 074DSfolitropin alfaNG30475 i.j.167,46PMerck Europe B.V.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x900 IU (66 mcg)/1,5 ml2.009,542.009,54 
5%
G03GA05 081DSfolitropin alfaNG30475 i.j.141,60PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj.1x75 IU/0,125 ml141,60141,60 
5%
G03GA05 082DSfolitropin alfaNG30475 i.j.142,44PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x150 IU/0,25 ml284,88284,88 
5%
G03GA05 083DSfolitropin alfaNG30475 i.j.137,14PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x225 IU/0,375 ml411,41411,41 
5%
G03GA05 084DSfolitropin alfaNG30475 i.j.159,85PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x300 IU/0,50 ml639,40639,40 
5%
G03GA05 085DSfolitropin alfaNG30475 i.j.152,37PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brozg. napunj. 1x450 IU/0,75 ml914,20914,20 
5%
G03GA06 076DSfolitropin betaNG30475 i.j.174,74POrganon N.V.N.V. OrganonPuregonotop. za inj. 1x300 IU/0,36 ml, uložak i 6 igala698,94698,94 
5%
G03GA06 077DSfolitropin betaNG30475 i.j.178,12POrganon N.V.N.V. OrganonPuregonotop. za inj. u ulošku i 9 igala (1 uložak, 900 IU/1,08 ml)2.137,402.137,40 
5%
G03GA08 073DSkoriogonadotropinNG303250 mcg204,43PMerck Europe B.V.SeronoOvitrelleotop. za inj., brizg. napunj. 1x250 mcg204,43204,43 
5%
G03GA09 061DSkorifolitropin alfaNG3040,15 mg4.804,68POrganon N.V.OrganonElonvaotop. za inj., štrc. napunj. 1x100 mcg/0,5 ml3.203,283.203,28 
5%
G03GA09 062DSkorifolitropin alfaNG3040,15 mg3.516,53POrganon N.V.OrganonElonvaotop. za inj., štrc. napunj. 1x150 mcg/0,5 ml3.516,533.516,53 
5%
G03GA10 074DSfolitropin deltaNG30412 mcg606,41PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x12 mcg/0,36 ml, napunjena brizgalica i 3 igle606,41606,41 
5%
G03GA10 075DSfolitropin deltaNG30412 mcg611,42PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x36 mcg/1,08 ml, napunjena brizgalica i 6 igala1.834,251.834,25 
5%
G03GA10 076DSfolitropin deltaNG30412 mcg583,69PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x72 mcg/2,16 ml, napunjena brizgalica i 9 igala3.502,143.502,14 
5%
G03GA30 061DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305 
 
PMerck Europe B.V.Merck Serono S.p.A.Pergoverispraš. i otap. za otop. za inj., 1 x (150 IU + 75 IU)515,18515,18 
5%
G03GA30 062DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305 
 
PMerck Europe B.V.Merck Serono S.A.Pergoverisotop. za inj., brizg. napunj., (300 IU + 150 IU)/0,48 ml1.034,691.034,69 
5%
G03GA30 063DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305 
 
PMerck Europe B.V.Merck Serono S.A.Pergoverisotop. za inj., brizg. napunj., (450 IU + 225 IU)/0,72 ml1.539,051.539,05 
5%
G03GA30 064DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305 
 
PMerck Europe B.V.Merck Serono S.A.Pergoverisotop. za inj., brizg. napunj., (900 IU + 450 IU)/1,44 ml3.008,303.008,30 
5%
G03GB02 151 
klomifen9 mg 
O 
 
 
 
 
 
R5%
G03HA01 161 
ciproteron-acetat0,1 g7,05OBayer d.o.o.Delpharm Lille SAS., Bayer Weimar GmbH und Co. KG.Androcurtbl. 50x50 mg3,53176,33R5%
G03HB01 141 
ciproteron-acetat + etinilestradiol 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAxira 35tbl. film obl. 63x(2 mg + 0,035 mg)1,0666,71RSRG025%
G03XA01 151 
danazol0,6 g 
O 
 
 
 
 
 
RSRG915%
G03XC01 161 
raloksifen60 mg3,48ODAIICHI SANKYO EUROPE GmbHLilly S.A.Evistatbl. 28x60 mg3,4897,35RSRG035%
G04BD04 151 
oksibutinin15 mg 
O 
 
 
 
 
 
