Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

NN 145/2022 (13.12.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2197

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 918.771.938 eura

– ukupne rashode u iznosu od 951.819.917 eura

– manjak u iznosu od 33.047.979 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 79.633.685 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 46.585.706 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 519.167.653 eura

– ukupne rashode u iznosu od 537.085.232 eura

– manjak u iznosu od 17.917.579 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 45.125.755 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 27.208.176 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 437.418.424 eura

– ukupne rashode u iznosu od 449.894.368 eura

– manjak u iznosu od 12.475.944 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 46.452.983 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 33.977.039 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 400-06/22-01/35

Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA5.117.293.5615.744.647.1466.922.387.1613.911.568.6763.295.629.110
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE126.967100.000100.005100.005100.005
UKUPNI PRIHODI5.117.420.5285.744.747.1466.922.487.1673.911.668.6823.295.729.116
RASHODI POSLOVANJA4.744.168.8065.403.721.7686.518.784.8903.242.189.2222.748.377.248
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE436.310.068486.392.009652.702.275804.479.458641.351.867
UKUPNI RASHODI5.180.478.8745.890.113.7777.171.487.1654.046.668.6813.389.729.116
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-63.058.346-145.366.631-248.999.998-134.999.999-94.000.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA410.437.805445.000.000600.000.000340.000.001350.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA367.944.375381.000.000351.000.002205.000.002256.000.000
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE77.571.07581.366.631000
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-57.006.1590000
NETO FINANCIRANJE63.058.346145.366.631248.999.998134.999.99994.000.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA679.181.572,90762.445.702,57918.758.665519.154.380437.405.151
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE16.851,4213.272,2813.27313.27313.273
UKUPNI PRIHODI679.198.424,32762.458.974,85918.771.938519.167.653437.418.424
RASHODI POSLOVANJA629.659.407,54717.197.128,94865.191.438430.312.459364.772.347
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE57.908.297,5764.555.313,4386.628.479106.772.77385.122.021
UKUPNI RASHODI687.567.705,11781.752.442,37951.819.917537.085.232449.894.368
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-8.369.280,79-19.293.467,52-33.047.979-17.917.579-12.475.944

B. RAČUN FINANCIRANJA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA54.474.458,1659.061.649,7479.633.68545.125.75546.452.983
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA48.834.610,7950.567.390,0146.585.70627.208.17633.977.039
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE10.295.450,9310.799.207,79000
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-7.566.017,510,00000
NETO FINANCIRANJE8.369.280,7919.293.467,5233.047.97917.917.57912.475.944
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,000,00000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
6PRIHODI POSLOVANJA679.181.572,90762.445.702,57918.758.665519.154.380437.405.151
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna369.713.051,70446.445.671,25593.940.732227.187.097149.662.960
64Prihodi od imovine1.145.306,661.274.138,961.274.1391.274.1391.274.139
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada285.415.340,90284.690.424,05283.628.642278.068.884278.068.884
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima22.907.873,6530.035.468,3139.915.15212.624.2608.399.168
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE16.851,4213.272,2813.27313.27313.273
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine16.851,4213.272,2813.27313.27313.273

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
3RASHODI POSLOVANJA629.659.407,54717.197.128,94865.191.438430.312.459364.772.347
31Rashodi za zaposlene25.755.731,2427.633.311,4329.647.88630.131.39530.131.395
32Materijalni rashodi145.367.579,94154.217.851,22171.213.512153.461.304153.594.027
34Financijski rashodi4.327.462,613.464.065,303.719.4243.442.8303.247.727
35Subvencije243.360,54159.267,37223.080223.080223.080
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna8.942.206,3813.366.248,5915.592.27515.244.54214.780.012
38Ostali rashodi445.023.066,83518.356.385,03644.795.261227.809.308162.796.106
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE57.908.297,5764.555.313,4386.628.479106.772.77385.122.021
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.743.553,522.621.275,472.389.0122.389.0112.389.011
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine31.214.018,7231.598.795,0144.860.47749.844.37738.261.446
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini23.950.725,3330.335.242,9539.378.99054.539.38544.471.564

