Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

NN 145/2022 (13.12.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2201

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.786.856.435 eura

– ukupne rashode u iznosu od 4.691.962.477 eura

– višak u iznosu od 94.893.958 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 94.893.958 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.986.860.264 eura

– ukupne rashode u iznosu od 4.986.860.264 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 5.188.005.993 eura

– ukupne rashode u iznosu od 5.188.005.993 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 400-06/22-01/35

Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija
plana
za 2024.
Projekcija
plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA32.784.756.40833.385.693.00036.064.573.16737.571.502.01739.087.034.512
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.485.7032.009.0001.996.6431.996.6431.996.643
UKUPNI PRIHODI32.786.242.11133.387.702.00036.066.569.81037.573.498.65939.089.031.154
RASHODI POSLOVANJA32.588.538.33332.909.538.00035.164.479.51037.463.208.64838.978.741.143
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE15.465.508128.164.000187.111.773110.290.011110.290.011
UKUPNI RASHODI32.604.003.84133.037.702.00035.351.591.28337.573.498.65939.089.031.154
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK182.238.270350.000.000714.978.52700

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA00000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA12.599.433350.000.000714.978.52700
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE877.864.8831.047.503.7201.047.503.7231.047.503.7231.047.503.723
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-1.047.503.720-1.047.503.720-1.047.503.723-1.047.503.723-1.047.503.723
NETO FINANCIRANJE-182.238.270-350.000.000-714.978.52700
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA4.351.284.943,664.431.042.935,834.786.591.4354.986.595.2645.187.740.993
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE197.186,67266.640,12265.000265.000265.000
UKUPNI PRIHODI4.351.482.130,334.431.309.575,954.786.856.4354.986.860.2645.188.005.993
RASHODI POSLOVANJA4.325.242.329,684.367.846.306,994.667.128.4774.972.222.2645.173.367.993
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.052.625,6517.010.286,0124.834.00014.638.00014.638.000
UKUPNI RASHODI4.327.294.955,334.384.856.593,004.691.962.4774.986.860.2645.188.005.993
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK24.187.175,0046.452.982,9594.893.95800

B. RAČUN FINANCIRANJA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA0,000,00000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.672.232,1346.452.982,9594.893.95800
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE116.512.692,68139.027.635,54139.027.636139.027.636139.027.636
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-139.027.635,55-139.027.635,54-139.027.636-139.027.636-139.027.636
NETO FINANCIRANJE-24.187.175,00-46.452.982,95-94.893.95800
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,000,00000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
6PRIHODI POSLOVANJA4.351.284.943,664.431.042.935,834.786.591.4354.986.595.2645.187.740.993
62Doprinosi3.100.780.808,683.439.033.777,953.692.136.8553.910.425.2644.098.258.993
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna905.482.011,02641.130.798,33723.666.580695.560.000698.215.000
64Prihodi od imovine1.236.233,461.406.861,771.407.0001.407.0001.407.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada343.378.080,03349.172.871,46369.102.000378.924.000389.581.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima246.911,54272.081,76279.000279.000279.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi160.898,9326.544,56
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE197.186,67266.640,12265.000265.000265.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine197.186,67266.640,12265.000265.000265.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
3RASHODI POSLOVANJA4.325.242.329,684.367.846.306,994.667.128.4774.972.222.2645.173.367.993
31Rashodi za zaposlene39.190.879,8140.716.968,6142.135.65744.232.00045.333.993
32Materijalni rashodi10.826.410,5015.112.748,0317.283.00015.027.00015.160.000
34Financijski rashodi3.048.442,772.882.739,402.802.0002.802.0002.802.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna16.712.991,8416.439.976,1014.522.00010.450.0007.556.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.254.689.162,674.292.143.075,204.589.806.8204.898.902.2645.101.707.000
38Ostali rashodi774.442,09550.799,65579.000809.000809.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.052.625,6517.010.286,0124.834.00014.638.00014.638.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine128.907,69265.445,62265.000265.000265.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine669.038,5514.488.552,6521.516.00011.055.00011.055.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.254.679,412.256.287,743.053.0003.318.0003.318.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Izvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
NETO FINANCIRANJE-24.187.175,00-46.452.982,95-94.893.958
Prijenos sredstava iz prethodne godine116.512.692,68139.027.635,54139.027.636139.027.636139.027.636
Prijenos sredstava u sljedeću godinu-139.027.635,55-139.027.635,54-139.027.636-139.027.636-139.027.636
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.672.232,1346.452.982,9594.893.958
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zaj­mova1.672.232,1346.452.982,9594.893.958

