Odluka o Općinskim porezima Općine Konjščina

NN 144/2022 (9.12.2022.), Odluka o Općinskim porezima Općine Konjščina

Općina Konjščina

2193

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine » 115/16 i 101/17) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 35. Statuta Općine Konjščina (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj 54/21 i 44/22) Općinsko vijeće Općine Konjščina na svojoj 18. sjednici održanoj 22. studenoga 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE KONJŠČINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste lokalnih poreza koji pripadaju Općini Konjščina te njihovih stopa, visine i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza.

Članak 2.

Općini Konjščina pripadaju sljedeći lokalni porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

II. VRSTE LOKALNIH POREZA

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 1,33 € po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području općine.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, naplatom i ovrhom radi naplate poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor obavlja Odsjek za računovodstvo i financije.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Konjščina (»Narodne novine« 2/2018).

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 410-01/22-01/4
Urbroj: 2140-16-1-22-2
Konjščina, 22. studenoga 2022.

Predsjednica Općinskog vijeća
Ines Debelić, dipl. iur., v. r.