Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

NN 145/2022 (13.12.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2199

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 400.081.885 eura

– ukupne rashode u iznosu od 374.534.570 eura

– višak u iznosu od 25.547.315 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 26.545 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 339.564.560 eura

– ukupne rashode u iznosu od 355.362.355 eura

– manjak u iznosu od 15.797.795 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 26.545 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 347.587.675 eura

– ukupne rashode u iznosu od 310.226.940 eura

– višak u iznosu od 37.360.735 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 26.545 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 400-06/22-01/35

Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA2.387.744.9262.778.994.6003.014.416.9632.558.449.1772.618.899.337
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE0103.000000
UKUPNI PRIHODI2.387.744.9262.779.097.6003.014.416.9632.558.449.1772.618.899.337
RASHODI POSLOVANJA1.372.585.6542.432.835.3002.812.196.7092.672.806.5372.336.088.678
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE255.151.64410.262.3009.734.0094.671.1261.316.202
UKUPNI RASHODI1.627.737.2982.443.097.6002.821.930.7182.677.477.6642.337.404.879
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK760.007.628336.000.000192.486.245-119.028.486281.494.458

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA618.201350.000200.003200.003200.003
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA00000
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE1.740.747.8692.501.373.6992.837.723.6983.030.409.9472.911.581.463
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-2.501.373.699-2.837.723.699-3.030.409.947-2.911.581.463-3.193.275.925
NETO FINANCIRANJE-760.007.628-336.000.000-192.486.245119.028.486-281.494.458
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA316.908.212,38368.835.967,88400.081.885339.564.560347.587.675
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE0,0013.670,45000
UKUPNI PRIHODI316.908.212,38368.849.638,33400.081.885339.564.560347.587.675
RASHODI POSLOVANJA182.173.422,81322.892.733,42373.242.645354.742.390310.052.250
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE33.864.442,771.362.041,281.291.925619.965174.690
UKUPNI RASHODI216.037.865,58324.254.774,70374.534.570355.362.355310.226.940
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK100.870.346,8044.594.863,6325.547.315-15.797.79537.360.735

B. RAČUN FINANCIRANJA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA82.049,4046.452,9826.54526.54526.545
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA0,000,00000
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE231.036.945,98331.989.342,23376.630.659402.204.519386.433.269
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-331.989.342,18-376.630.658,84-402.204.519-386.433.269-423.820.549
NETO FINANCIRANJE-100.870.346,80-44.594.863,63-25.547.31515.797.795-37.360.735
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,000,00000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
6PRIHODI POSLOVANJA316.908.212,38368.835.967,88400.081.885339.564.560347.587.675
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna35.711.658,708.683.022,108.873.14011.179.32516.379.085
64Prihodi od imovine611.134,74722.724,80943.000943.000943.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada279.889.596,07359.138.098,08389.973.620327.150.110329.973.465
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima12.311,3726.677,2826.68026.68026.680
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi683.511,50265.445,62265.445265.445265.445
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE13.670,45
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine13.670,45

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
3RASHODI POSLOVANJA182.173.422,81322.892.733,42373.242.645354.742.390310.052.250
31Rashodi za zaposlene8.475.841,389.953.204,1910.541.49010.743.25010.743.250
32Materijalni rashodi120.639.863,87134.368.177,45136.263.645146.475.125155.029.075
34Financijski rashodi26.700,5959.990,7160.00060.00060.000
35Subvencije4.161.620,7813.358.630,3057.098.56041.771.46042.608.590
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna14.883.286,42124.919.145,2894.788.57040.849.90518.714.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade39.816,8446.45046.45046.450
38Ostali rashodi33.986.109,7740.193.768,6574.443.930114.796.20082.850.885
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE33.864.442,771.362.041,281.291.925619.965174.690
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine6.636,14
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine33.864.442,771.355.405,141.291.925619.965174.690

