Odluka o općinskim porezima Općine Beretinec

NN 144/2022 (9.12.2022.), Odluka o općinskim porezima Općine Beretinec

Općina Beretinec

2192

Na temelju članka 20. stavka 1. i čl. 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17 i 114/22) te članka 28. Statuta Općine Beretinec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 35/18 i 2/19, »Službeni vjesnik Općine Beretinec« broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Beretinec na 13. sjednici održanoj 23. studenoga 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE BERETINEC

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Beretinec, visina stopa poreza i visina poreza, način i uvjeti plaćanja poreza te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17 i 114/22).

Članak 2.

Općini Beretinec pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina.

I. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7 %.

II. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, nadležna ispostava Porezne uprave.

III. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 1,00 euro do 1,40 eura po metru kvadratnom korisne površine kuće za odmor prema sljedećoj kategorizaciji:

1. Kuće za odmor I. kategorije – 1,40 EUR/m2

– to su kuće za odmor koje imaju mogućnost priključka na električnu mrežu, vodovodnu mrežu i imaju asfaltirani put.

2. Kuće za odmor II. kategorije – 1,10 EUR /m2

– to su kuće za odmor koje imaju mogućnost priključka na električnu mrežu, vodovodnu mrežu i imaju uređen makadamski put.

3. Kuće za odmor III. kategorije – 1,00 EUR/m2

– to su kuće za odmor koje imaju samo uređen makadamski put, bez mogućnosti priključka na električnu i vodovodnu mrežu.«

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

IV. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 6.

Javnom površinom smatra se svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze, trgovi, igrališta, parkirališta, groblje, parkovne i zelene površine u naseljima, rekreacijske površine i sl.).

Članak 7.

Porez iz čl. 10. ove Odluke plaća se po 1 m2 korisne površine po danu korištenja javne površine, i to:

– za postavljanje štandova, stolova, klupa i sl. 1,40 EUR/m2

– za postavljanje cirkusa, lunaparka i sl. 0,50 EUR/m2

– za zabavišta i ljetne terase 0,30 EUR/m2.

Za pokretnu prodaju putem vozila na javnoprometnim površinama Općine plaća se porez u iznosu od 30,00 eura mjesečno po vozilu.

Članak 8.

Obveznik je dužan platiti porez iz čl. 7. st. 1. ove Odluke do dana korištenja javne površine.

Obveznik je dužan platiti porez iz čl. 7. st. 2. ove Odluke do 5. u mjesecu u kojem se vrši prodaja.

Članak 9.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Beretinec.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 79/17).

Članak 11.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Općine Beretinec« i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene.

Klasa: 410-10/22-01/01
Urbroj: 2186-2-02-22-1
Beretinec, 23. studenoga 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Hrvoje Kapeš, v. r.