Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

NN 145/2022 (13.12.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2202

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 5.180.900 eura

– ukupne rashode u iznosu od 8.086.200 eura

– manjak u iznosu od 2.905.300 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 862.700 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.032.900 eura

– ukupne rashode u iznosu od 7.433.200 eura

– manjak u iznosu od 3.400.300 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 199.200 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.833.700 eura

– ukupne rashode u iznosu od 7.259.200 eura

– manjak u iznosu od 3.425.500 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 199.200 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 400-06/22-01/35

Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA32.446.83047.040.00038.435.74529.936.07528.435.956
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE180.94314.300.000599.746449.810449.056
UKUPNI PRIHODI32.627.77461.340.00039.035.49130.385.88528.885.013
RASHODI POSLOVANJA22.617.59075.280.00059.295.00854.524.91652.852.257
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE668.3433.060.0001.630.4661.480.5291.842.185
UKUPNI RASHODI23.285.93378.340.00060.925.47456.005.44554.694.442
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK9.341.841-17.000.000-21.889.983-25.619.560-25.809.430

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA25.343.97945.500.0006.500.0131.500.8721.500.872
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA2.000.0000000
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE152.402.455185.088.275213.588.277198.198.308174.079.620
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-185.088.275-213.588.275-198.198.308-174.079.620-149.771.062
NETO FINANCIRANJE-9.341.84117.000.00021.889.98325.619.56025.809.430
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA4.306.434,406.243.280,915.101.3003.973.2003.774.100
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE24.015,261.897.936,1679.60059.70059.600
UKUPNI PRIHODI4.330.449,668.141.217,075.180.9004.032.9003.833.700
RASHODI POSLOVANJA3.001.870,079.991.373,037.869.8007.236.7007.014.700
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE88.704,36406.131,79216.400196.500244.500
UKUPNI RASHODI3.090.574,4310.397.504,828.086.2007.433.2007.259.200
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK1.239.875,23-2.256.287,75-2.905.300-3.400.300-3.425.500

B. RAČUN FINANCIRANJA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA3.363.724,076.038.887,79862.700199.200199.200
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA265.445,62 
000
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE20.227.281,8424.565.435,6628.348.03626.305.43623.104.336
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-24.565.435,52-28.348.035,70-26.305.436-23.104.336-19.878.036
NETO FINANCIRANJE-1.239.875,232.256.287,752.905.3003.400.3003.425.500
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,000,00000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
6PRIHODI POSLOVANJA4.306.434,406.243.280,915.101.3003.973.2003.774.100
64Prihodi od imovine3.507.095,763.641.913,863.105.8003.105.8003.105.800
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada13.272,284.7004.7004.700
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima449.137,572.322.649,151.327.200663.600464.500
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi350.201,08265.445,62663.600199.100199.100
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE24.015,261.897.936,1679.60059.70059.600
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine1.858.119,3239.80019.90019.900
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine24.015,2639.816,8439.80039.80039.700

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
3RASHODI POSLOVANJA3.001.870,079.991.373,037.869.8007.236.7007.014.700
31Rashodi za zaposlene1.896.179,312.468.644,242.468.7002.468.7002.468.700
32Materijalni rashodi1.060.678,083.292.852,883.259.3002.923.5002.886.600
34Financijski rashodi45.012,684.227.221,452.139.1001.841.8001.656.700
38Ostali rashodi2.654,462.7002.7002.700
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE88.704,36406.131,79216.400196.500244.500
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine3.865,556.636,1413.30013.30013.300
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine84.838,81399.495,65203.100183.200231.200

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Izvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
NETO FINANCIRANJE-1.239.875,232.256.287,752.905.3003.400.3003.425.500
Prijenos sredstava iz prethodne godine20.227.281,8424.565.435,6628.348.03626.305.43623.104.336
Prijenos sredstava u sljedeću godinu-24.565.435,52-28.348.035,70-26.305.436-23.104.336-19.878.036
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA3.363.724,076.038.887,79862.700199.200199.200
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita506.637,20398.168,43398.20066.40066.400
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici2.857.086,874.977.105,32464.500132.800132.800
85Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja663.614,04
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ­MOVA265.445,62
51Izdaci za dane zajmove i depozite265.445,62

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
005CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU3.356.020,0410.397.504,818.086.2007.433.2007.259.200
       
5000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE3.090.574,4210.397.504,818.086.2007.433.2007.259.200
       
A500000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE3.001.870,069.991.373,027.869.8007.236.7007.014.700
3Rashodi poslovanja3.001.870,079.991.373,037.869.8007.236.7007.014.700
31Rashodi za zaposlene1.896.179,312.468.644,242.468.7002.468.7002.468.700
32Materijalni rashodi1.060.678,083.292.852,883.259.3002.923.5002.886.600
34Financijski rashodi45.012,684.227.221,452.139.1001.841.8001.656.700
38Ostali rashodi2.654,462.7002.7002.700
       
K500000OPREMANJE88.704,36406.131,79216.400196.500244.500
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine88.704,36406.131,79216.400196.500244.500
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine3.865,556.636,1413.30013.30013.300
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine84.838,81399.495,65203.100183.200231.200
       
5003DANI ZAJMOVI265.445,62
       
A500003DANI ZAJMOVI265.445,62
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova265.445,62
51Izdaci za dane zajmove i depozite265.445,62