RRG095%
G04BD08 101 
solifenacin5 mg2,22OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Urotrimtbl. film obl. 30x5 mg2,2266,47RRG045%
G04BD08 102 
solifenacin5 mg2,43OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Urotrimtbl. film obl. 30x10 mg4,87146,00RRG045%
G04BD08 111 
solifenacin5 mg2,22OBelupo d.d.Belupo d.d.Belofluxtbl. film obl. 30x5 mg2,2266,47RRG045%
G04BD08 112 
solifenacin5 mg1,81OBelupo d.d.Belupo d.d.Belofluxtbl. film obl. 30x10 mg3,62108,50RRG045%
G04BD08 121 
solifenacin5 mg2,22OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Spazurtbl. film obl. 30x5 mg2,2266,47RRG045%
G04BD08 122 
solifenacin5 mg2,12OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Spazurtbl. film obl. 30x10 mg4,23126,90RRG045%
G04BD08 141 
solifenacin5 mg2,22OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSolinetbl. film obl. 30x5 mg2,2266,47RRG045%
G04BD08 142 
solifenacin5 mg2,43OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSolinetbl. film obl. 30x10 mg4,87146,00RRG045%
G04BD08 161 
solifenacin5 mg2,22OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Vesicaretbl. film obl. 30x5 mg2,2266,47RRG045%
G04BD08 162 
solifenacin5 mg2,43OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Vesicaretbl. film obl. 30x10 mg4,87146,00RRG045%
G04BD08 181 
solifenacin5 mg2,22OViatris LimitedMylan Hungary Kft, McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan Dublin B.V.Solventbl. film obl. 30x5 mg2,2266,47RRG045%
G04BD08 182 
solifenacin5 mg2,35OViatris LimitedMylan Hungary Kft, McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan B.V.Solventbl. film obl. 30x10 mg4,70141,09RRG045%
G04BD08 183 
solifenacin5 mg2,22OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel GmbHSolifenacin STADAtbl. film obl. 30x5 mg2,2266,47RRG045%
G04BD08 184 
solifenacin5 mg1,90OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel GmbHSolifenacin STADAtbl. film obl. 30x10 mg3,81114,21RRG045%
G04BD08 185 
solifenacin5 mg2,11OBE Pharma d.o.o.Genepharm S.A.Solifenacin Be Pharmatbl. film obl. 30x5 mg2,1163,15RRG045%
G04BD08 186 
solifenacin5 mg1,72OBE Pharma d.o.o.Genepharm S.A.Solifenacin Be Pharmatbl. film obl. 30x10 mg3,44103,08RRG045%
G04BD09 022PRtrospij 
 
PSandoz d.o.o.Sandoz-LekSpasmexamp. 50x0,2 mg/5 ml2,71135,50 
5%
G04BD12 161 
mirabegron50 mg16,85OAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Pharma Europe B.V.Betmigatbl. s prod. otpušt. 30x25 mg8,42252,70RSRG075%
G04BD12 162 
mirabegron50 mg8,42OAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Pharma Europe B.V.Betmigatbl. s prod. otpušt. 30x50 mg8,42252,70RSRG075%
G04BD13 101 
desfesoterodin3.5 mg2,22OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tovedesotbl. s prod. oslob. 28x3,5 mg2,2262,04RRG045%
G04BD13 102 
desfesoterodin3.5 mg2,12OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tovedesotbl. s prod. oslob. 28x7 mg4,23118,51RRG045%
G04BE03 101DSsildenafilNG40150 mg59,73OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp. z o.o.Sildenafil Plivatbl. film obl. 90x20 mg23,892.150,40 
5%
G04BE03 161DSsildenafilNG40150 mg59,73OPfizer Europe MA EEIGPfizerRevatiotbl. film obl. 90x20 mg23,892.150,40 
5%
G04BE03 171DSsildenafilNG40150 mg59,73OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LimitedGranpidamtbl. film obl. 90x20 mg23,892.150,40 
5%
G04BE03 172DSsildenafilNG40150 mg59,73OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LimitedGranpidamtbl. film obl. 300x20 mg23,897.168,00 
5%
G04BE03 173DSsildenafilNG40150 mg59,73OALPHA-MEDICAL d.o.o.Mawdsley Brooks & Co. Ltd.Sildenafil Alpha-Medicaltbl. film obl. 90x20 mg23,892.150,40 
5%
G04CA02 103 
tamsulozin0,4 mg1,05OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Bazethamtbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg1,0531,49RSRG055%
G04CA02 111 
tamsulozin0,4 mg1,05OBelupo d.d.BelupoTamosincaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,0531,49RSRG055%
G04CA02 112 
tamsulozin0,4 mg0,69OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Tamosincaps. s prilag. oslob. tvrda 100x0,4 mg0,6968,89RSRG055%
G04CA02 131 
tamsulozin0,4 mg1,05OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Tanyzcaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,0531,49RSRG055%
G04CA02 132 
tamsulozin0,4 mg0,85OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Tanyzcaps. s prod. oslob. tvrda 60x0,4 mg0,8551,01RSRG055%
G04CA02 133 
tamsulozin0,4 mg0,94OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHTanyz ERAStbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg0,9428,34RSRG055%
G04CA02 134 
tamsulozin0,4 mg0,85OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHTanyz ERAStbl. s prod. oslob. 60x0,4 mg0,8551,01RSRG055%
G04CA02 145 
tamsulozin0,4 mg1,05OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Tamsulozin PharmaScaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,0531,49RSRG055%
G04CA02 146 
tamsulozin0,4 mg0,85OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Tamsulozin PharmaScaps. tvrda s prod. oslob. 60x0,4 mg0,8551,01RSRG055%
G04CA02 147 
tamsulozin0,4 mg0,77OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Tamalizcaps. s prilag. oslob., tvrda 30x0,4 mg0,7722,95RSRG055%
G04CA02 148 
tamsulozin0,4 mg0,73OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Tamalizcaps. s prilag. oslob., tvrda 100x0,4 mg0,7372,52RSRG055%
G04CA02 161 
tamsulozin0,4 mg1,05OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Omniccaps. s prod. otp. 30x0,4 mg1,0531,49RSRG055%
G04CA02 163 
tamsulozin0,4 mg1,05OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH; Synthon Hispania S.L.Flosincaps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,0531,49RSRG055%
G04CA02 164 
tamsulozin0,4 mg0,85OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH; Synthon Hispania S.L.Flosincaps. s prilag. oslob. tvrda 100x0,4 mg0,8585,02RSRG055%
G04CA02 172 
tamsulozin0,4 mg1,05OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HTamsu Genericoncaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,0531,49RSRG055%
G04CA02 181 
tamsulozin0,4 mg0,97OZentiva k.s.Synthon BV, Synthon Hispania S.L.Tamsichcaps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg0,9729,02RSRG055%
G04CA52 101 
dutasterid + tamsulozin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Duster Duocaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,8254,72RSpg035%
G04CA52 102 
dutasterid + tamsulozin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Duster Duocaps. tvrda 90x(0,5 mg + 0,4 mg)1,65148,15RSpg035%
G04CA52 111 
dutasterid + tamsulozin 
 
