Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

NN 145/2022 (13.12.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2200

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 42.086.403 eura

– ukupne rashode u iznosu od 1.365.703 eura

– višak u iznosu od 40.720.700 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 20.572.035 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.473.223 eura

– ukupne rashode u iznosu od 1.299.342 eura

– višak u iznosu od 173.881 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.454.688 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.473.223 eura

– ukupne rashode u iznosu od 1.299.342 eura

– višak u iznosu od 173.881 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.327.228 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 400-06/22-01/35

Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA388.776.516341.023.051317.100.00311.099.99911.099.999
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE00000
UKUPNI PRIHODI388.776.516341.023.051317.100.00311.099.99911.099.999
RASHODI POSLOVANJA1.466.500.4769.398.99610.104.8809.604.8839.604.883
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE63.9041.085.000185.010185.010185.010
UKUPNI RASHODI1.466.564.38010.483.99610.289.8899.789.8929.789.892
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-1.077.787.863330.539.055306.810.1141.310.1061.310.106

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA028.162.631018.494.85010.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.763.945.230155.000.000154.999.99800
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE3.304.447.804462.714.711666.416.399818.226.515838.031.471
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-462.714.711-666.416.397-818.226.515-838.031.471-849.341.578
NETO FINANCIRANJE1.077.787.863-330.539.055-306.810.114-1.310.106-1.310.106
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,000,00000

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA51.599.511,0545.261.537,0642.086.4031.473.2231.473.223
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE0,000,00000
UKUPNI PRIHODI51.599.511,0545.261.537,0642.086.4031.473.2231.473.223
RASHODI POSLOVANJA194.638.062,371.247.461,151.341.1481.274.7871.274.787
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE8.481,52144.004,2524.55524.55524.555
UKUPNI RASHODI194.646.543,891.391.465,401.365.7031.299.3421.299.342
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-143.047.032,8443.870.071,6640.720.700173.881173.881


B. RAČUN FINANCIRANJA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA0,003.737.823,4802.454.6881.327.228
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA234.115.764,8220.572.035,3020.572.03500
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE438.575.592,8161.412.795,9488.448.656108.597.321111.225.890
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-61.412.795,15-88.448.655,78-108.597.321-111.225.890-112.727.000
NETO FINANCIRANJE143.047.032,84-43.870.071,66-40.720.700-173.881-173.881
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,000,00000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
6PRIHODI POSLOVANJA51.599.511,0545.261.537,0642.086.4031.473.2231.473.223
64Prihodi od imovine47.293.687,57562.222,05663.614663.614663.614
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada4.272.923,7544.675.972,7941.422.789809.609809.609
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima32.899,7323.342,23

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
3RASHODI POSLOVANJA194.638.062,371.247.461,151.341.1481.274.7871.274.787
31Rashodi za zaposlene543.697,92710.688,83769.793769.793769.793
32Materijalni rashodi193.821.755,39408.918,44427.789427.789427.789
34Financijski rashodi3.858,2521.675,6310.84310.84310.843
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade30.024,02
38Ostali rashodi238.726,79106.178,25132.72366.36266.362
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE8.481,52144.004,2524.55524.55524.555
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.327,231.3271.3271.327
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.481,52142.677,0223.22823.22823.228

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Izvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
NETO FINANCIRANJE143.047.032,84-43.870.071,66-40.720.700-173.881-173.881
Prijenos sredstava iz prethodne godine438.575.592,8161.412.795,9488.448.656108.597.321111.225.890
Prijenos sredstava u sljedeću godinu-61.412.795,15-88.448.655,78-108.597.321-111.225.890-112.727.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA3.737.823,482.454.6881.327.228
85Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja3.737.823,482.454.6881.327.228
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA234.115.764,8220.572.035,3020.572.035
52Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire215.663.361,87
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici18.452.402,9520.572.035,3020.572.035

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
004HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA428.746.071,8021.963.500,7021.937.7381.299.3421.299.342
       
4000UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA409.861.795,60675.241,36819.157752.796752.796
       
A400000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE194.210.429,88638.543,50805.652739.291739.291
3Rashodi poslovanja194.210.429,88638.543,50805.652739.291739.291
31Rashodi za zaposlene271.848,96296.240,89423.386423.386423.386
32Materijalni rashodi193.667.901,12242.379,45250.215250.215250.215
34Financijski rashodi1.928,997.017,195.9645.9645.964
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade30.024,02
38Ostali rashodi238.726,7992.905,97126.08759.72659.726
       
A400001ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE215.647.124,96
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova215.647.124,96
52Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire215.647.124,96
       
K400000OPREMANJE4.240,768.958,795.4755.4755.475
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.240,768.958,795.4755.4755.475
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.240,768.958,795.4755.4755.475
       
K400001INFORMATIZACIJA27.739,078.0308.0308.030
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine27.739,078.0308.0308.030
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.194,51730730730
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine26.544,567.3007.3007.300
       
4002UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM18.841.088,7321.215.915,9921.118.581546.546546.546
       
A400002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE384.869,07543.774,51535.496535.496535.496
3Rashodi poslovanja384.869,07543.774,51535.496535.496535.496
31Rashodi za zaposlene244.664,01375.958,46346.407346.407346.407
32Materijalni rashodi138.468,78147.221,32177.574177.574177.574
34Financijski rashodi1.736,2813.958,594.8794.8794.879
38Ostali rashodi6.636,146.6366.6366.636
       
A400003ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE18.452.402,9520.572.035,3020.572.035
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova18.452.402,9520.572.035,3020.572.035
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici18.452.402,9520.572.035,3020.572.035
       
K400002OPREMANJE3.816,71497,714.4804.4804.480
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.816,71497,714.4804.4804.480
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.816,71497,714.4804.4804.480
       
K400003INFORMATIZACIJA99.608,476.5706.5706.570
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine99.608,476.5706.5706.570
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine66,36597597597
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine99.542,115.9735.9735.973
4004MANDATNI POSLOVI43.187,4772.343,35
       
A400004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE42.763,4265.143,14
3Rashodi poslovanja42.763,4265.143,14
31Rashodi za zaposlene27.184,9538.489,48
32Materijalni rashodi15.385,4919.317,67
34Financijski rashodi192,98699,85
38Ostali rashodi6.636,14
       
K400004OPREMANJE424,05497,71
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine424,05497,71
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine424,05497,71
       
K400005INFORMATIZACIJA6.702,50
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine6.702,50
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine66,36
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.636,14