Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

NN 145/2022 (13.12.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2203

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 459.898.035 eura

– ukupne rashode u iznosu od 310.103.505 eura

– višak u iznosu od 149.794.530 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 37.560.555 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 224.616.671 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 493.210.155 eura

– ukupne rashode u iznosu od 339.209.887 eura

– višak u iznosu od 154.000.268 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 43.798.527 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 266.309.623 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 499.419.391 euro

– ukupne rashode u iznosu od 276.592.335 eura

– višak u iznosu od 222.827.056 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 25.283.695 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 268.111.190 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 400-06/22-01/35

Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA2.935.398.4703.173.175.0003.465.101.7453.716.091.9133.762.875.401
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE00000
UKUPNI PRIHODI2.935.398.4703.173.175.0003.465.101.7453.716.091.9133.762.875.401
RASHODI POSLOVANJA1.144.726.9001.214.064.0001.490.636.3601.654.276.9001.599.934.951
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE615.664.232696.374.220845.838.499901.499.994484.049.997
UKUPNI RASHODI1.760.391.1321.910.438.2202.336.474.8582.555.776.8942.083.984.948
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK1.175.007.3381.262.736.7801.128.626.8861.160.315.0191.678.890.453

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA710.645.952205.637.332283.000.002330.000.002190.500.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.634.810.8531.581.564.1911.692.374.3082.006.509.8542.020.083.761
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE889.824.7961.137.659.8091.024.469.732743.722.313227.527.479
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-1.140.667.233-1.024.469.730-743.722.313-227.527.479-76.834.171
NETO FINANCIRANJE-1.175.007.338-1.262.736.780-1.128.626.886-1.160.315.019-1.678.890.453
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA389.594.328,75421.152.697,59459.898.035493.210.155499.419.391
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE0,000,00000
UKUPNI PRIHODI389.594.328,75421.152.697,59459.898.035493.210.155499.419.391
RASHODI POSLOVANJA151.931.369,03161.133.983,68197.841.444219.560.276212.347.860
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE81.712.685,9092.424.742,17112.262.061119.649.61164.244.475
UKUPNI RASHODI233.644.054,93253.558.725,85310.103.505339.209.887276.592.335
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK155.950.273,82167.593.971,74149.794.530154.000.268222.827.056

B. RAČUN FINANCIRANJA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA94.318.926,5427.292.764,2237.560.55543.798.52725.283.695
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA216.976.687,64209.909.641,11224.616.671266.309.623268.111.190
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE118.100.045,92150.993.404,87135.970.50098.708.91430.198.086
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-151.392.558,64-135.970.499,72-98.708.914-30.198.086-10.197.647
NETO FINANCIRANJE-155.950.273,82-167.593.971,74-149.794.530-154.000.268-222.827.056
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,000,00000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
6PRIHODI POSLOVANJA389.594.328,75421.152.697,59459.898.035493.210.155499.419.391
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna68.222.309,7860.627.778,8863.893.48984.278.98486.933.439
64Prihodi od imovine15.876.064,9019.489.850,5517.341.93717.671.89617.908.607
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada75.274,4073.329,3555.74455.74455.744
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima305.420.679,67340.961.738,80378.606.865391.203.531394.521.601

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
3RASHODI POSLOVANJA151.931.369,03161.133.983,68197.841.444219.560.276212.347.860
31Rashodi za zaposlene69.929.712,5273.337.357,0978.833.74679.475.73179.537.194
32Materijalni rashodi37.834.265,1845.865.150,3049.416.24151.689.70452.365.656
34Financijski rashodi44.112.236,6441.889.443,6469.489.43088.292.81480.342.983
38Ostali rashodi55.154,6942.032,65102.027102.027102.027
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE81.712.685,9092.424.742,17112.262.061119.649.61164.244.475
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine8.063.400,757.347.534,672.946.4464.247.130796.337
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine38.888.895,4851.869.055,6782.476.54196.821.28856.811.998
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini34.760.389,6733.208.151,8326.839.07418.581.1936.636.140

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Izvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
NETO FINANCIRANJE-155.950.273,82-167.593.971,74-149.794.530-154.000.268-222.827.056
Prijenos sredstava iz prethodne godine118.100.045,92150.993.404,87135.970.50098.708.91430.198.086
Prijenos sredstava u sljedeću godinu-151.392.558,64-135.970.499,72-98.708.914-30.198.086-10.197.647
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA94.318.926,5427.292.764,2237.560.55543.798.52725.283.695
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita706.059,33
84Primici od zaduživanja93.612.867,2127.292.764,2237.560.55543.798.52725.283.695
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA216.976.687,64209.909.641,11224.616.671266.309.623268.111.190
51Izdaci za dane zajmove5.381.595,99
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova211.595.091,65209.909.641,11224.616.671266.309.623268.111.190