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
006HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE4.327.294.955,344.431.309.575,954.786.856.4354.986.860.2645.188.005.993
       
6000OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI4.167.519.721,154.251.647.886,394.592.185.4354.791.100.2644.988.023.993
       
A600000PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA594.096.522,93627.062.180,64652.330.000676.886.000708.522.000
3Rashodi poslovanja594.096.522,93627.062.180,63652.330.000676.886.000708.522.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna5.070.146,134.744.044,063.914.0002.654.0001.327.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade589.026.376,80622.318.136,57648.416.000674.232.000707.195.000
       
A600001LIJEKOVI NA RECEPTE528.383.587,90613.179.374,88635.206.000683.522.000744.976.000
3Rashodi poslovanja528.383.587,90613.179.374,88635.206.000683.522.000744.976.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade528.383.587,90613.179.374,88635.206.000683.522.000744.976.000
       
A600002ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA117.742.979,63123.432.211,83127.041.000142.014.000149.323.000
3Rashodi poslovanja117.742.979,63123.432.211,83127.041.000142.014.000149.323.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade117.742.979,63123.432.211,83127.041.000142.014.000149.323.000
       
A600003BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA1.716.043.079,301.532.948.437,191.768.941.0001.865.963.2641.925.966.000
3Rashodi poslovanja1.716.043.079,301.532.948.437,191.768.941.0001.865.963.2641.925.966.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna9.630.410,6410.031.720,759.291.0006.867.0005.300.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.706.412.668,661.522.916.716,441.759.650.0001.859.096.2641.920.666.000
       
A600004SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA191.411.573,16189.295.507,33192.275.000195.713.000197.670.000
3Rashodi poslovanja191.411.573,17189.295.507,33192.275.000195.713.000197.670.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.009.547,021.664.211,291.317.000929.000929.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade189.402.026,15187.631.296,04190.958.000194.784.000196.741.000
       
A600005POSEBNO SKUPI LIJEKOVI323.268.664,01333.134.249,12340.000.000374.278.000392.859.000
3Rashodi poslovanja323.268.664,01333.134.249,12340.000.000374.278.000392.859.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade323.268.664,01333.134.249,12340.000.000374.278.000392.859.000
       
A600006OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA169.559.994,82212.356.493,46196.335.000218.993.000218.993.000
3Rashodi poslovanja169.559.994,82212.356.493,46196.335.000218.993.000218.993.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade169.559.994,82212.356.493,46196.335.000218.993.000218.993.000
       
A600007LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ71.444.956,5375.652.000,8076.079.00086.270.00091.579.000
3Rashodi poslovanja71.444.956,5375.652.000,8076.079.00086.270.00091.579.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade71.444.956,5375.652.000,8076.079.00086.270.00091.579.000
A600008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM44.500.423,9249.077.311,0451.530.65752.074.00053.059.993
3Rashodi poslovanja44.500.423,9149.077.311,0351.530.65752.074.00053.059.993
31Rashodi za zaposlene34.084.942,4635.361.603,2936.757.65738.631.00039.483.993
32Materijalni rashodi9.009.351,3812.381.843,5213.520.00012.190.00012.323.000
34Financijski rashodi1.399.501,231.287.411,241.207.0001.207.0001.207.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.476,2839.816,8446.00046.00046.000
38Ostali rashodi3.152,566.636,14
       
A600009NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD193.157.007,90208.640.254,83213.528.820232.265.000238.901.000
3Rashodi poslovanja193.157.007,90208.640.254,83213.528.820232.265.000238.901.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade193.157.007,90208.640.254,83213.528.820232.265.000238.901.000
       
A600010NAKNADE BRANITELJIMA1.403.863,961.725.396,511.725.0001.725.0001.725.000
3Rashodi poslovanja1.403.863,961.725.396,511.725.0001.725.0001.725.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.403.863,961.725.396,511.725.0001.725.0001.725.000
       
A600011NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST157.315.339,84164.098.480,32166.758.000179.176.000181.830.000
3Rashodi poslovanja157.315.339,84164.098.480,32166.758.000179.176.000181.830.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade157.315.339,84164.098.480,32166.758.000179.176.000181.830.000
       
A600012OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA21.066.878,2321.657.176,9922.063.00023.890.00023.890.000
3Rashodi poslovanja21.066.878,2321.657.176,9922.063.00023.890.00023.890.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade21.066.878,2321.657.176,9922.063.00023.890.00023.890.000
       