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Izvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
NETO FINANCIRANJE-100.870.346,80-44.594.863,63-25.547.31515.797.795-37.360.735
Prijenos sredstava iz prethodne godine231.036.945,98331.989.342,23376.630.659402.204.519386.433.269
Prijenos sredstava u sljedeću godinu-331.989.342,18-376.630.658,84-402.204.519-386.433.269-423.820.549
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA82.049,4046.452,9826.54526.54526.545
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita82.049,4046.452,9826.54526.54526.545

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
002FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST216.037.865,57324.254.774,70374.534.570355.362.355310.226.940
       
2000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE12.508.316,9615.545.736,2816.182.79515.002.57514.491.760
       
A200000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE8.547.199,3410.701.513,0411.488.38514.411.79514.346.255
3Rashodi poslovanja8.547.199,3410.701.513,0411.488.38514.411.79514.346.255
31Rashodi za zaposlene4.740.381,065.483.442,836.080.7009.008.5609.008.560
32Materijalni rashodi3.780.117,695.131.534,945.321.1455.316.6955.251.155
34Financijski rashodi26.700,5953.354,5753.36053.36053.360
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade33.180,7033.18033.18033.180
       
A200002OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ2.927.905,253.710.106,843.646.390
3Rashodi poslovanja2.714.822,853.555.113,143.431.670
31Rashodi za zaposlene2.249.195,932.617.293,782.609.330
32Materijalni rashodi465.626,92937.819,36822.340
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine213.082,41154.993,70214.720
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine213.082,41154.993,70214.720
       
A200003INTERREG EUROPE103.321,7928.203,60
3Rashodi poslovanja103.321,8028.203,59
31Rashodi za zaposlene100.099,0227.261,26
32Materijalni rashodi3.222,78942,33
K200000OPREMANJE246.954,01448.934,90118.960458.060118.960
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine246.954,01448.934,90118.960458.060118.960
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine246.954,01448.934,90118.960458.060118.960
       
K200001INFORMATIZACIJA682.936,56656.977,90929.060132.72026.545
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine682.936,56656.977,90929.060132.72026.545
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine6.636,14
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine682.936,56650.341,76929.060132.72026.545
       
2001PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA58.439.862,7044.003.258,3452.316.77048.786.32543.062.850
       
A200009OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D.4.437.410,114.427.725,79
3Rashodi poslovanja4.437.410,114.427.725,79
38Ostali rashodi4.437.410,114.427.725,79
       
K200002SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA4.185.763,107.644.900,137.087.42010.219.6609.954.210
3Rashodi poslovanja4.185.763,107.644.900,137.087.42010.219.6609.954.210
35Subvencije43.002,19403.870228.21082.880
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.148.320,847.601.897,946.683.5509.991.4509.871.330
38Ostali rashodi37.442,26
       
K200003GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM4.329.442,825.854.628,717.237.4553.550.3403.490.610
3Rashodi poslovanja4.329.442,825.854.628,717.237.4553.550.3403.490.610
38Ostali rashodi4.329.442,825.854.628,717.237.4553.550.3403.490.610
       
K200004OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA390.200520.93039.810
3Rashodi poslovanja390.200520.93039.810
35Subvencije26.54026.54026.540
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna363.660494.39013.270
       
K200005ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA1.077.063,51447.488,222.229.7402.262.910929.060
3Rashodi poslovanja1.077.063,50447.488,222.229.7402.262.910929.060
32Materijalni rashodi380.666,36359.187,74514.890797.990199.080
35Subvencije20.613,1379.660,2379.63039.840
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna675.784,018.640,251.635.2201.425.080729.980
       
K200006ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI3.125.129,655.043.586,173.265.6952.747.3851.440.060
3Rashodi poslovanja3.125.129,655.043.586,173.265.6952.747.3851.440.060
35Subvencije40.865,3566.360
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.006.224,324.436.233,332.712.7252.699.1051.281.450
38Ostali rashodi118.905,33566.487,49486.61048.280158.610
       
