Rješenje kojim se Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dijagnostički ultrazvuk mišićno-koštanog sustava

NN 144/2022 (9.12.2022.), Rješenje kojim se Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dijagnostički ultrazvuk mišićno-koštanog sustava

Ministarstvo zdravstva

2184

Ministarstvo zdravstva OIB: 88362248492 na temelju članka 143. stavka 2. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18, 147/20 i 119/22) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09 i 110/21), postupajući po zahtjevu Kliničkog bolničkog centra Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Kišpatićeva 12, OIB: 46377257342 na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća sa sjednice održane 1. rujna 2022., donosi

RJEŠENJE

1. Određuje se Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dijagnostički ultrazvuk mišićno-koštanog sustava«.

2. Naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostički ultrazvuk mišićno-koštanog sustava« dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

Klasa: UP/I-510-01/21-01/38

Urbroj: 534-07-2-2/4-22-11

Zagreb, 2. studenoga 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.