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Izvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
NETO FINANCIRANJE8.369.280,7919.293.467,5233.047.97917.917.57912.475.944
Prijenos sredstava iz prethodne godine10.295.450,9310.799.207,79
Prijenos sredstava u sljedeću godinu-7.566.017,51
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA54.474.458,1659.061.649,7479.633.68545.125.75546.452.983
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici96.860,71
84Primici od zaduživanja54.377.597,4559.061.649,7479.633.68545.125.75546.452.983
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA48.834.610,7950.567.390,0146.585.70627.208.17633.977.039
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova48.834.610,7950.567.390,0146.585.70627.208.17633.977.039

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
001HRVATSKE VODE736.402.315,88832.319.832,37998.405.623564.293.408483.871.407
       
1000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE36.603.099,8742.872.849,5643.669.78743.134.91344.727.587
       
A100000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE33.626.868,4136.920.762,4938.597.25439.153.22839.153.228
3Rashodi poslovanja33.626.868,4236.920.762,4938.597.25439.153.22839.153.228
31Rashodi za zaposlene25.755.731,2427.633.311,4329.647.88630.131.39530.131.395
32Materijalni rashodi7.727.900,339.141.455,978.829.9178.902.3828.902.382
34Financijski rashodi130.867,08119.450,5392.90692.90692.906
38Ostali rashodi12.369,7726.544,5626.54526.54526.545
       
K100000OPREMANJE505.786,32590.085,61351.715218.993218.993
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine505.786,32590.085,61351.715218.993218.993
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine505.786,32590.085,61351.715218.993218.993
       
K100001INFORMATIZACIJA1.277.828,391.592.673,701.592.6741.592.6741.592.674
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.277.828,391.592.673,701.592.6741.592.6741.592.674
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.277.828,391.592.673,701.592.6741.592.6741.592.674
K100002POSLOVNE ZGRADE1.192.616,763.769.327,763.128.1442.170.0183.762.692
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.192.616,763.769.327,763.128.1442.170.0183.762.692
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.192.616,763.769.327,763.128.1442.170.0183.762.692
       
1001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI53.031.200,7453.906.695,8750.206.91530.552.79137.126.551
       
A100001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU3.961.541,843.866.215,413.770.5223.675.0943.579.534
3Rashodi poslovanja776.198,42680.868,01585.175489.747394.187
34Financijski rashodi776.198,42680.868,01585.175489.747394.187
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova3.185.343,423.185.347,403.185.3473.185.3473.185.347
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova3.185.343,423.185.347,403.185.3473.185.3473.185.347
       
A100002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA14.477.154,9515.679.872,5921.723.40615.666.33627.026.346
3Rashodi poslovanja2.521.866,751.863.428,232.385.6922.394.0542.353.175
34Financijski rashodi2.521.866,751.863.428,232.385.6922.394.0542.353.175
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova11.955.288,2113.816.444,3619.337.71413.272.28224.673.171
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova11.955.288,2113.816.444,3619.337.71413.272.28224.673.171
       
A100003ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI34.592.503,9534.360.607,8724.712.98711.211.3616.520.671
3Rashodi poslovanja898.524,79795.009,62650.342460.814402.150
34Financijski rashodi898.524,79795.009,62650.342460.814402.150
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova33.693.979,1633.565.598,2524.062.64510.750.5476.118.521
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova33.693.979,1633.565.598,2524.062.64510.750.5476.118.521
       
1002TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA138.163.472,43149.497.392,00172.298.095154.138.961154.271.684
       
A100004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA89.041.315,42105.713.849,63124.931.980103.523.790103.523.790
3Rashodi poslovanja89.041.315,42105.713.849,62124.931.980103.523.790103.523.790
32Materijalni rashodi89.019.294,18105.667.396,64124.852.346103.444.156103.444.156
38Ostali rashodi22.021,2446.452,9879.63479.63479.634
       
A100005OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE9.761.216,9410.286.017,6513.272.28117.253.96517.253.965
3Rashodi poslovanja9.761.216,9410.286.017,6513.272.28117.253.96517.253.965
32Materijalni rashodi9.761.216,9410.286.017,6513.272.28117.253.96517.253.965
       
A100006TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA8.158.509,126.923.764,022.654.4561.990.8421.990.842
3Rashodi poslovanja8.158.509,126.923.764,022.654.4561.990.8421.990.842
32Materijalni rashodi7.915.148,586.764.496,652.431.3761.767.7621.767.762
35Subvencije243.360,54159.267,37223.080223.080223.080
       