K200007POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA346.641,24277.722,481.167.9701.088.330862.700
3Rashodi poslovanja346.641,24277.722,481.167.9701.088.330862.700
32Materijalni rashodi260.431,14191.452,65842.460663.610663.610
35Subvencije86.210,1086.269,8386.27092.91092.910
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna239.240331.810106.180
       
K200008OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA617.505,81246.997,151.400.760929.060398.160
3Rashodi poslovanja617.505,81246.997,151.400.760929.060398.160
32Materijalni rashodi60.919,77254.950
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna477.299,7260.176,52664.520265.440265.440
38Ostali rashodi140.206,09125.900,86481.290663.620132.720
       
K200011OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI263.917,68116.039,556.640
3Rashodi poslovanja263.917,68116.039,556.640
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna263.917,68116.039,556.640
       
K200012SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU1.458.415,63999.933,64673.31066.360
3Rashodi poslovanja1.458.415,63999.933,64673.31066.360
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.458.415,63999.933,64673.31066.360
       
K200013IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA111.582,1432.039,29212.350464.530132.720
3Rashodi poslovanja111.582,1532.039,29212.350464.530132.720
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna97.571,6632.039,2979.630132.720
38Ostali rashodi14.010,49132.720331.810132.720
       
K200014SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK5.391,865.320.061,056.385.62011.949.83018.248.330
3Rashodi poslovanja5.391,865.320.061,056.385.62011.949.83018.248.330
31Rashodi za zaposlene103.791,49116.770
32Materijalni rashodi5.391,865.216.269,566.268.85011.949.83018.248.330
       
K200015SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO6.225,036.224,706.6406.6406.640
3Rashodi poslovanja6.225,036.224,706.6406.6406.640
32Materijalni rashodi6.225,036.224,706.6406.6406.640
       
K200016DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA3.948,503.948,50
3Rashodi poslovanja3.948,503.948,50
38Ostali rashodi3.948,503.948,50
       
K200017DRŽAVNA MREŽA913.587,891.036.166,971.287.4101.313.9601.194.510
3Rashodi poslovanja913.587,891.036.166,971.287.4101.313.9601.194.510
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna913.587,891.036.166,971.287.4101.313.9601.194.510
       
K200019POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE2.695.915,929.434.534,4711.772.5107.711.1902.521.730
3Rashodi poslovanja2.695.915,939.434.534,4811.772.5107.711.1902.521.730
32Materijalni rashodi1.269.517,99516.331,54
35Subvencije78.859,32490.875,313.628.7903.132.2602.339.900
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna282.490,365.140.686,187.638.3704.578.930181.830
38Ostali rashodi1.065.048,263.286.641,45505.350
K200020MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU554.478,97289.163,181.672.310
3Rashodi poslovanja554.478,97289.163,181.672.310
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna554.478,97289.163,181.672.310
       
K200021POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA1.365.091,692.083.774,646.237.9805.322.7703.211.890
3Rashodi poslovanja1.365.091,692.083.774,646.237.9805.322.7703.211.890
35Subvencije18.873,18
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.324.434,062.027.221,456.203.8705.322.7703.211.890
38Ostali rashodi40.657,6337.680,0134.110
       
K200022SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA530.890
3Rashodi poslovanja530.890
35Subvencije530.890
       
K200023NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU32.655.229,30
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine32.655.229,30
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine32.655.229,30
       
K200024OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA287.121,84738.323,71751.870632.430632.420
3Rashodi poslovanja287.121,84738.323,70751.870632.430632.420
32Materijalni rashodi21.157,3420.160,5935.17035.17035.170
35Subvencije246.864,42106.18066.36066.360
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna265.964,50280.177,85610.520530.900530.890
38Ostali rashodi191.120,84
       
2002PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI29.756.588,37141.041.303,34181.987.650161.892.030120.064.365
       
A200004PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH816.659,59620.346,411.393.5904.180.760530.890
3Rashodi poslovanja816.659,59620.346,411.393.5904.180.760530.890
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna816.659,59620.346,411.393.5904.180.760530.890
       
