Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

NN 145/2022 (13.12.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2198

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 339.647.923 eura

– ukupne rashode u iznosu od 383.518.833 eura

– manjak u iznosu od 43.870.910 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 116.701.094 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 72.830.184 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 298.559.747 eura

– ukupne rashode u iznosu od 371.016.460 eura

– manjak u iznosu od 72.456.713 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 154.769.985 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 82.313.272 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 410.027.853 eura

– ukupne rashode u iznosu od 508.514.924 eura

– manjak u iznosu od 98.487.071 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 192.326.189 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 93.839.118 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 400-06/22-01/35

Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA2.984.680.1813.119.464.7632.544.282.4262.244.600.9893.040.380.608
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE283.670350.00014.794.8504.897.42548.974.250
UKUPNI PRIHODI2.984.963.8513.119.814.7632.559.077.2762.249.498.4143.089.354.858
RASHODI POSLOVANJA930.825.5121.026.152.4201.247.851.1111.163.256.9631.195.460.440
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.017.753.8022.397.351.2051.641.771.5361.632.166.5552.635.945.254
UKUPNI RASHODI2.948.579.3143.423.503.6252.889.622.6472.795.423.5183.831.405.695
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK36.384.537-303.688.862-330.545.371-545.925.104-742.050.836

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA769.949.760985.648.862879.284.3931.166.114.4521.449.081.671
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA654.292.252681.960.000548.739.021620.189.348707.030.835
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE166.497.905318.539.950318.539.952318.539.952318.539.952
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-318.539.950-318.539.950-318.539.952-318.539.952-318.539.952
NETO FINANCIRANJE-36.384.537303.688.862330.545.371545.925.104742.050.836
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA396.135.135,84414.024.124,10337.684.309297.909.747403.527.853
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE37.649,4846.452,981.963.614650.0006.500.000
UKUPNI PRIHODI396.172.785,32414.070.577,08339.647.923298.559.747410.027.853
RASHODI POSLOVANJA123.541.776,09136.193.831,04165.618.304154.390.731158.664.867
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE267.801.951,30318.183.184,67217.900.529216.625.729349.850.057
UKUPNI RASHODI391.343.727,39454.377.015,71383.518.833371.016.460508.514.924
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK4.829.057,93-40.306.438,63-43.870.910-72.456.713-98.487.071

B. RAČUN FINANCIRANJA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA102.189.894,49130.818.085,08116.701.094154.769.985192.326.189
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA86.839.505,2190.511.646,4372.830.18482.313.27293.839.118
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE22.098.069,5542.277.516,7642.277.51742.277.51742.277.517
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-42.277.516,76-42.277.516,78-42.277.517-42.277.517-42.277.517
NETO FINANCIRANJE-4.829.057,9340.306.438,6343.870.91072.456.71398.487.071
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,000,00000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
6PRIHODI POSLOVANJA396.135.135,84414.024.124,10337.684.309297.909.747403.527.853
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna388.678.721,61406.989.151,64328.386.412289.647.090395.265.196
64Prihodi od imovine3.343.677,883.086.468,913.418.2763.086.4673.086.467
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada3.216.385,032.694.273,014.492.6673.789.2363.789.236
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima65.216,54119.450,53119.451119.451119.451
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi831.134,781.134.780,011.267.5031.267.5031.267.503
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE37.649,4846.452,981.963.614650.0006.500.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine37.649,4846.452,981.963.614650.0006.500.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
3RASHODI POSLOVANJA123.541.776,09136.193.831,04165.618.304154.390.731158.664.867
31Rashodi za zaposlene15.673.965,8918.396.841,2020.867.84821.670.39722.230.167
32Materijalni rashodi70.287.384,8382.934.689,7698.087.68894.907.59293.317.800
34Financijski rashodi32.062.063,5732.360.475,1444.293.66635.443.64040.747.798
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.706.330,211.459.950,891.327.2281.327.2281.327.228
38Ostali rashodi812.031,591.041.874,051.041.8741.041.8741.041.874
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE267.801.951,30318.183.184,67217.900.529216.625.729349.850.057
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine11.024.024,4216.354.726,268.943.5239.210.9596.583.049
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine256.777.926,88301.828.458,41208.957.006207.414.770343.267.008

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Izvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
NETO FINANCIRANJE-4.829.057,9340.306.438,6343.870.91072.456.71398.487.071
Prijenos sredstava iz prethodne godine22.098.069,5542.277.516,7642.277.51742.277.51742.277.517
Prijenos sredstava u sljedeću godinu-42.277.516,76-42.277.516,78-42.277.517-42.277.517-42.277.517
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA102.189.894,49130.818.085,08116.701.094154.769.985192.326.189
84Primici od zaduživanja102.189.894,49130.818.085,08116.701.094154.769.985192.326.189
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
86.839.505,2190.511.646,4372.830.18482.313.27293.839.118
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova86.839.505,2190.511.646,4372.830.18482.313.27293.839.118

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
003HRVATSKE CESTE478.183.232,60544.888.662,15456.349.017453.329.732602.354.042
       
3000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE30.983.699,1243.473.146,1962.279.94664.316.62662.832.026
       
A300000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE27.093.541,4437.093.691,6851.816.34752.693.52651.455.792
3Rashodi poslovanja27.093.541,4437.093.691,6951.816.34752.693.52651.455.792
31Rashodi za zaposlene15.673.965,8918.396.841,2020.867.84821.670.39722.230.167
32Materijalni rashodi9.347.333,7315.418.597,1227.179.17027.134.34925.350.118
34Financijski rashodi1.260.210,232.236.379,322.727.4552.846.9062.833.633
38Ostali rashodi812.031,591.041.874,051.041.8741.041.8741.041.874
       