OBelupo d.d.BelupoKllotascaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,8254,72RSpg035%
G04CA52 121 
dutasterid + tamsulozin 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Laboratorios Leon Farma S.A.Dulmodcaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,8254,72RSpg035%
G04CA52 141 
dutasterid + tamsulozin 
 
OPharmaS d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Atekagocaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,8254,72RSpg035%
G04CA52 142 
dutasterid + tamsulozin 
 
OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INT d.o.o.Tamaliz Duocaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,8254,72RSpg035%
G04CA52 162 
dutasterid + tamsulozin 
 
OMylan Ireland LimitedLaboratorios Leon Farma S.A.Vasgarcaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,8254,72RSpg035%
G04CA52 163 
dutasterid + tamsulozin 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Laboratorios Leon Farma S.A.Duitamcaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,8254,72RSpg035%
G04CA52 171 
dutasterid + tamsulozin 
 
OALPHA-MEDICAL d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Duostincaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,8254,72RSpg035%
G04CA52 181 
dutasterid + tamsulozin 
 
OZentiva k.s.Laboratorios Leon Farma S.A.Dupro pluscaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,8254,72RSpg035%
G04CA52 191 
dutasterid + tamsulozin 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGDutasterid/tamsulozin Stadacaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,8254,72RSpg035%
G04CB01 141 
finasterid5 mg0,86OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Finasterid PharmaStbl. film obl. 28x5 mg0,8624,00RSRG065%
G04CB01 171 
finasterid5 mg0,86OPharmaS d.o.o.CiplaFincartbl. film obl. 28x5 mg0,8624,00RSRG065%
G04CB01 181 
finasterid5 mg0,86OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbHFinasterid Genericontbl. film obl. 30x5 mg0,8625,71RSRG065%
H01AA02 051KLtetrakozaktid (tetracosactrin)0,25 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
H01AB01 061KLtirotropin alfaNH1010,9 mg2.424,01PGenzyme Europe B.V.GenzymeThyrogenpraš. za otop. za inj., boč. 2x0,9 mg2.424,014.848,02 
5%
H01AC01 021 
somatropinNH5052 i.j.74,37PSandoz GmbHSandozOmnitropeuložak stakl. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)557,78557,78RSRH065%
H01AC01 022 
somatropinNH5052 i.j.74,37PSandoz GmbHSandozOmnitropeuložak stakl. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)1.115,551.115,55RSRH065%
H01AC01 023 
somatropinNH5052 i.j.74,37PSandoz GmbHSandozOmnitropeuložak stakl. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)1.673,331.673,33RSRH065%
H01AC01 062 
somatropinNH5052 i.j.74,37PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. 5x5,3 mg/ml (5x16 i.j.)594,962.974,80RSRH065%
H01AC01 065 
somatropinNH5052 i.j.669,33PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. 5x12 mg/ml (5x36 i.j.)1.338,666.693,30RSRH065%
H01AC01 066 
somatropinNH5052 i.j.74,37PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. u višedoznoj napunj. brizg. GoQuick 5x5,3 mg/ml (5x16 i.j.)594,962.974,80RSRH065%
H01AC01 067 
somatropinNH5052 i.j.74,37PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. u višedoznoj napunj. brizg. GoQuick 5x12 mg/ml (5x36 i.j.)1.338,666.693,30RSRH065%
H01AC01 086 
somatropinNH5062 i.j.119,97PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNorditropin NordiFlexotop. za inj., napunj. brizg. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)899,81899,81RSRH065%
H01AC01 087 
somatropinNH5062 i.j.119,44PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNorditropin NordiFlexotop. za inj., napunj. brizg. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)1.791,561.791,56RSRH065%
H01AC01 088 
somatropinNH5062 i.j.120,89PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNorditropin NordiFlexotop. za inj., napunj. brizg. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)2.720,132.720,13RSRH065%
H01AX01 081DSpegvisomantNH507 
 
PPfizer Europe MA EEIGPfizer Manufacturing Belgium NVSomavertpraš. i otap. za otop. za inj., 30x10 mg485,4214.562,70 
5%
H01AX01 082DSpegvisomantNH507 
 