A100007HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA7.730,44398.168,43398.168398.168398.168
3Rashodi poslovanja7.730,44398.168,43398.168398.168398.168
32Materijalni rashodi7.730,44398.168,43398.168398.168398.168
       
A100008OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA20.676.008,6320.837.480,9220.572.03520.572.03620.704.759
3Rashodi poslovanja20.676.008,6220.837.480,9220.572.03520.572.03620.704.759
32Materijalni rashodi20.506.149,5820.566.726,3920.301.28020.301.28120.434.004
34Financijski rashodi5,575.308,915.3095.3095.309
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna169.853,47265.445,62265.446265.446265.446
       
A100009VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ620.032,12305.262,46
3Rashodi poslovanja620.032,12305.262,46
32Materijalni rashodi620.032,12305.262,46
       
A100010IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU270.570,71464.529,83464.530729.976729.976
3Rashodi poslovanja270.570,71464.529,83464.530729.976729.976
32Materijalni rashodi270.570,71464.529,83464.530729.976729.976
       
A100011OSTALI IZVANREDNI IZDACI9.628.089,06663.614,04796.337796.337796.337
3Rashodi poslovanja9.628.089,05663.614,04796.337796.337796.337
32Materijalni rashodi9.539.537,06623.797,20663.614663.614663.614
38Ostali rashodi88.551,9939.816,84132.723132.723132.723
       
A100012INSTITUT ZA VODE3.904.705,029.208.3088.873.8478.873.847
3Rashodi poslovanja3.904.705,029.208.3088.873.8478.873.847
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.904.705,029.208.3088.873.8478.873.847
       
1003PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI508.604.542,84586.042.894,95732.230.826336.466.743247.745.585
       
K100003KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA27.330.553,3235.297.085,1442.697.06057.857.45547.789.634
3Rashodi poslovanja3.379.827,994.961.842,193.318.0703.318.0703.318.070
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.207.288,344.497.312,362.787.1792.787.1792.787.179
38Ostali rashodi172.539,65464.529,83530.891530.891530.891
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine23.950.725,3330.335.242,9539.378.99054.539.38544.471.564
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini23.950.725,3330.335.242,9539.378.99054.539.38544.471.564
       
K100004ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE36.910.584,5145.125.754,8661.052.49234.977.37119.960.051
3Rashodi poslovanja36.910.584,5145.125.754,8661.052.49234.977.37119.960.051
38Ostali rashodi36.910.584,5145.125.754,8661.052.49234.977.37119.960.051
       
K100005ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA21.230.540,0545.281.438,7238.489.61425.271.21916.899.064
3Rashodi poslovanja21.230.540,0545.281.438,7238.489.61425.271.21916.899.064
38Ostali rashodi21.230.540,0545.281.438,7238.489.61425.271.21916.899.064
       
K100006ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU2.743.553,522.621.275,472.389.0122.389.0112.389.011
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.743.553,522.621.275,472.389.0122.389.0112.389.011
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.743.553,522.621.275,472.389.0122.389.0112.389.011
       
K100007PROJEKTI NAVODNJAVANJA3.542.461,213.196.230,672.893.3571.990.842663.614
3Rashodi poslovanja858.184,481.181.631,161.141.4161.128.144663.614
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna858.184,481.181.631,161.141.4161.128.144663.614
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.684.276,732.014.599,511.751.941862.698
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.684.276,732.014.599,511.751.941862.698
       
K100008IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA406.451.067,49447.685.885,46577.202.091210.729.136155.465.274
3Rashodi poslovanja380.897.556,97424.053.777,03539.166.088165.729.142122.778.187
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.810.696,001.990.842,13663.614663.614663.614
38Ostali rashodi379.086.860,97422.062.934,90538.502.474165.065.528122.114.573
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine25.553.510,5223.632.108,4338.036.00344.999.99432.687.087
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine25.553.510,5223.632.108,4338.036.00344.999.99432.687.087
       
K100009PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA7.499.598,655.308.912,345.980.8881.725.3973.052.625
3Rashodi poslovanja7.499.598,655.308.912,345.980.8881.725.3973.052.625
38Ostali rashodi7.499.598,655.308.912,345.980.8881.725.3973.052.625
       
K100010SANACIJA KLIZIŠTA2.896.184,091.526.312,301.526.3121.526.3121.526.312
3Rashodi poslovanja2.896.184,091.526.312,301.526.3121.526.3121.526.312
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.896.184,091.526.312,301.526.3121.526.3121.526.312