Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu

NN 144/2022 (9.12.2022.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu

Vlada Republike Hrvatske

2180

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 62/22. i 131/22.), a u vezi s člankom 60. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 2022. donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar razdjela 030 Ministarstvo obrane u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 140/21., 62/22. i 131/22.) radi posljedica narušavanja sigurnosne situacije u Europi zbog agresije na Ukrajinu.

II.

Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:

Tekući plan
2022.
SmanjenjePovećanjeNovi plan
2022.
030MINISTARSTVO OBRANE7.568.162.858-94.378.63094.378.6307.568.162.858
03005Ministarstvo obrane7.568.162.858-94.378.63094.378.6307.568.162.858
A545042OPREMANJE MATERIJALNO-TEHNIČKIM SREDSTVIMA463.782.411-4.250.00094.378.630553.911.041
11Opći prihodi i primici463.782.411-4.250.00094.378.630553.911.041
32Materijalni rashodi28.513.130-4.250.000 
24.263.130
321Naknade troškova zaposlenima300.000-30.000 
270.000
323Rashodi za usluge28.198.130-4.220.000 
23.978.130
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine435.269.281 
94.378.630529.647.911
422Postrojenja i oprema435.269.281 
94.378.630529.647.911
A545049OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA490.521.481-13.077.207 
477.444.274
11Opći prihodi i primici488.559.724-13.077.207 
475.482.517
32Materijalni rashodi488.559.724-13.077.207 
475.482.517
322Rashodi za materijal i energiju328.624.977-13.077.207 
315.547.770
A545053PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA23.685.000-3.500.000 
20.185.000
11Opći prihodi i primici23.685.000-3.500.000 
20.185.000
32Materijalni rashodi13.185.000-2.500.000 
10.685.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa7.900.000-2.500.000 
5.400.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade10.500.000-1.000.000 
9.500.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna10.500.000-1.000.000 
9.500.000
A545054OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA26.705.630-5.410.502 
21.295.128
11Opći prihodi i primici26.705.630-5.410.502 
21.295.128
32Materijalni rashodi4.918.850-239.002 
4.679.848
323Rashodi za usluge4.918.850-239.002 
4.679.848
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.716.000-90.000 
1.626.000
412Nematerijalna imovina1.716.000-90.000 
1.626.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine20.070.780-5.081.500 
14.989.280
422Postrojenja i oprema20.070.780-5.081.500 
14.989.280
A545055ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA41.433.519-1.805.200 
39.628.319
11Opći prihodi i primici41.433.519-1.805.200 
39.628.319
32Materijalni rashodi41.433.519-1.805.200 
39.628.319
323Rashodi za usluge41.403.519-1.805.200 
39.598.319
A545067EU MISIJE I OPERACIJE1.706.537-10.000 
1.696.537
11Opći prihodi i primici1.706.537-10.000 
1.696.537
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.000-10.000 
 
422Postrojenja i oprema10.000-10.000 
 
A545072DUHOVNA SKRB10.613.857-37.540 
10.576.317
11Opći prihodi i primici10.613.857-37.540 
10.576.317
32Materijalni rashodi3.358.250-37.540 
3.320.710
323Rashodi za usluge1.835.540-37.540 
1.798.000
A545076IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE305.218.208-5.800.000 
299.418.208
11Opći prihodi i primici119.180.000-5.800.000 
113.380.000
32Materijalni rashodi66.382.000-75.000 
66.307.000
321Naknade troškova zaposlenima161.000-45.000 
116.000
322Rashodi za materijal i energiju80.000-30.000 
50.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine52.798.000-5.725.000 
47.073.000
421Građevinski objekti44.510.000-3.600.000 
40.910.000
422Postrojenja i oprema6.838.000-1.525.000 
5.313.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.450.000-600.000 
850.000
K545043BORBENO OKLOPNO VOZILO3.017.603-638.605 
2.378.998
11Opći prihodi i primici3.017.603-638.605 
2.378.998
32Materijalni rashodi641.605-638.605 
3.000
321Naknade troškova zaposlenima15.000-12.000 
3.000
322Rashodi za materijal i energiju606.605-606.605 
 
323Rashodi za usluge20.000-20.000 
 
K545044OBALNI OPHODNI BROD79.650.000-53.120.000 
26.530.000
11Opći prihodi i primici79.650.000-53.120.000 
26.530.000
32Materijalni rashodi150.000-120.000 
30.000
321Naknade troškova zaposlenima150.000-120.000 
30.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine79.500.000-53.000.000 
26.500.000
422Postrojenja i oprema79.500.000-53.000.000 
26.500.000
K545046NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE6.238.083-1.700.000 
4.538.083
11Opći prihodi i primici6.238.083-1.700.000 
4.538.083
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.668.731-1.700.000 
2.968.731
422Postrojenja i oprema4.668.731-1.700.000 
2.968.731
K545056RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI8.539.000-2.792.000 
5.747.000
11Opći prihodi i primici8.539.000-2.792.000 
5.747.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.470.000-2.792.000 
5.678.000
422Postrojenja i oprema8.470.000-2.792.000 
5.678.000
K545074OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM4.840.468-36.576 
4.803.892
11Opći prihodi i primici4.840.468-36.576 
4.803.892
32Materijalni rashodi4.840.468-36.576 
4.803.892
321Naknade troškova zaposlenima30.468-23.000 
7.468
323Rashodi za usluge4.810.000-13.576 
4.796.424
K545078OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM158.695.000-2.201.000 
156.494.000
11Opći prihodi i primici158.695.000-2.201.000 
156.494.000
32Materijalni rashodi404.000-201.000 
203.000
321Naknade troškova zaposlenima217.000-109.000 
108.000
323Rashodi za usluge187.000-92.000 
95.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine158.291.000-2.000.000 
156.291.000
422Postrojenja i oprema142.291.000-2.000.000 
140.291.000


III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/479

Urbroj: 50301-29/23-22-2

Zagreb, 9. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.