Odluka o pravilima za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

NN 144/2022 (9.12.2022.), Odluka o pravilima za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

Hrvatska narodna banka

2187

Na temelju članka 42. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 7. prosinca 2022. donio je

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA PUŠTANJE LIKVIDNOSTI U AMERIČKIM DOLARIMA

Članak 1.

1. Ovom Odlukom uređuju se pravila za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (USD).

2. U slučaju neslaganja odredbi ove Odluke bilo s odredbama Odluke o provođenju operacija monetarne politike, bilo s odredbama Smjernice ESB/2014/60[1](Smjernica (EU) 2015/510 Europske središnje banke od 19. prosinca 2014. o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (preinaka)(Smjernica o Općoj dokumentaciji) (ESB/2014/60))
ili Smjernice ESB/2014/35[2](Smjernica (EU) 2016/65 Europske središnje banke od 18. studenoga 2015. o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2015/35))
ili Smjernice ESB/2014/31[3](Smjernica Europske središnje banke od 9. srpnja 2014. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (preinačeno) (ESB/2014/31) (2014/528/EU))
na koje se Odluka o provođenju operacija monetarne politike poziva, primjenjuju se odredbe ove Odluke.

3. Na transakcije sklopljene na aukcijama uređenima ovom Odlukom, osim ove Odluke te Odluke o provođenju operacija monetarne politike i smjernica iz stavka 2. ovog članka, primjenjuje se i okvirni ugovor za kreditne operacije koji je druga ugovorna strana sklopila s Hrvatskom narodnom bankom (u nastavku teksta: HNB). U slučaju neslaganja odredbi ove Odluke s bilo kojom odredbom okvirnog ugovora za kreditne operacije, primjenjuje se ova Odluka.

Članak 2.

Nema jamstva da će, unatoč postupku provedenom prema članku 3. ove Odluke, likvidnost moći biti puštena. Stoga će, iznimno od Odluke o provođenju monetarne politike i okvirnog ugovora za kreditne operacije, pojedina transakcija na aukcijama provedenima prema ovoj Odluci biti sklopljena u trenutku kad druga ugovorna strana primi likvidnost u američkim dolarima.

Članak 3.

HNB po odluci Upravnog vijeća provodi operacije iz članka 1. ove Odluke sa sljedećim obilježjima:

Vrsta:Dodjela sredstava u američkim dolarima drugim ugovornim stranama HNB-a na temelju kolaterala koji je prihvatljiv za operacije monetarne politike Eurosustava prema Odluci o provođenju operacija monetarne politike i odredbama smjernica Europske središnje banke (u nastavku teksta: ESB) na koje se ta Odluka poziva (u nastavku teksta: prihvatljivi kolateral), a u skladu s postupcima iz članka 8. i dijela drugog glave III. te Odluke, uz odstupanja sadržana u ovom članku.
Datum namire:Datum namire navodi se u najavi svake operacije, a obično je prvi ili drugi radni dan nakon najave operacije i raspodjele na aukciji.
Dospijeće:Točan datum dospijeća navodi se u najavi svake operacije.
Vrsta aukcije:Vrsta aukcije jest aukcija s fiksnom stopom navedena u najavi svake operacije.
Pojedinosti o aukciji:Najava svake operacije sadrži poziv na stavljanje ponuda s fiksnom stopom. Minimalni je iznos ponude 5 milijuna američkih dolara. Ponude koje premašuju taj iznos moraju biti izražene kao višekratnici 0,1 milijuna američkih dolara. ESB bi trebao javno najaviti aukciju i objaviti odluku o raspodjeli na aukciji u skladu s rezultatima aukcije. HNB može, ako to smatra potrebnim, javno i izravno drugim ugovornim stranama najaviti aukciju i objaviti odluku ESB-a o raspodjeli na aukciji.
Najveći iznos:Najveći se iznos ne primjenjuje te će ESB udovoljiti svim primljenim ponudama (puna raspodjela), uz primjenu članka 2. ove Odluke.
Prihvatljive druge ugovorne strane:Sve institucije koje su prihvatljive za prekonoćni kredit i koje su HNB-u prije podnošenja ponude dostavile svoje standardne upute za namiru u američkim dolarima (engl. US dollar standard settlement instructions – u nastavku teksta: SSI) i s HNB-om sklopile okvirni ugovor za kreditne operacije, smatraju se prihvatljivima.
Mjere za kontrolu rizika:

Primjenjuju se uobičajene mjere za kontrolu rizika iz dijela IV. glave IV. Odluke o provođenju operacija monetarne politike i iz odredbi smjernica ESB-a na koje se u odnosu na mjere za kontrolu rizika pozivaju članci 54. i 67. te Odluke. Osim toga, primjenjuje se marža od 12% kako bi se uzeo u obzir tečajni rizik, osim ako u najavi aukcije za pojedinu operaciju nije naveden drugi postotak.

Eurska vrijednost puštene likvidnosti u američkim dolarima inicijalno se izračunava na datum raspodjele primjenom tečaja za EUR/USD koji je naveden u najavi aukcije. Za operacije za puštanje likvidnosti u američkim dolarima s dospijećem duljim od osam kalendarskih dana primijenjeni tečaj EUR/USD ažurira se tjedno, pri čemu se prvo ažuriranje provodi tjedan dana nakon dana namire. Tečaj koji se primjenjuje na tjedno ažuriranje službeni je referentni tečaj EUR/USD koji je utvrdio i objavio ESB na dan prije tjednog ažuriranja. Zbog kretanja tečaja koja mogu dovesti do maržnih poziva, pozicija kolaterala podliježe tjednim revalorizacijama. Također, zbog promjene vrijednosti kolaterala u eurima, pozicija kolaterala podliježe i uobičajenom dnevnom tržišnom vrednovanju i varijacijskim maržama koje se primjenjuju na prihvatljivi kolateral. Stoga se dodatnom deviznom maržom pokriva tečajni rizik kojemu će Eurosustav biti izložen tijekom jednotjednog razdoblja u kojem tečaj ostaje fiksni i uzima u obzir očekivano razdoblje potrebno za unovčenje imovine u slučaju povrede druge ugovorne strane.