A600013PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE486.268,90427.367,44435.000465.000465.000
3Rashodi poslovanja486.268,90427.367,44435.000465.000465.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade486.268,90427.367,44435.000465.000465.000
       
A600014RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE2.565.838,873.318.070,213.318.0003.982.0003.982.000
3Rashodi poslovanja2.565.838,873.318.070,213.318.0003.982.0003.982.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.565.838,873.318.070,213.318.0003.982.0003.982.000
       
A600015SPECIJALIZACIJE212.825,2736.631,5013.000
3Rashodi poslovanja212.825,2736.631,5013.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade212.825,2736.631,5013.000
       
A600016ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA12.276.376,1412.927.201,5413.038.00013.936.00014.335.000
3Rashodi poslovanja12.276.376,1412.927.201,5413.038.00013.936.00014.335.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade12.276.376,1412.927.201,5413.038.00013.936.00014.335.000
A600017NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI19.760.073,2623.810.471,8323.500.00024.554.00024.554.000
3Rashodi poslovanja19.760.073,2623.810.471,8323.500.00024.554.00024.554.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade19.760.073,2623.810.471,8323.500.00024.554.00024.554.000
       
A600018NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI771.289,53530.891,23566.000796.000796.000
3Rashodi poslovanja771.289,53530.891,23566.000796.000796.000
38Ostali rashodi771.289,53530.891,23566.000796.000796.000
       
A600036POVRAT BESKAMATNOG ZAJMA46.452.982,9594.893.958
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova46.452.982,9594.893.958
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova46.452.982,9594.893.958
       
K600000ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA2.052.177,0511.885.194,7712.609.00014.598.00014.598.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.052.177,0511.885.194,7712.609.00014.598.00014.598.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine128.907,69265.445,62265.000265.000265.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine668.589,959.363.461,419.291.00011.015.00011.015.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.254.679,412.256.287,743.053.0003.318.0003.318.000
       
6001DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE159.634.842,26174.575.618,82181.574.000195.760.000199.982.000
       
A600019ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA151.199.959,52164.841.728,05171.697.000185.674.000189.647.000
3Rashodi poslovanja151.199.959,52164.841.728,05171.697.000185.674.000189.647.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade151.199.959,52164.841.728,05171.697.000185.674.000189.647.000
       
A600020ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM8.434.882,749.680.801,659.823.00010.046.00010.295.000
3Rashodi poslovanja8.434.882,749.680.801,659.823.00010.046.00010.295.000
31Rashodi za zaposlene5.084.520,145.355.365,325.378.0005.601.0005.850.000
32Materijalni rashodi1.701.421,062.716.835,892.837.0002.837.0002.837.000
34Financijski rashodi1.648.941,541.595.328,161.595.0001.595.0001.595.000
38Ostali rashodi13.272,2813.00013.00013.000
       
K600001ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA53.089,1254.00040.00040.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine53.089,1254.00040.00040.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine53.089,1254.00040.00040.000
       
6002PROJEKTI EU140.391,935.086.070,7413.097.000
       
A600021CEF – EHEALTH2.653,39
3Rashodi poslovanja2.204,79
31Rashodi za zaposlene2.204,79
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine448,60
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine448,60
A600022E-HZZO – IZGRADNJA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA90.251,513.882.142,159.547.000
3Rashodi poslovanja90.251,519.290,6093.000
32Materijalni rashodi90.251,519.290,6093.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.872.851,559.454.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.872.851,559.454.000
       
A600023E-LIJEKOVI – INTEGRIRANI INFORMATIČKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA24.650,47569.380,851.631.000
3Rashodi poslovanja24.650,473.185,3578.000
32Materijalni rashodi24.650,473.185,3578.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine566.195,501.553.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine566.195,501.553.000
       
A600024HR DRG – UVOĐENJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ZA PLAĆANJE I MJERENJE UČINKOVITOSTI BOLNIČKOG SUSTAVA19.212,42632.955,071.917.000
3Rashodi poslovanja19.212,42753.000
31Rashodi za zaposlene19.212,42
32Materijalni rashodi753.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine632.955,071.164.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine632.955,071.164.000
       
A600033X-EHEALTH – PROJEKT EU736,08
3Rashodi poslovanja736,08
32Materijalni rashodi736,08
       
A600035TEHDAS JOINT ACTION2.888,051.592,672.000
3Rashodi poslovanja2.888,051.592,672.000
32Materijalni rashodi1.592,672.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.888,05