Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod natječaja za zakup, natječaja za prodaju i kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod natječaja za zakup, natječaja za prodaju i kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom

Ministarstvo poljoprivrede

2208

Na temelju članka 36. stavka 15., čanka 64. stavka 5. i članka 72. stavak 11. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA KOD NATJEČAJA ZA ZAKUP, NATJEČAJA ZA PRODAJU I KOD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE IZRAVNOM POGODBOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja kod natječaja za zakup, natječaja za prodaju i kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom.

Članak 2.

Postupak javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja provodi se:

a) ako je više ponuditelja u natječaju za zakup u istom redoslijedu prava prvenstva ponudilo istu zakupninu za istu katastarsku česticu i/ili proizvodno-tehnološku cjelinu

b) ako je više ponuditelja u natječaju za prodaju u istom redoslijedu prava prvenstva ponudilo istu kupoprodajnu cijenu

c) ako je više osoba podnijelo zahtjev za kupnju izravnom pogodbom istog poljoprivrednog zemljišta.

Članak 3.

(1) Javno nadmetanje u slučaju iz članka 2. točke a) i b) organiziraju i provode jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb na čijem se području zemljište nalazi.

(2) Javno nadmetanje u slučaju iz članka 2. točke c) organizira i provodi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.

(1) Tijelo koje provodi javno nadmetanje dostavlja sudionicima iz članka 2. ovoga Pravilnika poziv za dostavu ponude na javnom nadmetanju.

(2) Poziv za dostavu ponude na javnom nadmetanju u slučaju iz članka 2. točke a) sadrži:

– Klasu javnog natječaja i podatke o čestici/PTC koja je predmet javnog nadmetanja,

– postignuta zakupnina na javnom natječaju za česticu/PTC koja je predmet javnog nadmetanja,

– kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja na javnom nadmetanju iz članka 7. ovoga Pravilnika,

– rok za dostavu ponude,

– naznaku da se ponuda dostavlja preporučeno poštom Ministarstvu,

– napomenu da će se nedostavljanje ponude na javno nadmetanje smatrati odustajanjem od ponude,

– mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

(3) Poziv za dostavu ponude na javnom nadmetanju u slučaju iz članka 2. točke b) sadrži:

– Klasu javnog natječaja i podatke o čestici/PTC koja je predmet javnog nadmetanja,

– postignutu cijenu na javnom natječaju za česticu/PTC koja je predmet javnog nadmetanja,

– kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja na javnom nadmetanju iz članka 7. ovoga Pravilnika,

– rok za dostavu ponude,

– naznaku da se ponuda dostavlja preporučeno poštom Ministarstvu,

– napomenu da će se nedostavljanje ponude na javno nadmetanje smatrati odustajanjem od ponude,

– mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

(4) Poziv za dostavu ponude na javnom nadmetanju u slučaju iz članka 2. točke c) sadrži:

– Klasu obavijesti o zaprimljenom zahtjevu za kupnju izravnom pogodbom nekretnine koja je predmet javnog nadmetanja,

– vrijednost nekretnine koja je predmet javnog nadmetanja,

– kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja na javnom nadmetanju iz članka 7. ovoga Pravilnika,

– rok za dostavu ponude,

– naznaku da se ponuda dostavlja preporučeno poštom Ministarstvu,

– napomenu da će se nedostavljanje ponude na javno nadmetanje smatrati odustajanjem od ponude,

– mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Članak 5.

(1) Ponuda na javnom nadmetanju u slučaju iz članka 2. točke a) sadrži:

– ime, prezime, adresu i OIB za fizičke osobe odnosno naziv, sjedište, OIB i MB za pravne osobe,

– Klasu poziva na javno nadmetanje i podatke o nekretnini koja je predmet javnog nadmetanja (k.o. i k.č.br.),

– iznos zakupnine koja se nudi na javnom nadmetanju.

(2) Ponuda na javnom nadmetanju u slučaju iz članka 2. točke b) sadrži:

– ime, prezime, adresu i OIB za fizičke osobe odnosno naziv, sjedište, OIB i MB za pravne osobe,

– Klasu poziva na javno nadmetanje i podatke o nekretnini koja je predmet javnog nadmetanja (k.o. i k.č.br.),

– iznos kupoprodajne cijene koja se nudi na javnom nadmetanju.

(3) Ponuda na javnom nadmetanju u slučaju iz članka 2. točke c) sadrži:

– ime, prezime, adresu i OIB za fizičke osobe odnosno naziv, sjedište, OIB i MB za pravne osobe,

– Klasu obavijesti o zaprimljenom zahtjevu i podatke o nekretnini koja je predmet javnog nadmetanja (k.o. i k.č.br.),

– iznos cijene koja se nudi na javnom nadmetanju.

Članak 6.

Početna zakupnina/cijena na javnom nadmetanju je najviša ponuđena zakupnina/cijena za nekretninu koja je predmet javnog nadmetanja.

Članak 7.

(1) Najpovoljniji ponuditelj na javnom nadmetanju je ponuditelj za kojeg jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb i/ili Ministarstvo utvrdi da je ponudio najvišu zakupninu/cijenu na javnom nadmetanju.

(2) Ako dva ponuditelja ponude jednaku zakupninu/cijenu na javnom nadmetanju, nadmetanje će se ponoviti/ponavljati dok se ne utvrdi ponuditelj koji je ponudio najvišu zakupninu/cijenu na javnom nadmetanju.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom (»Narodne novine«, broj 94/2018).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/15

Urbroj: 525-06/185-22-8

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.