Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

NN 146/2022 (14.12.2022.), Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora

2207

Na temelju članaka 7., 9. i 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, br. 29/19. i 98/19.) i članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora (»Narodne novine« br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. i 123/20.) Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 7. prosinca 2022. godine donio je

ODLUKU

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA

I.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu osigurana su sredstava za rad političkih stranaka u 2023. godini u iznosu od 8.326.875,00 eura.

Sredstva iz stavka 1. ove točke pripadaju političkim strankama koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Hrvatskom saboru i nezavisnim zastupnicima.

Sredstva iz stavka 1. ove točke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih zastupničkih mjesta prema konačnim rezultatima izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim rezultatima izbora, izabran zastupnik koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog zastupnika raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih zastupničkih mjesta.

Za svakog zastupnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog za svakog zastupnika. Podzastupljenost spola postoji ako je zastupljenost jednog spola u Hrvatskome saboru niža od 40 %.

II.

Prema kriterijima iz točke I. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim zastupnicima za rad u 2023. godine raspoređuju se sredstva:

1.Hrvatska demokratska zajednica
(45 zastupnika i 17 zastupnica) 3.404.505,38 eura
2.Socijaldemokratska partija Hrvatske
(19 zastupnika i 15 zastupnica) 1.897.330,31 eura
3.Domovinski pokret
(8 zastupnika i 3 zastupnice) 603.938,94 eura
4.Most
(7 zastupnika i 1 zastupnica) 432.911,99 eura
5.Možemo – politička platforma
(2 zastupnika i 3 zastupnice) 283.263,40 eura
6.Samostalna demokratska srpska stranka
(2 zastupnika i 1 zastupnica) 165.682,37 eura
7.Istarski demokratski sabor
(2 zastupnika i 1 zastupnica) 165.682,37 eura
8.Hrvatska socijalno-liberalna stranka
(2 zastupnika) 106.891,85 eura
9.Hrvatska seljačka stranka
(2 zastupnika) 106.891,85 eura
10.Hrvatska konzervativna stranka
(2 zastupnika) 106.891,85 eura
11.Nova ljevica
(1 zastupnica) 58.790,52 eura
12.Radnička fronta
(1 zastupnica) 58.790,52 eura
13.Građansko-liberalni savez
(1 zastupnica) 58.790,52 eura
14.Stranka s imenom i prezimenom
(1 zastupnica) 58.790,52 eura
15.Centar
(1 zastupnica) 58.790,52 eura
16.Narodna stranka – Reformisti
(1 zastupnica) 58.790,52 eura
17.Hrvatski suverenisti
(1 zastupnik) 53.445,92 eura
18.HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku
(1 zastupnik) 53.445,92 eura
19.Hrvatska demokršćanska stranka
(1 zastupnik) 53.445,92 eura
20.Hrvatska stranka umirovljenika
(1 zastupnik) 53.445,92 eura
21.Blok za Hrvatsku
(1 zastupnik) 53.445,92 eura
22.Fokus
(1 zastupnik) 53.445,92 eura
23.Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati
(1 zastupnik) 53.445,92 eura
24.Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje
(1 zastupnik) 53.445,92 eura
25.Ermina Lekaj-Prljaskaj
(nezavisna zastupnica) 58.790,52 eura
26.Robert Jankovics
(nezavisni zastupnik) 53.445,92 eura
27.Furio Radin
(nezavisni zastupnik) 53.445,92 eura
28.Vladimir Bilek
(nezavisni zastupnik) 53.445,92 eura
29.Veljko Kajtazi
(nezavisni zastupnik) 53.445,92 eura.


III.

Raspoređena sredstva iz ove Odluke doznačuju se na središnji račun političkih stranaka, odnosno na poseban račun nezavisnih zastupnika tromjesečno u jednakim iznosima, i to:

1.Hrvatska demokratska zajednica
(45 zastupnika i 17 zastupnica) 851.126,34 eura
2.Socijaldemokratska partija Hrvatske
(19 zastupnika i 15 zastupnica) 474.332,58 eura
3.Domovinski pokret
(8 zastupnika i 3 zastupnice) 150.984,74 eura
4.Most
(7 zastupnika i 1 zastupnica) 108.228,00 eura
5.Možemo – politička platforma
(2 zastupnika i 3 zastupnice) 70.815,85 eura
6.Samostalna demokratska srpska stranka
(2 zastupnika i 1 zastupnica) 41.420,59 eura
7.Istarski demokratski sabor
(2 zastupnika i 1 zastupnica) 41.420,59 eura
8.Hrvatska socijalno-liberalna stranka
(2 zastupnika) 26.722,96 eura
9.Hrvatska seljačka stranka
(2 zastupnika) 26.722,96 eura
10.Hrvatska konzervativna stranka
(2 zastupnika) 26.722,96 eura
11.Nova ljevica
(1 zastupnica) 14.697,63 eura
12.Radnička fronta
(1 zastupnica) 14.697,63 eura
13.Građansko-liberalni savez
(1 zastupnica) 14.697,63 eura
14.Stranka s imenom i prezimenom
(1 zastupnica) 14.697,63 eura
15.Centar
(1 zastupnica) 14.697,63 eura
16.Narodna stranka – Reformisti
(1 zastupnica) 14.697,63 eura
17.Hrvatski suverenisti
(1 zastupnik) 13.361,48 eura
18.HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku
(1 zastupnik) 13.361,48 eura
19.Hrvatska demokršćanska stranka
(1 zastupnik) 13.361,48 eura
20.Hrvatska stranka umirovljenika
(1 zastupnik) 13.361,48 eura
21.Blok za Hrvatsku
(1 zastupnik) 13.361,48 eura
22.Fokus
(1 zastupnik) 13.361,48 eura
23.Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati
(1 zastupnik) 13.361,48 eura
24.Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje
(1 zastupnik) 13.361,48 eura
25.Ermina Lekaj-Prljaskaj
(nezavisna zastupnica) 14.697,63 eura
26.Robert Jankovics
(nezavisni zastupnik) 13.361,48 eura
27.Furio Radin
(nezavisni zastupnik) 13.361,48 eura
28.Vladimir Bilek
(nezavisni zastupnik) 13.361,48 eura
29.Veljko Kajtazi
(nezavisni zastupnik) 13.361,48 eura.


IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 400-06/22-01/39
Urbroj: 6521-1-22-01
Zagreb, 7. prosinca 2022.

Predsjednik
Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Dražen Bošnjaković, v. r.