Osnovne informacije o mjerama za kontrolu rizika navedene su u članku 4. ove Odluke.

Pojedinosti o namiri:Kao i za namiru ostalih kreditnih operacija Eurosustava, druga ugovorna strana mora dostaviti prihvatljivi kolateral u skup prihvatljive imovine kod HNB-a prije nego što joj HNB isplati kredit. Druga ugovorna strana dužna je dostaviti HNB-u prihvatljivi kolateral do 16.00 prema srednjoeuropskom vremenu (SEV)[4] na datum namire. Moguće izmjene ovog pravila bit će navedene u najavi svake operacije. Po primitku takvoga kolaterala HNB daje Federal Reserve Bank
of New York (u nastavku teksta: FRBNY) odgovarajuću instrukciju za plaćanje u američkim dolarima što je prije moguće, a po mogućnosti prije 20.00 SEV na datum namire. Druge ugovorne strane dužne su do 16.00 SEV na datum dospijeća vratiti sredstva u američkim dolarima na račun HNB-a u FRBNY-ju. HNB ne može jamčiti da će udovoljiti zahtjevu druge ugovorne strane za povlačenje prihvatljivoga kolaterala na datum dospijeća ako se sredstva u američkim dolarima vraćaju nakon 16.00 SEV, ali će nastojati poduzeti razumne mjere da se to ostvari.
Pravni zahtjevi:

Operacije se provode na temelju postojeće pravne dokumentacije koja uređuje odnos između HNB-a i njegovih prihvatljivih drugih ugovornih strana, i to ove Odluke, okvirnog ugovora za kreditne operacije i primjenjivih odredbi Odluke o provođenju operacija monetarne politike i smjernica ESB-a na koje te odredbe Odluke o provođenju operacija monetarne politike upućuju.

Druge ugovorne strane koje žele sudjelovati u bilo kojoj aukciji za puštanje likvidnosti u američkim dolarima, obvezne su prije podnošenja ponude HNB-u dostaviti SSI putem SWIFTa, porukom SWIFT MT299. Slanjem ponude na aukciji druge ugovorne strane pristaju na uvjete iz aukcije i ove Odluke.


[4](SEV uzima u obzir promjenu u srednjoeuropskom ljetnom računanju vremena.)


Ako druga ugovorna strana ne udovoljava zahtjevima utvrđenima ovim člankom, primjenjuju se postupci i sankcije iz dijela V. Odluke o provođenju operacija monetarne politike, uključujući odredbe i priloge Smjernice ESB/2014/60 na koje se odredbe iz dijela V. te Odluke pozivaju.

Članak 4.

Osnovne informacije o metodologiji za definiranje dodatne devizne marže koja se primjenjuje na kolateral u eurima na kojem se temelji puštanje likvidnosti u američkim dolarima:

Kolateral na kojem se temelje kreditne operacije Eurosustava podliježe mjerama za kontrolu rizika. Te mjere za kontrolu rizika primjenjuju se kako bi se Eurosustav zaštitio od rizika financijskoga gubitka ako kolateral treba unovčiti zbog povrede druge ugovorne strane. Osim riziku promjene vrijednosti kolaterala, za likvidnost u američkim dolarima osiguranu prihvatljivim kolateralom Eurosustav je izložen i tečajnom riziku povezanom s mogućim kretanjima tečaja američkog dolara.

S tečajnim se rizikom postupa tako da se dodaje marža izračunata na temelju iznosa puštene likvidnosti u američkim dolarima. Eurska vrijednost puštene likvidnosti u američkim dolarima inicijalno se izračunava na datum raspodjele, i to primjenom tržišnoga promptnog tečaja važećeg na datum raspodjele. Za operacije za puštanje likvidnosti u američkim dolarima s dospijećem duljim od osam kalendarskih dana primijenjeni tečaj EUR/USD ažurira se tjedno, pri čemu se prvo ažuriranje provodi tjedan dana nakon dana namire. Tečaj EUR/USD koji se primjenjuje na operacije za puštanje likvidnosti u američkim dolarima službeni je referentni tečaj EUR/USD koji je utvrdio i objavio ESB na dan prije tjednog ažuriranja.

Kako bi se postigla odgovarajuća razina kontrole rizika za taj tečajni rizik u skladu s najboljom tržišnom praksom, mjere rizika procjenjuju se na temelju marže koja treba odražavati mogući gubitak tržišne vrijednosti zbog nepovoljnih kretanja tečaja s određenom razinom statističke pouzdanosti tijekom relevantnog razdoblja. Duljina tog razdoblja odgovara jednotjednom razdoblju tijekom kojeg će tečaj ostati fiksni, uvećanom za očekivano razdoblje potrebno za unovčenje imovine u slučaju povrede druge ugovorne strane.

Članak 5.

1. Na provedbu ove Odluke primjenjuju se »Procedure za operativno provođenje operacija monetarne politike« donesene na temelju Odluke o provođenju operacija monetarne politike.

2. U slučaju neslaganja odredbi ove Odluke s odredbama Procedura za operativno provođenje operacija monetarne politike, primjenjuju se odredbe ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O.br. 460-2674-090/12-22/BV

Zagreb, 7. prosinca 2022.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.