PPfizer Europe MA EEIGPfizer Manufacturing Belgium NVSomavertpraš. i otap. za otop. za inj., 30x20 mg967,6129.028,40 
5%
H01BA02 052PRdezmopresin4 mcg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
H01BA02 163 
dezmopresin0,4 mg29,33OFerring GmbHFerringMinirin Meltliofilizat oral. 30x60 mcg4,40132,04RSRH015%
H01BA02 164 
dezmopresin0,4 mg29,33OFerring GmbHFerringMinirin Meltliofilizat oral. 30x120 mcg8,80264,08RSRH015%
H01BA02 751 
dezmopresin25 mcg7,95N 
 
 
 
158,98158,98RSRH025%
H01BA02 761 
dezmopresin25 mcg7,95NFerring GmbHFerringMinirinrasprš. za nos 1x5 ml (0,1 mg/ml, 50 doza)158,98158,98RSRH025%
H01BA04 071DSterlipresinNH10612 mg2.577,99PFerring GmbHFerring GmbHGlypressinpraš. i otap. za otop. za inj. štrc. 5x1 mg214,851.074,25 
5%
H01BB02 062PRoksitocin15 i.j.8,05PMylan Hrvatska d.o.o.Mylan S.A.S.Syntocinonamp. 10x5 i.j./ ml.2,6826,83 
5%
H01BB02 763PRoksitocin15 i.j.2,51NMylan Hrvatska d.o.o.Delpharm Huningue S. A. S.Syntocinonrasprš. 1x5 ml (40 i.j./ml)33,5033,50 
5%
H01CA01 751 
gonadorelin 
 
N 
 
 
 
 
 
RSRH915%
H01CB02 001DSoktreotidNH1050,7 mg162,99PTeva B.V.Pliva Hrvatska d.o.o., Merckle GmbHOktreotid Tevaboč. 1x20 mg4.656,844.656,84 
5%
H01CB02 002DSoktreotidNH1050,7 mg139,07PTeva B.V.Pliva Hrvatska d.o.o., Merckle GmbHOktreotid Tevaboč. 1x30 mg5.960,305.960,30 
5%
H01CB02 065DSoktreotidNH1040,7 mg266,48PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farmacéutica S.A., Novartis Pharma GmbHSandostatinamp. 5x0,10 mg38,07190,35 
5%
H01CB02 066DSoktreotidNH1040,7 mg240,87PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farmacéutica S.A., Novartis Pharma GmbHSandostatinamp. 5x0,50 mg172,05860,23 
5%
H01CB02 068DSoktreotidNH1050,7 mg179,78PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farmacéutica S.A., Novartis Pharma GmbHSandostatin Larboč. 1x20 mg5.213,585.213,58 
5%
H01CB02 069DSoktreotidNH1050,7 mg153,30PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farma S.p.A., Novartis Pharma GmbHSandostatin Larboč. 1x30 mg6.591,746.591,74 
5%
H01CB05 061DSpasireotidNH5071,2 mg658,84PRecordati Rare DiseasesNovartis Pharma GmbHSigniforpraš. i otap. za susp. za inj., 1x40 mg21.961,2621.961,26 
5%
H01CB05 062DSpasireotidNH5071,2 mg485,02PRecordati Rare DiseasesNovartis Pharma GmbHSigniforpraš. i otap. za susp. za inj., 1x60 mg24.250,9324.250,93 
5%
H01CC01 061DSganireliks0.25 mg201,51POrganon N.V.OrganonOrgalutranotop. za inj., štrc. napunj. 1x0,25 mg/0,5 ml201,51201,51 
5%
H01CC02 071DScetroreliks0,25 mg261,64PMerck Europe B.V.BaxterCetrotidepraš. i otap. za otop. za inj. boč. 1x0,25 mg + napunj. štrc.261,64261,64 
5%
H02AA02 151 
fludrokortizon0,1 mg 
O 
 
 
 
 
 