A200005POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE106.443,69120.313,2366.360
3Rashodi poslovanja106.443,69120.313,2366.360
32Materijalni rashodi106.443,69120.313,2366.360
       
A200006MEĐUNARODNA SURADNJA9.301,22
3Rashodi poslovanja9.301,22
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna9.301,22
A200007POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI405.090,68278.717,90597.250530.890530.890
3Rashodi poslovanja405.090,68278.717,90597.250530.890530.890
32Materijalni rashodi405.090,68278.717,90597.250530.890530.890
       
K200025PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI55.280,71877.297,761.272.810
3Rashodi poslovanja877.297,761.272.810
35Subvencije877.297,761.272.810
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine55.280,71
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine55.280,71
       
K200027POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE4.315.478,348.627.208,1813.781.92536.618.22526.624.195
3Rashodi poslovanja4.315.478,348.627.208,1813.781.92536.618.22526.624.195
35Subvencije648.623,905.966.925,484.865.6001.194.500
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna400.173,72929.059,661.019.3101.327.230
38Ostali rashodi3.266.680,721.731.223,047.897.01534.096.49526.624.195
       
K200028POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE546.817,97674.2304.578.940
3Rashodi poslovanja546.817,97674.2304.578.940
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna546.817,97674.2304.578.940
       
K200030POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU9.170.871,0611.696.396,588.829.5854.479.390
3Rashodi poslovanja9.170.871,0611.696.396,578.829.5854.479.390
35Subvencije3.327.314,335.507.996,553.530.4301.990.840
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna188.662,25870.197,09611.3852.422.190
38Ostali rashodi5.654.894,485.318.202,934.687.77066.360
       
K200031POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI132.720464.53066.360
3Rashodi poslovanja132.720464.53066.360
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna132.720464.53066.360
       
K200032OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI1.411.4409.690
3Rashodi poslovanja1.411.4409.690
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna31.120
38Ostali rashodi1.380.3209.690
       
K200034PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – PROVEDBA33.578.87033.180.700
3Rashodi poslovanja33.578.87033.180.700
38Ostali rashodi33.578.87033.180.700
K200035PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA12.752.986,6416.526.644,1029.477.73032.118.9259.131.330
3Rashodi poslovanja12.752.986,6416.526.644,1029.477.73032.118.9259.131.330
38Ostali rashodi12.752.986,6416.526.644,1029.477.73032.118.9259.131.330
       
K200038PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA2.124.476,442.123.564,932.124.750331.810
3Rashodi poslovanja2.124.476,442.123.564,932.124.750331.810
35Subvencije1.190
38Ostali rashodi2.124.476,442.123.564,932.123.560331.810
       
K200040PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA99.623.996,2859.725.260
3Rashodi poslovanja99.542.106,3159.725.260
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna99.542.106,3159.725.260
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine81.889,97
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine81.889,97
       
K200043MODERNIZACIJSKI FOND – ULAGANJA ZA ENERGETSKO-KLIMATSKE CILJEVE62.500.00045.000.00050.000.000
3Rashodi poslovanja62.500.00045.000.00050.000.000
35Subvencije42.500.00035.000.00040.000.000
38Ostali rashodi20.000.00010.000.00010.000.000
       
2003GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA115.333.097,54123.664.476,74124.047.355129.681.425132.607.965
       
A200008GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA115.333.097,54123.664.476,74124.047.355129.681.425132.607.965
3Rashodi poslovanja115.322.137,76123.645.231,94124.018.170129.652.240132.578.780
31Rashodi za zaposlene1.386.165,371.721.414,831.734.6901.734.6901.734.690
32Materijalni rashodi113.935.972,39121.528.303,14121.533.590127.174.300130.094.200
34Financijski rashodi6.636,146.6406.6406.640
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna382.241,69729.980723.340729.980
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade6.636,1413.27013.27013.270
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine10.959,7819.244,8129.18529.18529.185
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.959,7819.244,8129.18529.18529.185