K300000OPREMANJE1.860.694,942.351.317,272.626.5832.136.8371.943.060
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.860.694,942.351.317,272.626.5832.136.8371.943.060
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.860.694,942.351.317,272.626.5832.136.8371.943.060
       
K300001INFORMATIZACIJA1.314.592,341.765.213,352.343.8841.539.5841.486.495
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.314.592,341.765.213,352.343.8841.539.5841.486.495
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine584.994,62597.252,64544.163544.163544.163
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine729.597,721.167.960,711.799.721995.421942.332
       
K300002OBNOVA VOZNOG PARKA1.607,27829.517,5546.453
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.607,27829.517,5546.453
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.607,27829.517,5546.453
       
K300003POSLOVNE ZGRADE713.263,121.433.406,335.446.6797.946.6797.946.679
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine713.263,121.433.406,335.446.6797.946.6797.946.679
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine713.263,121.433.406,335.446.6797.946.6797.946.679
       
3001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA96.870.924,9599.826.133,1292.786.97195.329.221113.349.715
       
A300001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA96.870.924,9599.826.133,1292.786.97195.329.221113.349.715
3Rashodi poslovanja25.838.888,4525.713.716,9036.571.22029.287.79135.150.390
34Financijski rashodi25.838.888,4525.713.716,9036.571.22029.287.79135.150.390
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova71.032.036,5074.112.416,2256.215.75166.041.43078.199.325
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova71.032.036,5074.112.416,2256.215.75166.041.43078.199.325
       
3002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA20.770.433,6120.809.609,1321.609.42419.580.78518.403.568
       
A300002ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA20.770.433,6120.809.609,1321.609.42419.580.78518.403.568
3Rashodi poslovanja4.962.964,894.410.378,924.994.9913.308.9432.763.775
34Financijski rashodi4.962.964,894.410.378,924.994.9913.308.9432.763.775
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova15.807.468,7116.399.230,2116.614.43316.271.84215.639.793
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova15.807.468,7116.399.230,2116.614.43316.271.84215.639.793
       
3003ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA263.911.793,62311.803.730,17207.436.930205.002.629338.473.823
       
K300004SPOJEVI NA AUTOCESTE4.335.182,5614.835.498,0428.447.32819.737.55030.384.042
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.335.182,5614.835.498,0528.447.32819.737.55030.384.042
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine367.454,38743.247,73451.2571.526.312663.614
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.967.728,1814.092.250,3227.996.07118.211.23829.720.428
       
K300005PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA37.343.323,3847.617.775,3058.230.14280.571.355162.518.971
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine37.343.323,3847.617.775,3058.230.14280.571.355162.518.971
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine4.385.919,576.747.307,982.601.3672.880.0841.924.481
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine32.957.403,8140.870.467,3255.628.77577.691.271160.594.490
       
K300006OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA32.637.451,5936.025.944,6532.379.06934.857.64267.448.838
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine32.637.451,5936.025.944,6532.379.06934.857.64267.448.838
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.060.737,544.267.609,662.194.5691.619.2171.128.142
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine30.576.714,0531.758.334,9930.184.50033.238.42566.320.696
K300007REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA117.885.564,54149.202.516,0311.447.3352.680.99912.298.095
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine117.885.564,54149.202.516,0211.447.3352.680.99912.298.095
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine475.501,76179.175,79265.446199.08466.361
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine117.410.062,78149.023.340,2311.181.8892.481.91512.231.734
       
K300008REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU55.743,58
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine55.743,58
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine55.743,58
       
K300009PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO – ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA2.648.849,43282.024,556.63639.81753.089
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.648.849,43282.024,556.63639.81753.089
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine58.783,868.579,73
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.590.065,57273.444,826.63639.81753.089
       
K300010OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI479.808,08272.298,892.038.4892.146.1276.636
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine479.808,09272.298,892.038.4892.146.1276.636
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine258.899,20205.937,4972.997
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine220.908,8966.361,401.965.4922.146.1276.636
       
K300011INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA68.581.614,0463.511.929,1374.887.93164.969.13965.764.152
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine68.581.614,0463.511.929,1374.887.93164.969.13965.764.152
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.831.733,493.605.615,242.813.7242.442.0992.256.288
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine65.749.880,5559.906.313,8972.074.20762.527.04063.507.864
       
3004PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA60.940.051,1067.516.092,6470.908.51867.773.24367.967.682
       
A300003REDOVITO ODRŽAVANJE56.995.328,6961.052.491,8767.821.35565.000.00065.000.000
3Rashodi poslovanja56.995.328,6961.052.491,8767.821.35565.000.00065.000.000
32Materijalni rashodi56.995.328,6961.052.491,8767.821.35565.000.00065.000.000
       
A300004IZVANREDNO ODRŽAVANJE3.543.158,015.972.526,381.990.8421.990.8421.990.842
3Rashodi poslovanja3.543.158,015.972.526,381.990.8421.990.8421.990.842
32Materijalni rashodi3.543.158,015.972.526,381.990.8421.990.8421.990.842
       
A300005STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME401.564,40491.074,391.096.321782.401976.840
3Rashodi poslovanja401.564,40491.074,391.096.321782.401976.840
32Materijalni rashodi401.564,40491.074,391.096.321782.401976.840
       
3005SUFINANCIRANJE4.706.330,211.459.950,891.327.2281.327.2281.327.228
       
A300007SUFINANCIRANJE ŽUC-A3.180.480,19132.722,81
3Rashodi poslovanja3.180.480,19132.722,81
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.180.480,19132.722,81
       
A300008SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA1.525.850,021.327.228,081.327.2281.327.2281.327.228
3Rashodi poslovanja1.525.850,021.327.228,081.327.2281.327.2281.327.228
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.525.850,021.327.228,081.327.2281.327.2281.327.228