R5%
H02AB02 021PRdeksametazon1,5 mg1,30PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasDeksametazon Sandozotop. za inj., amp. 10x4 mg/ml3,4734,65 
5%
H02AB02 032PRdeksametazon1,5 mg2,00PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Dexamethason/Deksametazon Krkaamp. 25x4 mg/ml / otop. za inj./inf., 25x4 mg/ml5,37134,25 
5%
H02AB02 071PRdeksametazon1,5 mg1,23Phameln pharma gmbhhameln rds s.r.o., Siegfried Hameln GmbHDeksametazon hamelnotop. za inj., amp. 10x4 mg/1 ml3,2932,92 
5%
H02AB02 101 
deksametazon1,5 mg1,52OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Merckle GmbHDeksametazon Plivatbl. 20x4 mg4,0480,86R5%
H02AB02 102 
deksametazon1,5 mg1,00OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Merckle GmbHDeksametazon Plivatbl. 20x8 mg5,32106,30R5%
H02AB02 131 
deksametazon1,5 mg4,44OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Dexamethason/Deksametazon Krkatbl. 10x0,5 mg1,4814,80R5%
H02AB02 132 
deksametazon1,5 mg1,60OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHDeksametazon Krkatbl. 20x4 mg4,2685,13R5%
H02AB02 133 
deksametazon1,5 mg1,16OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHDeksametazon Krkatbl. 20x20 mg15,49309,85RSRV035%
H02AB04 064POmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg5,50PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x40 mg/ml10,9910,99 
5%
H02AB04 065DSmetilprednizolon-acetat20 mg4,49PPfizer Croatia d.o.o.PfizerDepo Medrolamp. 1x40 mg/ml8,978,97 
5%
H02AB04 066POmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg3,66PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x125 mg/2 ml21,9521,95 
5%
H02AB04 067DSmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg2,77PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x500 mg/8 ml69,3469,34 
5%
H02AB04 068DSmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg2,52PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x250 mg31,5531,55 
5%
H02AB04 069DSmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg1,49PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x1.000 mg/16 ml74,6274,62 
5%
H02AB04 161 
metilprednizolon-acetat7,5 mg0,64OPfizer Croatia d.o.o.PfizerMedroltbl. 50x16 mg1,3768,33R5%
H02AB07 172 
prednizon10 mg0,62OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 10x20 mg1,2412,40R5%
H02AB07 174 
prednizon10 mg0,58OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 50x20 mg1,1658,00R5%
H02AB07 551DSprednizon 
 
R 
 
 
 
 
 
 
5%
H02AB09 083PRhidrokortizon30 mg3,73PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Cortefamp. 1x100 mg /2 ml11,1911,19 
5%
H02AB09 161 
hidrokortizon30 mg349,21ODiurnal Europe B.V.Delpharm Lille SASAlkindigran. u caps. za otvaranje 50x0,5 mg5,82291,00RSRH925%
H02AB09 162 
hidrokortizon30 mg349,19ODiurnal Europe B.V.Delpharm Lille SASAlkindigran. u caps. za otvaranje 50x1 mg11,64582,00RSRH925%
H02AB09 163 
hidrokortizon30 mg264,60ODiurnal Europe B.V.Delpharm Lille SASAlkindigran. u caps. za otvaranje 50x2 mg17,64882,00RSRH925%
H02AB09 182 
hidrokortizon30 mg1,68OPfizer Croatia d.o.o.Pharmacia & UpjohnCorteftbl. 100x10 mg0,5656,00R5%
H03AA01 051DSlevotiroksin0,15 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
H03AA01 171 
levotiroksin0,15 mg0,41OBerlin Chemie AGBerlin-Chemie AGLetrox 50tbl. 100x50 mcg0,1413,74R5%
H03AA01 172 
levotiroksin0,15 mg0,28OBerlin Chemie AGBerlin-Chemie AGLetrox 100tbl. 100x100 mcg0,1918,57R5%
H03AA01 173 
levotiroksin0,15 mg0,23OBerlin Chemie AGBerlin-Chemie AGLetrox 150tbl. 100x150 mcg0,2323,38R5%
H03AA02 051DSliotironin60 mcg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
H03BA02 142 
propiltiouracil0,1 g2,80OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPropiltiouracil Alkaloidtbl. 60x50 mg1,4084,00R5%
H03BB02 051DStiamazol 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
H03BB02 111 