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
007HRVATSKE AUTOCESTE445.239.146,59463.468.366,98534.720.176605.519.510544.703.525
       
7000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE94.461.693,2898.343.298,43106.411.222107.239.166106.736.034
       
A700000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE92.568.595,9395.808.292,79103.756.766105.911.938106.072.420
3Rashodi poslovanja92.568.595,9395.808.292,78103.756.766105.911.938106.072.420
31Rashodi za zaposlene69.929.712,5273.337.357,0978.833.74679.475.73179.537.194
32Materijalni rashodi19.138.840,6720.596.691,8824.197.58025.708.63025.807.649
34Financijski rashodi3.444.888,051.832.211,16623.413625.550625.550
38Ostali rashodi55.154,6942.032,65102.027102.027102.027
       
K700000OPREMANJE863.522,86317.207,511.791.758796.336331.807
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine863.522,86317.207,511.791.758796.336331.807
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine863.522,86317.207,511.791.758796.336331.807
       
K700001INFORMATIZACIJA679.874,18406.131,79291.990530.892331.807
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine679.874,18406.131,79291.990530.892331.807
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine385.583,3847.780,21291.990265.446132.723
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine294.290,80358.351,58265.446199.084
       
K700002OBNOVA VOZNOG PARKA125.178,841.811.666,33570.708
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine125.178,841.811.666,33570.708
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine125.178,841.811.666,33570.708
       
K700003POSLOVNE ZGRADE224.521,47
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine224.521,47
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine224.521,47
       
7001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA69.936.162,72151.365.268,17220.075.909297.295.443292.211.465
       
A700001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU4.080.858,4510.828.989,3212.253.78842.848.83844.690.959
3Rashodi poslovanja2.716.496,383.260.569,124.294.68925.281.65025.063.202
34Financijski rashodi2.716.496,383.260.569,124.294.68925.281.65025.063.202
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova1.364.362,077.568.420,207.959.09917.567.18819.627.757
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.364.362,077.568.420,207.959.09917.567.18819.627.757
       
A700002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA65.855.304,27140.536.278,85207.822.121254.446.605247.520.506
3Rashodi poslovanja33.176.270,4932.752.962,1150.605.18649.552.16643.231.183
34Financijski rashodi33.176.270,4932.752.962,1150.605.18649.552.16643.231.183
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova32.679.033,78107.783.316,74157.216.935204.894.439204.289.323
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova32.679.033,78107.783.316,74157.216.935204.894.439204.289.323
       
7002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA182.326.277,5298.601.605,4273.406.77956.681.44455.617.158
       
A700003ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU51.294.858,1946.245.519,2852.051.22056.681.44455.617.158
3Rashodi poslovanja3.801.166,103.796.551,079.922.25412.833.44811.423.048
34Financijski rashodi3.801.166,103.796.551,079.922.25412.833.44811.423.048
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova47.493.692,0842.448.968,2142.128.96643.847.99644.194.110
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova47.493.692,0842.448.968,2142.128.96643.847.99644.194.110
       
A700004ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA131.031.419,3452.356.086,1421.355.559
3Rashodi poslovanja973.415,62247.150,184.043.888
34Financijski rashodi973.415,62247.150,184.043.888
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova130.058.003,7252.108.935,9617.311.671
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova130.058.003,7252.108.935,9617.311.671
       
7003PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA79.819.588,5689.889.736,55109.607.605118.322.38363.580.861
       
K700003GRAĐENJE AUTOCESTA45.059.198,8956.681.584,7182.768.53199.741.19056.944.721
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine45.059.198,8856.681.584,7182.768.53199.741.19056.944.721
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine7.677.817,377.299.754,462.654.4563.981.684663.614
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine37.381.381,5149.381.830,2580.114.07595.759.50656.281.107
       
K700004IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE34.760.389,6733.208.151,8326.839.07418.581.1936.636.140
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine34.760.389,6733.208.151,8326.839.07418.581.1936.636.140
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini34.760.389,6733.208.151,8326.839.07418.581.1936.636.140
       
7004PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA18.695.424,5125.268.458,4225.218.66125.981.07426.558.007
       
A700005REDOVNO ODRŽAVANJE18.695.424,5125.268.458,4225.218.66125.981.07426.558.007
3Rashodi poslovanja18.695.424,5125.268.458,4225.218.66125.981.07426.558.007
32Materijalni rashodi18.695.424,5125.268.458,4225.218.66125.981.07426.558.007