Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila

NN 144/2022 (9.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila

Ministarstvo unutarnjih poslova

2181

Na temelju članka 259. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20 i 85/22) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU MREŽE I KRITERIJA O DOVOLJNOM BROJU STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila (»Narodne novine«, br. 129/09 i 22/13) u članku 3. stavku 1. točki 2. riječ: »mjestu« zamjenjuje se riječima: »općini ili gradu«.

U točki 4. riječ: »mjestu« zamjenjuje se riječju: »općini«, a riječi: »tom mjestu« zamjenjuju se riječima: »toj općini«.

U stavku 3. riječ: »mjestu« zamjenjuje se riječju: »općini«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječi: »istom mjestu« zamjenjuju se riječima: »istoj općini«, a riječi: »tom mjestu« zamjenjuju se riječima: »toj općini«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. riječi: »istom mjestu« zamjenjuju se riječima: »istoj općini«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. podstavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

» – na stanice za tehnički pregled vozila u slučaju kada se u istoj općini ili gradu mijenja lokacija stanice za tehnički pregled vozila, pri čemu broj stanica za tehnički pregled vozila u toj općini ili gradu ostaje isti, s tim da u općini ili gradu u kojem postoje dvije ili više stanica, nova lokacija stanice mora biti udaljena cestom više od 2 km od lokacije najbliže postojeće stanice;

– na stanice za tehnički pregled vozila u slučaju kada se mijenja lokacija stanice za tehnički pregled vozila, tako da se nova lokacija stanice nalazi u susjednoj općini ili gradu, pri čemu ukupni broj stanica za tehnički pregled vozila u Republici Hrvatskoj ostaje isti, pod uvjetom da nova lokacija stanice ne smije biti udaljena cestom više od 10 km od dotadašnje lokacije te mora biti udaljena cestom više od 2 km od lokacije najbliže postojeće stanice.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/39

Urbroj: 511-01-152-22-12

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.