tiamazol10 mg1,40OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Athyrazoltbl. 30x10 mg1,4042,00R5%
H04AA01 061PRglukagon1 mg108,00PNovo Nordisk A/SNovo NordiskGlucaGen Hypokitlio boč. 1x1 mg + štrcaljka108,00108,00R5%
H04AA01 761 
glukagon3 mg435,30NEli Lilly Nederland B.V.Lilly France S.A.S.Baqsimipraš. za nos, 3 mg (1 monodoza)435,30435,30RRH085%
H05AA02 001RLteriparatid20 mcg49,77PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Pharma B.V.Teriparatid Plivaotop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)1.493,171.493,17RSRH075%
H05AA02 071RLteriparatid20 mcg49,77PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceForsteootop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)1.493,171.493,17RSRH075%
H05AA02 072RLteriparatid20 mcg44,90PSTADA Arzneimittel AGGedeon Richter Plc.Movymiaotop. za inj., uložak 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)1.347,131.347,13RSRH075%
H05AA02 073RLteriparatid20 mcg49,77PSTADA Arzneimittel AGGedeon Richter PlcMovymia starter kitotop. za inj., brizgalica i uložak 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)1.493,171.493,17RSRH075%
H05AA02 074RLteriparatid20 mcg42,16PSTADA Arzneimittel AGGedeon Richter Plc.Movymiaotop. za inj., uložak 3x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)1.264,773.794,31RSRH075%
H05AA02 081RLteriparatid20 mcg49,77PGedeon Richter Plc.Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KGTerrosaotop. za inj., brizgalica Terrosa Pen i uložak 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)1.493,171.493,17RSRH075%
H05AA02 082RLteriparatid20 mcg44,90PGedeon Richter Plc.Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KGTerrosaotop. za inj., uložak 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)1.347,131.347,13RSRH075%
H05AA02 083RLteriparatid20 mcg49,77PZentiva k.s.GP Pharm S.A.Teriparatid Zentivaotop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)1.493,171.493,17RSRH075%
H05AA02 084RLteriparatid20 mcg49,77PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare BV, Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.Sondelbayotop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)1.493,171.493,17RSRH075%
H05BX01 141DSsinakalcetNH50260 mg47,90OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Laboratori Fundacio DauCinakalcet Accordpharmatbl. film obl. 28x30 mg23,95670,60 
5%
H05BX01 142DSsinakalcetNH50260 mg47,90OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Laboratori Fundacio DauCinakalcet Accordpharmatbl. film obl. 28x60 mg47,901.341,20 
5%
H05BX01 161DSsinakalcetNH50260 mg56,08OAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Mimparatbl. film obl. 28x30 mg28,04785,18 
5%
H05BX01 162DSsinakalcetNH50260 mg52,39OAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Mimparatbl. film obl. 28x60 mg52,391.467,01 
5%
H05BX01 181DSsinakalcetNH50260 mg50,48OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Cinettbl. film obl. 28x30 mg25,24706,66 
5%
H05BX01 182DSsinakalcetNH50260 mg50,48OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Cinettbl. film obl. 28x60 mg50,481.413,32 
5%
H05BX02 061DSparikalcitolNH5032 mcg41,27PAbbVie d.o.o.AbbVie S.r.l.Zemplarboč. 5x5 mcg/ml103,18515,88 
5%
H05BX02 161 
parikalcitol2 mcg39,12OAbbVie d.o.o.Aesica Queenborough Limited, AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGZemplarcaps. meke 28x1 mcg19,56547,69RSRH055%
H05BX02 162 
parikalcitol2 mcg40,89OAbbVie d.o.o.Aesica Queenborough Limited, AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGZemplarcaps. meke 28x2 mcg40,891.144,86RSRH055%
H05BX02 171 
parikalcitol2 mcg27,38OALPHA-MEDICAL d.o.o.Yasenka d.o.o.Parkolcaps. meke 28x1 mcg13,69383,38RSRH055%
H05BX02 172 
parikalcitol2 mcg28,62OALPHA-MEDICAL d.o.o.Yasenka d.o.o.Parkolcaps. meke 28x2 mcg28,62801,40RSRH055%
H05BX04 061DSetelkalcetidNH504 
 
PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Parsabivotop. za inj., boč. stakl. 6x2,5 mg/0,5 ml (5 mg/ml)122,81736,83 
5%
H05BX04 062DSetelkalcetidNH504 
 
PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Parsabivotop. za inj., boč. stakl. 6x5 mg/1 ml (5 mg/ml)245,121.470,69 
5%
J01AA02 112 
doksiciklin0,1 g1,00OBelupo d.d.BelupoDoksiciklin Belupocaps. 25x100 mg1,0025,00R5%
J01AA12 061DStigeciklinNJ1010,1 g585,28PPfizer Europe MA EEIGWyethTygacilpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x50 mg (10 mg/ml)292,642.926,40 
5%
J01AA12 071DStigeciklinNJ1010,1 g409,68PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o.Tigeciklin Accordpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x50 mg (10 mg/ml)204,842.048,40 
5%
J01BA01 052DSkloramfenikolNJ1013 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
J01CA01 051PRampicilin6 g 
P 
 
 
500 mg 
 
 
5%
J01CA01 052DSampicilin6 g 
P 
 
 
1 g 
 
 
5%
J01CA04 118 
amoksicilin1.5 g1,71OBelupo d.d.BelupoAmoksicilin Belupotbl. za oral. susp. 16x500 mg0,579,12RRJ015%
J01CA04 119 
amoksicilin1.5 g1,73OBelupo d.d.BelupoAmoksicilin Belupotbl. za oral. susp. 16x1000 mg1,1618,50RRJ015%
J01CA04 121 
amoksicilin1.5 g1,73OSandoz d.o.o.Sandoz GmbHOspamoxtbl. za oral. susp. 16x1 g1,1618,50RRJ015%
J01CA04 141 
amoksicilin1.5 g1,71OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAlmacincaps. 16x500 mg0,579,12RRJ015%
J01CA04 311 
amoksicilin1.5 g3,60OBelupo d.d.BelupoAmoksicilin Beluposirup 1x100 ml (250 mg/5 ml)12,0012,00RRJ015%
J01CA04 342 
amoksicilin1.5 g3,60OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAlmacinpraš. za oral susp. 100 ml (250 mg/5 ml)12,0012,00RRJ015%
J01CE01 051PObenzilpenicilin3,6 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
J01CE02 116 
fenoksimetilpenicilin2 g4,37OBelupo d.d.Belupo d.d.Silapen Ktbl. film obl. 30x1.500.000 i.j.1,9658,94RRJ025%
J01CE02 117 
fenoksimetilpenicilin2 g4,55OSandoz d.o.o.SandozOspen Ktbl. film obl. 30x1.000.000 i.j.1,3740,99RRJ025%
J01CE02 118 
fenoksimetilpenicilin2 g4,37OSandoz d.o.o.SandozOspen Ktbl. film obl. 30x1.500.000 i.j.1,9658,94RRJ025%
J01CE02 171 
fenoksimetilpenicilin2 g4,63OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Penontbl. film obl. 30x800 mg1,8555,58RRJ025%
J01CE02 172 
fenoksimetilpenicilin2 g4,44OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Penontbl. film obl. 30x1000 mg2,2266,60RRJ025%
J01CE02 313 
fenoksimetilpenicilin2 g40,89OBelupo d.d.BelupoSilapen Kpraš. za oral. otop. 1x100 ml (250 mg/5 ml)102,22102,22RRJ025%
J01CE02 363 
fenoksimetilpenicilin2 g38,84OALPHA-MEDICAL d.o.o.Laboratorios Atral S.A.Penonpraš. za oral. otop. 1x100 ml (250 mg/5 ml)97,1197,11RRJ025%
J01CE08 051PObenzatin benzilpenicilin3,6 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
J01CE09 051POprokain benzilpenicilin 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
J01CE30 051PObenzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin) 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
J01CF05 061DSflukloksacilinnatrij2 g35,72PAltamedics d.o.o.MITIM S.r.l.Flukloksacilin Altamedicspraš. za otop. za inj./inf., boč. stakl. 10x1 g17,86178,60 
5%
J01CF05 063DSflukloksacilin2 g37,38PAltamedics d.o.o.MITIM S.r.l.Flukloksacilin Altamedicspraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x2 g37,38373,80 
5%
J01CF05 171 
flukloksacilin2 g15,38OAltamedics d.o.o.Athlone Laboratories Limited, Co. RoscommonFlukloksacilin Altamedicscaps. tvrda 20x500 mg3,8576,90R5%
J01CR01 051DSampicilin + sulbaktamNJ1016 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
J01CR01 071DSampicilin + sulbaktamNJ1016 g86,70PApta Medica International d.o.o.MITIM S.r.l.Ampicilin/sulbaktam AptaPharmapraš. za otop. za inj./inf., boč. 10x(1 g + 0,5 g)14,45144,50 
5%
J01CR01 072DSampicilin + sulbaktamNJ1016 g86,70PApta Medica International d.o.o.MITIM S.r.l.Ampicilin/sulbaktam AptaPharmapraš. za otop. za inj./inf., boč. 10x(2 g + 1 g)28,90289,00 
5%
J01CR02 005POamoksicilin + klavulanska kiselina3 g150,10PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocinboč. 5x(500 + 100 mg)25,02125,08 
5%
J01CR02 006PRamoksicilin + klavulanska kiselina3 g73,93PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocinboč. 5x(1.000 + 200 mg)24,64123,22 
5%
J01CR02 061PRamoksicilin + klavulanska kiselina3 g51,75PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Medoclavboč. 10x(1.000 mg + 200 mg)17,25172,50 
5%
J01CR02 071PRamoksicilin + klavulanska kiselina3 g49,02PApta Medica International d.o.o.Laboratorio Reig Jofre S.A.Amoksicilin/klavulanska kiselina AptaPharmaboč. 10x(1.000 mg + 200 mg)16,34163,40 
5%
J01CR02 108 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g4,04OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocin bidtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)2,3633,00RRJ045%
J01CR02 111 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g3,09OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelKlavax bidtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)1,8025,20RRJ045%
J01CR02 115 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g4,04OBelupo d.d.BelupoKlavobel BIDtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)2,3633,00RRJ045%
J01CR02 131 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g2,78OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHBetaklavtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)1,6222,68RRJ045%
J01CR02 141 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g2,72OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.KlavoPhartbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)1,5822,18RRJ045%
J01CR02 161 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g2,71OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Medoclavtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)1,5822,17RRJ045%
J01CR02 171 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g4,04OGlaxoSmithKline Trading Services LimitedSmithKline Beecham Pharmaceuticals, Glaxo Wellcome ProductionAugmentintbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)2,3633,00RRJ045%
J01CR02 209 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g6,01OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocin bid sirupsusp. 70 ml (400 mg + 57 mg)/5 ml22,4522,45RRJ045%
J01CR02 212 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g6,01OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelKlavax bid sirupsusp. 70 ml (400 mg + 57 mg)/5 ml22,4522,45RRJ045%
J01CR02 231 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g5,41OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHBetaklavpraš. za oral. susp. 1x70 ml (400 mg + 57 mg/5 ml)20,2120,21RRJ045%
J01CR02 273 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g6,01OGlaxoSmithKline Trading Services LimitedSmithKline Beecham Pharmaceuticals, Glaxo Wellcome ProductionAugmentinsusp. 70 ml(400 mg + 57 mg)/5 ml22,4522,45RRJ045%
J01CR05 001DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g212,84PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Acipirinpraš. za inj. ili inf. 10x4,5 g60,81608,10 
5%
J01CR05 041DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g216,38PSandoz d.o.o.SandozPiperacilin/tazobaktam Sandozpraš. za otop. za inf., boč. 10x(4,0 g + 0,5 g)/100ml61,82618,23 
5%
J01CR05 074DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g433,65PFresenius Kabi d.o.o.Laboratorio Farmaceutico, Labesfal-Laboratorios AlmiroPiperacilin/Tazobactam Fresenius Kabipraš. za otop. za inf., boč. 10x(2,0 g + 0,25 g)/50 ml43,37433,65 
5%
J01CR05 075DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g212,84PFresenius Kabi d.o.o.Laboratorio Farmaceutico, Labesfal-Laboratorios AlmiroPiperacilin/Tazobactam Fresenius Kabipraš. za otop. za inf., boč. 10x(4,0 g + 0,5 g)/50 ml60,81608,10 
5%
J01DB01 111 
cefaleksin2 g5,24OBelupo d.d.BelupoCefaleksin Belupocaps. 16x500 mg1,3120,96RRJ055%
J01DB01 142 
cefaleksin2 g5,24OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefalexin Alkaloidcaps. 16x500 mg1,3120,96RRJ055%
J01DB01 313 
cefaleksin2 g8,02OBelupo d.d.BelupoCefaleksin Belupopraš. za oral. susp. 1x100 ml (250 mg/5 ml)20,0420,04RRJ055%
J01DB01 343 
cefaleksin2 g8,02OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefalexin Alkaloidpraš. za oral. susp. 1x100 ml (250 mg/5 ml)20,0420,04RRJ055%
J01DB04 061PRcefazolin3 g25,47PMedochemie Ltd.Medochemie LtdZepilenpraš. za otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x1 g/10 ml7,6476,40 
5%
J01DB04 082PRcefazolin3 g21,78PALPHA-MEDICAL d.o.o.PJSC SIC Borshchahivskiy CPPCefazolin Alpha-Medicalpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x1 g/10 ml7,267,26 
5%
J01DB04 083PRcefazolin3 g20,69PApta Medica International d.o.o.ACS Dobfar S.p.A.Cefazolin AptaPharmapraš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x1 g/10 ml6,9068,97 
5%
J01DC02 061DScefuroksim NJ1023 g26,00PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Axetinepraš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x750 mg6,5065,00 
5%
J01DC02 062DScefuroksim NJ1023 g20,00PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Axetinepraš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x1,5 g10,00100,00 
5%
J01DC02 076DScefuroksim NJ1023 g26,00PApta Medica International d.o.o.ACS Dobfar S.p.A.Cefuroksim AptaPharmapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x750 mg6,5065,00 
5%
J01DC02 077DScefuroksim NJ1023 g19,00PApta Medica International d.o.o.ACS Dobfar S.p.A.Cefuroksim AptaPharmapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1500 mg9,5095,00 
5%
J01DC02 081DScefuroksim NJ1023 g43,64PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbHCefuroxim-MIPpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x750 mg10,91109,11 
5%
J01DC02 082DScefuroksimNJ1023 g26,05PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbHCefuroxim-MIPpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1500 mg13,03130,25 
5%
J01DC02 111 
cefuroksimNJ1020,5 g2,67OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelEfoxtbl. film obl. 10x500 mg2,6726,70RRJ065%
J01DC02 113 
cefuroksimNJ1020,5 g4,18OBelupo d.d.Belupo d.d.Beloximtbl. film obl. 10x250 mg2,0920,88RRJ065%
J01DC02 114 
cefuroksimNJ1020,5 g2,67OBelupo d.d.Belupo d.d.Beloximtbl. film obl. 10x500 mg2,6726,70RRJ065%
J01DC02 123 
cefuroksimNJ1020,5 g2,67OSandoz d.o.o.SandozXorimaxtbl. film obl. 10x500 mg2,6726,70RRJ065%
J01DC02 124 
cefuroksimNJ1020,5 g2,67OSandoz d.o.o.SandozXorimaxtbl. film obl. 16x500 mg2,6742,72RRJ065%
J01DC02 144 
cefuroksimNJ1020,5 g2,67OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Furoceftbl. film obl. 14x500 mg2,6737,38RRJ065%
J01DC02 162 
cefuroksimNJ1020,5 g4,18OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Trading Services LimitedZinnattbl. film obl. 10x250 mg2,0920,88RRJ065%
J01DC02 163 
cefuroksimNJ1020,5 g2,67OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Trading Services LimitedZinnattbl. film obl. 10x500 mg2,6726,70RRJ065%
J01DC02 262 
cefuroksimNJ1020,5 g12,40OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Trading Services LimitedZinnatsuspenzija 1x100 ml (125 mg/5 ml)62,0062,00RRJ065%
J01DD01 051DScefotaksimNJ1014 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
J01DD01 061DScefotaksimNJ1014 g87,44PApta Medica International d.o.o.ACS Dobfar S.p.A.Cefotaksim AptaPharmapraš. za otop. za inj/inf., boč. 10x1 g21,86218,60 
5%
J01DD01 062DScefotaksimNJ1014 g87,28PApta Medica International d.o.o.ACS Dobfar S.p.A.Cefotaksim AptaPharmapraš. za otop. za inj/inf., boč. 10x2 g43,64436,41 
5%
J01DD02 042DSceftazidimNJ1014 g138,02PAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefazpraš. za otop. za inj., boč. 5x1000 mg/10 ml34,51172,53 
5%
J01DD02 043DSceftazidimNJ1014 g117,46PAlkaloid d.o.o.Alkaloid – INT d.o.o.Cefazpraš. za otop. za inj./inf., boč. 10x1000 mg/10 ml29,37293,65 
5%
J01DD02 071DSceftazidimNJ1014 g150,96PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro S.ACeftazidim Kabi